В категории: Брой 11/2003, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Декоративни подови покрития

Па­да­не­то на Бер­ли­нс­ка­та сте­на отп­ри­щи към стра­на­та ни не­виж­дан за вре­ме­то си по­ток от но­ви, по­ве­че­то напъл­но не­поз­на­ти за бъл­га­ри­те стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли и тех­но­ло­гии най-ве­че в об­ла­ст­та на стро­и­тел­на­та хи­мия. Пос­те­пен­но опоз­нах­ме и при­вик­нах­ме с име­на­та на во­де­щи све­тов­ни про­из­во­ди­те­ли, а тех­ни­те ма­те­ри­а­ли за ма­со­во­то стро­и­те­л­ство ве­че се про­да­ват в скла­до­ве­те за стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли на­ред с род­ния ци­мент или гипс, нап­ри­мер. По­ве­че­то от те­зи про­из­во­ди­те­ли на­ме­ри­ха къ­де по-ус­пеш­ни, къ­де по-мал­ко доб­ри мест­ни тър­го­вс­ки партнь­о­ри. Ня­кои ве­че отк­ри­ха и свои предс­та­ви­те­л­ства, за да бъ­дат по-бли­зо до на­шия все още сил­но не­на­си­тен па­зар.

Ед­на от фир­ми­те, ко­и­то дой­до­ха в Бъл­га­рия с пър­ва­та въл­на, бе немс­ка­та Remmers. Тя се отк­ро­я­ва­ше зна­чи­тел­но от сво­и­те, при­це­ле­ни пре­дим­но към ма­со­вия па­зар кон­ку­рен­ти. Ре­но­ме­то й се гра­ди ос­нов­но на изк­лю­чи­тел­но ви­со­ко­ка­че­ст­ве­ни ма­те­ри­а­ли, пред­наз­на­че­ни за пре­тен­ци­оз­ни обек­ти и нет­ра­ди­ци­он­ни тех­ни­чес­ки ре­ше­ния. Не слу­чай­но име­то й се свързва с рес­тав­ра­ци­я­та и кон­сер­ва­ци­я­та на ед­ва ли не поч­ти всич­ки из­ве­ст­ни ис­то­ри­чес­ки ар­хи­тек­тур­ни па­мет­ни­ци в Гер­ма­ния, Хо­лан­дия, Австрия, но днес и в Че­хия, Пол­ша, при­бал­тийс­ки­те дър­жа­ви, ка­то списъкът мо­же да бъ­де продъл­жен с поч­ти всич­ки ев­ро­пейс­ки и ре­ди­ца дър­жа­ви от дру­ги кон­ти­нен­ти. Тех­но­ло­ги­ите на Remmers са не­за­ме­ни­ми днес и при кон­сер­ви­ра­не­то и съ-хра­ня­ва­не­то на ед­ни от най-цен­ни­те за чо­веш­ка­та ма­те­ри­ал­на кул­ту­ра ар­хи­тек­тур­ни па­мет­ни­ци. Та­ки­ва нап­ри­мер са: но­во­отк­ри­та­та гроб­ни­ца в Абу Сир в Еги­пет и ста­ри­ят бу­ди­ст­ки храм Анг­кор Ват, кой­то е на око­ло 900 го­ди­ни и е най-го­ле­ми­ят от вну­ши­тел­ния комп­лекс хра­мо­ве в джунг­ли­те на Кам­бод­жа, сви­де­те­л­ство за ве­ли­чи­е­то на ня­ко­гаш­на­та кхме­рс­ка им­пе­рия. Про­дук­ти­те на Remmers пред­ла­гат не са­мо от­лич­но ка­че­ст­во, а в ре­ди­ца слу­чаи са не­за­ме­ни­ми и ня­мат рав­нос­той­ни ана­ло­зи.

След 1990 г. про­дук­ти­те на Remmers по­лу­чи­ха добър при­ем на на­шия па­зар. След ка­то ней­ни­ят то­га­ва­шен дист­ри­бу­тор прек­ра­ти дей­но­ст­та си през 1996 г., наб­ра­на­та инер­ция бе за­гу­бе­на и до края на 90-те мар­ка­та стиг­на поч­ти до заб­ве­ние у нас.

На таз­го­диш­ния тех­ни­чес­ки па­на­ир в Плов­див ста­на яс­но, че Remmers ве­че от ня­кол­ко го­ди­ни е предс­та­вян на бъл­га­рс­кия па­зар от две ста­бил­ни бъл­га­рс­ки фир­ми, ко­и­то още в пре­диш­ния пе­ри­од са на­би­ра­ли опит с про­дук­ти­те от та­зи мар­ка. В ре­ша­ва­не­то на за­да­ча­та да бъ­де въз­ро­де­но присъ­стви­е­то на Remmers на бъл­га­рс­кия па­зар ре­дом със сво­и­те но­ви бъл­га­рс­ки партнь­о­ри лич­но е ан­га­жи­ран и чо­векът, доп­ри­несъл най-мно­го за пър­во­на­чал­ни­те ус­пе­хи на Remmers в Бъл­га­рия – днес един от во­де­щи­те тех­ни­ци на фир­ма­та г-н Сте­фан Ста­нев.

По­не­же поз­на­ва­ме ка­че­ст­ва­та на про­дук­ти­те и сис­те­ми­те на Remmers и ние с „Нап­ра­ви сам” ще под­по­мог­нем не­го­ви­те уси­лия, ка­то по­пу­ля­ри­зи­ра­ме най-ин­те­рес­ни­те от тях.

Пок­ри­тия на ос­но­ва епок­сид­ни смо­ли

То­ва е ед­но поч­ти не­поз­на­то у нас при­ло­же­ние за бър­за и лес­на нап­ра­ва на раз­лич­ни ви­со­ко­ка­че­ст­ве­ни и съ­щев­ре­мен­но ес­те­ти­чес­ки издър­жа­ни и де­ко­ра­тив­ни по­до­ви нас­тил­ки на ос­но­ва епок­сид­ни смо­ли. За как­во по-точ­но ста­ва ду­ма: Спо­ред ка­но­ни­те на кла­си­чес­ка­та стро­и­тел­на прак­ти­ка вър­ху по­до­ва­та бе­тон­на пло­ча се пра­ви под­рав­ня­ва­ща ци­мен­то­ва за­маз­ка и вър­ху нея се по­ла­га връх­но­то де­ко­ра­тив­но по­до­во пок­ри­тия. В за­ви­си­мост от пред­наз­на­че­ни­е­то на по­ме­ще­ни­е­то то­ва мо­же да бъ­де нас­тил­ка от плоч­ки (ес­те­ст­вен камък, те­ра­ко­та или гра­ни­тог­рес), ме­ки по­до­ви нас­тил­ки (плът­ни от PVC или раз­лич­ни ки­ли­ме­ни нас­тил­ки) или дър­ве­ни нас­тил­ки – ла­ми­нат­ни или пар­ке­ти от ма­сив­на дър­ве­си­на. По-ряд­ко, най-ве­че във вил­но­то стро­и­те­л­ство, се из­по­лз­ват и дъс­че­ни по­до­ви нас­тил­ки (дю­ше­ме).

До­ка­то мо­же да при­е­мем, при то­ва дос­та ус­лов­но, че проб­лемът с по­до­ви­те нас­тил­ки в жи­лищ­ни­те по­ме­ще­ния и по-предс­та­ви­тел­ни­те офи­си е ре­шен, то­ва твър­де­ние съв­сем не се от­на­ся за нас­тил­ка­та в раз­лич­ни ко­ри­до­ри, ра­бо­тил­ни­ци, вклю­чи­тел­но и до­маш­на­та, при­зем­ни по­ме­ще­ния, га­ра­жи, скла­до­ве, ком­пютър­ни за­ли, раз­лич­ни про­из­во­д­стве­ни по­ме­ще­ния, вклю­чи­тел­но за асемб­ли­ра­не на ком­пют­ри, и т.н. То­зи списък мо­же да бъ­де зна­чи­тел­но раз­ши­рен в по­со­ка на раз­лич­ни об­ще­ст­ве­ни, тър­го­вс­ки или учеб­ни за­ве­де­ния, про­из­во­д­стве­ни по­ме­ще­ния за хи­мич­на­та, фар­ма­цев­тич­на­та и хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­миш­ле­ност и др., ко­и­то дей­нос­ти из­ли­зат да­леч извън об­се­га на на­ше­то спи­са­ние.

За­то­ва да се вър­нем към до­маш­на­та ра­бо­тил­ни­ца, по­ме­ще­ни­я­та в при­зем­на­та част на сгра­да­та и га­ра­жа. Подът в те­зи по­ме­ще­ния тряб­ва да има здра­ва и глад­ка, при­ят­но оц­ве­те­на повъ­рхност, да задър­жа, кол­ко­то се мо­же по-мал­ко прах и дру­ги замър­ся­ва­ния, да се по­чи­ст­ва лес­но, да бъ­де ус­той­чив на въз­дей­стви­е­то на раз­лич­ни ки­се­ли­ни, ос­но­ви или ор­га­нич­ни ве­ще­ст­ва, а в ня­кои слу­чаи и да бъ­де ан­тис­та­тич­на. В допъл­не­ние нас­тил­ка­та тряб­ва да се по­ла­га лес­но и бър­зо, а по въз­мож­ност да бъ­де и по-ев­ти­на. Кла­си­чес­ко­то ре­ше­ние е нас­тил­ка от пло­чи гра­ни­тог­рес, ко­и­то по всич­ки по­ка­за­те­ли и най-ве­че по здра­ви­на­та си превъз­хож­дат обик­но­ве­на­та те­ра­ко­та. Един квад­ра­тен метър нас­тил­ка от га­ни­тог­рес стру­ва око­ло 25–45 лв. в за­ви­си­мост от ка­че­ст­во­то на пло­чи­те. Око­ло 12–15 лв. стру­ва тях­но­то пос­та­вя­не, към су­ма­та тряб­ва да се при­ба­ви и це­на­та на ле­пи­ло­то – око­ло 1,30–1,50 лв./m² нас­тил­ка. Нас­тил­ка­та от пло­чи изиск­ва и ви­со­ки майс­то­рс­ки уме­ния, за­що­то скъ­пи­ят ма­те­ри­ал лес­но мо­же да бъ­де по­ха­бен. Към не­дос­татъ­ци­те на та­ко­ва пок­ри­тие ще до­ба­вим още сла­ба­та ус­той­чи­вост сре­щу удар, ко­е­то пра­ви плоч­ки­те не­под­хо­дя­щи за нас­тил­ка на ра­бо­тил­ни­ца­та, нап­ри­мер, в га­ра­жа, скла­да или сер­ви­за.

Мо­дер­но­то и при то­ва от­лич­но ре­ше­ние за всич­ки те­зи слу­чаи са тън­ки­те са­мо­раз­лив­ни по­до­ви пок­ри­тия на Remmers: Viscacid, Rofaplast и Acolan.

Сис­те­ма­та Acolan ArtiCo

Подът е част от прост­ра­н­ство­то

По­ра­ди сво­и­те превъз­ход­ни ка­че­ст­ва и мно­го добър вън­шен вид то­зи вид пок­ри­тия все по­ве­че нав­ли­зат и в жи­лищ­ни­те по­ме­ще­ния, в ма­га­зи­ни­те или офи­си­те. Пред­ла­га се ши­ро­ка па­лит­ра (спо­ред ка­та­ло­га RAL или мно­го по-об­шир­ния ка­та­лог NCS – Natural Color Systеm) от ед­ноц­вет­ни глад­ки по­до­ви пок­ри­тия или нас­тил­ки с неж­на ре­леф­ност и семп­ла цвет­на пъстро­та, пос­тиг­на­та чрез включ­ва­ния на три раз­лич­ни по го­ле­ми­на де­ко­ра­тив­ни се­лек­ции от мно­гоц­вет­ни „люс­пич­ки”, ко­и­то, ин­тег­ри­ра­ни в чис­то проз­рач­ния епок­си­ден слой, съз­да­ват илю­зи­я­та за из­лят по мяр­ка на по­ме­ще­ни­е­то ки­лим. Повъ­рхно­ст­та мо­же да бъ­де ма­то­ва или глан­цо­ва.

Сис­те­ма­та поз­во­ля­ва всевъз­мож­ни цве­то­ви ком­би­на­ции, а съ­що (све­тов­на но­вост!) пре­дос­та­вя сво­бо­да за твор­чес­ко офор­мя­не с „из­ри­су­ва­ни” вър­ху по­да фи­гу­ри. Пос­лед­на­та въз­мож­ност про­во­ки­ра не са­мо ар­хи­тек­ти­те и ди­зай­не­ри­те, но и все­ки обик­но­вен чо­век с по-бо­гат ес­те­ти­чес­ки усет. Цел­та е не съз­да­ва­не на абстра­кт­но из­ку­ст­во вър­ху по­да, но по-ско­ро включ­ва­не на по­до­ва­та повъ­рхност в прост­ра­н­стве­но­то ре­ше­ние на по­ме­ще­ни­е­то. Ком­би­на­ци­я­та под–сте­на до­би­ва но­ви из­ме­ре­ния. Де­тайлът от сте­на­та, нап­ри­мер, мо­же да има сво­е­то продъл­же­ние вър­ху по­да или об­рат­но­то, ко­е­то съз­да­ва прост­ра­н­стве­ност и чувство за прос­тор. Са­мо­то название „под” в на­шия език (пси­хо­ло­ги­чес­ки) скри­ва в се­бе си не­що от­ре­че­но, не­що пре­неб­рег­на­то, не­що, ко­е­то е до­лу или под нас, ако ще­те, под прост­ра­н­ство­то, в ко­е­то жи­ве­ем, ра­бо­тим, рад­ва­ме се, съз­да­ва­ме или уни­що­жа­ва­ме, но то не участ­ва в те­зи про­це­си, то е „под”! Сис­те­ма­та Acolan ArtiCo пре­мах­ва то­ва ог­ра­ни­че­ние.

Пок­ри­ти­я­та Acolan ArtiCo предс­тав­ля­ват твър­ди или елас­тич­ни по­до­ви пок­ри­тия, ко­и­то ком­би­ни­рат ня­кои от ка­че­ст­ва­та на ме­ки­те PVC и без­шев­ни­те са­мо­раз­лив­ни пок­ри­тия. Пок­ри­ти­е­то ня­ма, как­ви­то и да би­ло фу­ги и е напъл­но плът­но от сте­на до сте­на. Ос­вен то­ва де­бе­ли­на­та му е ми­ни­мал­на (1–2 mm), ко­е­то го пра­ви мно­го удоб­но при обновяване на ста­ри сгра­ди, за­що­то ни­во­то на съ­ще­ст­ву­ва­щия под поч­ти не се пов­ди­га. Те­зи по­до­ви пок­ри­тия се по­чи­ст­ват и под­дър­жат лес­но, не съдър­жат ни­как­ви разт­во­ри­те­ли или дру­ги ток­сич­ни и кан­це­ро­ген­ни ве­ще­ст­ва, ни­то неп­ри­ят­ни ми­риз­ми, ко­и­то да се от­де­лят във въз­ду­ха, до­ри и по вре­ме на по­ла­га­не. При­те­жа­ват но­ви­те ев­ро­пейс­ки хи­ги­ен­ни сер­ти­фи­ка­ти за безв­ред­ност.

Сис­те­ма­та Acolan ArtiCo е пред­наз­на­че­на пре­дим­но за раз­лич­ни по­ме­ще­ния с ви­со­ко хи­ги­е­нен или по-предс­та­ви­те­лен ха­рак­тер, ка­то: учи­ли­ща, те­ра­пев­тич­ни за­ве­де­ния, детс­ки гра­ди­ни, из­лож­бе­ни за­ли, офи­си и кон­фе­ре­нт­ни за­ли, ма­га­зи­ни и тър­го­вс­ки пло­щи, мо­дер­ни слад­кар­ни­ци и др. Те­зи пок­ри­тия са съ­що та­ка от­лич­но ре­ше­ние за под в детс­ка­та стая, кух­ня­та и ко­ри­до­ри­те в жи­ли­ще­то.

Тех­но­ло­гия за на­на­ся­не на нас­тил­ка­та

Ра­бо­ти се с напъл­но го­то­ви ма­те­ри­а­ли, ко­и­то се по­ла­гат при след­на­та пос­ле­до­ва­тел­ност (ед­на от въз­мож­нос­ти­те):

При ос­но­ви с ви­со­ка гра­па­ви­на и порь­оз­ност, нап­ри­мер бе­тон или ци­мен­то­ва за­маз­ка.

1. Грун­ди­ра­ща шпак­лов­ка с Acolan FlexFill. Предс­тав­ля­ва дву­ком­по­не­нт­на из­рав­ня­ва­ща и грун­ди­ра­ща елас­тич­на шпак­лов­ка на ос­но­ва епок­сид­ни смо­ли. Ми­ни­мал­ни­ят раз­ход е око­ло 1,5 kg/m², ка­то сил­но за­ви­си от със­то­я­ни­е­то на ос­но­ва­та.

2. Са­мо­раз­лив­но по­до­во пок­ри­тие Acolan ArtiVlor. То­ва е елас­тич­но са­мо­раз­лив­но пок­ри­тие на ос­но­ва епок­сид­ни смо­ли, пред­наз­на­че­но за по­до­ве с ле­ко и сред­но на­то­вар­ва­не. Ми­ни­мал­на­та раз­ход­на нор­ма е 2,5 kg/m² при де­бе­ли­на на пок­ри­ти­е­то над 1,5 mm. Дос­та­вя се в де­сет цве­то­ви ню­ан­са или се поръч­ва по ка­та­лог (RAL, NCS).

3. Acolan ArtiFlake – предс­тав­ля­ва смес от сит­ни люс­пич­ки с раз­лич­но оц­ве­тя­ва­не, ко­и­то се поръс­ват рав­но­мер­но вър­ху още пряс­но­то са­мо­раз­лив­но пок­ри­тие. Та­ка то при­до­би­ва ви­зу­ал­но ре­леф­на, на­по­до­бя­ва­ща, при­мер­но, по­ли­ран гра­нит повъ­рхност. Из­по­лз­ва­не­то на Acolan ArtiFlake це­ли един­стве­но де­ко­ра­ти­вен ефект и та­зи опе­ра­ция мо­же да се прес­ко­чи. Раз­ход­на­та нор­ма е 0,03–0,12 kg/m² в за­ви­си­мост от же­ла­ния ефект, а за пъл­но­то пок­ри­ва­не на повъ­рхно­ст­та са не­об­хо­ди­ми 0,7–1,0 kg/m².

4. Acolan ArtiTop m plus – ед­но­ком­по­нен­тен по­ли­у­ре­та­нов проз­ра­чен лак без разт­во­ри­те­ли. Слу­жи за образуване на из­но­со­ус­той­чи­во за­щит­но безц­вет­но пок­ри­тие. То има ма­то­ва повъ­рхност със спе­ци­ал­но по­ви­ше­на ус­той­чи­вост сре­щу не­вол­но подхлъз­ва­не – съдър­жа мик­рос­ко­пич­ни PVC топ­че­та, ко­и­то се раз­по­ла­гат хо­мо­ген­но по повъ­рхно­ст­та и зна­чи­тел­но по­ви­ша­ват ней­ния експло­а­та­ци­о­нен жи­вот. Раз­ходът е мак­си­мум 0,1 kg/m².

При ос­но­ви с нис­ка порь­оз­ност и глад­ка повъ­рхност – ци­мен­то­ва са­мо­раз­лив­на ни­ве­ли­ра­ща за­маз­ка, ста­ри епок­сид­ни или по­ли­у­ре­та­но­ви пок­ри­тия, а до­ри и доб­ре за­ле­пе­ни ме­ки PVC нас­тил­ки.

В то­зи слу­чай пър­ва­та опе­ра­ция е грун­ди­ра­не на ос­но­ва­та с Acolan ArtiPrimer. Той предс­тав­ля­ва ед­но­ком­по­нен­тен ак­ри­ла­тен грунд. Слу­жи за под­го­тов­ка на ос­но­ва­та пре­ди по­ла­га­не на Acolan ArtiVlor и за по­доб­ря­ва­не на сцеп­ле­ни­е­то меж­ду тях. Раз­ход­на­та нор­ма е око­ло 0,15 kg/m².

Ос­та­на­ли­те опе­ра­ции (2.–4.) са ка­то в пред­ния ва­ри­ант. Ако за пос­лед­ния за­щи­тен слой се из­по­лз­ва Acolan ArtiTop sg, се по­лу­ча­ва глан­цо­ва струк­ту­ра с коп­ри­нен блясък.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Декоративни подови покрития”

Таня | август 31st, 2016 at 10:45 am

Здравейте!

Интересува ме дали е необходима изолация на пода, когато тази настилка се полага в жилищни помещения? Ако се положи директно върху бетона ще държи ли студено? С какво се почистват тези настилки?
Може да приложите и ценова листа, за да се ориентирам.
Предварително благодаря!

„Направи сам“: В отговор на запитването Ви, като редакция на списание, не сме в състояние да предоставим ценова листа, нито да посочим фирма изпълнител.
Описаните в статията материали са на немската фирма Remmers, която е известна като производител на материали с най-високо качество.
През годините нейните продукти бяха внасяни в България от различни местни фирми – FTA Маркетинг, VEGA Remmers и др.
Поради малката си дебелина връхната настилка на практика няма отношение към топлоизолационната способност на пода. По отношение на усещането за топло или студено при стъпване с бос крак, това зависи от способността на материала да отнема топлина. По този показател тези епоксидни настилки са подобни на меките PVC покрития.
По темата „топлоизолация на пода“ в списанието има публикувани множество подробни статии.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото