В категории: Брой 12/2003, Декорация и защита, Инструменти

Боядисване с електрически вибрационен пистолет

Кла­си­чес­ки­ят пис­то­лет за бо­я­дис­ва­не ра­бо­ти със сгъс­тен въз­дух. За това обаче е необходим ком­п­ре­сор – ма­ши­на, под­хо­дя­ща за по-се­ри­оз­на ра­бо­тил­ни­ца, но не и да се смес­ти в шка­фа с ин­с­т­ру­мен­ти на бал­ко­на или в ма­зе­то. За­то­ва за до­маш­на упот­ре­ба се из­пол­з­ват елек­т­ри­чес­ки виб­ра­ци­он­ни пис­то­ле­ти, ко­и­то в по­ве­че­то слу­чаи ус­пеш­но за­мес­т­ват въз­душ­ни­те пис­то­ле­ти. Елек­т­ри­чес­ки­ят пис­то­лет е зна­чи­тел­но по-ев­тин от ком­п­лек­та „пис­то­лет+ком­п­ре­сор” и за­е­ма мно­го мал­ко мяс­то. Не на пос­лед­но мяс­то с не­го мо­же да се бо­я­дис­ват и труд­но дос­тъп­ни мес­та.

Виб­ра­ци­он­ни­ят елек­т­ри­чес­ки пис­то­лет е под­хо­дящ за вся­как­ви бо­я­д­жийс­ки ра­бо­ти, ко­га­то е не­об­хо­ди­мо по­лу­ча­ва­не на рав­но­мер­но бо­я­ди­са­ни по­вър­х­нос­ти. Ос­вен то­ва, осо­бе­но при бо­я­дис­ва­не на по-го­ле­ми по­вър­х­нос­ти, зна­чи­тел­но по­ви­ша­ва про­из­во­ди­тел­ност­та на ра­бо­тата в срав­не­ние с бо­я­дис­ва­не­то с чет­ка или ва­ляк. Бо­я­та се из­т­лас­к­ва под ви­со­ко на­ля­га­не от мал­ко бу­та­ло, ко­е­то се дви­жи въз­в­рат­но пос­тъ­па­тел­но – под дейс­т­ви­е­то на си­лен про­мен­ли­во­то­ков елек­т­ро­маг­нит и пру­жи­на. Стру­я­та се раз­п­ръс­к­ва през дю­за, ка­то обик­но­ве­но пис­то­ле­ти­те се дос­та­вят с ня­кол­ко дю­зи с ди­а­ме­тър 0,4; 0,6 и 0,8 mm, пред­наз­на­че­ни за раз­лич­на гъс­то­та (вис­ко­зи­тет) на бо­я­та. Мак­си­мал­но­то ко­ли­чес­т­во боя, ко­е­то един та­къв пис­то­лет мо­же да из­п­ръс­ка е 270–300 g/min. Вмес­ти­мост­та на ре­зер­во­а­ра за боя е 1 l, ко­е­то оз­на­ча­ва, че съ­дър­жа­нието сти­га за око­ло 3–4 min бо­я­дис­ва­не. Виб­ра­ци­он­ни­те пис­то­ле­ти имат и спе­ци­а­лен гъв­кав удъл­жи­тел, кой­то поз­во­ля­ва бо­я­дис­ва­не на ина­че не­дос­тъп­ни мес­та.

Ши­ро­чи­на­та на фа­ке­ла и ко­ли­чес­т­во­то на из­п­ръс­ка­на­та боя се нагласяват с по­мощ­та на ре­гу­ли­ращ винт.

Доб­ри­ят кра­ен ре­зул­тат от бо­я­дис­ва­не­то за­ви­си ос­нов­но от три фактора:

* Пра­вил­на­та под­го­тов­ка на бо­я­дис­ва­на­та по­вър­х­ност, ко­я­то тряб­ва да бъ­де гладка, доб­ре по­чис­те­на, су­ха, обез­п­ра­ше­на и обез­мас­ле­на.

* Пра­вил­но подб­ра­на­та гъс­то­та (вис­ко­зи­тет) на бо­я­та. За та­зи цел се полз­ва вис­ко­зи­метър – ме­рен ци­линдър, кой­то се напъл­ва до ръ­ба с боя, и се из­мер­ва вре­ме­то в се­кун­ди, за ко­е­то тя из­ти­ча през от­во­ра му. Той е ка­либ­ри­ран с ди­а­метър 4 mm. Под­хо­дя­щи­ят за бо­я­дис­ва­не вис­ко­зи­тет на бо­я­та за­ви­си от ви­да ґ, ка­то при не­об­хо­ди­мост бо­я­та се раз­реж­да с под­хо­дя­щия за нея раз­ре­ди­тел. Та­ка нап­ри­мер за бо­и­те на вод­на ос­но­ва се пре­поръч­ва вис­ко­зи­тет 20–25 s, за емайл­ла­ко­ве­те 18–22 s, за раз­лич­ни ма­те­ри­а­ли за кон­сер­ви­ра­не ша­си­то на ав­то­мо­би­ли­те – 25–35 s и т.н. Не­об­хо­ди­мо е да се има пред­вид, че вис­ко­зи­тетът на боята се измерва при тем­пе­ра­ту­ра 20 °С. При по-ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра той на­ма­ля­ва, а при по-нис­ка се уве­ли­ча­ва. Ко­га­то се ра­бо­ти с пре­ка­ле­но гъс­ти, с го­лям вис­ко­зи­тет бои, пок­ри­ти­е­то изглежда ка­то напръс­ка­но на кап­ки и има матова повърхност. Об­рат­но, при бо­я­дис­ва­не с боя с по-нисък от пред­пи­са­ния вис­ко­зи­тет тя мно­го лес­но мо­же да про­те­че, осо­бе­но ко­га­то се бо­я­дис­ват вер­ти­кал­ни повъ­рхнос­ти. В то­зи слу­чай спа­се­ни­е­то е дамс­ки чо­ра­по­гащ­ник, с кой­то ле­ко се до­кос­ва и по­пи­ва стек­ла­та се боя. В по­ве­че­то слу­чаи не ос­та­ват за­бе­ле­жи­ми сле­ди. Чо­ра­по­гащ­никът изпъл­ня­ва и ед­на дру­га, съ­що мно­го важ­на функ­ция – за прецеждане на бо­я­та, пре­ди да се на­лее в ре­зер­во­а­ра на пис­то­ле­та.

* Тре­ти­ят фак­тор е на­чинът на дви­же­ние на пис­то­ле­та и разс­то­я­ни­е­то меж­ду дю­за­та и бо­я­дис­ва­на­та повъ­рхност. Те се на­лу­чк­ват опит­но, ка­то об­що­ва­лид­но­то пра­ви­ло е пис­то­летът да се дър­жи пер­пен­ди­ку­ляр­но и на разс­то­я­ние 25–30 cm от бо­я­дис­ва­на­та повъ­рхност. Той се дви­жи рав­но­мер­но, ка­то пос­ле­до­ва­тел­но се бо­я­дис­ват ле­ко застъп­ва­щи се иви­ци. Вто­ри­ят пласт боя се на­на­ся, след ка­то пър­ви­ят е напълно изсъх­нал. При бо­я­дис­ва­не на по-го­ле­ми пло­щи се пре­поръч­ва кръс­тос­ва­не на иви­ци­те боя в раз­лич­ни­те сло­е­ве.

При бо­я­дис­ва­не в зак­ри­ти по­ме­ще­ния фи­но разп­ра­ше­ни­те кап­чи­ци боя, по­доб­но на мъг­ла, се разп­ро­ст­ра­ня­ват във въз­ду­ха, дос­ти­гат и до най-закътаните кът­че­та на по­ме­ще­ни­е­то и по­леп­ват вър­ху всич­ки пред­ме­ти. Не­ряд­ко ня­кол­ко­то ми­ну­ти удо­во­л­ствие от боядис­ва­не­то с пис­то­лет са не­из­ме­ри­мо крат­ки в срав­не­ние с вре­ме­то, не­об­хо­ди­мо за по­чис­т­ва­не­ на за­ца­па­ни­те с боя пред­ме­ти. Най-често следите от такова невнимателно боядисване си остават во веки веков!

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 12/2003, Декорация и защита, Инструменти

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото