В категории: Брой 11/2003, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Гипсови плочи и панели за различни приложения

Още от вре­ме­на­та на Ви­ди­нс­кия за­вод за гип­со­фа­зер­ни пло­чи об­ли­цовъч­ни­те ма­те­ри­а­ли на гип­со­ва ос­но­ва пос­те­пен­но на­ме­ри­ха сво­е­то при­ло­же­ние в стро­и­тел­на­та прак­ти­ка у нас, а по­ня­ти­е­то „су­хо стро­и­те­л­ство” се изпъл­ни със съдър­жа­ние. Впос­ле­д­ствие на па­за­ра се по­я­ви­ха гип­со­фа­зер­ни пло­чи и на дру­ги про­из­во­ди­те­ли, а по-пред­по­чи­та­ни­те от майс­то­ри­те пло­чи от гип­со­кар­тон (за­що­то се об­ра­бот­ват по-лес­но) се вна­сят от съ­сед­на бал­ка­нс­ка стра­на. При­чи­ни­те за ши­ро­ко­то нав­ли­за­не на то­зи вид об­ли­цовъч­ни ма­те­ри­а­ли са доб­ре поз­на­ти. С тях се ра­бо­ти бър­зо, лес­но и най-ве­че чис­то, за­що­то в по­ме­ще­ни­я­та не се вна­сят стро­и­тел­ни разт­во­ри, съдър­жа­щи не­мал­ко ко­ли­че­ст­во во­да, липс­ват и поз­на­ти­те от­падъ­ци от пар­че­та тух­ли, ма­зил­ка и т.н. Об­ли­цов­ки­те с гип­со­ви пло­чи имат мно­го доб­ра ли­це­ва повъ­рхност и са напъл­но го­то­ви за бо­я­дис­ва­не или об­леп­ва­не с та­пе­ти. Към по­ло­жи­тел­ни­те им ка­че­ст­ва ще до­ба­вим, че те не го­рят и в ре­ди­ца слу­чаи об­ли­цов­ка­та с ус­пех се из­по­лз­ва за ог­не­за­щи­та. Не е за под­це­ня­ва­не и мал­ко­то тег­ло на изг­ра­де­ни­те с гип­со­ви пло­чи ку­хи прег­рад­ни сте­ни, ко­е­то при та­ва­нс­ки по­ме­ще­ния в по-ста­ри сгра­ди мо­же да се ока­же ре­ши­тел­но пре­и­му­ще­ст­во.

По­не­же на то­зи свят иде­ал­но съвър­ше­н­ство ня­ма, и пло­чи­те от гипс съ­що имат сво­и­те не­дос­татъ­ци. Те са срав­ни­тел­но лес­но чуп­ли­ви и най-важ­но­то – про­из­ве­де­ни са от сил­но хиг­рос­ко­пи­чен ма­те­ри­ал. По­ра­ди та­зи при­чи­на из­пол­зва­не­то им във влаж­ни по­ме­ще­ния е сил­но ог­ра­ни­че­но и съп­ро­во­де­но със спе­ци­ал­на обра­бот­ка с хид­ро­фо­би­зи­ра­щи пре­па­ра­ти.

Тук ще представим об­ли­цовъч­ните гип­со­ви па­не­ли на аме­ри­ка­нс­ка­та фир­ма USG (United States Gypsum), ко­я­то има предс­та­ви­те­л­ство и в на­ша­та стра­на. Ста­ва ду­ма за про­дук­то­ва­та ли­ния Fiberock Brand, от ко­я­то тук ще предс­та­вим три ви­да па­не­ли, пред­наз­на­че­ни съ­от­вет­но за стро­и­те­л­ство на отк­ри­то, за об­ли­цов­ка на вът­реш­ни сте­ни и за нап­ра­ва на по­до­ви нас­тил­ки. Фир­ма­та има над 100-го­диш­на ис­то­рия и е све­то­вен ли­дер в про­из­во­д­ство­то на ма­те­ри­а­ли на гип­со­ва ос­но­ва. Про­дук­ти­те Fiberock са про­из­ве­де­ни по уни­кал­на тех­но­ло­гия, съ­че­та­ва­ща еле­мен­ти от тех­но­ло­гич­ни­те про­це­си за про­из­во­д­ство на гип­со­кар­тон и на па­на за ока­че­ни та­ва­ни. Ос­нов­ни­те със­тав­ки на па­не­ли­те Fiberock Brand са син­те­ти­чен гипс и це­лу­лоз­ни влак­на. Про­дук­ти­те Fiberock Brand при­те­жа­ват изк­лю­чи­тел­на здра­ви­на и съ­щев­ре­мен­но са гъв­ка­ви, ко­е­то поз­во­ля­ва огъ­ва­не на па­не­ли­те в дъ­га с ра­ди­ус 9,15 m в су­хо и 4,90 m във влаж­но със­то­я­ние. Па­не­ли­те са ле­ки, ре­жат се мно­го лес­но и съ­що та­ка лес­но се мон­ти­рат с по­мощ­та на гал­ва­ни­зи­ра­ни вин­то­ве.

Fiberock Brand Sheathing

То­зи е пър­ви­ят от се­ри­я­та но­ви об­ли­цовъч­ни ма­те­ри­а­ли, кой­то предс­та­вих­ме за пръв път по-под­роб­но в НС 1-2/2003. Уни­кал­но­то при то­зи ма­те­ри­ал е съвър­ше­на­та му за­щи­та сре­щу вла­га, вклю­чи­тел­но и мок­ре­не с те­ча­ща во­да. То­ва се дъл­жи на спе­ци­ал­на­та па­тен­то­ва­на от USG със­тав­ка Aqua Tough, бла­го­да­ре­ние на ко­я­то още с про­из­веж­да­не­то си са­ми­ят ма­те­ри­ал е во­до­ус­той­чив. То­ва му свой­ство не е при­до­би­то впос­ле­д­ствие чрез об­ра­бот­ка с во­до­за­щит­ни пре­па­ра­ти, ко­и­то най-чес­то за­щи­та­ват са­мо повъ­рхно­ст­ния слой на ма­те­ри­а­ла. Па­не­ли­те Fiberock Brand Sheathing имат напъл­но ед­но­ро­ден със­тав и по­ра­ди то­ва вла­го­ус­той­чи­во­ст­та им не се на­ма­ля­ва при ря­за­не или в мес­та­та на про­би­ва­не от зак­реп­ва­щи­те вин­то­ве. Па­не­ли­те не се пов­реж­дат и при продъл­жи­тел­но сто­е­не (съз­на­тел­но не из­по­лз­ва­ме ду­ма­та съх­ра­ня­ва­не) на отк­ри­то, ка­то про­из­во­ди­те­лят га­ран­ти­ра по­не 12 ме­се­ца без опас­ност от пов­реж­да­не. Имат глад­ка ли­це­ва повъ­рхност, при­го­де­на за ди­ре­кт­но на­на­ся­не на раз­лич­ни­те ви­до­ве довър­ши­тел­ни ма­те­ри­а­ли, ка­то ма­зил­ки, боя и др. Безп­роб­лем­но вър­ху тях мо­же да се ле­пят раз­лич­ни об­ли­цовъч­ни плоч­ки, де­ко­ра­тив­ни тух­лич­ки и др. Ха­рак­тер­но за те­зи пло­чи още е, че гър­бо­ве­те им са наб­раз­де­ни за улес­ня­ва­не на от­ти­ча­не­то на по­пад­на­ли­те зад об­ли­цов­ка­та вод­ни кап­ки.

По­доб­но на всич­ки об­ли­цов­ки от гип­со­ви пло­чи и па­не­ли­те Fiberock Sheathing се мон­ти­рат с вин­то­ве към пред­ва­ри­тел­но мон­ти­ра­ни ме­тал­ни но­са­чи. Те се пос­та­вят на разс­то­я­ние 60 cm един от друг, ко­е­то сни­жа­ва раз­хо­ди­те за ма­те­ри­а­ли и вре­ме­то за мон­таж. Спо­ред оп­ре­де­ле­ни­е­то на ASTM C79 и ASTM C1278 па­не­ли­те с де­бе­ли­на 15,9 mm са кла­си­фи­ци­ра­ни ка­то доб­ра ог­не­за­щи­та „Type X”. В зак­лю­че­ние Fiberock Brand Sheathing са от­ли­чен ма­те­ри­ал за бър­зо и лес­но изг­раж­да­не на раз­лич­ни стро­и­тел­ни конструк­ции на отк­ри­то. Те са изк­лю­чи­тел­но издъ­ржли­ви на ат­мос­фер­ни­те вли­я­ния, об­ли­цов­ка­та е трай­на и ус­той­чи­ва на де­фор­ма­ции.

Fiberock Brand Abuse Resistant

То­ва са спе­ци­ал­но уси­ле­ни па­не­ли за ин­те­ри­ор­но при­ло­же­ние (сте­ни и та­ва­ни) в по­ме­ще­ния, къ­де­то е не­об­хо­ди­ма по-го­ля­ма ус­той­чи­вост и здра­ви­на на ле­ки­те прег­рад­ни сте­ни (или об­ли­цов­ки). Те са тол­ко­ва здра­ви, че мно­го труд­но мо­же да бъ­дат счу­пе­ни, про­би­ти или спу­ка­ни при удар. Ва­ри­антът VHI (Very High Impact) има вгра­де­на мре­жа от фиб­ростък­ло, ко­я­то още по­ве­че по­ви­ша­ва здра­ви­на­та и ус­той­чи­во­ст­та на ма­те­ри­а­ла. От­тук ве­че чо­век лес­но мо­же да се до­се­ти и за об­лас­ти­те на при­ло­же­ние на те­зи па­не­ли: учи­лищ­ни ко­ри­до­ри и стаи, бол­ни­ци, спорт­ни за­ли и др. по­ме­ще­ния с по­ви­шен риск от уда­ри и на­тиск вър­ху сте­ни­те. Па­не­ли­те имат напъл­но ед­но­ро­ден със­тав, без ли­це­во хар­ти­е­но пок­ри­тие, ко­е­то лес­но се из­нос­ва и прокъс­ва. Те не се пов­реж­дат и ка­че­ст­ва­та им не се вло­ша­ват при ря­за­не.

Па­не­ли­те Fiberock Brand Abuse Resistant се об­ра­бот­ват (ре­жат, из­пи­ля­ват и шли­фо­ват) ка­то всич­ки ос­та­на­ли пло­чи на гип­со­ва ос­но­ва. Мон­ти­рат се с вин­то­ве вър­ху пред­ва­ри­тел­но изг­ра­де­на ска­ра от ме­тал­ни про­фи­ли.

Fiberock Brand Underlayment

То­ва са спе­ци­ал­ни по­до­ви па­не­ли с по­ви­ше­на вла­го­ус­той­чи­вост и здра­ви­на. До­ка­то ос­та­на­ли­те па­не­ли за­ме­ст­ват напъл­но ус­пеш­но кла­си­чес­ки­те зи­да­рс­ки тех­но­ло­гии и не­ми­ну­е­мо­то по­ла­га­не на ма­зил­ка, Fiberock Brand Underlayment са не­за­ме­ни­ми ка­то под­ло­жен ма­те­ри­ал при нап­ра­ва на по­до­ве и по­до­ви нас­тил­ки. Те за­ме­нят задъл­жи­тел­на­та опе­ра­ция по по­ла­га­не на из­рав­ня­ва­ща за­маз­ка под връх­ни­те по­до­ви пок­ри­тия и свър­за­ния с то­ва не­малък раз­ход на труд и скъ­пи­ са­мо­раз­ли­ва­щи се ма­те­ри­а­ли. Ос­вен за из­рав­ня­ва­не на повъ­рхно­ст­та на бе­тон­ни пло­чи па­не­ли­те Fiberock Brand Underlayment са от­лич­но ре­ше­ние за нап­ра­ва на но­ва нас­тил­ка вър­ху ос­но­ва на ста­ри дъс­че­ни по­до­ве, нап­ри­мер. По­ло­же­ни плът­но един до друг, па­не­ли­те оси­гу­ря­ват иде­ал­но рав­на и глад­ка повъ­рхност на по­да – от­лич­на ос­но­ва за за­леп­ва­не на раз­лич­ни връх­ни пок­ри­тия, ка­то ме­ки или пар­кет­ни нас­тил­ки, нас­тил­ки от PVC, по­до­ви плоч­ки и др. Па­не­ли­те имат мно­го доб­ра во­до­ус­той­чи­вост, по­ра­ди ко­е­то не се пов­реж­дат, из­ду­ват или из­мя­тат при ов­лаж­ня­ва­не, не про­ме­нят раз­ме­ри­те си, вклю­чи­тел­но и при на­вод­ня­ва­не на по­да. Имат го­ля­ма здра­ви­на и ус­той­чи­вост на на­тиск – пло­ча с де­бе­ли­на 6,6 mm е с 60% по-ус­той­чи­ва на на­тиск и огъ­ва­не в срав­не­ние с оби­чай­ни­те по­до­ви за­маз­ки.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото