В категории: автомобили, Брой 11/2003, Декорация и защита, Инструменти, Мазилки и бои, Ремонти

Компресори и пневматични ръчни инструменти

Ве­че 23 го­ди­ни, в „Нап­ра­ви сам” тест­ва­ме, срав­ня­ва­ме и опис­ва­ме раз­лич­ни ръч­ни инстру­мен­ти – ме­ха­ни­чес­ки, зад­виж­ва­ни един­стве­но от чо­веш­ка­та си­ла, или елект­ри­чес­ки. Се­га за пръв път предс­та­вя­ме ед­на гру­па инстру­мен­ти, при ко­и­то дви­же­ща­та си­ла е сгъс­те­ни­ят от комп­ре­сор въз­дух. Вяр­но е, че дос­ко­ро пнев­ма­тич­ни­те инстру­мен­ти бя­ха при­ви­ле­гия за про­фе­си­о­нал­ни­те ра­бо­тил­ни­ци и задъл­жи­тел­ни за ав­то­ре­мо­нт­ни­те. Вяр­но е, оба­че, че, по­доб­но на мно­го дру­ги, и те­зи инстру­мен­ти ве­че ста­ват напъл­но достъп­ни и за мал­ки ра­бо­тил­ни­ци, а упот­ре­ба­та им е не са­мо тех­ни­чес­ки, но и ико­но­ми­чес­ки це­лесъ­об­раз­на. При­чи­на­та за то­ва е вид­на – във все­ки по-го­лям ма­га­зин за инстру­мен­ти се пред­ла­гат доб­ри и нескъ­пи комп­ре­со­ри за сгъс­тен въз­дух. След ка­то из­точ­никът на енер­гия е под­си­гу­рен, след­ва­ща­та стъп­ка е да се ку­пят и под­хо­дя­щи­те пнев­ма­тич­ни инстру­мен­ти. Тук ще бъдат разгледани машини и инстлументи, които се продават у нас от фирма Евромастер.

Въз­душ­ни комп­ре­со­ри

Към мо­мен­та „Ев­ро­мас­тер Имвпорт Експорт“ пред­ла­га гру­па от пет комп­ре­со­ра. Все­ки от тях има комп­ре­сор с елект­род­ви­га­тел, ре­зер­во­ар (ре­си­вер) за сгъс­те­ния въз­дух, ре­гу­ла­тор на на­ля­га­не­то и пре­сос­тат, кой­то включ­ва и изк­люч­ва дви­га­те­ля, ка­то по то­зи на­чин под­дър­жа ни­во­то на пред­ва­ри­тел­но за­да­де­но на­ля­га­не на въз­ду­ха. Ня­кои от ма­ши­ни­те имат са­мо ма­но­метър, кой­то по­каз­ва на­ля­га­не­то след ре­гу­ла­то­ра. При дру­ги те са два и съ­от­вет­но по­каз­ват на­ля­га­не­то на въз­ду­ха пре­ди и след ре­гу­ла­то­ра. По­ка­за­ни­те тук ма­ши­ни имат ед­но­ци­ли­нд­ров комп­ре­сор с въз­душ­но ох­лаж­да­не, елект­ро-дви­га­тел с мощ­ност 1500 W и мак­си­мал­но на­ля­га­не на въз­ду­ха 8 bar. Раз­ли­ча­ват се ос­нов­но по обе­ма на ре­зер­во­а­ра – 40, 24 и 12 l.

Ма­ши­ни­те с по-малък ре­зер­во­ар са съ­от­вет­но по-мал­ки и по-ле­ки, т.е. те са по-удоб­ни за пре­на­ся­не и безп­роб­лем­но се транс­пор­ти­рат в ба­гаж­ни­ка на лек ав­то­мо­бил. По-го­ле­ми­ят ре­зер­во­ар оба­че е за пред­по­чи­та­не, за­що­то изпъл­ня­ва ро­ля­та на аку­му­ла­тор и пул­са­ци­ите на въз­душ­на­та струя са дос­та по-сла­бо из­ра­зе­ни. Комп­ре­со­ри­те с го­лям ре­зер­во­ар оси­гу­ря­ват по-спо­ко­ен и рав­но­ме­рен въз­ду­шен по­ток със срав­ни­тел­но пос­то­ян­но на­ля­га­не, ко­е­то е ва­жен фак­тор, ко­га­то се боядис­ва с пис­то­лет, нап­ри­мер. При те­зи комп­ре­со­ри дви­га­те­лят се включ­ва през по-дъл­ги ин­тер­ва­ли в за­ви­си­мост от де­би­та на пот­ре­бя­ва­ния въз­дух. Сле­до­ва­тел­но, ко­га­то се ку­пу­ва комп­ре­сор, тряб­ва да се имат пред­вид це­ли­те, за ко­и­то ще се из­по­лз­ва, да­ли той е в със­то­я­ние да оси­гу­ри не­об­хо­ди­мия де­бит и на­ля­га­не на въз­ду­ха. Ва­жен еле­мент при из­бо­ра на комп­ре­сор е видът на въз­душ­ния филтър, кой­то задър­жа твър­ди­те час­ти­ци и пред­паз­ва повъ­рхно­ст­та на ци­линдъ­ра от на­ди­ра­не. Же­ла­тел­но е филтърът да има по-го­ля­ма площ, за да оказ­ва по-мал­ко съп­ро­тив­ле­ние на въз­душ­ния по­ток и филт­ри­ра­щи­ят еле­мент (най-чес­то пар­че ду­нап­ре­но­ва гъ­ба), да мо­же лес­но да се под­ме­ня.

Комп­ре­сорът е ма­ши­на с уни­вер­сал­но пред­наз­на­че­ние и из­по­лз­ва­не­то й за зах­ран­ва­не на раз­лич­ни пнев­ма­тич­ни инстру­мен­ти зна­чи­тел­но раз­ши­ря­ва ди­а­па­зо­на на не­го­во­то при­ло­же­ние. Ти­пич­но из­по­лз­ва­не на комп­ре­со­ра е бо­я­дис­ва­не с бо­яд­жийс­ки пис­то­лет, кой­то ня­ма рав­нос­то­ен по ка­че­ст­во на пок­ри­ти­е­то и про­из­во­ди­тел­ност, разпръ­сква­не на раз­лич­ни теч­ни, вклю­чи­тел­но и с го­ля­ма вис­коз­ност ма­те­ри­а­ли (най-чес­то за ан­ти­ко­ро­зи­он­на за­щи­та на дол­на­та част на ку­пе­то на ав­то­мо­би­ла), за на­по­мп­ва­не на гу­ми и не на пос­лед­но мяс­то сгъс­те­ни­ят въз­дух е най-доб­ро­то сред­ство за по­чи­ст­ва­не на раз­лич­ни апа­ра­ти от на­би­лия се с вре­ме­то прах, дър­вес­ни стър­го­ти­ни и дру­ги замър­ся­ва­ния, за по­чи­ст­ва­не на дви­га­те­ля на ав­то­мо­би­ла и др. Ина­че ка­за­но, то­ва е ма­ши­на, ко­я­то е доб­ре дош­ла във вся­ка ра­бо­тил­ни­ца и га­раж и ко­я­то несъм­не­но бър­зо ще се изп­ла­ти.

Чес­то извън вни­ма­ни­е­то при по­куп­ка­та на комп­ре­сор ос­та­ва фактът, че в стан­да­рт­ни­те кон­фи­гу­ра­ции по пра­ви­ло липс­ват два съ­ще­ст­ве­ни еле­мен­та – мас­ло- и во­до­от­де­ли­тел. В ре­зул­тат на то­ва за­ед­но със сгъс­те­ния въз­дух от пис­то­ле­та ще за­поч­нат да изхвър­чат кап­чи­ци во­да и по-ряд­ко мас­ло, ко­и­то на­на­сят труд­но поп­ра­ви­ми по­ра­же­ния вър­ху бо­я­дис­ва­на­та повъ­рхност. По­па­да­не­то на во­да ед­ва ли се от­ра­зя­ва бла­гоп­ри­ят­но и на тур­бин­ка­та на пнев­ма­тич­ни­те инстру­мен­ти. Проб­лемът е лес­но ре­шим, за­що­то от­дел­но се про­да­ват во­до- и мас­ло­от­де­ли­те­ли (цент­ро­беж­ни или с филт­ри­ращ еле­мент), ко­и­то лес­но се мон­ти­рат към тръ­боп­ро­во­да за из­хо­дя­щия въз­дух.

Пе­ри­о­дич­но, а най-доб­ре след прик­люч­ва­не на ра­бо­та проб­ка­та от дол­на­та стра­на на ре­зер­во­а­ра тряб­ва да се от­вие за из­точ­ва­не на съб­ра­ла­та се во­да. Ако то­ва не се пра­ви ре­дов­но, вът­реш­но­ст­та на ци­линдъ­ра ще ръж­дя­са.

Пнев­ма­тич­ни инстру­мен­ти

От на­бо­ра пнев­ма­тич­ни инстру­мен­ти, ко­и­то Ев­ро­мас­тер пред­ла­га, подб­рах­ме ня­кол­ко, ко­и­то пре­це­них­ме, че предс­тав­ля­ват ин­те­рес за по­ве­че хо­ра. За­що, след ка­то за всич­ки ме­ха­нич­ни опе­ра­ции има под­хо­дя­щи­те елект­ри­чес­ки ма­ши­ни, пнев­ма­тич­ни­те на­ми­рат ши­ро­ко при­ло­же­ние в про­фе­си­о­нал­ни­те ра­бо­тил­ни­ци? От­го­ворът на то­зи въп­рос, оче­вид­но, се ко­ре­ни в тех­ни­те пре­ди­м­ства. Те ра­бо­тят без не­пос­ре­д­стве­но елект­ри­чес­ко зах­ран­ва­не, ко­е­то напъл­но изк­люч­ва, как­ва­то и да би­ло опас­ност от по­ра­же­ние всле­д­ствие на то­ков удар. То­ва ги пра­ви напъл­но бе­зо­пас­ни при ра­бо­та във влаж­на сре­да или да­же обил­но мок­ре­не с во­да, те не се „бо­ят” от замър­ся­ва­не и по­па­да­не на прах и по-ед­ри твър­ди час­тич­ки, за­що­то са хер­ме­тич­но зат­во­ре­ни. Един­стве­на­та връз­ка към вът­реш­но­ст­та на ма­ши­на­та е по въз­ду­хоп­ро­во­да. Пнев­ма­тич­ни­те ма­ши­ни са зна­чи­тел­но по-из­но­со­ус­той­чи­ви от елект­ри­чес­ки­те, за­що­то имат мно­го по-мал­ко де­тай­ли, вклю­чи­тел­но и дви­же­щи се, липс­ва елект­род­ви­га­тел, бър­зо из­нос­ва­щи се чет­ки, пус­ко­ви клю­чо­ве и т.н. Не на пос­лед­но мяс­то це­на­та на те­зи инстру­мен­ти не надхвър­ля, а чес­то е и дос­та по-нис­ка от це­на­та на сход­ни­те елект­ри­чес­ки ма­ши­ни. Ка­то не­дос­татък бих­ме по­со­чи­ли фак­та, че ма­сив­на­та ме­тал­на конструк­ция на инстру­мен­ти­те е при­чи­на и за срав­ни­тел­но по-ви­со­ко­то им тег­ло.

Оп­ти­мал­но­то на­ля­га­не за ра­бо­та на опи­са­ни­те тук инстру­мен­ти е 6,3–6,5 bar, ка­то ре­гу­ла­торът на комп­ре­со­ра тряб­ва да бъ­де наст­ро­ен на мак­си­мал­но на­ля­га­не 7 bar. Ха­рак­тер­на за всич­ки пнев­ма­тич­ни инстру­мен­ти е пот­реб­но­ст­та ре­дов­но, а при пос­то­ян­но полз­ва­не ежед­нев­но да се смаз­ват с тън­ко ма­шин­но мас­ло. То се кап­ва в от­во­ра, през кой­то постъп­ва въз­ду­ха или в на­роч­ни и съ­от­вет­но мар­ки­ра­ни от­во­ри.

Ми­никър­тач

По­доб­но на го­ле­ми­те про­фе­си­о­нал­ни пнев­ма­тич­ни кър­та­чи, то­зи малък инстру­мент е от­ли­чен по­мощ­ник при извъ­ршва­не на мал­ки по обем кър­тач­ни ра­бо­ти при про­кар­ва­не на инс­та­ла­ции, при изкъ­ртва­не на пок­ри­тия от плоч­ки, на втвър­де­ни ос­татъ­ци от стро­и­тел­ни разт­во­ри, не­рав­нос­ти по повъ­рхно­ст­та на бе­тон­ни из­де­лия и т.н. Ма­ши­на­та се дос­та­вя в комп­лект с ед­но ши­ло и че­ти­ри плос­ки дле­та – ед­но пра­во и три с про­фил­ни рез­ци. Пре­ди за­поч­ва­не на ра­бо­та вър­ху ший­ка­та на ма­ши­на­та се на­ви­ва пру­жи­на със спе­ци­ал­но офор­ме­ни кра­и­ща, чий­то пре­ден край задър­жа дле­то­то от из­па­да­не. Ос­вен щу­цер за свързва­не към комп­ре­со­ра на ръ­кох­ват­ка­та има и винт за ре­гу­ли­ра­не на си­ла­та на уда­ри­те. Чес­то­та­та на уда­ри­те вър­ху опаш­ка­та на дле­то­то е 3000 minˉ¹. Та­зи ма­ши­на е и най-го­ле­ми­ят кон­су­ма­тор на въз­дух – око­ло 460 l/min.

С кър­та­ча се ра­бо­ти изк­лю­чи­тел­но лес­но и съ­щев­ре­мен­но ефек­тив­но. Дле­то­то се пос­та­вя в гнез­до­то и се на­тис­ка спусъкът. То­ва е всич­ко. Це­на­та на кър­та­ча с вклю­чен ДДС е 63 лв.

Уда­рен гай­ко­верт

То­ва е, та­ка да се ка­же, кла­си­чес­ки­ят инстру­мент, кой­то мо­же да се ви­ди, във все­ки сер­виз за ав­то­мо­бил­ни гу­ми. С не­го и най-кле­я­са­ли­те и пре­за­тег­на­ти гай­ки и бол­то­ве се раз­ви­ват лес­но и бър­зо. По съ­щия на­чин ста­ва и тях­но­то за­ви­ва­не. То­ва се дъл­жи на го­ле­мия вър­тящ мо­мент, прид­ру­жен с удар­но действие. Ос­вен пус­ков лост, ма­ши­на­та има и бу­тон за про­мя­на на по­со­ка­та на вър­те­не. Комп­лектът съдър­жа нак­рай­ни­ци за гай­ки с го­ле­ми­на от 9 до 27 mm и удъл­жи­тел с дъл­жи­на 125 mm за ра­бо­та на труд­но­достъп­ни мес­та. Це­на­та на инстру­мен­та е 114 лв. с ДДС.

Бор­ма­ши­на

Мал­ка и удоб­на за дър­жа­не бор­ма­ши­на. Има пат­рон­ник със зъ­бен ве­нец, под­хо­дящ за свред­ла с ди­а­метър от 1,5 до 10 mm. Има превк­люч­ва­тел за про­мя­на на по­со­ка­та на вър­те­не. Чес­то­та­та на вър­те­не без то­вар е 1800 minˉ¹. Це­на с ДДС – 63 лв.

Шли­фовъч­на ма­ши­на

То­ва е мал­ка ма­ши­на, ко­я­то се из­по­лз­ва за шли­фо­ва­не, гра­ви­ра­не, фре­зо­ва­не или про­би­ва­не в за­ви­си­мост от инстру­мен­та, зак­ре­пен в ней­на­та цан­га. Ра­бо­тни­ят инстру­мент се вър­ти с чес­то­та 22 000 minˉ¹. Цан­га­та е при­го­де­на за зак­реп­ва­не на инстру­мен­ти с ди­а­метър на опаш­ка­та 6 mm. Це­на­та с ДДС е 47 лв.

Ме­ха­нич­на трес­чот­ка

Из­ви­ня­ва­ме се на чи­та­те­ли­те, че сме при­ну­де­ни да из­по­лз­ва­ме та­зи гроз­но зву­ча­ща за бъл­га­рс­ко­то ухо чуж­ди­ца, но не мо­жах­ме да на­ме­рим или из­ко­вем под­хо­дящ за нея за­мес­ти­тел. То­ва е инстру­мент, кой­то е в със­то­я­ние зна­чи­тел­но да об­лек­чи тру­да на ав­то­монть­о­ра, за­що­то поз­во­ля­ва при­ла­га­не на го­лям вър­тящ мо­мент при за­ви­ва­не и от­ви­ва­не на вин­то­ве. За та­зи цел той ра­бо­ти с нак­рай­ни­ци 1/2″ от ге­до­ре, ка­то, вмес­то на ръ­ка, нак­рай­никът се вър­ти от сгъс­те­ния въз­дух. Вър­те­не­то е прид­ру­же­но със сла­би уда­ри и се извъ­ршва с чес­то­та 180 minˉ¹. Вър­ху гла­ва­та на инстру­мен­та се на­ми­ра превк­люч­ва­те­лят за про­мя­на на по­со­ка­та на вър­те­не. Це­на­та на инстру­мен­та с ДДС е 63 лв.

Плос­кош­ли­фовъч­на ма­ши­на

То­ва е по­ред­ни­ят инстру­мент, кой­то в най-го­ля­ма сте­пен би об­лек­чил тру­да в ед­на ав­то­те­не­кед­жийс­ка ра­бо­тил­ни­ца. При то­ва не се „бои” от во­да, а се знае, че шли­фо­ва­не­то на ки­та и ста­ро­то ла­ко­во пок­ри­тие се извъ­ршват „на мок­ро”. Ма­ши­на­та има срав­ни­тел­но го­ля­мо тег­ло – 1,9 kg, ко­е­то в слу­чая е пре­ди­м­ство, за­що­то напъл­но от­па­да не­об­хо­ди­мо­ст­та от при­тис­ка­не­то й по вре­ме на ра­бо­та. Са­мо се на­соч­ва и во­ди по повъ­рхно­ст­та, ка­то ед­нов­ре­мен­но с то­ва се при­тис­ка кла­па­та за пус­ка­не на въз­душ­на­та струя. Чес­то­та­та на треп­те­ни­я­та, ко­и­то извъ­ршва ра­бот­на­та пло­ча, е 8000 minˉ¹, а ней­ни­те раз­ме­ри са 170х90 mm. Шли­фовъч­ни­ят лист се зак­реп­ва с две ме­тал­ни щип­ки. Це­на с ДДС – 69 лв.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото