Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Festool – професионалните машини

Както повечето световни лидери в производството на електрически машини и инструменти, корените на Festo водят към далечната 1925 година, когато Готлиб Стол основава предприятието Fezer & Stoll. През 1927 г. то се преименува на Festo и днес, 77 години по-късно, тази марка е синоним на машини с най-високо, безкомпромисно качество и техническо съвършенство. Забележителният успех на Festool се дължи и на неотклонното спазване на заложената при основаването на фирмата философия, която е насочена изцяло към задоволяване на изискванията на клиента. От самото начало е избран пазарният сегмент на професионално ориентирани машини и системни решения с предназначение да улесняват производството, да правят продукцията по-висококачествена, по-разнообразна и по-конкурентоспособна.

Непрестанният стремеж към създаване на все по-нови и по-съвършени машини не само са издигнали Festool на върха в световното производство на електрически машини и инструменти, но самото име се свързва еднозначно с представата за иновация, компетенция и най-висок професионализъм. Това откровено се признава и от конкурентите, стремящи се също към световния връх.

В етапите на развитие на фирмата заслужава да се отбележи 1993 г., когато се основава дъщерната фирма Tanos GmbH, специализирана в производството на алуминиеви и пластмасови контейнери за транспортиране и съхраняване на различни градивни елементи и детайли, електроника, автомобилни части и др. Година по-късно Festo придобива друг, също с дългогодишни традиции производител на машини и инструменти – чешката фирма Narex AG в Чешка Липа, и създава новата марка Protool. През 2000 г. марката Festo се променя на Festool и се появява групата TTS Tooltechnic Systems AG & Co, включваща самостоятелните марки Festool, Protool и Tanos.

В България концернът има свое представителство – Tooltechnic System EOOD, а продуктите му се предлагат чрез мрежа от дистрибутори.

В стремежа си да произвежда само най-качествена техника, да задоволява изискванията и на най-взискателните си клиенти, Festool се е специализирала основно в производството на ръчни електрически инструменти за мебелната промишленост. Машините Festool се отличават с висока производителност, лесно обслужване и голяма дълготрайност. Характерно за тях е също, че към всяка машина фирмата предлага голям набор от различни приспособления, които значително разширяват функционалните й възможности, включително правят възможно използването й на места, недостъпни за други електрически машини. Не по-малко внимание се отделя и на работните инструменти, защото от тяхното качество и износоустойчивост в крайна сметка зависи ефективността от приложението на самата машина.

Машините на Festool може да се разделят на няколко основни групи:

◊ Акумулаторни отвертки/бормашини

◊ Ръчни циркулярни триони

◊ Прободни триони

◊ Фрези

◊ Рендета

◊ Изключително широка гама шлайфмашини и полиращи машини. Част от тях намират отлично приложение и при боядисването на автомобилни купета.

◊ Голямо разнообразие от различни приспособления към машините, например метални водачи за ръчни циркуляри или фрези, приспособления за машинно изработване на различни зъбни сглобки и др.

◊ Промишлени прахосмукачки за свързване с дърводелските машини.

◊ Лесно преносими настолни циркуляри.

Festool произвежда и няколко специализирани за строителството машини:

◊ Ръчни електрически бъркачки за приготвяне на строителни разтвори.

◊ Ръчни фрези за почистване на бетонни повърхности, за премахване на ронливи мазилки и т.н. – все трудоемки дейности, характерни при саниране на стари сгради.

◊ Ръчна машина за отстраняване на залепени меки подови покрития.

Досега в „Направи сам” не сме представяли машини на Festool. Това ще сторим в следващи броеве. За да добият читателите ни по-пълна представа за света на машините с тази марка, ще опишем съвсем накратко някои от характеристиките на семейството акумулаторни отвертки.

Акумулаторни отвертки

Предлагат се няколко модела акумулаторни отвертки с работно напрежение 9,6; 12 и 14,4 V, и капацитет на акумулаторите 1,7 и 2 Ah за никел-кадмиевите и 3 Ah при никел-металхидридните акумулатори. Съответно с всеки от тези три вида акумулатори може да се завият средно 330, 420 и 620 самонарезни винта Spax 5х40. При бързозарядните устройства времето за зареждането на акумулаторите е сведено до 15 min.

Характерно за акумулаторните отвертки на Festool е, че позволяват работа и на съвсем тесни и недостъпни за други подобни отвертки места. Така например процеп с широчина 20 cm вече е напълно достатъчен за завиване на винт с отвертката. Това невероятно постижение е постигнато чрез максимално скъсяване на тялото на машината и използване на приставки за завиване и пробиване под ъгъл. Предлага се и специален патронник с ексцентрично разположено гнездо за захващане на битовете. Това позволява завиване на винтове на разстояние само няколко милиметра от напречно разположената страница на шкафа, например.

Професионалното качество в работата не би било възможно без висококачествени инструменти, в случая битове за завиване на винтове и свредла. Festool предлага семейството битове Novadrive, които съчетават изключително висока износоустойчивост и дълготрайност (благодарение на специалното двуслойно покритие от титанов и циркониев нитрид), и същевременно притежават зона с повишена еластичност, която предотвратява счупването на инструмента при рязко нарастване на въртящия момент. От гледна точка на практиката това означава, че битовете Novadrive позволяват предаване на значително по-голям въртящ момент върху винта при по-малък натиск върху бормашината, за да не изскочи битът от главата на винта. От друга страна, битовете Novadrive имат средно три пъти по-голяма дълготрайност в сравнение със стандартното производство на други фирми.

За ефективна работа с акумулаторна бормашина се поставят доста по-високи изисквания и към свредлата. Така например специалните свредла HiQ на Festool пробиват четири пъти по-бързо при четири пъти по-малък разход на енергия в сравнение с обикновено спирално свредло.

* * *

Раз­ви­ти­е­то на дейността на все­ки от го­ле­ми­те про­из­во­ди­те­ли на ма­ши­ни и инстру­мен­ти мо­же да бъ­де лесно проследено от ета­пи­те на съз­да­ва­не на но­ви ма­ши­ни, ко­и­то, стъп­ка по стъп­ка, водят към ли­де­рс­ка­та по­зи­ция.

Ето ня­кои от ос­нов­ни­те мо­мен­ти в тех­но­ло­гич­но­то раз­ви­тие на Festool:

1929 Съз­да­де­на е пър­ва­та мо­бил­на ве­риж­на ре­же­ща ма­ши­на.

1951 Све­тов­на пре­ми­е­ра на пър­ва­та виб­ра­ци­он­на шлайф­ма­ши­на, про­ме­ни­ла ре­во­лю­ци­он­но ме­то­ди­те за повъ­рхно­ст­на об­ра­бот­ка.

1964 Festo пус­ка на па­за­ра пър­ви­я ръ­чен цир­ку­ля­рен три­он, комп­лек­ту­ван с во­де­ща ме­тал­на ши­на. Прос­то и съ­щев­ре­мен­но край­но ефек­тив­но ре­ше­ние, улес­ня­ва­що в не­и­мо­вер­на сте­пен разк­ро­я­ва­не­то на ме­бел­ни пло­чи.

1967 Фир­ма­та про­из­веж­да пър­ва­та ръч­на фре­за за стра­нич­но об­ряз­ва­не – от­ли­чен инстру­мент за офор­мя­не кра­и­ща­та на дър­ве­ни об­шив­ки.

1976 Festo пус­ка на па­за­ра нов вид ма­ши­на за шли­фо­ва­не – екс­центъ­ршлайф­ма­ши­на.

1984 Съз­да­ва но­ва сис­те­ма за трист­ран­но во­де­не на три­он­че­то при про­бод­ни­те три­о­ни. Тя га­ран­ти­ра съв­сем точ­но, пер­пен­ди­ку­ляр­но на повъ­рхно­ст­та, ря­за­не бла­го­да­ре­ние на то­ва, че при пен­де­ло­об­раз­но­то си дви­же­ние нож­че­то се во­ди пос­то­ян­но меж­ду две па­ра­лел­но раз­по­ло­же­ни че­люс­ти, ко­и­то не му поз­во­ля­ват стра­нич­но огъ­ва­не или из­ме­ст­ва­не.

1984 Шлайф­ма­ши­на­та Rotex RO 1 се от­ли­ча­ва от обик­но­ве­ни­те екс­центършлайф­ма­ши­ни, за­що­то има два ра­бот­ни ре­жи­ма – гру­бо, с ви­со­ка от­не­ма­ща спо­соб­ност шли­фо­ва­не, и фи­но, до пос­ти­га­не на блес­тя­ща повъ­рхност, завъ­ршва­що шли­фо­ва­не. То­ва ста­ва чрез про­мя­на в съставното дви­же­ние, ко­е­то извъ­ршва ра­бот­на­та пло­ча. На прак­ти­ка ма­ши­на­та за­ме­ня три обик­но­ве­ни спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ма­ши­ни, а стру­ва на­по­ло­ви­на от су­мар­на­та им це­на.

1994 Festo съз­да­ва най-ком­па­кт­на­та в своя клас аку­му­ла­тор­на от­ве­рт­ка, пригодена да ра­бо­ти на не­достъп­ни за кон­ку­рен­ти­те й мес­та.

1999 Фир­ма­та съз­да­ва но­во се­мей­ство мощ­ни мо­бил­ни про­миш­ле­ни пра­хос­му­кач­ки, спо­соб­ни да оси­гу­рят безп­раш­на ра­бо­та на вся­ко ра­бот­но мяс­то в дърводелската работилница.

2000 Све­тов­на но­вост за про­фе­си­о­на­лис­ти­те – ли­не­ар­на шли­фовъч­на ма­ши­на Duplex за повъ­рхно­ст­на об­ра­бот­ка на всевъз­мож­ни фал­цо­ве, ну­то­ве, про­фи­ли, кан­то­ве и др. За цел­та тя е комп­лек­ту­ва­на с раз­лич­ни по фор­ма нак­рай­ни­ци.

2001 Festool пус­ка на па­за­ра но­во­то се­мей­ство аку­му­ла­тор­ни от­ве­рт­ки със спе­ци­ал­на сис­те­ма FastFix за зак­реп­ва­не на пат­рон­ни­ка, поз­во­ля­ва­ща “свет­ка­вич­на­та” му смя­на без по­мощ­та на инстру­мент.

 

Актуализация 2020 г.: Статията е писана пред 2003 г. Оттогава всички ръчни електроинструменти на Festool, са претърпели значително развитие.

Актуални към момента електроинструменти и машини на Festool може да намерите и закупите от  електронния магазин на фирма „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото