В категории: Брой 7-8/2002, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти

Шли­фо­въч­ни ма­ши­ни Bosch с мик­ро­фил­тър­на сис­те­ма

Bo6По­ве­че от го­ди­на ос­нов­ни­те ви­до­ве шлайф­ма­ши­ни на Bosch (плос­кош­ли­фовъч­ни­те, екс­центъ­ршлайф­ма­ши­ни­те и лен­то­ви­те шлайф­ма­ши­ни) са снаб­де­ни с но­ва­та мик­ро­филтър­на сис­те­ма (micro filtersystem) за зас­мук­ва­не, филт­ри­ра­не и съ­би­ра­не на от­де­ля­на­та при шли­фо­ва­не­то прах. То­ва да­ва мно­го го­ля­мо пре­ди­м­ство на те­зи ма­ши­ни пред тех­ни­те кон­ку­рен­ти, за­що­то, от ед­на стра­на, но­ва­та сис­те­ма си­гур­но пред­паз­ва бе­ли­те дро­бо­ве и здра­ве­то на не­пос­ре­д­стве­но ра­бо­те­щи­те с ма­ши­ни­те и на­ми­ра­щи­те се наб­ли­зо хо­ра, пред­паз­ва и по­ме­ще­ни­е­то от замър­ся­ва­не. От дру­га – сво­ев­ре­мен­но­то и пъл­но отстра­ня­ва­не на прах­та от об­ра­бот­ва­на­та повъ­рхност по­доб­ря­ва ка­че­ст­во­то на об­ра­бот­ка­та, поз­во­ля­ва пос­то­я­нен ви­зу­а­лен конт­рол вър­ху шли­фо­ва­ния участък, удъл­жа­ва дъл­гот­рай­но­ст­та на аб­ра­зив­ния лист. Не на пос­лед­но мяс­то удъл­жа­ва се и жи­во­та на ма­ши­на­та, за­що­то прах­та не се зас­мук­ва през вен­ти­ла­ци­он­ни­те от­во­ри на дви­га­те­ля.

Bo1За раз­ли­ка от до­се­га из­по­лз­ва­ни­те тор­бич­ки от филтър­на хар­тия за съ­би­ра­не на прах­та, но­ва­та сис­те­ма ра­бо­ти мно­го по-ефи­кас­но, ка­то га­ран­ти­ра­но задър­жа и най-фи­ни­те час­тич­ки. Не­що, ко­е­то дру­ги­те сис­те­ми не мо­гат. Сек­ретът при но­ва­та micro filtersystem е в спе­ци­ал­на­та конструк­ция на ла­мел­ния филт­ри­ращ еле­мент от нагъ­на­та филтър­на хар­тия, кой­то мно­го на­по­до­бя­ва въз­душ­ни­те филт­ри на ав­то­мо­би­ли­те. По­ра­ди зна­чи­тел­но по-го­ля­ма­та площ на филт­ри­ра­щия еле­мент и съв­сем фи­ни­те по­ри мик­ро­фи­лт­ри­ра­ща­та сис­те­ма има по­не с 30% по-го­лям ка­па­ци­тет от обик­но­ве­ни­те филт­ри­ра­щи книж­ни тор­бич­ки. Ла­мел­ни­ят филтър е мон­ти­ран в здра­ва плас­тма­со­ва ку­тия, чрез ко­я­то се зак­реп­ва към ма­ши­на­та. Ко­га­то се напъл­ни с прах, той се измък­ва, ка­пакът с филтъ­ра се от­ва­ря и съб­ра­на­та прах се изхвърля в ко­фа­та за бок­лук. С то­ва филтърът е го­тов за пов­тор­на упот­ре­ба, ка­то след оп­ре­де­ле­ния брой ча­со­ве филт­ри­ра­щи­ят еле­мент се под­ме­ня с нов.

Про­из­веж­дат се два ви­да филт­ри, ко­и­то се раз­ли­ча­ват един­стве­но по го­ле­ми­на­та и ка­па­ци­те­та си.

Зас­мук­ва­не­то на прах­а от об­ра­бот­ва­на­та повъ­рхност и вкар­ва­не­то й във филтъ­ра ста­ва чрез си­лен въз­ду­шен по­ток, кой­то се съз­да­ва от ма­ши­на­та. Прах­та пре­ми­на­ва през спе­ци­ал­но офор­ме­ни от­во­ри в шли­фовъч­ния лист и шли­фовъч­на­та пло­ча на шлайф­ма­ши­на­та и от­там се пре­на­ся във филтъ­ра.Bo2

Ето и ос­нов­ни­те мо­де­ли ма­ши­ни, снаб­де­ни с мик­ро­филтър­ни сис­те­ми.

Екс­центъ­ршлайф­ма­ши­ни

За­поч­ва­ме с то­зи вид ма­ши­ни, за­що­то тук са и две­те най-но­ви шли­фовъч­ни ма­ши­ни на „Bosch” – мо­де­ли­те PEX 270A и PEX 270AE. То­зи вид ма­ши­ни предс­тав­ля­ват и най-го­лям ин­те­рес за лю­би­те­ля дър­во­де­лец, за­що­то съ­че­та­ват две­те ос­нов­ни ха­рак­те­рис­ти­ки на ед­на шлайф­ма­ши­на: срав­ни­тел­но го­ля­ма про­из­во­ди­тел­ност, т.е. ко­ли­че­ст­во на от­не­тия от повъ­рхно­ст­та ма­те­ри­ал за еди­ни­ца вре­ме, и пос­ти­га­не на оп­ти­мал­на глад­кост на об­ра­бот­ва­на­та повъ­рхност. Ето за­що те мо­же да се при­е­мат и ка­то меж­дин­но зве­но меж­ду „най-аг­ре­сив­на­та” спря­мо шли­фо­ва­ния ма­те­ри­ал ма­ши­на, лен­то­ва­та шлайф­ма­ши­на и ма­ши­на­та, с ко­я­то се пос­ти­га най-рав­на и глад­ка повъ­рхност – плос­кош­ли­фовъч­на­та, поз­на­та още и ка­то виб­ра­ци­он­на ма­ши­на.

Ха­рак­те­рен за два­та но­ви мо­де­ла е об­но­ве­ни­ят ди­зайн с по-об­те­ка­е­ми, за­об­ле­ни фор­ми, за­мис­лен за по-го­ля­мо удоб­ство при държане с ед­на или две ръ­це. Две­те ма­ши­ни имат дви­га­тел с мощ­ност 270 W, спе­ци­ал­но про­ек­ти­ран за га­ран­ти­ра­не на ви­со­ка из­но­со­ус­той­чи­вост и продъл­жи­тел­на ра­бо­та. Ха­рак­тер­ни за тях са и ми­ни­мал­ни­те виб­ра­ции при ра­бо­та на ма­ши­на­та, ко­е­то пък свеж­да до ми­ни­мум умо­ра­та и поз­на­то­то при дру­ги по­доб­ни ма­ши­ни неп­ри­ят­но тръп­не­не на ръ­це­те дъл­го вре­ме след прик­люч­ва­не на ра­бо­та­та. За всич­ки ви­до­ве об­ра­бот­ва­ни повъ­рхнос­ти ма­ши­на­та ра­бо­ти с ед­на и съ­ща кръг­ла шли­фовъч­на пло­ча с ∅ 125 mm.

Bo3Раз­ли­ка­та меж­ду два­та мо­де­ла е в на­ли­чи­е­то на уп­рав­ля­ва­ща елект­ро­ни­ка, чрез ко­я­то чес­то­та­та на треп­те­не на пло­ча­та мо­же плав­но да се про­ме­ня в ин­тер­ва­ла 15 000 – 24 000 minˉ¹ при мо­де­ла PEX 270AE, до­ка­то мо­делът PEX 270A ра­бо­ти с пос­то­ян­на чес­то­та на треп­те­не – 25 000 minˉ¹. Ос­вен то­ва пър­ви­ят мо­дел има спе­ци­ал­на спи­рач­ка на шли­фовъч­на­та пло­ча, ко­я­то пред­паз­ва от евен­ту­ал­но на­ди­ра­не на повъ­рхно­ст­та при пър­во­на­чал­но­то спа­да­не на обо­ро­ти­те при за­поч­ва­не на шли­фо­ва­не­то. В то­зи етап ма­ши­на­та ра­бо­ти ав­то­ма­тич­но с на­ма­ле­на чес­то­та на треп­те­ни­я­та на пра­зен ход, ко­я­то пос­те­пен­но на­ра­ст­ва за­ед­но с на­то­вар­ва­не­то. Тег­ло­то на пър­ва­та ма­ши­на е 1,5 kg, а на вто­ра­та – 1,4 kg.

Ос­та­на­ли­те ма­ши­ни от та­зи гру­па, утвър­ди­ли ве­че на па­за­ра но­ва­та мик­ро­филтър­на сис­те­ма, са мо­де­ли­те PEX 400 AE и PEX 420 AE. Те са по-мощ­ни и имат съ­от­вет­но дви­га­те­ли с мощ­ност 400 и 420 W, те­жат по 1,9 kg. Мо­делът PEX 420 АЕ има шли­фовъч­на пло­ча с ∅ 150 mm, а пло­ча­та на дру­гия е с ∅ 125 mm. И две­те ма­ши­ни имат елект­рон­но уп­рав­ле­ние за плав­но ре­гу­ли­ра­не на чес­то­та­та на треп­те­не на пло­ча­та и под­дър­жа­не на пос­то­ян­ни обо­ро­ти на дви­га­те­ля.

Плос­кош­ли­фовъч­ни ма­ши­ни

Всич­ки ма­ши­ни от та­зи гру­па, ко­и­то в мо­мен­та се пред­ла­гат на па­за­ра, са снаб­де­ни с мик­ро­филтър­на сис­те­ма.

Най-мощ­на­та от тях – PSS 28 АЕ, ра­бо­ти с шли­фовъч­ни лис­то­ве с го­ле­ми­на 114 х 227 mm, при ко­е­то шли­фовъч­на­та площ на пло­ча­та е 260 cm. Съ­от­вет­но на то­ва тя има и най-го­ля­ма мощ­ност – 250 W. Ос­вен чрез изк­лю­чи­тел­но удоб­на­та сис­те­ма „велк­ро”, шли­фовъч­ни­ят диск мо­же да се зак­реп­ва и с две ме­тал­ни щип­ки. То­ва поз­во­ля­ва из­по­лз­ва­не­то на най-раз­лич­ни шли­фовъч­ни хар­тии, вклю­чи­тел­но и на лис­то­ве на ру­ла, ко­и­то ня­мат на гър­ба си спе­ци­ал­но­то мъ­хес­то пок­ри­тие, не­об­хо­ди­мо за зак­реп­ва­не по сис­те­ма­та „велк­ро”.

Bo5Ма­ши­ни­те от се­ри­я­та PSS 240 AE, PSS 240 A и PSS 180 A имат по-мал­ка шли­фовъч­на пло­ча и съ­от­вет­но шли­фовъч­ни­те лис­то­ве са с по-мал­ки раз­ме­ри – 93 х 230 mm. Мощ­но­ст­та им съ­от­вет­но е 240 и 180 W.

Мо­де­ли­те с обоз­на­че­ние „AE” имат елект­рон­но уп­рав­ле­ние за плав­на про­мя­на на чес­то­та­та на треп­те­не на шли­фовъч­на­та пло­ча в ин­тер­ва­ла 14 000–20 000 minˉ¹ при PSS 28 АЕ и 19 000–27 000 minˉ¹  при PSS 240 AE. То­ва поз­во­ля­ва по-фи­но шли­фо­ва­не при за­поч­ва­не на ра­бо­та­та и пред­паз­ва по-ме­ки­те и чувстви­тел­ни повъ­рхнос­ти от на­ди­ра­не.

Мо­де­ли­те PSS 240 поз­во­ля­ват ме­ха­нич­но зак­реп­ва­не и зак­реп­ва­не тип „велк­ро”, до­ка­то мо­делът PSS 180 A ра­бо­ти са­мо с лис­то­ве за зак­реп­ва­не „велк­ро”.

Ха­рак­тер­но за то­зи вид ма­ши­ни е, че с тях се пос­ти­га най-фи­но шли­фо­ва­не на повъ­рхно­ст­та, но съ­щев­ре­мен­но ин­тен­зив­но­ст­та на от­не­ма­не на ма­те­ри­а­ла е най-мал­ка. То­ва ги пра­ви изк­лю­чи­тел­но под­хо­дя­щи за завъ­ршва­що­то фи­но шли­фо­ва­не на плос­ки повъ­рхни­ни (дър­во или ме­та­ли) и не осо­бе­но под­хо­дя­щи, ко­га­то се на­ла­га от­не­ма­не на по-де­бе­ли сло­е­ве чрез гру­бо шли­фо­ва­не.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото