В категории: Брой 11/2003, Отопление

Автоматизирано отопление с пелети

В стре­ме­жа да се тър­сят го­ри­ва, за­мес­ти­те­ли на въг­ли­ща­та и наф­та­та, ко­и­то да имат по-го­ля­ма ка­ло­рич­ност, да от­де­лят мно­гок­рат­но по-мал­ко вред­ни ве­ще­ст­ва и твърд ос­татък, все по­ве­че се на­ла­гат дос­ко­ро напъл­но не­поз­на­ти­те у нас дър­вес­ни пе­ле­ти. Те предс­тав­ля­ват къ­си пръ­чи­ци с ди­а­метър 6–12 mm, про­из­ве­де­ни чрез пре­со­ва­не на дър­вес­ни час­ти­ци. Имат съ­ща­та топ­лин­на ка­ло­рий­ност ка­то дър­вес­ни­те бри­ке­ти – 4300–4700 kcal/kg, при съдър­жа­ние на вла­га в ди­а­па­зо­на до 12–7%. При из­га­ря­не­то им се от­де­ля 1,5% пе­пел и под 0,04% ся­ра. Це­на­та на един тон пе­ле­ти е 246 лв., ко­е­то ги пра­ви по-скъ­пи в срав­не­ние с дър­вес­ни­те бри­ке­ти, ко­и­то имат съ­ща­та ка­ло­рий­ност (160 лв./t), и чер­ни­те ка­мен­ни въг­ли­ща – 125 лв./t (при по-нис­ка ка­ло­рий­ност 4400 kcal/kg).

Го­ля­мо­то пре­ди­м­ство на пе­ле­ти­те е, че поз­во­ля­ват неп­рекъс­нат и ав­то­ма­ти­зи­ран го­ри­вен про­цес, по­доб­но на кот­ли­те с теч­но го­ри­во. Те се на­сип­ват в бун­кер, откъ­де­то по­ра­ди мал­ка­та си го­ле­ми­на „из­ти­чат” по тръ­боп­ро­вод и се по­да­ват към спе­ци­ал­на го­рел­ка. Мощ­но­ст­та на го­рел­ка­та е 10–20 kW, кон­су­ми­ра око­ло 100 W елект­ри­чес­ки ток, има ав­то­ма­тич­но за­пал­ва­не и мик­роп­ро­це­сор­но уп­рав­ле­ние, ко­е­то поз­во­ля­ва пре­циз­но ре­гу­ли­ра­не на мощ­но­ст­та в рам­ки­те на де­но­но­щи­е­то, на сед­ми­ца­та или са­мо в за­ви­си­мост от за­да­де­на­та тем­пе­ра­ту­ра, ко­я­то тряб­ва да се под­дър­жа в по­ме­ще­ни­е­то. Го­рел­ка­та мо­же да се мон­ти­ра на мяс­то­то на го­рел­ка за наф­та към съ­ще­ст­ву­ващ ко­тел, а най-доб­ре е да се из­по­лз­ват спе­ци­ал­но при­го­де­ни за го­ре­не на пе­ле­ти кот­ли, ка­то по­ка­за­ния на сним­ка­та.

В за­ви­си­мост от обе­ма на бун­ке­ра с ед­но за­реж­да­не по­ве­че­то кот­ли мо­же да ра­бо­тят до 8–10 дни в ав­то­ма­ти­чен ре­жим. При прекъс­ва­не на елект­ро­зах­ран­ва­не­то ко­телът мо­же да продъл­жи да го­ри дър­ва или дър­вес­ни бри­ке­ти. Има и уни­вер­сал­ни кот­ли, при­го­де­ни за ра­бо­та с пе­ле­ти, дър­ва, наф­та или при­ро­ден газ. Из­га­ря­не­то на пе­ле­ти­те, наф­та­та и газ­та ста­ва пос­ре­д­ством го­рел­ка. При ра­бо­та с дър­ва чрез пи­ро­лиз­на дес­ти­ла­ция се от­де­ля го­рив­ния газ, кой­то из­га­ря в го­рив­на­та ка­ме­ра.

За ори­ен­та­ция кол­ко стру­ва отоп­ле­ни­е­то с пе­ле­ти, ще по­со­чим, че по­ка­за­ни­ят тук ко­тел с топ­лин­на мощ­ност 25 kW стру­ва око­ло 1600 лв., а це­на­та на го­рел­ка­та е 1700 лв. Ко­телът бе представен на таз­го­диш­ния тех­ни­чес­ки па­на­ир в Плов­див и бе от­ли­чен със зла­тен ме­дал.

Пе­ле­ти­те се дос­та­вят опа­ко­ва­ни в книж­ни тор­би, а има и мал­ки опа­ков­ки по 3 kg и це­на 2,40 лв., ко­и­то са спе­ци­ал­но пред­наз­на­че­ни за ска­ри.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Автоматизирано отопление с пелети”

Mihail | октомври 26th, 2012 at 11:37 pm

Zdraveite,iskam da popitam kolko 6te mi stryva da napravq parno s peleti v kushtata na selo,koqto e 90 kvadrata.
Za edin sezon kolko tona peleti 6te izrazhodq,prosto dali si zaslujava ????

„Направи сам“:
Статията е общо информационна и цели да представи нов вид котли за водни отоплителни инсталации към времето на публикуването й
Пресмятането на мощността на котела се определя след пресмятане на топлинните загуби и съответно потребности на сградата.Всяка отоплителна инсталация трябва да бъде проектирана от специалист, а не да се разчита на майсторска практика или съвет от неспециалист.
Затова правилният подход е да се обърнете към специализирана фирма, която извършва такива услуги.

СТОЙЧО БОТКОВ | януари 8th, 2013 at 5:08 pm

АКО НЯКОЙ ИМА ГОТОВ ЧЕРТЕЖ (за самоделна изработка) НА КОТЕЛ ЗА ПЕЛЕТИ-МОЖЕ ДА МИ ГО ИЗПРАТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, КОЕТО МОЖЕМ ДА УГОВОРИМ НА stivbot@abv.bg или дом.тел-07134 99-31; моб. 0885 63-19 38.
Стойчо Ботков

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 11/2003, Отопление

Ключови думи


 
към началото