В категории: Брой 9-10/2003, Инструменти, Представяме ви

Спарки Елтос с два златни медала

От­ми­на­ли­ят пре­ди око­ло ме­сец Меж­ду­на­ро­ден тех­ни­чес­ки па­на­ир в Плов­див обо­га­ти ко­лек­ци­я­та от злат­ни ме­да­ли на бъл­га­рс­кия про­из­во­ди­тел на елект­ри­чес­ки инстру­мен­ти Спар­ки Ел­тос АД с още два. Те бя­ха присъ­де­ни за “Фа­ми­лия ъг­лош­ли­фовъч­ни ма­ши­ни M750 и М750Е” и за “Фа­ми­лия ъг­лош­ли­фовъч­ни ма­ши­ни МВА 2300 и МВА2500”. Справ­ка­та с про­то­ко­ла на Цент­рал­на­та ко­ми­си­я­та за про­веж­да­не на кон­кур­са по­ка­за, че Спар­ки Ел­тос АД е един­стве­на­та бъл­га­рс­ка фир­ма в раз­де­ла “Елект­ро­ни­ка, елект­ро­тех­ни­ка и енер­ге­ти­ка”, от­ли­че­на с два злат­ни ме­да­ла. Пос­ти­же­ни­е­то на на­шия про­из­во­ди­тел е още по-впе­чат­ля­ва­що, за­що­то на па­на­и­ра под ед­на или дру­га фор­ма бя­ха предс­та­ве­ни ма­ши­ни­те на по­ве­че­то све­тов­ни про­из­во­ди­те­ли – от ре­но­ми­ра­ни­те мар­ки до ма­ши­ни­те с да­ле­ко­из­то­чен ази­а­тс­ки про­из­ход. Ни­то един от елект­ри­чес­ки­те ръч­ни инстру­мен­ти на чуж­де­ст­ра­нен про­из­во­ди­тел оба­че не бе удос­то­ен със зла­тен ме­дал.

Не са са­мо те­зи от­ли­чия за Спар­ки Ел­тос. По вре­ме на па­на­и­ра тя бе и един­стве­на­та фир­ма, ко­я­то по­лу­чи дип­лом от Па­те­нт­но­то ве­до­м­ство на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия за па­те­нт­но-прав­на зак­ри­ла на се­ри­я­та ъг­лош­ли­фовъч­ни ма­ши­ни и по­да­де­на за­яв­ка за из­да­ва­не на ев­ро­пейс­ки па­тент.

Мно­гоб­рой­ни­те по­се­ти­те­ли и по­чи­та­те­ли на ло­веш­ки­те ма­ши­ни мо­жа­ха да се за­поз­на­ят с пъл­на­та га­ма ма­ши­ни на Спар­ки Ел­тос, гру­пи­ра­ни в ня­кол­ко нап­рав­ле­ния: бор­ма­ши­ни, пер­фо­ра­то­ри, ъг­лош­ли­фовъч­ни ма­ши­ни, шли­фовъч­ни и по­ли­ра­щи ма­ши­ни, фре­зи за ка­на­ли в стро­и­тел­ни конструк­ции, фре­зи за дър­во, три­о­ни (про­бод­ни, цир­ку­ляр­ни и ве­риж­ни), спе­ци­а­ли­зи­ра­ни инстру­мен­ти – об­що 55 мо­де­ла.

Във вся­ка от гру­пи­те бе по­ка­зан и по­не по един нов мо­дел, кой­то ве­че е в се­рий­но про­из­во­д­ство. Спо­ред нас най-сил­но прив­ли­ча­ха вни­ма­ни­е­то на спе­ци­а­лис­ти­те имен­но но­ви­те мо­де­ли: бор­ма­ши­на­та BUR 2 250/СЕТ, пер­фо­ра­торът BP 400E (с SDS max зах­ват на свред­ло­то и мощ­ност 1200 W), ъг­лош­ли­фовъч­ни­те ма­ши­ни от наг­ра­де­ни­те се­рии 750 и 2300/2500, как­то и ма­ши­на­та за шли­фо­ва­не на бе­тон­ни еле­мен­ти, ра­бо­те­ща с диск със за­ва­ре­ни аб­ра­зив­ни ди­а­ман­те­ни сег­мен­ти. За нас бя­ха но­вост фре­за­та за ка­на­ли FK 30 (с мощ­ност 1050 W), ве­риж­ни­ят елект­ри­чес­ки три­он TV 1840 и елект­ри­чес­ки­ят та­пи­це­рс­ки та­кер Т14. За тях ще пи­шем по­ве­че в след­ва­щия брой, след ка­то по­лу­чим ма­ши­ни­те за тест­ва­не.

Фактът, че бя­ха от­ли­че­ни имен­но ъг­лош­ли­фовъч­ни­те ма­ши­ни на Спар­ки Ел­тос, не е из­не­на­да за спе­ци­а­лис­ти­те, за­що­то те­зи ма­ши­ни от де­се­ти­ле­тие и по­ве­че “власт­ват” на на­шия па­зар с бе­зуп­реч­но­то си ка­че­ст­во и мно­го доб­ри експло­а­та­ци­он­ни ха­рак­те­рис­ти­ки. Не би би­ло пре­си­ле­но да се ка­же, че в то­зи сек­тор у нас твър­де труд­но про­би­ват ма­ши­ни на дру­ги про­из­во­ди­те­ли.

Тук нак­рат­ко ще предс­та­вим “злат­ни­те” ма­ши­ни.

Ъг­лош­ли­фовъч­ни ма­ши­ни М750/М750Е

Раз­ли­ка­та меж­ду два­та мо­де­ла е, че М750Е има елект­рон­но уп­рав­ле­ние на чес­то­та­та на вър­те­не, а М750 – не.

То­ва са мал­ки ъг­лош­ли­фовъч­ни ма­ши­ни, пред­наз­на­че­ни за дър­жа­не с ед­на или две ръ­це и ди­а­метър на аб­ра­зив­ния диск 125 mm. Мощ­но­ст­та им е 740 W, ко­е­то ги пра­ви при­год­ни за ши­рок спектър про­фе­си­о­нал­ни при­ло­же­ния при шли­фо­ва­не и ря­за­не на ме­тал­ни и не­ме­тал­ни (ке­ра­ми­ка, камък) из­де­лия, за по­чи­ст­ва­не на повъ­рхнос­ти с ро­та­ци­он­ни ме­тал­ни чет­ки и др. При ня­кои при­ло­же­ния въз­мож­но­ст­та за плав­но ре­гу­ли­ра­не на чес­то­та­та на вър­те­не е мно­го цен­на, осо­бе­но при об­ра­бот­ка­та на по-ме­ки и тем­пе­ра­тур­но не­ус­той­чи­ви де­тай­ли.

Ма­ши­на­та има бу­тон за зас­то­по­ря­ва­не на шпин­де­ла за по-лес­на смя­на на дис­ка, и ме­ха­низъм за бър­зо фик­си­ра­не на пред­па­зи­те­ля. Чет­ки­те са са­мо­и­зк­люч­ва­щи се, ко­е­то пред­паз­ва ко­лек­то­ра от об­га­ря­не и на­ди­ра­не в слу­чай на по­ви­ше­но иск­ре­не.

При наг­раж­да­ва­не­то ко­ми­си­я­та, оче­вид­но, е има­ла пред­вид мно­го доб­ри­те експло­а­та­ци­он­ни ка­че­ст­ва на ма­ши­на­та. Двой­на­та изо­ла­ция на на­мот­ки­те в ком­би­на­ция с усъвър­ше­н­ства­на­та сис­те­ма на вен­ти­ла­ция и ох­лаж­да­не спо­ма­гат за зна­чи­тел­но­то удъл­жа­ва­не на бе­за­ва­рий­ния експло­а­та­ци­о­нен пе­ри­од. Ре­дук­тор­на­та ку­тия от ле­ка и здра­ва маг­не­зи­е­ва сплав има но­ва конструк­ция, при ко­я­то се оси­гу­ря­ва по-доб­ро при­тис­ка­не на ла­ге­ра, оп­ти­мал­но нап­рав­ля­ва­не на об­ти­ча­ща­та дви­га­те­ля въз­душ­на струя. По­доб­ре­на е и за­щи­та от до­пир по нев­ни­ма­ние до пер­ка­та на вен­ти­ла­то­ра, как­то и сис­те­ма­та за свързва­не на ре­дук­тор­на­та ку­тия към тя­ло­то на ма­ши­на­та.

Ма­са­та на ма­ши­на­та (1,6 kg) съ­от­ве­т­ства на сход­ни­те по мощ­ност мо­де­ли на най-ре­но­ми­ра­ни све­тов­ни про­из­во­ди­те­ли. Мо­делът М750 ра­бо­ти с чес­то­та на вър­те­не 10 000 minˉ¹, до­ка­то при мо­де­ла М750Е мо­же да се ре­гу­ли­ра плав­но в гра­ни­ци­те 2800–10 000 minˉ¹.

Ъг­лош­ли­фовъч­ни ма­ши­ни МВА2300 и МВА2500

Фа­ми­ли­я­та обх­ва­ща шест мо­де­ла: М 2300, МВ 2300PV, MB 2500PV, МА 2300, МВА 2300PV и MBA 2500PV. Циф­ра­та в на­и­ме­но­ва­ни­е­то по­каз­ва елект­ри­чес­ка­та мощ­ност на ма­ши­на­та, съ­от­вет­но 2300 и 2500 W. Мо­де­ли­те с бук­ва­та „В” в на­и­ме­но­ва­ни­е­то имат елект­рон­но уп­рав­ле­ние на го­ле­ми­на­та на вър­тя­щия мо­мент при пус­ка­не на ма­ши­на­та. То­ва оз­на­ча­ва, че дискът не се ус­ко­ря­ва ряз­ко, а на­би­ра плав­но ско­рост, ко­е­то е несъм­не­но пре­ди­м­ство и най-ве­че по­ви­ша­ва бе­зо­пас­но­ст­та при ра­бо­та. Съ­щев­ре­мен­но го­ле­ми­на­та на пус­ко­вия ток се ог­ра­ни­ча­ва до 16 А, ко­е­то пък пред­паз­ва елект­ри­чес­ка­та мре­жа от то­ко­ви уда­ри, ко­и­то би­ха сму­ти­ли ра­бо­та­та на дру­ги кон­су­ма­то­ри. Мо­де­ли­те с бук­ва­та „Р” пък имат вгра­де­на елект­рон­на за­щи­та сре­щу слу­чай­но включ­ва­не на ма­ши­на­та, след ка­то зах­ран­ва­не­то по ня­как­ва при­чи­на е би­ло прекъс­на­то за по­ве­че от 0,5 s. За да се пус­не ма­ши­на­та, пус­ко­ви­ят бу­тон тряб­ва да се изк­лю­чи и от­но­во да се вклю­чи. То­ва съ­що е нап­ра­ве­но с ог­лед по­ви­ша­ва­не на бе­зо­пас­но­ст­та при ра­бо­та. Мо­де­ли­те с бук­ва­та „V” в на­и­ме­но­ва­ни­е­то имат дру­га осо­бе­ност – при тях дръж­ка­та мо­же да се завър­та под ъгъл 90° с цел по-удоб­но­то дър­жа­не на ма­ши­на­та при оп­ре­де­ле­ни опе­ра­ции. Съ­щев­ре­мен­но бу­тонът за пус­ка­не на ма­ши­на­та бло­ки­ра действи­е­то на бу­то­на, ос­во­бож­да­ващ завър­та­не­то на дръж­ка­та й. Та­ка се пре­до­тв­ра­тя­ва опас­но­ст­та от на­ра­ня­ва­не при не­же­ла­но­то и завър­та­не по вре­ме на ра­бо­та.

Пър­ви­те три ма­ши­ни ра­бо­тят с дис­ко­ве с ди­а­метър 180 mm, а при ос­та­на­ли­те три дискът е с ди­а­метър 230 mm. Тег­ло­то на вся­ка от ма­ши­ни­те е 5,1 kg. Пра­ви впе­чат­ле­ние го­ля­ма­та мощ­ност на дви­га­те­ли­те, ко­я­то поз­во­ля­ва из­по­лз­ва­не­то им в про­фе­си­о­нал­ни ус­ло­вия при сил­но на­то­ва­рен ре­жим на ра­бо­та. Те­зи ма­ши­ни съ­що имат бу­тон за бло­ки­ра­не вър­те­не­то на шпин­де­ла при смя­на на дис­ка, ме­ха­низъм за бър­зо и лес­но зас­то­по­ря­ва­не на пред­паз­ния щит и са­мо­и­зк­люч­ва­щи се чет­ки.

Дви­га­те­ли­те им са с ви­со­ка на­де­жд­ност и по­доб­ре­на вен­ти­ла­ция, в ре­дук­тор­на­та ку­тия съ­що са вне­се­ни ре­ди­ца по­доб­ре­ния, ко­и­то доп­ри­на­сят за продъл­жи­тел­на­та бе­за­ва­рий­на ра­бо­та на ма­ши­ни­те.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 9-10/2003, Инструменти, Представяме ви

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото