В категории: Актуални статии, Брой 11/2022, Икономия на енергия, Строителство, Топлоизолация

Новите блокове за зидане Porotherm 25 Thermo и Porotherm 12

Върховният творец е сътворил природата, в това число и глината. От нея човекът е създал тухлите – преди около 10 000 г., сушеният на слънце кирпич, а след това, преди около 5000 г., изпечените на огън керамични тухли. На свой ред, след близо 200-годишен изследователски труд и производствена практика, австрийският гигант Винербергер дава на човечеството керамичните блокове за зидане Porotherm. А след това? След това продължава да ги усъвършенства. Затова Винербергер е най-големият производител на тухли в света, заема водещи позиции на пазара на керемиди в Европа със своите близо 200 завода в 30 държави.

„Направи сам“, като списание с 41-годишна история, професионално през последните три десетилетия, следи отблизо развитието на строителните материали и технологии. Своевременно информира читателите си за новостите в строителната практика. Темата енергийна ефективност и по-специално – топлинното изолиране на жилищни сгради, подхванахме преди далечната 1987 г., издавайки чрез изд. „Техника“ първата по рода си книга у нас „Как да пестим енергия?“ с внушителния тираж 55 000. Части от нея публикувахме и в „Направи сам”, по това време отпечатван като вестник, с тираж до 220 000. Оказа се, че в средата на войнстващ атеизъм, макар и неосъзнато, сме следвали повелята на библейския цитат „В начало бе Словото”. На пазара тогава нямаше топлоизолиращи материали. Но не по-маловажно от тяхното осигуряване, бе хората да осъзнаят, че топлоенергията не бива да се пилее в околното пространство. Да разберат как, с какви материали и средства, тя може да се пести. Разбраха го по трудния начин, чрез джоба си, поради главоломното покачване на разходите за отопление.

След 1989 г. падна и нашенската виртуална Берлинска стена. Нещата в държавата ни коренно се промениха, към добро. Темата „икономия на топлинна енергия” стана водеща в също обновения, излизащ вече във вид на списание, „Направи сам”. В резултат на това, към днешна дата на сайта на списанието са поместени 123 специализирани технически статии на тази тема.

Сред тях се открояват статиите, посветени на продуктите на Винербергер. От общо 51 публикувани досега в списанието статии за тях, 30 представят новите блокове Porotherm, а останалите – керемидите и покривните прозорци Tondach, както и изделията от бетон Semmelrock.

Блоковете Porotherm съчетават оптимално добри якостни качества с ниско тегло, размерите и точността при изработката им силно улесняват зидането. Произведени от природна глина, изпечени при температури над 900 °С, те са не само напълно безвредни за здравето, но спомагат и за естественото поддържане на благоприятен за здравето микроклимат в помещенията. Това се дължи на редица техни ценни качества, сред които: паропропускливост, която позволява на стените „да дишат“, акумулираща способност, спомагаща за намаляване на влиянието на денонощните външни температурни разлики върху микроклимата в помещенията и др.

Поради порьозната си структура, стените от керамични блокове и тухли притежават и друго ценно свойство – те пропускат в околното пространство част от водните пари, съдържащи се във въздуха в помещенията, а друга задържат. По този начин се намалява прекомерната относителна влажност на въздуха в помещенията и в повечето случаи тя се поддържа от само себе си в здравословни граници. При рязко изсушаване на въздуха в помещенията се наблюдава обратният процес – част от влагата, акумулирана в стените, се изпарява и връща обратно в помещението, при което се повишава относителна влажност на въздуха в него. По този начин се извършва процес на саморегулация и в повечето случаи не се налага взимане на допълнителни мерки за овлажняване или изсушаване на въздуха.

Монолитният еднослоен зид е много по-устойчив не само на механично натоварване, но и на температурните промени, защото е практически еднороден. При него липсват няколкото слоя от материали, които се разширяват и свиват различно при промяна на температурата. Това създава опасност от нарушаване на сцеплението между отделните пластове. Поради това еднослойните монолитни външни стени на практика не се нуждаят от поддръжка – най-много от освежаващо боядисване на фасадата от време на време.

Решаваща от гледна точна на съвременните изисквания за осигуряване на здравословни условия за обитаване, за намаляване на разходите за отопление през зимата и охлаждане на помещенията през лятото, а в по-далечен екологичен план – и опазване на живота на планетата поради предизвиканите от човечеството климатични промени, е непрестанно повишаващата се във времето способност на блоковете Porotherm да ограничават топлинните загуби, най-вече през външните стени на сградите.

Те имат съществен принос и за опазване на здравето и комфорта на обитаване, като ефективно намаляват нивото на проникващия в сградата външен шум, както и за ограничаване на „обмяната” на шум между съседни помещения.

Две мнения няма, че керамиката е материал за зидане с хилядолетни традиции, както и че блоковете за зидане Porotherm са оптималният избор за зидане на външни и вътрешни стени.

За зидане на външни стени, през 2017 г. това бяха блоковете Porotherm 38 W.i Plan, днес наричани Porotherm 38 Izo Profi, с пълнеж от минерална вата. Те имат изключително нисък коефициент на топлопроводимост, λu = 0,07 W/mK, който съвсем плътно ги доближава до ефективните специализирани топлоизолиращи материали. Иззиданите с тях външни зидове имат коефициент на топлопреминаване Uw = 0,18 W/m²K дори и по-нисък – Uw = 0,165 W/m²K, когато са измазани с топлоизолираща мазилка. Тези блокове, освен по класическия начин, може и да се лепят със специалното полиуретаново лепило Porotherm Profi Dryfix Extra.

Освен необходимите конструктивни изисквания, водещ стимул при усъвършенстването на блоковете Porotherm, както и на всички останали материали, предназначени за зидане на външни и вътрешни стени, са непрестанно нарастващите изисквания към техните топло- и звукоизолиращи качества. Продуктите на Винербергер не само ги следват плътно, но често ги изпреварват, както вече посочихме.

Подобен е случаят и с наскоро пуснатия на българския пазар нов блок Porotherm 25 Thermo, чиято поява изпревари едно очаквано от години нормотворческо събитие – публикуването на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Документ, който определя бъдещите насоки за развитие на строителството и осъвременяване на сградния фонд по отношение на неговите енергийни характеристики. Задава и изискванията към строителните материали, с които те могат да бъдат постигнати. С минимално изключение, тя влиза в сила от деня на публикуването й, като отменя прословутата Наредба№ 7 от 2005 г. за енергийна ефективност на сградите.

Новата Наредба РД-02-20-3 изисква за „външни стени – монолитни, многослойни, граничещи с външен въздух“, при сгради със среднообемна вътрешна температура ≥15 °С коефициентът на топлопреминаване Uw през плътните елементи на конструкцията на сградите, да бъде Uw = ≤0,26 W/m²K. По възприетата от години популярна терминология, това изискване отговаря на понятието „енергоспестяваща къща“ с коефициент на топлопреминаване на външните стени Uw = <0,3 W/m²K. За „ниско енергийна къща“ вече може да говорим при коефициент на топлопреминаване Uw = <0,2 W/m²K.

Както вече споменахме, блоковете Porotherm 38 Izo Profi значително надхвърлят новите нормативни изискания и се класират в групата материали за „ниско енергийни къщи“.

Заслужава да проследим тенденцията на снижаване на стойността на коефициента на топлопреминаване за външни стени у нас: през 1999 г. – 0,5 W/m²K, през 2010 г. – 0,35 W/m²K, от 2015 г. до ноември 2022 г., референтната стойност за външни стени бе 0,28 W/m²K. Тенденцията е очевидна, очаквана и незаобиколима за по-нататъшното снижаване на този показател.

Крайната цел е отдавна известна – постигане на близко до нулево потребление на енергия в сградите, популярно известно още като „пасивна къща“. Това е сграда, която почти не се нуждае от отопление – с годишен топлинен разход до 15 kWh/m². Концепцията за пасивни сгради е разработена за първи път през 1991 г. в Дармщат, Германия. Постигането й изисква комплекс от решения, в които топлинното изолиране на външните стени има водеща роля.

 

Блокове за зидане Porotherm 25 Thermo

Както подсказва наименованието, новият продукт на Винербергер е усъвършенстван вариант на утвърдените през годините блокове, предназначени за зидове с дебелина 25 cm. Porotherm 25 се отличава най-вече с по-добрите си топлоизолационни качества.

Тази гама блокове води началото си отпреди повече от 10 години. Те са създадени за удовлетворяване на пазарно търсене, породено от сантиментално наследени от миналото, все още живи по това време, нашенски строителни традиции. От времена, когато тази дебелина е възприемана като достатъчна за външен зид. Това бе и времето, когато примитивните, според днешните разбирания и наличие на модерни строителни материали, някогашни „тухли четворки“, бяха масово използвания, единствен от този вид материал.

Далеч надвишаващи ги по всички конструктивни, технологични, топло- и звукоизолиращи качества, блоковете Porotherm 25 Light бяха създадени и като икономически изгодно решение, когато по различни причини се налага изграждане на зидове с такава дебелина.

Направихме уговорката „когато се налага”, защото две мнения няма, че при ново строителство, най-доброто решение към момента са блоковете Porotherm 38 Izo Profi, с пълнеж от каменна вата, за които вече стана дума. Ще повторим още, че изпълненият с тях зид значително надхвърля изискванията, заложени в споменатата вече Наредба.

Новите блокове Porotherm 25 Thermo се произвеждат по специална технология, при която в процеса на изпичане, стените на блока, вместо плътна, добиват пореста структура. Тя се дължи на огромното количество микрокухини със затворен в тях въздух. Както е известно, топлоизолиращите свойства на специализираните изолационни материали се дължат на порестата им структура със затворен в тях въздух. Намиращ се в малки пространства, без или при силно ограничена възможност да циркулира и така да пренася топлина чрез конвекция, въздухът става добър топлоизолатор.

Секретът при производството на блоковете Porotherm 25 Thermo е в предварителната подготовка на мергелната глина. Към нея се добавят и равномерно смесват дървесни стърготини. В процеса на изпичане на блоковете те изгарят, а отделените при това газове, формират микрокухините в керамичното тяло на блока.

Вляво – Porotherm 38 Izo Profi, вдясно – Porotherm 38 Izo Profi

Освен това, решетестата структура на блоковете Porotherm 25 Thermo също е променена. Кухините са станали повече и с по-малко напречно сечение, без това да се е отразило на тяхната здравина и по-конкретно, на устойчивостта им на натиск. По-гъсто разположените, с намалено напречно сечение кухини, затрудняват циркулацията на затворения в тях въздух. Нараства и броят на преходите „стена-въздух-стена”, което също затруднява преминаването на топлината през блока. Всичко това спомага за подобряване на топлоизолиращата способност на блоковете Porotherm 25 Thermo.

Те са по-леки с 1,3 kg от предшественика си, което се отразява положително на натоварването на носещата конструкция на сградата (обемното им тегло намалява със 75 kg/m³), улеснява се зидането, облекчава се и транспорта.

Най-същественото предимство на новите Porotherm 25 Thermo спрямо стандартните Porotherm 25 е по-добрата им топлоизолираща способност. Първите имат коефициент на топлопроводимост λu = 0,168 W/mK, докато при „стандартните“, той е λu = 0,26 W/mK.

Следователно всеки външен зид на сграда с отопляеми през зимата помещения, иззидан с блокове Porotherm с дебелина 25 cm, се нуждае от допълнителна топлоизолация, изпълнена с плочи EPS или фасадни плочи каменна вата. Разликата е, че при новите Porotherm 25 Thermo, тя може да бъде с по-малка дебелина – около 2 cm, в зависимост от коефициента на топлопроводимост на изолацията. Реализираната икономия при плочи EPS (в зависимост от вида и производителя) е около 3,80 лв./m². При фасадни плочи от каменна вата, тя възлиза на около 8,60 лв./m² и повече.

При еднакво дебела допълнителна топлоизолация, иззиданата с Porotherm 25 Thermo стена, ще има по-добри топлоизолиращи свойства, следователно по-малък разход на топлинна енергия, по-малък разход на електроенергия за охлаждане през лятото.

Тук е мястото да отбележим жеста, който Винербергер прави към своите клиенти – цената на новите Porotherm 25 Thermo остава непроменена в сравнение с Porotherm 25.

И друг път сме подчертавали, че сайтът на Винербергер ЕООД се откроява с наличието на богата техническа и друга информация за предлаганите материали, за тяхното оптимално използване и т.н. Техническите проспекти на сравняваните дотук два блока съдържат подробна информация за постигнатия с тях топлоизолиращ ефект в зависимост от коефициента на топлопроводимост на допълнителната топлоизолация и нейната дебелина.

Нещо повече, с намиращият се на сайта калкулатор (с основна и разширена версии), всеки сам може да определи необходимата дебелина на допълнителната топлоизолация при всеки от блоковете Porotherm, включително според вида и дебелината на външната и вътрешна мазилка, да получи справка за материалните разходи и т.н.

В нашия случай калкулаторът пресметна, че за да бъде изпълнено изискването за минимален коефициент на топлопреминаване Uw = ≤0,26 W/m²K , зид, изпълнен с Porotherm 25 Thermo, се нуждае от допълнителна топлоизолация с дебелина 10 cm, изпълнена с плочи EPS (Uw = 0,25 W/m²K). При зид, изпълнен с Porotherm 25, дебелината на топлоизолацията с EPS плочи нараства на 12 cm (Uw = 0,24 W/m²K). Тези стойности не са абсолютни, защото коефициентът на топлопроводимост при различните модификации на двата основни вида топлоизолиращи плочи варира в известни граници.

 

Блокове за зидане Porotherm 12

Тези блокове са предназначени за иззиждане на вътрешни преградни стени. Дебелината им съответства на възприетата в строителството обичайна практика при изграждане на зидани вътрешни неносещи стени. Поради това, усъвършенстването им е фокусирано предимно върху звукоизолиращите способност на стените. На темата „Шумоизолация на стени с керамични блокове Porotherm“ на сайта на „Направи сам” е посветена подробна статия, чиято валидност не се губи с времето.

В самото й начало е посочено, че „Шумът е не само дразнител. Той е незабележим убиец, който ежедневно ни съпътства и чието зловредно влияние все още сме склонни да подценяваме. От години Световната здравна организация настойчиво зове, че шумът е вторият най-рисков фактор за здравето на хората, след замърсения въздух, който дишаме. Шумът атакува и уврежда почти всички вътрешни органи и системи на човешкия организъм. Той причинява раздразнителност, намалява способността за концентриране, затруднява обмена на говорна информация, снижава като цяло работоспособността. Влошава качеството на живот.“

Ефективността на звукоизолацията се определя чрез претегления индекс на изолация от въздушен шум (R’w) и претегления индекс на изолация от ударен шум (Lw). Индексът на изолация от въздушен шум R’w оценява степента на намаляване на интензитета на звука при преминаването му през различни елементи на строителната конструкция.

Според действащите в страната ни норми (Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда…) нивото на шума в жилищни помещения не бива да надвишава 35 dB през деня и привечер. В спалните помещения нощем нивото на шума не бива да надвишава 30 dB. Това са условия за спокоен сън. Според Световната здравна организация (2018 г.) ниво над 53 dB през деня започва да влияе зле на хората, а нормалният ритъм на съня се нарушава след 42 dB. В офиси допустимото ниво на шума е 55 dB.

В зависимост от нивото на въздушния шум, идващ било от околната среда, било проникващ от съседно жилище или помещение, снижаването му до предписаните стойности се постига чрез правилно оразмерена и добре изпълнена звукоизолация с подходящите за целта материали.

Минималните стойности на индекса за звукоизолация са определени в Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. („За ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството“). За преградни стени в жилища минималната стойност на индекса на изолация от въздушен шум (R’w) е 40 dB. За стените между отделните жилища, към стълбищната клетка, както и за стените на помещения със санитарно-хигиенно предназначение, този показател е 53 dB.

При работни помещения в обществени сгради, необходимата минимална изолация е 37 dB, между работни помещения и коридори, фоайето, санитарно-хигиенни и други помещения необходимата звукоизолация е 42 dB. По принцип, колкото стойността на индекса на изолация е по-голям, толкова ефективността на звукоизолацията ще бъде по-добра, затихването на преминаващия шум, по-голямо.

За да се отнема възможно най-малка част от обитаемата площ, вътрешните преградни стени трябва да се зидат с материал, оптимално съчетаващ необходимите якостни качества с добри шумоизолиращи свойства. Такъв материал бяха досегашните блокове Porotherm 12, а още по-добър – техният оптимизиран вариант, който наскоро Винербергер ЕООД пусна на пазара под същото име.

При запазени, много добри якостни характеристики, новите оптимизираните блокове Porotherm 12 имат по-добри звукоизолиращи свойства и по-ниско тегло. При тях производителят е постигнал индекс на звукоизолация срещу въздушен шум 45 dB, който надвишава изискванията за преградни стени в жилищни сгради и работни помещения в обществени сгради. Разлика от 3 dB на практика означава двукратно намаляване на нивото на преминалия през зида въздушно преносим звук.

Новият блок Porotherm 12 тежи 9,5 kg, което го прави с 1,5 kg по-лек от предшественика му. Поради това зидовете, изпълнени с него, натоварват по-малко носещата конструкция, облекчава се и физическото натоварване на работника при зидане.

 

Бележки

1. Топлопроводимостта е свойството на материала да провежда топлина. Измерва се с коефициента на топлопроводимост – λ (W/m.K). Той изразява количеството топлина, преминаващо през даден материал за площ от 1 m², за 1 s, при дебелина 1 m и разлика в температурите от двете му страни 1 K (Келвин). Материалите с коефициент, по-нисък от 0,25 W/m.K се приемат за топлоизолационни, а ефективните имат λ < 0,06 W/m.K.

2. Коефициент на топлопреминаване – U (W/m².K). Отчита количеството топлина, която преминава през ограждащите елементи за 1m² площ, 1 час, при 1 K разлика между температурите от двете страни на елемента.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото