В категории: Брой 12/2010, Мазилки и бои, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Топлоизолационна система на Knauf

В НС 11/2010 повдигнахме завесата около разработките на Knauf, целящи намаляване на топлинните загуби на сградите чрез изграждане на външна топлоизолационна система, наречена в техническата документация на компанията „термосистема“. Разгледахме и варианта на тази „термосистема“, изпълнен по технологията, донесла световната слава на Knauf – метода на сухото строителство. Изграждането на външни неносещи стени по този начин тепърва ще получи своето бързо развитие и все по-широко приложение, защото пренася изключителните удобства, познати от десетилетия при вътрешното строителство, вече и при външните стени. Това стана възможно най-вече с пускането на пазара в началото на годината на новите импрегнирани гипсофазерни плочи Vidiwall HI. Така строителите вече разполагат с материал, който позволява икономически изгодно да се затвори конструкцията на стените откъм външната страна с облицовка, която издържа на атмосферни влияния. Към това, като се добави несравнимо по-малкото тегло на конструкцията с елементи на Knauf в сравнение със зиданите стени и отпадането на практика на конструктивните ограничения за дебелината на топлоизолацията на стените, става ясно защо в предишния брой разгледахме и едно съвсем конкретно решение – изграждането на леки надстройки над съществуващи сгради по системата Knauf W333. Те имат значително по-добри топлотехнически параметри от най-новите български норми, въведени от началото на тази година.

Тези типични за Knauf решения обаче ни най-малко не изчерпват постиженията на немската компания в създаването на високотехнологични строителни материали. От такива материали е изградена и топлоизолационната система, т.е. термосистемата на Knauf.

В НС 11/2010 я разгледахме съвсем бегло, защото акцентът в статията бе поставен на конструкцията W333 с новите облицовъчни плочи Vidiwall HI. Сега обаче ще разгледаме по-подробно и цялостно тази система, защото тя е универсална, т.е. със същия успех може да се прилага не само върху основа от облицовъчни плочи, но и върху всяка друга основа – тухлен зид с мазилка или неизмазан, стоманобетонни елементи. С две думи, това е система, подходяща както за топлоизолиране на външни стени при новостроящи се сгради, така и за саниране на стари.

Когато става дума за многослойни конструкции, няма да се уморим да повтаряме, че единствено правилният подход е да се използват материалите, образуващи единна система на производител от световна величина. Това се отнася с още по-голяма сила за системи като външната топлоизолация, която е подложена на променящи се в широки граници атмосферни въздействия. Освен това изграждането ù представлява немалка инвестиция, която ще се изплаща години наред. С две думи, компромиси с качеството на материалите не може да има. Тук място за творчество при подбора на материалите по лично усмотрение или по нечия майсторска препоръка няма.

В термосистемата на Knauf са използвани изолационни плочи от стиропор (полистирен, експандиран полистирол EPS), което решение очевидно е продиктувано от по-ниската им цена. Конкуренцията между водещите марки в света е жестока и поради това Knauf също се стреми да предлага оптимално изгодни в ценово отношение решения.

Всички основни компоненти за изграждане на външната топлоизолация са произведени в заводите на Knauf. Плочите стиропор, армиращата стъкловлакнеста мрежа и различните закрепващи елементи (дюбели, носещи и затварящи топлоизолацията отдолу профили, ъглови, откапващи и др. профили) са произведени по специална поръчка и под контрола на Knauf.

Като многонационална компания, чиито заводи се намират в различни държави, всеки от тях има своята специализация. Така например лепилото за залепване на изолационните плочи Stirokleber и шпакловката, която се полага върху тях – Klebespachtel, се произвеждат в завод в Сърбия, грундът Knauf Putzgrud и тънкослойните декоративни мазилки се правят в Полша и т.н.

Независимо от марката на използваните материали технологията за изграждане на външна топлоизолация е една и съща, като включва:

» Залепване на топлоизолационните плочи с Knauf Stirokleber.

» Допълнително механично закрепване с дюбели.

» Полагане на армирана със стъкловлакнеста мрежа шпакловка Knauf Klebespachtel.

» Грундиране на изсъхналата шпакловка – Knauf Putzgrund.

» Полагане на тънкослойна декоративна мазилка.

Тъй като всяка от тези операции неколкократно и детайлно е описвана в списанието, за да не се повтаряме, тук ще се спрем само върху мазилките и грунда на Knauf.

От качественото изпълнение на мазилката в много голяма степен зависи съхраняването на качеството и дълготрайността на цялата топлоизолационна система. Този вид мазилки не случайно се наричат и декоративни, защото са оцветени в богата палитра от нюанси, която в съчетание с повърхностната структура придава дълги години представителен и привлекателен вид на сградата.

Към момента у нас се предлагат няколко вида тънкослойни декоративни мазилки на Knauf, всяка от които е представител на една от трите основни групи:

» Knauf ADDI R и Knauf ADDI S – на акрилна (полимерна) основа.

» Knauf KATI R и Knauf KATI S – на силикатна основа.

» Knauf CONNI R и Knauf CONNI S – на силиконова основа.

При тънкослойните мазилки повърхностната структура на завършената повърхност зависи от състава на разтвора за мазилката и по-точно от големината на включените в нея минерални зърна. Също така и от съотношението между големината на зърната. Мазилките, познати у нас като „драскани“, се получават от готови разтвори за мазилка, съдържащи зърна с минимална разлика в големината. При изпердашване с кръгообразни движения на маламашката се получава равномерна грапава структура. Колкото зърната са по-едри, толкова структурата става по-релефна.

Другият вид най-често изпълнявани мазилки имат т.нар. влачена повърхностна структура. Този вид мазилки съдържат известно количество зърна, чиято големина значително надвишава размерите на останалите. При структуриране на повърхността с пластмасова маламашка тя притиска по-едрите зърна, като при движението си ги търкаля и влачи. При това по-едрите зърна оставят след себе си релефно очертани бразди, чиято форма и направление зависят от начина на движение на инструмента. При изтегляне от горе на долу се оформят вертикални бразди, при кръгово движение се получава релефна структура с произволно разположени криволинейно оформените бразди. Дебелината на пласта мазилка се определя от големината на зърната в нея. Колкото те са по-едри, пластът става по-дебел, а повърхността придобива по-релефна и грапава структура.

При мазилките на Knauf видът на повърхностната структура е обозначен в наименованието им с буквите „R“ и „S“. Мазилките, обозначени с „R“ (Rillenputzcharakter), имат „влачена” структура с по-силно изразен релеф. Мазилките с обозначение „S“ (Scheibenputzcharakter) позволяват структуриране чрез произволно движение на маламашката. Повърхността на готовата мазилка има еднороден характер с по-фина структура и затова се оприличава на „драскана“. Видът на структурата зависи също от вида на маламашката и нейното движение при структуриране на мазилката.

Тънкослойните декоративни мазилки на Knauf се произвеждат в 275 цветови нюанса, които се избират по мострен каталог. Ако желаният цвят не попада сред наличните в каталога нюанси, той може да бъде поръчан.

За всеки цветови нюанс, освен неговия номер в каталога, е посочена и още една стойност – примерно H34. Този параметър определя коефициента на отразяване на оцветената мазилка (HBW), т.е. способността ù да отразява слънчевите лъчи. Неговата стойност се намира в границите между 0 за черния цвят и 100 – за белия. При мазилките на Knauf стойността му е между H89 за най-светлата и H20 за най-тъмно оцветената мазилка.

Тези стойности се посочват задължително, защото от тях произтичат някои ограничения за наситеността на цвета, характерни именно за тънкослойните мазилки над топлоизолационни системи. Най-общо казано, в тези случаи не се препоръчват мазилки с тъмни наситени цветове. Причината за това е, че мазилката с такова оцветяване ще поглъща по-интензивно инфрачервените лъчи от слънчевото греене и значително по-силно ще се нагрява. Това от своя страна ще причинява циклично силно нагряване на многослойната топлоизолационна система през деня и охлаждането ù през нощта, което след време ще причини появата на пукнатини. Колкото стойността на коефициента H е по-ниска, т.е. колкото цветът е по-тъмен и наситен, толкова повече топлина ще поглъща мазилката и по-силно ще се нагрява.

Прието е да се смята, че за мазилки върху топлоизолационни системи коефициентът Н не бива да бъде по-малък от:

» 30% – за минерални, силикатни и силиконови мазилки

» 25% – за акрилни (полимерни) мазилки.

По изключение се допуска полагането на по-тъмни мазилки, но само върху отделни декоративни елементи с площ, не по-голяма от 10% от повърхността на цялата фасада.

Тънкослойните декоративни мазилки се различават помежду си най-вече по вида на свързващото вещество, от което зависят и техните качества: водоустойчивост и водоотблъскващи свойства, устойчивост на агресивна среда, примерно в близост до морското крайбрежие или в силно индустриализирани зони, устойчивост на замърсяване и способност за самоочистване от дъждовната вода, защита срещу развитие на плесени и други микроорганизми, паропропускливост и пропускливост на въглероден диоксид и др. Всички тези характеристики на даден вид мазилки трябва да се имат предвид, когато се избира най-подходящата за условията в района. По принцип за най-висококачествени се смятат силиконовите мазилки, след тях се нареждат силикатните и акрилните. Все пак едни са изискванията към външната мазилка на сгради, намиращи се в близост до морското крайбрежие, и съвсем други в райони с чист планински или полски въздух. Това трябва да се има предвид, защото качествата на мазилката рефлектират и върху нейната цена. Тази класация до известна степен е условна, защото вече се предлагат мазилки с комбинация от свързващи вещества, например силикатно-акрилни, силикон-акрилни или силикон-силикатни.

Да разгледаме тънкослойните декоративни мазилки, които Knauf предлага на нашия пазар. Всички те са еднакво подходящи за външно и вътрешно приложение. Във втория случай с използването им се цели постигане на оригинален декоративен ефект, съчетан с висока износоустойчивост на мазилката при допир. Все пак тези мазилки са специално разработени като декоративни фасадни покрития с висока устойчивост на атмосферните въздействия. Подходящи са за полагане като завършващо покритие върху многослойни топлоизолационни системи, бетонни повърхности, варо-циментови мазилки и плочи на гипсова основа – гипсофазер Vidiwall HI при външни облицовки, а при вътрешни – гипсофазер Vidiwall и гипсокартон.

Knauf ADDI R и ADDI S

Това са мазилки със свързващо вещество акрилна дисперсия. Съдържат още мраморни зърна (камъчета), минерални пълнители и оцветители. Предлага се в две разновидности („R“ и „S“), за които вече стана дума. Те са водоустойчиви и защитават добре стените от атмосферните влияния, съдържат бактерицидни добавки, които потискат развитието на микроорганизми (плесени, водорасли), имат добра паропропускливост. Представляват готов за употреба гъст пастообразен разтвор, който се доставя в пластмасови кофи с маса по 23 kg. Времето за обработка на нанесения върху стената разтвор е около 15 min. Същото се отнася и за останалите два вида мазилки.

ADDI R се предлага с големина на зърната 2 mm и 3 mm, като приблизителната разходна норма съответно е 2,4 kg/m² и 3,0 kg/m².

ADDI S се предлага в три разновидности с едрина на зърната 1,5 mm, 2 mm и 3 mm. Разходните норми за тези три големини са съответно 2,3 kg/m², 2,7 kg/m² и 3,6 kg/m². Вижда се, че разходът на материал при мазилките ADDI S е по-голям в сравнение с ADDI R. Това е характерно за всички драскани мазилки спрямо влачените. Смята се също, че влачените мазилки задържат по-трудно прахта и по-малко се замърсяват.

Knauf KATI R и KATI S

Това са мазилки на силикатна основа. Свързващото вещество е комбинация от акрилна дисперсия и калиево водно стъкло. KATI R се предлага във варианти с едрина на зърната 2 mm и 3 mm, а KATI S съответно с едрина 1,5 mm, 2 mm и 3 mm. Разходните норми са същите както при мазилките ADDI.

Knauf CONNI R и CONNI S

При тези мазилки свързващото вещество са силиконови смоли с добавка на акрилни дисперсии. Макар и не с много, по всички експлоатационни характеристики тези мазилки превъзхождат останалите два вида. При добра паропропускливост те имат силно изразени водоотблъскващи свойства, включително осигуряват добра защита и срещу продължително директно попадение на дъждовните капки. Имат добра устойчивост и потискат развитието на микроводорасли и плесени. В сравнение с останалите мазилки тези задържат най-слабо прахта. Те притежават и способността да се самоочистват, защото дъждовната вода лесно отмива отложилата се върху мазилката и несвързана здраво с нея прах.

Мазилката CONNI R се предлага с едрина на зърната 2 mm и 3 mm, а CONNI S с едрина 1,5 mm, 2 mm и 3 mm. Разходните норми са същите, както при мазилките ADDI.

Технологията за полагане на тънкослойни декоративни мазилки е била обект на други статии в „Направи сам“. Тук ще споменем само, че основата, в случая при термосистемата на Knauf – армирана шпакловка с Knauf Klebespachtel, трябва предварително да се грундира с грунд за мазилки Knauf Putzgrund. Той представлява водно-дисперсионен разтвор на стиреново-акрилна дисперсия, мраморно брашно, кварцов пясък и бели пигменти. Грундът заздравява повърхността на основата, уеднаквява способността ù да попива влага, подобрява сцеплението между нея и положената отгоре мазилка, уеднаквява цвета на основата така, че под тънкия пласт мазилка да не прозират петна. Подходящ е за подготовка на основата за минерални, акрилни, силикатни и силиконови мазилки. Има добра паропропускливост и не нарушава способността на стените да „дишат“. Използва се за външно и вътрешно приложение. Представлява готов гъст пастообразен разтвор, който се нанася с бояджийски валяк или широка четка. При силно попиващи водата и грапави основи се разрежда чрез добавяне на до 10% вода. Преди нанасяне на мазилката трябва да се изчакат поне 6 часа, докато грундът изсъхне. Разходът на грунда е 200–300 g/m².

И трите мазилки се доставят като готов за употреба гъст разтвор. В случай на необходимост те може да се разреждат чрез добавяне на не повече от 1% чиста вода. Преди употреба мазилката се разбърква старателно с миксер. С цел уеднаквяване на евентуални минимални разлики в цвета между отделните кофи се препоръчва цялото количество мазилка, необходима за измазване на един участък, да се изсипе в по-голям съд и да се разбърка добре.

Работи се при спазване на принципа „мокро върху мокро“, което ще рече, че измазваната с един цвят стена или част от нея трябва да се направи на един път без прекъсване. Новата мазилка трябва да се нанася, докато съседната на нея, вече положена, е още съвсем прясна. Това изисква добра организация на работата с повече хора и скеле, което обхваща целия измазван участък. Работата може да се улесни, като фасадата се раздели на участъци според наличните еркерни части, чупки, според разположение на прозорци, балкони, декоративни детайли, които да се измажат с различен цвят мазилка. Отделните участъци от мазилката, включително и при използване на различно оцветяване, предварително се ограждат със самозалепваща се хартиена предпазна лента.

Прясно нанесената мазилка не бива да бъде подлагана на пряко слънчево греене и трябва да се защитава от дъжд за 24 часа, докато изсъхне. Силният вятър също може да влоши качеството на завършената мазилка, защото пресният и пластичен разтвор прекалено бързо ще започне да стяга, което ще затрудни структурирането на повърхността ù. Не бива да се полага мазилка при температури под 5 °С. Температури над 28 °С също не са подходящи за работа, защото прясната мазилка много бързо ще изсъхва и ще се втвърдява.

За повече информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото