В категории: Брой 11/2003, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти

Универсална модулна система – Festool Basis Plus

Ста­не ли ду­ма за про­фе­си­о­нал­на дър­во­де­лс­ка ра­бо­тил­ни­ца, в съз­на­ни­е­то вед­на­га изп­лу­ва предс­та­ва­та за теж­ки, обе­мис­ти и мно­го скъ­пи ста­ци­о­нар­ни ма­ши­ни, ко­и­то, взе­ти за­ед­но, изиск­ват прос­тор­но по­ме­ще­ние, за­що­то вся­ка от тях е тяс­но спе­ци­а­ли­зи­ра­на – цир­ку­ляр, фре­за, шлайф­ма­ши­на и др. Те имат ре­ди­ца пре­ди­м­ства, осо­бе­но при се­рий­но про­из­во­д­ство. Съ­щев­ре­мен­но ръч­ни­те елект­ри­чес­ки ма­ши­ни дос­тиг­на­ха до та­ка­ва сте­пен на съвър­ше­н­ство, че в по­ве­че­то слу­чаи ве­че напъл­но ус­пеш­но за­ме­ст­ват ста­ци­о­нар­ни­те ма­ши­ни, а не­ряд­ко са и не­за­ме­ни­ми, за­що­то са лес­но пре­но­си­ми, за­е­мат мал­ко мяс­то, а при по-го­ле­ми по раз­ме­ри де­тай­ли е по-лес­но да се дви­жи ма­ши­на­та, а не об­ра­бот­ва­ни­ят пред­мет. Има и тре­то ре­ше­ние, ко­е­то обе­ди­ня­ва пре­ди­м­ства­та на ста­ци­о­нар­ни­те и на под­виж­ни­те ма­ши­ни и при все­ки конк­ре­тен слу­чай мо­же да се из­бе­ре оп­ти­мал­ни­ят за слу­чая ва­ри­ант на ра­бо­та. То­ва е сис­те­ма­та Festool Basis Plus, ко­я­то поз­во­ля­ва да раз­по­ла­га­те ед­нов­ре­мен­но с най-доб­ри­те и съвър­ше­ни ръч­ни елект­ри­чес­ки ма­ши­ни на све­тов­ния ли­дер Festool и съ­щев­ре­мен­но да ги полз­ва­те ка­то ста­ци­о­нар­ни ма­ши­ни. По то­зи на­чин се пес­тят не­мал­ко сред­ства, ко­е­то за до­маш­на­та ра­бо­тил­ни­ца съв­сем не е без зна­че­ние – сис­те­ма­та за­е­ма ми­ни­мал­но мяс­то (под 1 m²) , а при не­об­хо­ди­мост безп­роб­лем­но се помества в ба­гаж­ни­ка и на най-мал­кия ав­то­мо­бил.

Сис­те­ма­та е ба­зи­ра­на на ма­са със сгъ­ва­е­ми кра­ка и го­ле­ми­на на пло­та 710 х 560 mm, из­ра­бо­те­на от спе­ци­ал­но ореб­ре­ни здра­ви и съ­щев­ре­мен­но ле­ки алу­ми­ни­е­ви про­фи­ли. Те­жи 12,4 kg, а в сгъ­на­то по­ло­же­ние об­ща­та й де­бе­ли­на е 310 mm. При разгъ­на­ти кра­ка ви­со­чи­на­та на пло­та от по­да е 820 mm. Ма­са­та има елект­ри­чес­ки включ­ва­тел с тер­мич­на за­щи­та и кон­такт, към кой­то се включ­ват раз­лич­ни­те елект­ри­чес­ки ма­ши­ни. Конструк­ци­я­та на ма­са­та е при­го­де­на за бър­зо и лес­но мон­ти­ра­не на раз­лич­ни мо­ду­ли, ко­и­то я превръ­щат в нас­то­лен цир­ку­ляр, фре­за, про­бо­ден три­он или лен­то­ва шлайф­ма­ши­на. Все­ки от те­зи мо­ду­ли е пред­наз­на­чен за ра­бо­та с ед­на от ръч­ни­те елект­ри­чес­ки ма­ши­ни на Festool: цир­ку­ляр­ни­те три­о­ни ATF 55E и AP 85E, фре­зи­те OF 1010 EBQ и OF 2000 E, про­бод­ни­ят три­он PS 300 EQ. Ка­то са­мос­то­я­тел­на ма­ши­на мо­же да се възпри­е­ме мо­дулът CMB 120, кой­то предс­тав­ля­ва лен­то­ва шлайф­ма­ши­на с шли­фо­ва­ща повъ­рхност 185х115 mm.

Все­ки от мо­ду­ли­те ос­вен за лес­но, бър­зо и си­гур­но зак­реп­ва­не на съ­от­вет­на­та ма­ши­на с един или два вин­та има и прис­по­соб­ле­ния, улес­ня­ва­щи ра­бо­та­та. Пър­ви­ят мо­дул е при­го­ден за ръч­ния цир­ку­ля­рен три­он ATF 55E и е пред­наз­на­чен за точ­но и пре­циз­но ря­за­не на де­тай­ли с де­бе­ли­на до 50 mm. Мощ­но­ст­та на дви­га­те­ля е 1200 W, а чес­то­та­та на вър­те­не на дис­ка се ре­гу­ли­ра плав­но в гра­ни­ци­те 2000–4800 minˉ¹, ко­е­то поз­во­ля­ва ря­за­не на раз­лич­ни по твър­дост и чувстви­тел­ност към наг­ря­ва­не ма­те­ри­а­ли. По­со­ка­та на ря­за­не е от ви­ди­ма­та повъ­рхност към вът­реш­но­ст­та на пло­ча­та, по­ра­ди ко­е­то се по­лу­ча­ва чист и остър, без нащъ­рбва­не ръб на кан­та. Мо­дулът има вър­тя­ща се опо­ра за ря­за­не под точ­но за­да­ден ъгъл. Ос­вен то­ва има ме­ха­низъм за плав­но стра­нич­но нак­ла­ня­не на ма­ши­на­та за ря­за­не под ъгъл до 45°.

Мо­дулът с цир­ку­ляр­ния три­он AP 85E е пред­наз­на­чен за разк­ро­я­ва­не на по-го­ле­ми де­тай­ли. Мощ­но­ст­та му е 1800 W, а де­бе­ли­на­та на ря­за­не – до 80 mm. С по­мощ­та на вър­тя­ща се опо­ра-во­дач мо­же да се разк­ро­я­ват надлъж­но де­тай­ли с ши­ро­чи­на до 500 mm. Опо­ра­та мо­же да се завър­та и пер­пен­ди­ку­ляр­но на ре­же­щия диск, ка­то се плъз­га ле­ко с по­мощ­та на сач­ме­ни ла­ге­ри вър­ху во­де­щи рел­си. То­ва е мно­го удобна въз­мож­ност при нап­реч­но ря­за­не, нап­ри­мер на пар­кет­ни дъс­ки.

Мо­дулът с про­бо­ден три­он PS 200E и мощ­ност 500 W поз­во­ля­ва ря­за­не на ма­те­ри­а­ли с мак­си­мал­на де­бе­ли­на 85 mm. Мо­дулът с фре­за­та OF 2000E ра­бо­ти с фре­зе­ри с ди­а­метър на опаш­ка­та Ø и мак­си­ма­лен ди­а­метър на ре­же­ща­та част 51 mm. Той има спе­ци­а­лен во­дач, кой­то поз­во­ля­ва лес­но, бе­зо­пас­но и точ­но во­де­не на де­тай­ли с мал­ко нап­реч­но се­че­ние, нап­ри­мер раз­лич­ни лет­ви. То­ва е и най-чес­то­то из­по­лз­ва­не на нас­тол­на­та фре­за, за­що­то про­фил­но офор­ме­ни­те лет­ви се из­по­лз­ват за кан­ти­ра­не на ме­бел­ни пло­чи, за рам­ки на кар­ти­ни, за де­ко­ра­тив­на ук­ра­са на вра­тич­ки и др.

Как­то ве­че спо­ме­нах­ме шли­фо­ва­щи­ят мо­дул предс­тав­ля­ва са­мос­то­я­тел­на ма­ши­на с елект­род­ви­га­тел и пре­да­ва­те­лен ме­ха­низъм, спе­ци­ал­но пред­наз­на­че­на за сис­те­ма­та Basis Plus. Дви­га­те­лят е с мощ­ност 550 W, а раз­ме­ри­те на шли­фо­ва­ща­та лен­та са 820х120 mm. Мо­дулът има ме­та­лен ог­ра­ни­чи­тел-плъз­гач, кой­то улес­ня­ва и пра­ви ра­бо­та­та по-бе­зо­пас­на. Шли­фо­ва­щи­ят мо­дул е осо­бе­но удо­бен за шли­фо­ва­не на мал­ки пред­ме­ти, раз­лич­ни лет­ви нап­ри­мер, ко­и­то мно­го труд­но би­ха мог­ли да се об­ра­бот­ват с обик­но­ве­на ръч­на лен­то­ва шли­фовъч­на ма­ши­на.

Всич­ки ма­ши­ни са при­го­де­ни за свързва­не с про­миш­ле­на пра­хос­му­кач­ка, въз­мож­ност, ко­я­то не би­ва да се под­це­ня­ва, за­що­то пред­паз­ва ди­ха­тел­на­та сис­те­ма от вдиш­ва­не на дър­вес­на прах.

Ма­сич­ка­та мо­же да се удъл­жа­ва с допъл­ни­тел­ни сек­ции, вклю­чи­тел­но и плъз­га­ща се, чрез доб­ре ла­ге­ру­ва­ни ко­лел­ца вър­ху во­да­чи с дъл­жи­на 1120 mm.

 

Актуализация 2020 г.: Статията е писана пред 2003 г. Оттогава всички акумулаторни електроинструменти и настолни машини на Festool са претърпели значително развитие.

Така например подвижната работна маса Festool CMT- TS 55 R-Set със закрепен към нея ръчен циркулярен трион TS 55 REBO Plus се превръща в професионална настолна машина.

За допълнителна информация за електроинструментите на Festool и покупки посетете електронния магазин на фирма „Ташев-Галвинг“ ООД.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Универсална модулна система – Festool Basis Plus”

dimityr dzhanev | септември 12th, 2011 at 1:11 pm

Здравейте, може ли да ми кажете цената на Универсална модулна система – Festool Basis Plus , какво по точно включва и или къде мога да я видя във Варна. Благодаря предварително.
Направи сам„:Здравейте, г-н Джанев,
Във връзка с Вашето запитване поискахме актуална информация от фирма „Ташев-Талвинг“ – дистрибутор на инструментите на Festool. Изпращаме Ви по електронната поща ценовата листа на интересуващата Ви система и нейните елементи. Цената на основния модул на масата Festool CMS-GE е 1029 лв. с ДДС. Има варианти да се купи заедно с фреза (два модела) или циркулярен трион. Ценоразписът включва и отделни модули, които се монтират към основната маса – освен споменатите модули има още модул с прободен трион или лентова шлайфмашина. В ценоразписа са дадени и каталожните номера за всеки от продуктите.
Във Варна може да се обърнете за допълнителна информация и поръчка към фирмата-партньор, която ни бе препоръчана от „Ташев-Галвинг“
https://www.bashmajstora.com/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1&Itemid=127&lang=bg

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото