В категории: Бани и кухни, Брой 7-8/2002, Дърводелство и обзавеждане

Съвършената кухня

Hett1Ряд­ко ще срещ­не­те чо­век, на ко­го­то да не се е на­ла­га­ло да извъ­ршва ре­монт или да пра­ви пре­у­ст­рой­ство в до­ма си. Все­ки се стре­ми да об­за­ве­де жи­ли­ще­то си по-най-доб­рия и най-удо­бен за не­го, и за се­мей­ство­то му на­чин, да превър­не „сво­я­та кре­пост” в уют­но и при­ят­но за оби­та­ва­не кът­че. За­да­ча­та допъл­ни­тел­но се ус­лож­ня­ва от ма­ло­мер­ни­те ни жи­ли­ща, в ко­и­то всич­ко тряб­ва да бъ­де смес­те­но ка­то в „дя­до­ва­та ръ­ка­вич­ка”, без при то­ва ве­щи­те да из­зе­мат те­ри­то­ри­я­та ни за оби­та­ва­не.

Ето за­що твър­де чес­то стан­да­рт­ни­те ре­ше­ния с кон­фек­ци­он­ни ме­бе­ли, из­ра­бо­те­ни „по калъп”, не са под­хо­дя­щи, а все­ки тряб­ва да про­я­ви изоб­ре­та­тел­ност, за да мо­же по най-ра­ци­о­нал­ния на­чин да из­по­лз­ва вся­ка ни­ша, все­ки ъгъл и да­же все­ки квад­ра­тен сан­ти­метър площ в жи­ли­ще­то.

Най-сло­жен е ре­бусът при пла­ни­ра­не­то и об­за­веж­да­не­то на кух­ня­та. Тя, об­що взе­то, е центърът, око­ло кой­то се вър­ти жи­вотът в се­мей­ство­то, в нея до­ма­ки­ня­та пре­кар­ва не­мал­ка част от и без то­ва мал­ко­то си сво­бод­но вре­ме. В кух­ня­та се съх­ра­ня­ват най-раз­лич­ни съ­до­ве и дреб­ни пред­ме­ти, до­ма­ки­нс­ки уре­ди, хра­ни­тел­ни про­дук­ти, тук се при­го­тов­ля­ва хра­на­та и т.н. Ето за­що тя тряб­ва да бъ­де в мак­си­мал­на сте­пен функ­ци­о­нал­на и удоб­на за ра­бо­та, а за все­ки пред­мет от ар­се­на­ла на до­ма­ки­н­ство­то да се на­ме­ри най-под­хо­дя­що­то мяс­то та­ка, че ви­на­ги да е под ръ­ка.

Тук на­ис­ти­на все­ки сан­ти­метър площ е изк­лю­чи­тел­но цен­на, а по пра­ви­ло ви­на­ги ос­та­ват мес­та, ко­и­то ня­ма как да се полз­ват или то­ва ста­ва край­но не­ефек­тив­но. Два та­ки­ва ти­пич­ни при­ме­ри са ни­ши­те, ши­ро­ки 20-30 cm, об­ра­зу­ва­щи се при под­реж­да­не на шкаф­че­та­та вър­ху по­да или пък доб­ре поз­на­ти­ят „мъртъв” ъгъл, кой­то се офор­мя меж­ду два ъг­ло­ви шка­фа. То­ва мяс­то всъщ­ност е не­из­по­лз­ва­е­мо, за­що­то достъпът до не­го е тру­ден или поч­ти невъз­мо­жен, ко­е­то на прак­ти­ка е ед­но и съ­що.

Hett2Оче­вид­но, стан­да­рт­ни­те ме­бе­ли в слу­чая са неп­ри­год­ни и на тях­но мяс­то ид­ват нес­тан­да­рт­ни­те, чи­я­то нап­ра­ва е въз­мож­на са­мо и един­стве­но с по­мощ­та на спе­ци­ал­ни ме­ха­низ­ми, ка­то пред­ла­га­ни­те отс­ко­ро и на бъл­га­рс­кия па­зар, про­из­во­д­ство на немс­ка­та фир­ма Hettich. Тя е с над се­дем­де­сет­го­диш­на ис­то­рия и е най-го­ле­ми­ят про­из­во­ди­тел на об­ков за ме­бе­ли в све­та. Про­дук­ци­я­та й се ха­рак­те­ри­зи­ра с ви­со­ко тех­ни­чес­ко съвър­ше­н­ство и мно­го ши­рок ди­а­па­зон от над 10 000 ар­ти­ку­ла. Про­дук­то­ва­та й га­ма включ­ва изк­лю­чи­тел­но го­ля­мо раз­но­об­ра­зие от изхвър­ля­щи и дру­ги ви­до­ве пан­ти, ме­ха­низ­ми за плъз­га­щи се вра­ти и вра­ти тип „хар­мо­ни­ка”, во­да­чи за чек­мед­же­та, сис­те­ми за офис об­за­веж­да­не, зак­люч­ва­щи сис­те­ми, сглоб­ки, кра­ка и ме­ха­низ­ми за ма­си и бю­ра, ос­ве­ти­тел­ни те­ла, ме­бел­ни дръж­ки, ме­ха­низ­ми за вграж­да­не в шка­фо­ве и др. Ця­ла­та та­зи ин­фор­ма­ция е съб­ра­на в мно­же­ст­во ка­та­ло­зи, в ко­и­то ос­вен сним­ков ма­те­ри­ал, се съдър­жа и тех­ни­чес­ка ин­фор­ма­ция за па­ра­мет­ри­те и на­чи­на на мон­таж на все­ки един ар­ти­кул. Са­мо ос­нов­ни­ят й ка­та­лог те­жи 3,9 kg, а стра­ни­ци­те са над 1500.

Hett3От це­лия ди­а­па­зон ар­ти­ку­ли на Hettich подб­рах­ме да ви за­поз­на­ем с ме­ха­низ­ми­те за вграж­да­не в кух­не­нс­ки или друг тип ме­бе­ли, с ко­и­то мо­же да се пос­тиг­нат ед­ва ли не чу­де­са. По на­ша пре­цен­ка те са все още поч­ти не­поз­на­ти на на­шия па­зар – и за бъл­га­рс­ки­те про­из­во­ди­те­ли на ме­бе­ли, и за тех­ни­те кли­ен­ти, чи­ито пред­по­чи­та­ния би тряб­ва­ло да дик­ту­ват внед­ря­ва­не­то на вся­ка ед­на но­вост в про­из­во­д­ство­то на ме­бе­ли.

По-до­лу ще по­ка­жем ня­кои при­ло­же­ния на ме­ха­низ­ми­те на Hettich за кух­не­нс­ки ме­бе­ли, ко­и­то не мо­гат да бъ­дат изпъл­не­ни със стан­да­рт­ния, тра­ди­ци­о­нен об­ков. С те­зи ме­бе­ли „съвър­ше­на­та кух­ня” ве­че ста­ва ре­ал­ност.

Hett4Всич­ки те поз­во­ля­ват най-ефек­тив­но из­по­лз­ва­не и на най-не­у­доб­ни­те в кух­ня­та мес­та, съз­да­ва­не на оп­ти­мал­ни ус­ло­вия за най-прег­лед­но­то под­реж­да­не на всевъз­мож­ни пред­ме­ти и улес­ня­ва­не на достъ­па до все­ки един от тях.

Та­ка нап­ри­мер съвър­ше­на­та, пре­циз­на ме­ха­ни­ка е поз­во­ли­ла кла­си­чес­ки­те шка­фо­ве с раф­то­ве да бъ­дат за­ме­не­ни с кон­тей­нер от ня­кол­ко чек­мед­же­та.

То­ва ре­ше­ние поз­во­ля­ва мно­го по-доб­ра ви­ди­мост и ле­сен достъп до пред­ме­ти­те в шка­фа, вмес­то да се на­веж­да­те или прик­ля­ка­те пред не­го. Ос­вен то­ва чек­мед­же­та­та мо­же да бъ­дат та­ка офор­ме­ни, че да са в мак­си­мал­на сте­пен прис­по­со­бе­ни към фор­ма­та и го­ле­ми­на­та на съх­ра­ня­ва­ни­те в тях пред­ме­ти.

Hett5Безс­пор­но, най-впе­чат­ля­ващ е ме­ха­низмът, ре­ша­ващ проб­ле­ма с „мъртвия ъгъл” меж­ду два шка­фа. За да се до­бе­ре­те до не­го, се на­ла­га да ла­зи­те и със сил­но про­тег­на­та ръ­ка да тър­си­те пип­неш­ком то­ва, ко­е­то ви е не­об­хо­ди­мо. Ре­ше­ни­е­то е изк­лю­чи­тел­но еле­га­нт­но и удоб­но, а спе­ци­а­лис­ти­те оп­ре­де­лят ме­ха­низ­ма на Hettich ка­то „уни­кал­на раз­ра­бот­ка”.

Как­то се виж­да от сним­ки­те, вмес­то да бър­ни­ка­те на сля­по из шка­фа, бла­го­да­ре­ние на то­зи ме­ха­низъм съдър­жа­ни­е­то в част­та на шка­фа, на­ми­ра­ща с в „мъртвия ъгъл”, се пре­ме­ст­ва стра­нич­но и зас­та­ва пред от­во­ре­на­та вра­тич­ка. Та­ка ве­че всич­ко, пос­та­ве­но в кош­ни­ци­те, е пред пог­ле­да ви и е напъл­но достъп­но. Ме­ха­низмът се със­тои от зад­виж­ва­ща сис­те­ма и че­ти­ри кош­ни­ци, по­е­ма­щи об­що на­то­вар­ва­не от 15 kg. След из­тег­ля­не на вра­тич­ка­та на шка­фа нап­ред из­ли­за пър­ва­та двой­ка кош­ни­ци, с ко­е­то тях­но­то съдър­жа­ние ста­ва още по-лес­но достъп­но. Но то­ва не е всич­ко. Ако вра­тич­ка­та и свър­за­ни­те с нея кош­ни­ци се завър­тят на­дяс­но, пред вас се по­я­вя­ва ця­ло­то съдър­жа­ние в „мъртвия ъгъл”, съб­ра­но във вто­ра­та двой­ка кош­ни­ци, за­е­ма­щи мяс­то­то на пър­ви­те. При зат­ва­ря­не­то на шка­фа всич­ко оти­ва на пър­во­на­чал­но­то му мяс­то – точ­но как­то пре­ди от­ва­ря­не­то му.

Ме­ха­низмът мо­же да се мон­ти­ра във все­ки ъг­лов шкаф с ми­ни­мал­на дъл­бо­чи­на 500 mm и дъл­жи­на 900-1000 mm, ка­то се пред­ла­гат в ляв и де­сен ва­ри­ант и в два раз­ме­ра на ви­со­чи­на. Вяр­но, це­на­та му не е нис­ка, но то­ва пък е най-еле­га­нт­но­то и функ­ци­о­нал­но ре­ше­ние на ти­пич­ния за вся­ка кух­ня проб­лем с „мъртвия ъгъл”.

Hett6Дру­го функ­ци­о­нал­но ре­ше­ние за все­ки ъг­лов шкаф са и на­по­до­бя­ва­щи­те на стой­ки­те за ле­ка­р­ства в ап­те­ки­те вър­тя­щи се ме­ха­низ­ми. Конструк­ци­я­та е мно­го прос­та, но и мно­го ефек­тив­на – мон­ти­ра­на в сре­да­та на шка­фа ос, зах­ва­на­та с вин­то­ве за гор­ния и дол­ния плот, с ла­ге­ру­ва­щи око­ло нея две или три по­ли­ци с кръг­ла фор­ма. При завър­та­не­то им все­ки от пос­та­ве­ни­те в шка­фа пред­ме­ти ста­ва лес­но достъ­пен, а мяс­то­то се из­по­лз­ва въз­мож­но най-ефек­тив­но.

В за­ви­си­мост от фор­ма­та и ма­те­ри­а­ли­те, от ко­и­то са нап­ра­ве­ни, вър­тя­щи­те се по­ли­ци се пред­ла­гат в ня­кол­ко раз­лич­ни ва­ри­ан­та – пъ­лен кръг, сег­мент с го­ле­ми­на 1/2 или 3/4 от кръ­га, ре­шетъч­ни по­ли­ци от хро­ми­ран ме­тал, от ме­тал с пра­хо­во пок­ри­тие от пласт­ма­са или от MDF пло­чи с во­до­ус­той­чи­во пок­ри­тие от ме­ла­мин.

Hett8Hett7Ин­те­рес­но е да се знае, че Hettich пред­ла­гат вър­тя­щи се ме­ха­низ­ми и за шка­фо­ве с дъл­бо­чи­на 300 mm, т.е. и за ока­че­ни шкаф­че­та от т.нар. „вто­ри ред”.

В жи­ли­ще­то, би­ло в кух­ня­та, или пък в ант­ре­то, ви­на­ги се на­ми­ра по ня­коя тяс­на и ви­со­ка до та­ва­на ни­ша. В то­ва ина­че труд­но за из­по­лз­ва­не мяс­то мо­же да се вмес­ти удо­бен шкаф, сти­га да раз­по­ла­га­те с ме­ха­ни­ка­та на Hettich. За та­ки­ва слу­чаи фир­ма­та пред­ла­га ня­кол­ко конструк­ции с об­що­то на­и­ме­но­ва­ние Dispensa. В шка­фа, кой­то отвън не се раз­ли­ча­ва от обик­но­ве­ни­те си съб­ра­тя, има вгра­де­на но­се­ща не­под­виж­на конструк­ция от ме­тал­ни про­фи­ли. Към нея вър­ху две плъз­га­щи се ши­ни е мон­ти­ра­на под­виж­на рам­ко­ва конструк­ция с ня­кол­ко раз­по­ло­же­ни по ви­со­чи­на ме­тал­ни кош­ни­ци. Та­зи шкаф е мно­го под­хо­дящ за съх­ра­ня­ва­не на опа­ко­ва­ни в ку­тии хра­ни­тел­ни про­дук­ти, на раз­лич­ни по го­ле­ми­на бу­тил­ки, бур­ка­ни, и т.н. Вра­та­та се мон­ти­ра лес­но и бър­зо бла­го­да­ре­ние на но­ва­та сис­те­ма „клипс”.

Ме­ха­низ­ми­те са пред­ви­де­ни за шка­фо­ве с ви­со­чи­ни 114,5 cm и 224,5 cm и ши­ро­чи­на 30-40 cm. Го­ле­ми­ят обем на шка­фа поз­во­ля­ва по­би­ра­не на мно­го пред­ме­ти и за­то­ва конструк­ци­я­та е ораз­ме­ре­на за то­ва­ро­но­си­мост до 100 kg. То­ва е зна­чи­тел­на те­жест, кой­то изиск­ва си­гур­но зак­реп­ва­не, от ед­на стра­на, а, от дру­га – лес­но от­ва­ря­не и зат­ва­ря­не, по-точ­но издъ­рпва­не и при­би­ра­не на шка­фа.

В стре­ме­жа да уго­дят на кли­ен­ти­те си про­из­во­ди­те­ли­те от Hettich са стиг­на­ли до­там, че пред­ла­гат и ме­ха­низъм, при кой­то из­тег­ля­не­то и при­би­ра­не­то на шка­фа ста­ва с ми­ни­а­тю­рен елект­род­ви­га­тел, кой­то се за­дей­ства с удоб­но раз­по­ло­жен пе­дал.

Все пак най-го­ля­мо­то пре­ди­м­ство на то­зи шкаф е сво­бод­ни­ят двуст­ра­нен достъп до не­го­во­то съдър­жа­ние.

Ка­то раз­но­вид­ност се пред­ла­га ва­ри­антът Dispensa Diagonal, при ко­и­то вра­та­та е раз­по­ло­же­на под ъгъл 45° или 55°. То­ва ре­ше­ние поз­во­ля­ва пос­ти­га­не на пла­вен пре­ход меж­ду ре­ди­ца­та от шка­фо­ве и сте­на­та, ог­раж­да­ща да­де­на ни­ша. Та­ка про­ходът за дви­же­ние ста­ва мал­ко по-ши­рок и ве­ро­ят­но­ст­та да по­лу­чи­те ня­коя и дру­га си­ни­на, блъс­кай­ки се в ръ­ба на шка­фа, от­па­да.

Hettich пред­ла­гат оп­ти­мал­но ре­ше­ние и за дру­го, чес­то сре­ща­но тяс­но мяс­то в кух­ня­та. То­ва е тяс­на­та ни­ша, ко­я­то чес­то ос­та­ва при под­реж­да­не на шка­фо­ве­те от т.нар. пър­ви ред, т.е. сто­я­щи­те не­пос­ре­д­стве­но вър­ху по­да. Иде­я­та не е но­ва и да­же още в да­леч­на­та 1993 г., ко­га­то „Нап­ра­ви сам” бе вест­ник, се опи­тах­ме да раз­ра­бо­тим ед­на конструк­ция на шкаф­че за тес­ни ни­ши. От по­зи­ци­я­та на днеш­ния ден ре­ше­ни­е­то, как­то се виж­да и от илюст­ра­ци­я­та, е дос­та пър­во­бит­но, но с на­лич­ни­те то­га­ва ма­те­ри­а­ли и инстру­мен­ти по-доб­ро и не мо­же­ше да се нап­ра­ви.

При­носът на спе­ци­а­лис­ти­те от Hettich е в съз­да­ва­не­то на съвър­ше­на ме­тал­на но­се­ща конструк­ция, ко­я­то пра­ви сгло­бя­ва­не­то на тяс­но­то шкаф­че лес­но и най-важ­но­то – га­ран­ти­ра бе­зот­каз­на­та ра­бо­та на ме­ха­низ­ма. Шкаф­че­то се издъ­рпва и при­би­ра на мяс­то­то си с ле­ко­та, за­що­то се но­си от спе­ци­ал­ни ме­тал­ни ши­ни, ко­и­то се плъз­гат ед­на в дру­га вър­ху сто­ма­не­ни сач­ми при ми­ни­мал­но съп­ро­тив­ле­ние. В не­го най-чес­то се мон­ти­рат две кош­ни­ци, а мал­ка­та му ши­ро­чи­на (от 110 до 250 mm) го пра­ви най-удо­бен за съх­ра­ня­ва­не на бу­тил­ки при мак­си­мал­но на­то­вар­ва­не 12 kg. Шкаф­че­то оси­гу­ря­ва двуст­ра­нен удо­бен достъп до не­го­во­то съдър­жа­ние. Пред­ла­гат се и ва­ри­ан­ти с раз­по­ло­же­ни под нак­лон 45° вра­тич­ки, под­хо­дя­щи за вграж­да­не в ме­бе­ли с та­ка­ва фор­ма.

По­каз­ва­ме и ед­но ин­те­рес­но ре­ше­ние за мон­ти­ра­не на вра­тич­ка на шкаф­че от гор­ния (вто­рия) ред. От­во­ре­на­та встра­ни вра­тич­ка на та­ки­ва шкаф­че­та не са­мо пре­чи, но и ви­на­ги съз­да­ва не­пос­ре­д­стве­на опас­ност да се сдо­би­е­те с ци­ци­на, ко­га­то уда­ри­теп гла­ва­та си в нея.

Hett9То­ва, ес­те­ст­ве­но, е въз­мож­но бла­го­да­ре­ние на спе­ци­а­лен ме­ха­низъм, кой­то съ­що от­чет­ли­во се виж­да на сним­ка­та. Не­ви­ди­ми ос­та­ват га­зо­ви­те амор­тись­о­ри, ко­и­то оси­гу­ря­ват плав­но пов­ди­га­не и спус­ка­не на вра­та­та.

Ха­рак­тер­на за всич­ки опи­са­ни ме­ха­низ­ми е пре­циз­но­ст­та на из­ра­бот­ка­та. Hettich из­по­лз­ва ви­со­ко­ка­че­ст­ве­ни ма­те­ри­а­ли (спе­ци­ал­ни сто­ма­ни, алу­ми­ний и др.), ко­е­то спо­со­б­ства за доб­рия ди­зайн на всич­ки пред­ла­га­ни ар­ти­ку­ли за вграж­да­не.

Hett11До­тук опи­сах­ме ед­на съв­сем мал­ка част от ме­тал­ни­те прис­по­соб­ле­ния на Hettich, с ко­и­то мо­же да пос­тиг­не­те ка­че­ст­ве­но по-ви­со­ко ни­во в ер­го­но­мич­но­ст­та на ва­ши­те ме­бе­ли и мак­си­мал­но да из­по­лз­ва­те на­лич­но­то мяс­то.

Всич­ки те са за­мис­ле­ни най-ве­че за про­фе­си­о­на­лис­ти­те, за хо­ра­та, ко­и­то си из­кар­ват хля­ба с про­из­во­д­ство­то на ме­бе­ли.

Тях­но­то на­ли­чие на па­за­ра оба­че ряз­ко по­ви­ша­ва въз­мож­нос­ти­те и на до­маш­ния майс­тор да пра­ви ме­бе­ли на ни­во­то на най-доб­ри­те фаб­рич­ни об­раз­ци, че да­же и по-доб­ри. Всич­ко не­об­хо­ди­мо за из­ра­бот­ва­не­то на т. нар. „кор­пус­ни ме­бе­ли”, т.е. на вся­как­ви ви­до­ве кух­не­нс­ки шка­фо­ве, биб­ли­о­те­ки, гар­де­ро­би и т.н., го има на па­за­ра, и то в поч­ти го­тов вид: всевъз­мож­ни по раз­ме­ри пло­то­ве – фур­ни­ро­ва­ни и кан­ти­ра­ни, вклю­чи­тел­но и за кух­не­нс­ки барп­ло­то­ве, раз­лич­ни по го­ле­ми­на го­то­ви вра­тич­ки за шка­фо­ве, че­ла за чек­мед­же­та, и т.н. Ос­та­ва да под­бе­ре­те не­об­хо­ди­ми­те ви го­ле­ми­ни и да ги сгло­би­те ка­то полз­ва­те ме­тал­ни сглоб­ки или не­ра­зг­ло­бя­е­ми­те дър­ве­ни диб­ли (виж стр. 26).

Чек­мед­же­та­та се мон­ти­рат със спе­ци­ал­ни ши­ни, а за вра­тич­ки­те се пред­ла­га изо­би­лие от най-раз­лич­ни изхвър­ля­щи и дру­ги ви­до­ве пан­ти. Ако раз­по­ла­га­те със спе­ци­а­лен шаб­лон, мон­ти­ра­не­то на изхвър­ля­щи­те пан­ти ста­ва лес­но, бър­зо и най-важ­но­то – мно­го точ­но.

С две ду­ми, об­ковът за ме­бе­ли на Hettich пра­ви из­ра­бот­ва­не­то на ка­че­ст­ве­ни ме­бе­ли ра­бо­та, напъл­но по въз­мож­нос­ти­те и на на­чи­на­е­щия до­ма­шен майс­тор, без при то­ва да са му не­об­хо­ди­ми спе­ци­ал­ни инстру­мен­ти и ра­бо­тил­ни­ца.

Те­ма­та предс­тав­ля­ва из­ку­ше­ние, ко­е­то не мо­же да под­ми­нем и за­то­ва още в то­зи брой ще разг­ле­да­ме под­бо­ра и мон­ти­ра­не­то на шар­нир­ни пан­ти (виж стр. 30), как­то и сгло­бя­ва­не­то на шка­фо­ве с пред­ла­га­ни­те на па­за­ра го­то­ви ме­бел­ни пло­чи (виж стр. 21).

Hett10В след­ва­щи бро­е­ве ще ви за­поз­на­ем с при­ло­же­ни­е­то и мон­ти­ра­не­то и на дру­ги ви­до­ве пан­ти, как­то и с мон­ти­ра­не­то на раз­лич­ни ме­ха­низ­ми за съз­да­ва­не на разг­ло­бя­е­ми ме­бел­ни сглоб­ки.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Съвършената кухня”

dimitar | април 6th, 2015 at 12:27 pm

По дадени размери може ли да ми направите кухненски шкафове, долни и горни, с вградена фурна и котлон с размер 12600х1600 mm и височина на перална.
„Направи сам“:
Здравейте, сайтът е електронно списание и поради това не изпълняваме дърводелски поръчки.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото