В категории: Брой 11/2003, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти

SKILSAW 5866 Orca – с остри зъби и хищен нрав

По­я­ва­та на но­ва ма­ши­на на па­за­ра ста­на ежед­не­вие и не предс­тав­ля­ва но­ви­на. За­то­ва ми­на­ва не­за­бе­ля­за­но до­ри и от спе­ци­а­лис­ти­те. Ко­га­то оба­че фир­ма­та е SKIL, а ма­ши­на­та ръ­чен цир­ку­ля­рен три­он, то­ва ве­че предс­тав­ля­ва съ­би­тие, ко­е­то зас­лу­жа­ва и на­ше­то, и на чи­та­те­ли­те ни вни­ма­ние. На па­за­ра ярост­но се бо­рят мно­го знай­ни и нез­най­ни про­из­во­ди­те­ли и още по­ве­че мар­ки, но в ис­то­ри­я­та ос­та­ва, то­зи, кой­то има ро­ди­те­лс­ки­те пра­ва за съз­да­ва­не на да­де­на ма­ши­на или инстру­мент. За ед­на от най-разп­ро­ст­ра­не­ни­е­то и ма­со­во из­по­лз­ва­ни ма­ши­ни – ръч­ни­ят цир­ку­ля­рен три­он, то­ва е аме­ри­ка­нс­ка­та фир­ма SKILSAW Incorporated, ко­я­то в да­леч­на­та 1924 г. за пръв път за­поч­ва се­рий­но про­из­во­д­ство на ръ­чен елект­ри­чес­ки цир­ку­ля­рен три­он за ря­за­не на тръс­ти­ка. Та­зи ма­ши­на ста­ва ро­до­на­чал­ник на днеш­ни­те ръч­ни дър­во­де­лс­ки цир­ку­ляр­ни три­о­ни, а име­то на ней­ния съз­да­тел е Ед­монд Ми­шел.

За из­ми­на­ли­те поч­ти 80 го­ди­ни ма­ши­ни­те с мар­ка­та SKIL за­во­ю­ва­ха изк­лю­чи­тел­на по­пу­ляр­ност пър­во­на­чал­но на Аме­ри­ка­нс­кия кон­ти­нент, а отп­ре­ди де­се­ти­на го­ди­ни и в Ев­ро­па. В Бъл­га­рия те се пред­ла­гат от 1999 г. и у нас съ­що на­ме­ри­ха мно­го добър при­ем. То­ва се дъл­жи ос­нов­но на оп­ти­мал­но нис­ка­та це­на за ка­че­ст­во­то и про­из­во­д­стве­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки на вся­ка ма­ши­на. Ма­ши­ни­те SKIL са по­зи­ци­о­ни­ра­ни в сек­то­ра лю­би­те­лс­ки ма­ши­ни за до­маш­ния майс­тор, ка­то пред­ла­гат ка­че­ст­во, ко­е­то ги на­реж­да в гор­ния край на то­зи сег­мент – на гра­ни­ца­та с про­фе­си­о­нал­ни­те ма­ши­ни. Съ­щев­ре­мен­но в срав­не­ние със сход­ни­те мо­де­ли на дру­ги, съ­що със све­тов­но име про­из­во­ди­те­ли, ма­ши­ни­те SKIL са око­ло 30% по-ев­ти­ни. Ето за­що осо­бе­но на па­за­ри със сил­но изост­ре­на чувстви­тел­ност към фак­то­ра “це­на” ма­ши­ни­те на SKIL на­ми­рат мно­го добър при­ем. Друг е въп­росът, че ма­ши­ни­те и инстру­мен­ти­те, ко­и­то про­из­во­ди­те­лят оп­ре­де­ля ка­то “хо­би се­рия” у нас, не­ряд­ко се из­по­лз­ват за про­из­во­д­стве­ни це­ли и ко­га­то про­из­во­ди­те­лят е ре­но­ми­ран, та­зи прак­ти­ка е оп­рав­да­на.

Но­ви­ят топ­мо­дел при ръч­ни­те елект­ри­чес­ки цир­ку­ляр­ни три­о­ни с мар­ка­та SKILSAW е 5866 Orca. Той е флаг­ман на но­во се­мей­ство от об­що се­дем та­ки­ва ма­ши­ни с мощ­ност от 700 до 1500 W, ко­и­то фир­ма­та пус­на на па­за­ра в сре­да­та на та­зи го­ди­на. Със сво­я­та мощ­ност и про­из­во­ди­тел­ност ма­ши­на­та до­тол­ко­ва е въ­о­ду­ше­ви­ла сво­и­те съз­да­те­ли, че из­меж­ду тях се е на­ме­рил ня­кой кръстник с по­е­тич­ни за­лож­би, кой­то е до­ба­вил към на­и­ме­но­ва­нието й по­пу­ляр­но­то име на хищ­ния и безстра­шен кит Ор­ка. Спо­ред нас ос­вен меж­ду ост­ри­те зъ­би на ри­ба­та и цир­ку­ляр­ния диск на три­о­на, мо­же да се отк­рие сход­ство и в еле­га­нт­ния им вън­шен вид.

Раз­по­ла­га­ме с из­во­ди­те на твър­де ав­то­ри­те­тен из­точ­ник – немс­ко­то спи­са­ние “Selbst ist der Mann”, чи­ито спе­ци­а­лис­ти в присъ­стви­е­то на предс­та­ви­те­ли на TUV Rheinland са тест­ва­ли 11 цир­ку­ляр­ни три­о­на от во­де­щи­те мар­ки на па­за­ра: Metabo, SKIL, Bosch, Black&Decker, DeWalt и др., вклю­чи­тел­но и не­поз­на­ти в Бъл­га­рия ма­ши­ни ка­то Kress или Bruder Mannes-mann. Но­ви­ят SKILSAW 5866 Orca е по­лу­чил оцен­ка­та “пре­поръ­чи­те­лен”, ка­то по тех­ни­чес­ки по­ка­за­те­ли не отстъп­ва, а в ня­кои по­зи­ции да­же и превъз­хож­да по­бе­ди­те­ля в тес­то­ве­те Metabo KS66. Тук е не­об­хо­ди­мо да под­чер­та­ем, че ма­ши­на­та на Metabo е про­фе­си­о­нал­на и стру­ва с око­ло 50 Ев­ро по­ве­че от ма­ши­на­та на SKIL. Тре­та­та оцен­ка, ко­я­то се да­ва за оп­ти­мал­но нис­ка це­на е по­лу­чи­ла ма­ши­на­та на Black&Decker.

Ця­ло­ст­на­та оцен­ка на дру­го спе­ци­а­ли­зи­ра­но немс­ко спи­са­ние – “Heimwerker Test Magazine” съ­що е “пре­поръ­чи­тел­на”. Съ­що­то спи­са­ние пос­та­вя SKILSAW 5866 Orca във ви­со­кия клас ма­ши­ни, а оцен­ка­та му на съ­от­но­ше­ни­е­то “ка­че­ст­во/це­на” е “мно­го доб­ро”.

Не­о­би­чай­но еле­га­нт­ни­ят с об­те­ка­е­ми фор­ми ди­зайн на ма­ши­на­та се на­би­ва вед­на­га на очи. То­ва оба­че не е са­мо­цел, а е под­чи­не­но на пос­ти­га­не­то на мак­си­мал­но удоб­ство по вре­ме на ра­бо­та. И две­те ръ­кох­ват­ки са мно­го удоб­ни за дър­жа­не, ко­е­то се дъл­жи на ер­го­но­мич­на­та им фор­ма и на об­вив­ка­та от елас­ти­чен ма­те­ри­ал, кой­то поз­во­ля­ва си­гур­но и здра­во, без опас­ност от приплъз­ва­не, дър­жа­не на ма­ши­на­та по вре­ме на ра­бо­та. Допъл­ни­тел­на­та ръ­кох­ват­ка има не­о­би­чай­на дъ­го­об­раз­на фор­ма, ко­е­то поз­во­ля­ва по-удоб­но­то и си­гур­но дър­жа­не на ма­ши­на­та осо­бе­но при дъл­ги сре­зо­ве, ко­га­то се на­ла­га тя да се во­ди отстра­ни. Ка­то ця­ло ма­ши­на­та е мно­го ком­па­кт­на.

Но­ви­ят цир­ку­ля­рен три­он SKILSAW 5866 Orca има не­о­би­чай­но мо­щен елект­род­ви­га­тел – 1500 W, кой­то поз­во­ля­ва ря­за­не на де­бе­ли до 66 mm дър­вес­ни ма­те­ри­а­ли, не­за­ви­си­мо от твър­до­ст­та им. Чес­то­та­та на вър­те­не на цир­ку­ляр­ния диск – 5500 min ˉ¹, съ­що е по-ви­со­ка от оби­чай­на­та за ма­ши­ни­те на дру­ги про­из­во­ди­те­ли, ко­е­то, от ед­на стра­на, уве­ли­ча­ва ско­ро­ст­та на ря­за­не, а, от дру­га, поз­во­ля­ва по-глад­ко и чис­то ря­за­не, с по-мал­ко нащъ­рбва­не на повъ­рхно­ст­ния слой на де­тай­ла.

Тук пра­ви впе­чат­ле­ние лип­са­та на ме­та­лен нож зад цир­ку­ляр­ния диск, кой­то да разк­лин­ва ря­за­ния ма­те­ри­ал. По прин­цип ножът се пос­та­вя, за­що­то при надлъж­но ря­за­не на дъс­ки от ме­ка и осо­бе­но от влаж­на дър­ве­си­на две­те пар­че­та двуст­ран­но се при­тис­кат и три­ят в дис­ка, ко­е­то допъл­ни­тел­но на­то­вар­ва дви­га­те­ля и съз­да­ва опас­ност от об­ра­тен удар на ма­ши­на­та при по-сил­но зак­лин­ва­не. В прак­ти­ка­та оба­че то­зи нож чес­то пъ­ти пре­чи на ра­бо­та­та. Ос­вен то­ва най-чес­то из­по­лз­ва­ни­те ма­те­ри­а­ли са ме­бел­ни пло­чи от твър­ди час­ти­ци, шпер­ва­ни пло­чи или де­бел шперп­лат, при ко­и­то та­ко­ва разк­лин­ва­не не е не­об­хо­ди­мо. При взи­ма­не на ре­ше­ни­е­то за пре­мах­ва­не на разк­лин­ва­щия нож конструк­то­ри­те на­вяр­но са от­че­ли и ви­со­ка­та мощ­ност на елект­род­ви­га­те­ля. Лип­са­та му има и дру­го съ­ще­ст­ве­но пре­ди­м­ство, за­що­то поз­во­ля­ва ря­за­не­то да за­поч­ва не са­мо от ръ­ба на пло­ча­та, а от вся­ко дру­го про­из­вол­но изб­ра­но мяс­то, ка­то цир­ку­ляр­ни­ят диск се вряз­ва при пред­ва­ри­тел­но пов­диг­нат пред­па­зи­тел. Конструк­то­ри­те на SKIL, оче­вид­но, от­но­во са про­я­ви­ли но­ва­то­р­ство, за­що­то пре­мах­ва­не­то на разк­лин­ва­щия нож ве­че е уза­ко­не­но с про­мя­на в ев­ро­пейс­кия стан­дарт EN 60745.

Ма­ши­на­та се дос­та­вя стан­да­рт­но с диск с ди­а­метър 190 mm и 24 зъ­ба с твър­до­сп­лав­ни плас­ти­ни със стра­нич­но ско­се­ни ре­же­щи ръ­бо­ве. Той е ти­пи­чен диск с уни­вер­сал­но пред­наз­на­че­ние, ед­нак­во под­хо­дящ за нап­реч­но и надлъж­но ря­за­не на де­тай­ли от ма­сив­на дър­ве­си­на, на фур­ни­ро­ва­ни и ла­ми­ни­ра­ни пло­чи от дър­вес­ни час­ти­ци. Съ­че­та­ва мак­си­мал­на про­из­во­ди­тел­ност при ря­за­не и дос­татъч­но доб­ро ка­че­ст­во на сре­за. Ко­га­то ма­ши­на­та се из­по­лз­ва пре­дим­но за разк­ро­я­ва­не на ме­бел­ни пло­чи, уни­вер­сал­ни­ят диск мо­же да се сме­ни със спе­ци­а­ли­зи­ран за фи­но ря­за­не на твър­ди пло­чи от дър­вес­ни час­ти­ци с 48–52 зъ­ба. Смя­на­та на дис­ка е улес­не­на по­ра­ди на­ли­чи­е­то на бу­тон за бло­ки­ра­не вър­те­не­то на шпин­де­ла.

Ос­но­ва­та на ма­ши­на­та е из­ра­бо­те­на чрез щан­цо­ва­не от сто­ма­нен лист с де­бе­ли­на 2,5 mm. Бла­го­да­ре­ние на доб­ро­то й ореб­ря­ва­не тя оси­гу­ря­ва ста­бил­на опо­ра и во­де­не на ма­ши­на­та при ря­за­не. При­нос за то­ва има и по-го­ля­ма­та й ши­ро­чи­на – 168 mm.

Ре­дук­тор­на­та ку­тия, не­под­виж­ни­ят щит и под­виж­ни­ят пред­па­зи­тел са из­ра­бо­те­ни от здра­ва и ле­ка маг­не­зи­е­ва сплав. Под­виж­ни­ят пред­па­зи­тел има два (оц­ве­те­ни в чер­ве­но) па­ле­ца за пов­ди­га­не, ко­и­то са та­ка раз­по­ло­же­ни, че ръ­ка­та да се на­ми­ра въз­мож­но по-да­леч от вър­тя­щия се диск. Мно­го удо­бен е раз­по­ло­же­ни­ят вър­ху не­под­виж­ния щит па­лец, кой­то поз­во­ля­ва вди­га­не на пред­па­зи­те­ля чрез на­тис­ка­не с ля­ва­та ръ­ка при вклю­че­на ма­ши­на.

Дъл­бо­чи­на­та на ря­за­не се ре­гу­ли­ра в гра­ни­ци­те от 20 до 66 mm, ко­е­то ста­ва лес­но бла­го­да­ре­ние на яс­но раз­чер­та­ния но­ни­ус. Цир­ку­ляр­ни­ят три­он мо­же да се нак­ла­ня стра­нич­но под ъгъл до 45° спря­мо ос­но­ва­та, ка­то мак­си­мал­на­та дъл­бо­чи­на на ря­за­не съ­от­вет­но на­ма­ля­ва до 51 mm.

За по-го­ля­ма си­гур­ност ос­вен пус­ков ма­ши­на­та има и бло­ки­ращ бу­тон, ко­е­то га­ран­ти­ра, че дви­га­те­лят мо­же да бъ­де вклю­чен, са­мо ко­га­то ос­нов­на­та ръ­кох­ват­ка е здра­во обх­ва­на­та от ръ­ка­та.

Ха­рак­тер­на осо­бе­ност на SKILSAW 5866 Orca е про­жек­торът с ми­ни­а­тюр­на круш­ка, кой­то ос­ве­тя­ва ли­ни­я­та на ря­за­не не­пос­ре­д­стве­но пред дис­ка. Той се включ­ва с на­тис­ка­не на бло­ки­ра­щия бу­тон. Точ­но­то во­де­не на ма­ши­на­та по вре­ме на ря­за­не зна­чи­тел­но се улес­ня­ва и от раз­по­ло­же­ния в пред­на­та част на ос­но­ва­та проз­ра­чен во­дач. Той има мар­ки­ров­ки за ря­за­не под прав и под ъгъл 45°. Ос­вен то­ва мо­же да се пре­ме­ст­ва стра­нич­но и та­ка се наг­ла­ся­ва съв­сем точ­но по ли­ни­я­та на ря­за­не, ко­е­то се на­ла­га при смя­на на дис­ка. За ря­за­не, па­ра­лел­но на кан­та на пло­ча­та, ма­ши­на­та има во­дач.

Пра­ви впе­чат­ле­ние нис­ко­то ни­во на виб­ра­ци­ите при вър­те­не на дис­ка, ко­и­то допъл­ни­тел­но се поглъ­щат от ме­ка­та об­вив­ка на две­те ръ­кох­ват­ки. По дан­ни на про­из­во­ди­те­ля в SKILSAW 5866 Orca из­по­лз­ва­ни спе­ци­ал­но констру­и­ра­ни с ог­лед ви­со­ка из­но­со­ус­той­чи­вост и дъл­гот­рай­ност зъб­ни ко­ле­ла и сач­ме­ни ла­ге­ри.

Тег­ло­то на ма­ши­на­та е 4,7 kg, ко­е­то се дъл­жи на мощ­ния дви­га­тел и по­ви­ше­на­та ста­бил­ност на конструк­ци­я­та. Дос­та­вя се в еле­ган­тен и удо­бен за но­се­не пласт­ма­сов ку­фар.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото