В категории: Бани и кухни, Брой 7-8/2001, Водопровод и канализация, Инструменти, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Диамантените инструменти

Операцията рязане най-често се свързва с разкрояване на детайли от дърво, метал или пластмаси. Съвременните инструменти обаче прибавиха в този списък и много други строителни материали като: бетон, тухли, керемиди, облицовъчни плочи от керамика или камък и др. Тези режещи инструменти се наричат нарицателно диамантени, именно защото само диамантените зрънца могат да се справят успешно с твърдите и силно абразивни строителни материали. Благодарение на специалните диамантени дискове за рязане стана възможно чистото и бързо изрязване в бетонни стени на различни монтажни канали, точното и прецизно рязане на облицовъчни плочи или на крехките, но твърди керамични керемиди.

С по­мощ­та на ди­а­ман­тен диск и за­щи­тен ко­жух с пра­хо­у­ло­ви­тел обик­но­ве­на­та ъг­лош­ли­фо­въч­на ма­ши­на се прев­ръ­ща в от­ли­чен ин­с­т­ру­мент за ря­за­не на ка­мен­ни пло­чи и дру­ги стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли.

За рязане се използват специализирани ръчни електрически инструменти, наподобяващи ръчна ъглошлифовъчна машина с водач и защитен кожух, свързан с аспираторна система за засмукване на обилно отделящата се прах. С успех може да се използва и обикновена, но по-мощна ъглошлифовъчна машина. Има и немалко стационарни машини, предназначени предимно за рязане на различни облицовъчни плочи.

Всички те обаче използват едни и същи специални метални дискове с диамантени зърна по периферията си. Преобладаващата част от дисковете са сегментирани в периферната си част, като по периферията чрез специална лазерна технология са заварени режещите сегменти. Тук трябва да се подчертае, че дисковете се въртят с голяма скорост (до 80 m/s или честота на въртене 6 600 min-1 при външен диаметър 230 mm), поради което качеството на заварката на всеки от сегментите е от изключително значение за безопасността на работещия и хората около него. При дисковете на Бош гаранцията, че няма да се откърти някой сегмент, е практически равна на 100%.

Изработват се с изключителна прецизност, което предотвратява евентуално възникване на радиално биене и вибрации. Машината се държи и води лесно, а срезът се получава точен и чист. Добре е да се знае още, че дебелината на дисковете е около 2,5 mm, толкова е и широчината на изрязания канал. За получаване на по-широки канали в бетона се правят два успоредни среза, след което материалът помежду им се изкъртва с длето или къртач.

Режещите сегменти са изработени от специални сплави, в които са споени диамантените зрънца. Сегментите са разделени помежду си с широки няколко милиметра канали, които поемат възникващите по време на рязане термични деформации.

Оттук започват и различията в дисковете, в зависимост от вида на материала за който са предназначени. Необходимо е да се има предвид, че условията на сухо рязане поставят изключително екстремни изисквания към качествата на режещия диск и затова е важно да се работи с най-подходящия за целта инструмент. Не случайно производствената гама на Роберт Бош съдържа десет вида дискове, всеки от които е подходящ за едни материали, частично подходящ за други, а за трети използването му не се препоръчва. За по-лесно ориентиране в това многообразие може да помогнат дадените тук две таблици.

 

За всеки материал и условия на рязане са подбрани най-подходящият вид, форма и големина на диамантените зрънца и което е особено важно – най-подходящият спояващ ги материал. Ценно качество на дисковете на Бош е способността им „да се самозаточват“. На практика процесът протича така: след като режещите ръбове на диамантените зрънца в повърхностния слой на сегмента се притъпят до степен, при която режещата способност на инструмента спадне под определена граница, споявящият ги слой също вече се е износил – изхабените зрънца изпадат от само себе си, а под тях се откриват нови, с остри ръбове зрънца. Така през целия експлоатационен живот на инструмента неговата режеща способност се колебае в много тесни граници.

 

По пе­ри­фе­ри­я­та на дис­ка с ла­зе­рен лъч са за­ва­ре­ни ре­же­щи­те сег­мен­ти. Те съ­дър­жат ди­а­ман­те­ни зър­на с ос­т­ри ръ­бо­ве, спо­е­ни в ме­тал­на сплав. За ря­за­не на твър­ди ма­те­ри­а­ли ди­а­ман­ти­те се спо­я­ват в сплав от бронз или ме­синг. При дис­ко­ве­те за ря­за­не на аб­ра­зив­ни ма­те­ри­а­ли сег­мен­ти­те тряб­ва да имат го­ля­ма твър­дост – из­гот­вят се от вол­ф­ра­мов кар­бид или друг твър­дос­п­ла­вен ма­те­ри­ал. За ди­а­ман­те­ни­те ин­с­т­ру­мен­ти се из­пол­з­ват син­те­тич­ни ди­а­ман­ти, чи­и­то зър­на се под­би­рат и ком­би­ни­рат по ед­ри­на и ка­чес­т­во спо­ред пред­наз­на­че­ни­е­то на ин­с­т­ру­мен­та.

За ря­за­не на гра­нит и твърд бе­тон, вклю­чи­тел­но и ар­ми­ран, се пре­по­ръч­ват но­ви­те дис­ко­ве Professional Plus Rapido. Спе­ци­ал­но под­б­ра­ни­ят със­тав на сплав­та за сег­мен­ти­те по­доб­ря­ва топ­ло­от­веж­да­не­то и тях­но­то ох­лаж­да­не. То­ва поз­во­ля­ва двук­рат­но уве­ли­ча­ва­не на ско­рост­та на ря­за­не без па­у­зи за ох­лаж­да­не. Ви­со­чи­на­та на сег­мен­ти­те е уве­ли­че­на до 10 mm, а дъл­гот­рай­ност­та е на­рас­­на­ла око­ло два пъ­ти.

Дисковете от серията Professional Plus имат и т.нар. „указател на износване“ – три напречни жлеба с различна, степенуваща се дълбочина, по които веднага се вижда степента на износване на диска и може да се прецени остатъчният му ресурс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисковете за рязане с диамантени зърна на Роберт Бош са разделени в три групи:

◊ professional plus – (UPP, BPP, HPP Rapido, FPP и APP).

Тези дискове са предназначени за рязане при най-тежък режим на работа и се препоръчват за професионална употреба. Разпознават се по синьото си оцветяване.

◊professional – (UP, UPT и FP).

Това са най-често използваните многоцелеви дискове, пригодни за почти всички условия на рязане. Обозначени са със зелен цвят.

◊ professional eco (UPE и FPE).

При дисковете от тази серия производителят цели да предложи оптимално съотношение „качество/цена“. Те са подходящи за рязане при повечето типични в строителството случаи и същевременно са най-евтини. Имат светло оцветяване на диска.

Универсални дискове

За рязане на повечето строителни материали: тухли, керемиди, бетон и бетонни изделия, етернит, пемза и др., оптималният диск е Professional Plus – UPP. По своята производителност при рязане и износоустойчивост той няма равен на себе си.

Дискове с универсално предназначение са Professional – UP и UPT. С тях се режат различни видове армирани бетони и бетонни изделия, промит бетон, керемиди, силикатни и керамични тухли, камъни за зидария, пясъчници, мозайки и др.

За същите цели може да се използват и дисковете от серията Professional Eco – UPE, които при това са и доста по-евтини.

Дискове за гранит и твърд бетон

За рязане на изключително твърди материали и армирани бетони се препоръчват дисковете Professional Plus – HPP Rapido. Съставът на сегментите им позволява оптимално топлоотнемане и охлаждане на диска. С тези дискове рязането е приблизително два пъти по-бързо, а приложеният върху машината натиск е около два пъти по-малък в сравнение с другите дискове. Височината на сегментите е увеличена до 10 mm, с което се повишава значително дълготрайността на диска. Характерен за тези дискове е и оптимизираният процес на самозаточване при рязане в твърди, но не силно абразивни материали.

Специализирани дискове за бетон

За рязане на изключително твърди материали и армирани бетони се препоръчват дисковете Professional Plus – HPP Rapido. Съставът на сегментите им позволява оптимално топлоотнемане и охлаждане на диска. С тези дискове рязането е приблизително два пъти по-бързо, а приложеният върху машината натиск е около два пъти по-малък в сравнение с другите дискове. Височината на сегментите е увеличена до 10 mm, с което се повишава значително дълготрайността на диска. Характерен за тези дискове е и оптимизираният процес на самозаточване при рязане в твърди, но не силно абразивни материали.

Рязане на керамични облицовъчни плочки

Рязането на облицовъчни плочки е едно от най-честите приложения на дисковете с диамантени зърна. Характерна за тези дискове е липсата на отделни сегменти в периферната им област. Дисковете оставят равен и гладък срез без нащърбване на глазурата. Освен плочки от изкуствени материали (фаянс и различни видове керамика, включително и гранитогрес) дисковете са подходящи и за рязане на плочи от естествен камък.

Използват се дискове Professional Plus – FPP, Professional – FP и Professional Eco – FPE. Първите са най-производителни и най-дълготрайни, вторите са с универсално

значение, а серията Professional Eco се препоръчва при по-рядко използване, по-малки натоварвания, когато се търси най-евтиният инструмент без съществен компромис с качеството.

За рязане на различни видове бетони и бетонни изделия се предлага специализиран диск – Professional Plus – BPP, оптимално съобразен със спецификата на рязане на бетони.

Рязане на силно абразивни материали

Противно на очакванията, пресните бетони и асфалтовите покрития износват повече режещия диск, отколкото старият напълно втвърден бетон. За рязане на такива силно абразивни материали се препоръчва дискът Professional Plus – APP.

 

Практически съвети при рязане:

◊ Винаги работете с подходящия за дадения материал диск.

◊ По време на рязане върху машината не бива да се упражнява прекомерен натиск. Всъщност самото тегло на машината на практика осигурява необходимия за рязането натиск. Усетът за оптимална големина на натиска и скоростта на рязане се придобива с малко практика. По-ниската скорост на рязане способства за по-ефективното „самозаточване“ на режещия диск. Режещата способност на затъпен диск може да се възстанови чрез краткотрайно рязане в силно абразивен материал, силикатни тухли или пясъчник, например.

◊ Препоръчително е от време на време да се прави малка пауза и дава „отдих“ на инструмента като се върне леко назад. Така се създава по-добра възможност за охлаждане на диска. Неговото прегряване води до сигурно повреждане на режещите сегменти.

◊ Претоварването на диска и машината лесно и на време се усеща по спадането на обороти, т.е. по издавания звук. Ако това се случи, натискът върху машината веднага трябва да бъде намален, за да не се получи „глазиране“ на сегментите, при което дискът на практика престава да реже.

◊ При монтирането на диска трябва да се внимава посоката на въртене на машината да съвпада със задължителната посока на въртене на диска, обозначена със стрелка върху него.

◊ Честотата на въртене (оборотите) на машината не бива да надвишава допустимата честота на въртене, обозначена върху диска.

◊ Препоръчва се, преди да започне рязането, машината да се пусне и провери за около 30 s на празен ход – дискът трябва да се върти свободно и без вибрации.

◊ По време на рязането дискът се държи перпендикулярно на повърхността и се води по права линя. Той не бива да се накланя или да се опитва криволинейно рязане, защото това може да предизвика изкъртване на сегмент или поява на пукнатини в диска.

◊ Да се избягва дълбокото рязане при един ход. При дълбочина над 20 mm се препоръчва рязането да се извършва с няколко последователни среза.

◊ Режещата машина трябва да има стабилна водеща шейна, предпазен кожух и ефективно засмукване на отделената при рязането прах.

◊ Да се работи със защитни очила и предпазваща дихателните органи маска, ръкавици и обувки с предпазващи срещу подхлъзване грайферни подметки.

◊ Не бива да се забравя, че по време на рязане металният диск се нагрява силно. Затова не бива да се хваща с незащитена ръка, преди да се охлади достатъчно.

НС

 

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото