В категории: Брой 11/2003, Отопление, Ремонти

Отоплителни уреди от DEVI- Дания

Про­миш­ле­ни ка­ло­ри­фе­ри devitemp

Ко­га­то ви е не­об­хо­дим лек и пре­но­сим наг­ре­ва­те­лен уред, кой­то за въз­мож­но най-крат­ко вре­ме да за­топ­ли въз­ду­ха в ця­ло­то по­ме­ще­ни­е­то или в оп­ре­де­ле­на зо­на от не­го, то­ва е елект­ри­чес­ки­ят ка­ло­ри­фер. А ако към изиск­ва­ни­я­та до­ба­вим да бъ­де напъл­но бе­зо­па­сен, да не от­де­ля ми­рис на из­го­ря­ла прах, да бъ­де дъл­гот­ра­ен, ико­но­ми­чен, с въз­мож­нос­ти за точ­но ре­гу­ли­ра­не на тем­пе­ра­ту­ра­та на из­хо­дя­щия въз­дух и с еле­ган­тен вън­шен вид, то­ва ве­че е ка­ло­ри­фер от се­ри­я­та devitemp на датс­ка­та фир­ма DEVI. Фир­ма­та е све­то­вен ли­дер в раз­ра­бот­ва­не­то и про­из­во­д­ство­то на елект­ри­чес­ки наг­ре­ва­тел­ни сис­те­ми.

Ка­ло­ри­фе­ри­те са иде­ал­ни­те отоп­ли­тел­ни уре­ди за бър­зо за­топ­ля­не на про­из­во­д­стве­ни по­ме­ще­ния, скла­до­ве, ха­ле­та, ма­га­зи­ни. За бро­е­ни ми­ну­ти те за­топ­лят въз­ду­ха и пра­вят по­ме­ще­ни­е­то год­но за оби­та­ва­не, да­леч пре­ди още сте­ни­те да са се за­топ­ли­ли до стай­на тем­пе­ра­ту­ра. Те са мно­го под­хо­дя­щи и за ра­бо­тил­ни­ци, в ко­и­то не се ра­бо­ти пос­то­ян­но. Дру­го ти­пич­но при­ло­же­ние на ка­ло­ри­фе­ри­те е отоп­ля­ва­не­то на оп­ре­де­ле­ни ог­ра­ни­че­ни зо­ни в го­ле­ми ха­ле­та, нап­ри­мер. Ако тряб­ва да се отоп­ля­ва це­ли­ят обем на по­ме­ще­ни­е­то, раз­хо­ди­те за то­ва би­ха би­ли мно­го го­ле­ми. В слу­чая топ­ла­та въз­душ­на струя от ка­ло­ри­фе­ра отоп­ля­ва и съз­да­ва нор­мал­на сре­да са­мо в зо­на­та, къ­де­то се ра­бо­ти.

Ед­но от пре­и­му­ще­ст­ва­та на ка­ло­ри­фе­ри­те devitemp е срав­ни­тел­но нис­ка­та повъ­рхно­ст­на тем­пе­ра­ту­ра на наг­ре­ва­тел­ни­те еле­мен­ти. В ре­зул­тат на то­ва зас­мук­ва­ни­те с вхо­дя­щия въз­ду­шен по­ток час­тич­ки прах не пре­га­рят при до­сег с наг­ре­ва­те­ля и не се от­де­ля драз­не­ща обо­ня­ни­е­то ми­риз­ма. По­ни­же­на­та повъ­рхно­ст­на тем­пе­ра­ту­ра има и дру­го ед­но пре­ди­м­ство – въз­духът се из­су­ша­ва по-мал­ко. Всич­ко то­ва пра­ви ка­ло­ри­фе­ри­те devitemp изк­лю­чи­тел­но ефек­тив­ни – по­ме­ще­ни­е­то ще се за­топ­ля за крат­ко вре­ме.

Фир­ма DEVI про­из­веж­да ши­ро­ка га­ма от ка­ло­ри­фе­ри, ко­и­то се раз­ли­ча­ват ос­нов­но по сво­я­та елект­ри­чес­ка мощ­ност. Всич­ки ка­ло­ри­фе­ри имат вгра­де­ни тер­мос­та­ти, ко­и­то в напъл­но ав­то­ма­ти­чен ре­жим оси­гу­ря­ват пре­циз­но под­дър­жа­не на за­да­де­на­та тем­пе­ра­ту­ра и с то­ва се га­ран­ти­ра ми­ни­ма­лен раз­ход на елект­ро­е­нер­гия. Ос­вен то­ва те имат и 5 сте­пе­нен превк­люч­ва­тел за из­бор на ком­би­на­ци­я­та меж­ду наг­ре­ва­тел­на­та мощ­ност и де­би­та на въз­ду­ха. По то­зи на­чин мо­же да се под­бе­ре оп­ти­мал­ния отоп­ли­те­лен ре­жим. В допъл­не­ние все­ки ка­ло­ри­фер има и тер­мич­на за­щи­та, ко­я­то си­гур­но го пред­паз­ва от прег­ря­ва­не.

В Бъл­га­рия се пред­ла­гат че­ти­ри мо­де­ла, ко­и­то пок­ри­ват ди­а­па­зо­на от 6 kW до 21 kW. Всич­ки те се зах­ран­ват от мре­жа с три­фа­зен ток (380 V). Ха­рак­тер­но за те­зи че­ти­ри мо­де­ла е съ­що, че имат и вгра­де­ни тай­ме­ри. То­ва поз­во­ля­ва пред­ва­ри­тел­но да се прог­ра­ми­ра в коя част от де­но­но­щи­е­то ка­ло­ри­ферът да се включ­ва.

Ка­ло­ри­фе­ри­те devitemp са при­го­де­ни за из­по­лз­ва­не ка­то ста­ци­о­нар­ни, не­под­виж­но зак­ре­пе­ни или ка­то пре­но­си­ми уре­ди. Те са при­го­де­ни съ­що за ра­бо­та във влаж­на сре­да и на отк­ри­ти стро­и­тел­ни пло­щад­ки. Имат по­ви­ше­на сре­щу вла­га­ за­щи­та, ко­я­то от­го­ва­ря на клас IP-44 по меж­ду­на­род­на­та сис­те­ма International Protection. Тя­ло­то им е из­ра­бо­те­но от здра­ва сто­ма­не­на ла­ма­ри­на, пок­ри­та с епок­си­ден емайл­лак, а всич­ки ос­нов­ни де­тай­ли са от неръж­да­е­ма сто­ма­на. То­ва ги пра­ви изк­лю­чи­тел­но на­де­жд­ни и дъл­гот­рай­ни отоп­ли­тел­ни уре­ди. Ка­ло­ри­фе­ри­те не се нуж­да­ят от обс­луж­ва­не. Един­стве­но се пре­поръч­ва от вре­ме на вре­ме да се про­дух­ват със сгъс­тен въз­дух за отстраняване на от­ло­же­на­та прах.

В табл. 1 са да­де­ни ос­нов­ни­те па­ра­мет­ри на пред­ла­га­ни­те в Бъл­га­рия ка­ло­ри­фе­ри, да­ден е и приб­ли­зи­тел­ни­ят обем на отоп­ля­ва­но­то с все­ки от тях по­ме­ще­ние. Таб­ли­ца 2 поз­во­ля­ва да се нап­ра­ви пра­ви­лен из­бор на под­хо­дя­щия мо­дел ка­ло­ри­фер в за­ви­си­мост от отоп­ля­ва­ния обем и же­ла­на­та тем­пе­ра­тур­на раз­ли­ка, до ко­я­то да се за­топ­ля сту­де­ният въз­дух.

Кон­век­тор­ни па­нел­ни ра­ди­а­то­ри AIRELEC

Об­що­то меж­ду два­та елект­ри­чес­ки отоп­ли­тел­ни уре­да е, че предс­тав­ля­ват пос­лед­на ду­ма на тех­ни­чес­ко­то съвър­ше­н­ство в сво­я­та об­ласт и че имат един и същ предс­та­ви­тел у нас – ДЕ­ВИ ЕО­ОД. Те са про­из­во­д­ство на френс­ка­та фир­ма AIRELEC и са изк­лю­чи­тел­но под­хо­дя­щи за отоп­ляване на ва­шия дом, офис, ви­ла. У нас се вна­сят три мо­де­ла: Basic, Tactic и Elite, ко­и­то се про­да­ват чрез дист­ри­бу­то­ри­те на ДЕ­ВИ ЕО­ОД.

Кон­век­тор­ни­те ра­ди­а­то­ри AIRELEC се мон­ти­рат на сте­на и са с от­ли­чен вън­шен вид, ми­ни­мал­на де­бе­ли­на и мно­го доб­ри отоп­ли­тел­ни ка­че­ст­ва. Всич­ки мо­де­ли имат вгра­де­ни тер­мос­та­ти за плав­но ре­гу­ли­ра­не на тем­пе­ра­ту­ра­та и тер­мич­на за­щи­та сре­щу прег­ря­ва­не. Мощ­но­ст­та им ва­ри­ра в гра­ни­ци­те 500–3000 W. С из­ве­ст­но приб­ли­же­ние мо­же да се ка­же, че ра­ди­а­тор с мощ­ност 2000 W е под­хо­дящ за отоп­ле­ние на по­ме­ще­ние с 15–16 m², до­ка­то за по­ме­ще­ние с площ 20–25 m² е не­об­хо­дим ра­ди­а­тор с мощ­ност 3000 W. Мо­делът Elite поз­во­ля­ва вграж­да­не на прог­ра­ма­тор Ecobox, кой­то поз­во­ля­ва пред­ва­ри­тел­но прог­ра­ми­ра­не на ре­жи­ма на отоп­ле­ние в рам­ки­те на де­но­но­щи­е­то и за все­ки ден от сед­ми­ца­та.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 11/2003, Отопление, Ремонти

Ключови думи


 
към началото