В категории: Брой 9-10/2003, Инструменти, Ремонти, Строителство

Машините Protool с качеството на Festool

Ма­ши­ни­те с та­зи мар­ка са поч­ти не­поз­на­ти в на­ша­та стра­на. Все още те не се пред­ла­гат в ма­со­ва­та тър­го­вс­ка мре­жа и го­ле­ми­те спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ве­ри­ги, а кам­па­ни­я­та за тях­на­та по­пу­ля­ри­за­ция тепър­ва предс­тои. За­що­то да­де­на мар­ка ма­ши­ни, кол­ко­то и доб­ри да са, за да се про­да­ват ус­пеш­но по-нап­ред тряб­ва да се поз­на­ват, да бъ­дат предс­та­ве­ни на па­за­ра. Справ­ка­та в бъл­га­рс­ко­то Ин­тер­нет прост­ра­н­ство по­каз­ва, че един­стве­на­та до­се­га достъп­на в мре­жа­та пуб­ли­ка­ция на та­зи те­ма е в „Нап­ра­ви сам”, 3–4/2003, ко­га­то съв­сем бег­ло предс­та­вих­ме Protool ка­то дъ­щер­на фир­ма на све­тов­ния ли­дер Festool. По-точ­но ка­за­но, мар­ка­та Protool е в със­та­ва на кон­цер­на Tooltechnic Systems AG & Co, чий­то ос­но­вен стълб са ма­ши­ни­те и инстру­мен­ти­те Festool. По на­ше мне­ние ма­ши­ни­те Protool бър­зо ще на­ме­рят сво­е­то мяс­то на па­за­ра и в Бъл­га­рия, за­що­то съ­че­та­ват две мно­го съ­ще­ст­ве­ни, осо­бе­но за нас, бъл­га­ри­те, ха­рак­те­рис­ти­ки. То­ва са про­фе­си­о­нал­ни ма­ши­ни с ка­че­ст­во, мно­го близ­ко до бе­за­пе­ла­ци­он­но на­ло­жи­ла­та се ка­то ета­лон мар­ка Festool и не слу­чай­но про­из­во­ди­те­лят им да­ва съ­ща­та га­ран­ция – 3 го­ди­ни. Съ­щев­ре­мен­но оба­че в це­но­во от­но­ше­ние ма­ши­ни­те Protool са дос­татъч­но „при­зе­ме­ни”, да­же и спо­ред отъ­ня­ла­та ке­сия на бъл­га­ри­на. С две ду­ми, то­ва са про­фе­си­о­нал­ни инстру­мен­ти с ви­со­ки експло­а­та­ци­он­ни ха­рак­те­рис­ти­ки, с го­ля­ма из­но­со­ус­той­чи­вост и продъл­жи­тел­на бе­зот­каз­на ра­бо­та, ко­и­то се про­да­ват на достъп­ни це­ни. Външно ма­ши­ни­те Protool ед­нов­ре­мен­но на­по­до­бя­ват и съ­щев­ре­мен­но се от­ли­ча­ват от сход­ни­те инстру­мен­ти Festool. По­ве­че­то от тях имат под­ви­жен елект­ри­чес­ки ка­бел, кой­то се свързва пос­ре­д­ством спе­ци­а­лен куп­лунг, дос­та­вят се в ха­рак­тер­ни­те пласт­ма­со­ви, ма­кар и раз­лич­но оц­ве­те­ни, ку­фар­че­та Systainer и т.н.

Ха­рак­тер­на чер­та на Protool е ши­ро­ка­та про­из­во­д­стве­на па­лит­ра, ко­я­то пок­ри­ва на прак­ти­ка це­лия ди­а­па­зон от ръч­ни елект­ри­чес­ки инстру­мен­ти. Ос­вен тях Protool пред­ла­га и ня­кои уни­кал­ни спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ма­ши­ни ка­то: пре­но­сим ръ­чен бан­циг, ве­ри­жен три­он за стро­и­тел­ни дър­во­де­лс­ки сглоб­ки, фре­за за ъг­ло­ви дър­во­де­лс­ки сглоб­ки и др.

За да предс­та­вим по-под­роб­но мар­ка­та Protool, взех­ме за тест­ва­не в ре­дак­ци­я­та ня­кол­ко от най-разп­ро­ст­ра­не­ни­те и най-чес­то из­по­лз­ва­ни ви­до­ве ма­ши­ни. От все­ки вид подб­рах­ме по един предс­та­ви­тел, ка­то са­мо при бор­ма­ши­ни­те изб­рах­ме че­ти­ри мо­де­ла, за­що­то тук ди­а­па­зонът от тех­ни­чес­ки въз­мож­нос­ти и при­ло­же­ния е изк­лю­чи­тел­но ши­рок и на прак­ти­ка обик­но­ве­на­та бор­ма­ши­на и спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­ят пер­фо­ра­тор-кър­тач са два напъл­но раз­лич­ни инстру­мен­та. Въп­ре­ки то­ва ще ги разг­ле­да­ме в ед­на гру­па, за­що­то меж­дин­ни­те мо­де­ли имат уни­вер­сал­но при­ло­же­ние.

Всич­ки ма­ши­ни имат изк­лю­чи­тел­но здра­во и ус­той­чи­во тя­ло, от­ля­то под на­ля­га­не от алу­ми­ни­е­ви спла­ви. В ста­ти­я­та са да­де­ни и пре­поръ­чи­тел­ни­те це­ни за край­ни кли­ен­ти на ма­ши­ни­те без ДДС.

Бор­ма­ши­на DRP 8 E Super

То­ва е най-мал­ки­ят предс­та­ви­тел на се­мей­ство­то. Има елект­ри­чес­ка мощ­ност 460 W и плав­но ре­гу­ли­ру­е­ма чес­то­та на вър­те­не 0-3000 minˉ¹. Пред­наз­на­че­на е за про­би­ва­не на от­во­ри – в сто­ма­на с ди­а­метър до 8 mm и в дър­во до 25 mm. Бла­го­да­ре­ние на пре­циз­но­то ре­гу­ли­ра­не на чес­то­та­та на вър­те­не и смя­на­та на по­со­ка­та, ма­ши­на­та мо­же да се из­по­лз­ва напъл­но ус­пеш­но и ка­то мощ­на елект­ри­чес­ка от­ве­рт­ка. В пус­ко­вия бу­тон има вгра­ден ре­гу­ла­тор за пред­ва­ри­тел­но из­би­ра­не на мак­си­мал­на­та чес­то­та на вър­те­не.

Бор­ма­ши­на­та има пре­ци­зен бър­зо­за­тя­гащ пат­рон­ник за лес­на смя­на на свред­ла­та без ключ. Че­люс­ти­те му са из­ра­бо­те­ни от за­ка­ле­на инстру­мен­тал­на сто­ма­на, ко­е­то га­ран­ти­ра си­гур­но зах­ва­ща­не. Ве­ро­ят­но­ст­та от превър­та­не на свред­ло­то при по-го­ля­мо на­то­вар­ва­не е поч­ти изк­лю­че­на. Пат­рон­никът има спе­ци­а­лен бло­ки­ращ ме­ха­низъм, кой­то възпре­пя­т­ства не­вол­но­то разх­лаб­ва­не на свред­ло­то. При вклю­че­но по­ло­же­ние (чрез завър­та­не на пръс­те­на Lock/Unlock) ме­ха­низмът поз­во­ля­ва един­стве­но са­мо­за­тя­га­не на свред­ло­то при не­го­во­то вър­те­не. Ко­га­то се изк­лю­чи, пат­рон­никът се раз­ви­ва мно­го лес­но и свред­ло­то се ос­во­бож­да­ва. Бор­ма­ши­на­та те­жи 1,8 kg и се дос­та­вя в пласт­ма­со­во ку­фар­че, или в кар­то­не­на ку­тия. Це­на­та й е 214 лв.

Удар­но-про­бив­на бор­ма­ши­на PDP 20-2 EQ

То­ва е по-мощ­на (760 W) бор­ма­ши­на с уни­вер­сал­но пред­наз­на­че­ние. Ед­нак­во под­хо­дя­ща е за про­би­ва­не на от­во­ри в ме­та­ли, пласт­ма­си и дър­во, за про­би­ва­не в бе­тон и дру­ги стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли с удар­но действие, как­то и за за­ви­ва­не и от­ви­ва­не на вин­то­ве.

Ос­вен елект­рон­на­та сис­те­ма за пре­циз­но ре­гу­ли­ра­не на чес­то­та­та на вър­те­не с пред­ва­ри­тел­но за­да­ва­не на мак­си­мал­на­та й стой­ност, ма­ши­на­та има и двус­те­пен­на ме­ха­нич­на пре­да­ва­тел­на ку­тия. Съ­от­вет­но чес­то­та­та на вър­те­не се ре­гу­ли­ра плав­но в два ди­а­па­зо­на: 0–1100 minˉ¹ и 0–3050 minˉ¹. При вклю­чен уда­рен ме­ха­низъм чес­то­та­та на уда­ри­те вър­ху опаш­ка­та на свред­ло­то е 0–22 000 minˉ¹ за пър­вия обх­ват и за вто­рия – 0–61 000 minˉ¹. Бор­ма­ши­на­та е под­хо­дя­ща за про­би­ва­не на от­во­ри: в сто­ма­на с мак­си­ма­лен ди­а­метър 13 mm, в дър­во – 45 mm, и в бе­тон – 20 mm.

Има го­лям вър­тящ мо­мент – до 44 Nm в пър­вия обх­ват и до 15 Nm във вто­рия. За по-удоб­на и си­гур­на ра­бо­та ма­ши­на­та има допъл­ни­тел­на ръ­кох­ват­ка, а ос­нов­на­та е подп­ла­те­на с поглъ­ща­ща виб­ра­ци­ите елас­тич­на влож­ка.

Ма­ши­на­та има бър­зо­за­тя­гащ пат­рон­ник с твър­до­сп­лав­ни, т.е. „веч­ни” че­люс­ти, при­го­де­ни за зах­ва­ща­не на свред­ла с ди­а­метър от 1,5 до 13 mm. Зах­ран­ва­щи­ят шнур е от­де­лен от ма­ши­на­та и се включ­ва към нея чрез спе­ци­а­лен куп­лунг. Ос­нов­но­то пре­ди­м­ство на то­ва ре­ше­ние е, че да­ва сво­бо­да при из­бор на раз­лич­ни по дъл­жи­на ка­бе­ли, а ко­га­то ка­белът се пов­ре­ди, се сме­ня лес­но без разг­ло­бя­ва­не на ма­ши­на­та.

Тег­ло­то PDP 20-2 EQ е 2,1 kg. Це­на­та е 303 лв.

Пер­фо­ра­тор CHP 2 EQ

То­ва е ком­би­ни­ра­на ма­ши­на, спе­ци­а­ли­зи­ра­на за про­би­ва­не на от­во­ри и кър­те­не на бе­тон и дру­ги стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли. Ка­то пер­фо­ра­тор тя по­па­да в най-чес­то из­по­лз­ва­ния 2-ки­лог­ра­мов клас ма­ши­ни със си­ла на уда­ра 2,2 J. Под­хо­дя­ща е за про­би­ва­не на от­во­ри в бе­тон със свред­ло с мак­си­ма­лен ди­а­метър 24 mm, а при из­по­лз­ва­не на бор­ко­ро­ни ди­а­метърът се уве­ли­ча­ва до 66 mm, т.е. за про­би­ва­не на гнез­да за мон­ти­ра­не на кон­зол­ни ку­тии за елект­ро­и­нс­та­ла­ци­я­та. Ма­ши­на­та е с пнев­ма­ти­чен уда­рен ме­ха­низъм, кой­то оси­гу­ря­ва ви­со­ка про­из­во­ди­тел­ност на про­би­ва­не при ми­ни­ма­лен на­тиск вър­ху ма­ши­на­та и го­ля­ма дъл­гот­рай­ност при сил­но на­то­ва­рен ре­жим на експло­а­та­ция.

Стан­да­рт­ни­ят пат­рон­ник е SDS-plus, кой­то е ма­сов стан­дарт за то­зи вид инстру­мен­ти. Съ­щев­ре­мен­но ма­ши­на­та се дос­та­вя с SDS адап­тер с рез­ба и бър­зо­за­тя­гащ обик­но­вен пат­рон­ник за зах­ва­ща­не на свред­ла с ци­ли­нд­рич­на опаш­ка или би­то­ве. То­ва поз­во­ля­ва из­по­лз­ва­не­то ґ и ка­то обик­но­ве­на бор­ма­ши­на за про­би­ва­не в ме­та­ли и дър­во при изк­лю­че­но удар­но действие. Бла­го­да­ре­ние на ме­ха­низ­ма за про­мя­на на по­со­ка­та на вър­те­не ма­ши­на­та с ус­пех мо­же да слу­жи и ка­то мощ­на елект­ри­чес­ка от­ве­рт­ка за за­ви­ва­не и от­ви­ва­не на вин­то­ве и бол­то­ве.

Ма­ши­на­та има два превк­люч­ва­те­ля за из­бор на про­би­ва­не при вклю­че­но или изк­лю­че­но удар­но действие, как­то и за спи­ра­не на вър­те­не­то, ко­га­то се из­по­лз­ва ка­то кър­тач.

За от­бе­ляз­ва­не при всич­ки предс­та­ве­ни тук бор­ма­ши­ни е, че из­ра­бо­те­но­то от алу­ми­ни­е­ва от­лив­ка тя­ло не са­мо зна­чи­тел­но по­ви­ша­ва тях­на­та издръж­ли­вост и ус­той­чи­вост, но за­ед­но с усъвър­ше­н­ства­на­та сис­те­ма за вен­ти­ли­ра­не спо­со­б­ства за по-доб­ро­то от­веж­да­не на топ­ли­на­та от дви­га­те­ля и за по­ви­ша­ва­не на дъл­гот­рай­но­ст­та на ма­ши­на­та и при неп­рекъс­нат ре­жим на ра­бо­та.

Дос­та­вя се с комп­лект твър­до­сп­лав­ни SDS-plus свред­ла и от­де­лен зах­ран­ващ ка­бел. Тег­ло­то на ма­ши­на­та е 2,6 kg.

Це­на­та на CHP 2 EQ е 420 лв.

Пер­фо­ра­тор CHP 5 E-2

Още външни­ят вид на ма­ши­на­та, пос­та­ве­на в еле­ган­тен и здрав ме­та­лен ку­фар, подс­каз­ва, че то­ва е мо­щен ком­би­ни­ран пер­фо­ра­тор-кър­тач, при­го­ден за извъ­ршва­не на теж­ки стро­и­тел­но-ре­мо­нт­ни ра­бо­ти. Спо­ред мощ­но­ст­та на уда­ра (5 J) той се на­реж­да в сре­да­та на то­зи вид ма­ши­ни. Пред­ви­ден е за про­би­ва­не на от­во­ри със свред­ло в бе­тон с ди­а­метър до 35 mm, а с бор­ко­ро­ни – до 90 mm. Елект­ри­чес­ка­та мощ­ност на пер­фо­ра­то­ра е 820 W, а тег­ло­то му – 5,5 kg.

От са­мо се­бе си се раз­би­ра, че ма­ши­на­та има пнев­ма­ти­чен уда­рен ме­ха­низъм, ка­то но­во­то в слу­чая е по­ви­ше­на­та енер­гия на уда­ри­те и из­но­со­ус­той­чи­вост бла­го­да­ре­ние на из­по­лз­ва­не­то на спе­ци­ал­ни флу­о­ро­е­лас­то­мер­ни уплът­ни­тел­ни пръс­те­ни. Пер­фо­ра­торът има пред­па­зен съ­е­ди­ни­тел, кой­то ав­то­ма­тич­но изк­люч­ва зах­ран­ва­не­то при зак­лин­ва­не на свред­ло­то и опас­ност за ра­бо­те­щия по­ра­ди не­ко­нт­ро­ли­ру­е­мо завър­та­не на ма­ши­на­та.

По­ра­ди спе­ци­фи­ка­та на из­по­лз­ва­не­то ґ ма­ши­на­та има са­мо ме­ха­низъм за включ­ва­не и изк­люч­ва­не на вър­те­ли­во­то дви­же­ние.

Пат­рон­никът е сис­те­ма SDS-max, ко­я­то оси­гу­ря­ва по-доб­ро пре­да­ва­не на си­ла­та на уда­ри­те в срав­не­ние с SDS-plus. В комп­лек­та на ма­ши­на­та има и адап­тер, кой­то поз­во­ля­ва из­по­лз­ва­не­то и на ма­со­во разп­ро­ст­ра­не­ни­те и по-ев­ти­ни свред­ла SDS-plus.

Це­на­та на CHP 5 E-2 е 710 лв.

Про­бо­ден три­он JSP 85 E

То­ва е срав­ни­тел­но мощ­на (550 W) и ста­бил­на ма­ши­на, при­те­жа­ва­ща всич­ко не­об­хо­ди­мо за бър­зо и ка­че­ст­ве­но пра­во­ли­ней­но и кри­во­ли­ней­но ря­за­не. В за­ви­си­мост от ви­да и де­бе­ли­на­та на ря­за­ния ма­те­ри­ал чес­то­та­та на дви­же­ние на три­он­че­то мо­же да се про­ме­ня безс­те­пен­но в гра­ни­ци­те 350–3500 minˉ¹. Ходът на три­он­че­то е 26 mm, а стъп­ка­та на ма­хо­вид­но­то (пен­де­ло­об­раз­но) дви­же­ние се про­ме­ня в че­ти­ри сте­пе­ни, ка­то мо­же и напъл­но да се изк­люч­ва за ря­за­не в твър­ди ма­те­ри­а­ли, нап­ри­мер ме­та­ли. Пред­наз­на­че­на е за ря­за­не на де­тай­ли от дър­ве­си­на с де­бе­ли­на до 110 mm, на алу­ми­ний с де­бе­ли­на до 20 mm и на сто­ма­на – до 10 mm.

Ос­но­ва­та на ма­ши­на­та съ­що е ме­тал­на от­лив­ка, ко­е­то й при­да­ва ста­бил­ност и по­ви­ша­ва точ­но­ст­та при ря­за­не. Ма­ши­на­та мо­же да се нак­ла­ня стра­нич­но до ъгъл 45°.

Три­он­че­то се зах­ва­ща в пат­рон­ни­ка чрез при­тя­га­не с винт, ко­е­то е кла­си­чес­ко, съ­щев­ре­мен­но оп­рос­те­но и си­гур­но ре­ше­ние. Проз­рач­ни­ят пред­па­зи­тел от плек­сиг­лас оси­гу­ря­ва дос­татъч­но доб­ра ви­ди­мост към мяс­то­то на ря­за­не. Има адап­тер за свързва­не към пра­хос­му­кач­ка. В комп­лек­та вли­за още пласт­ма­со­ва под­лож­ка за пред­паз­ва­не на повъ­рхно­ст­та от над­ра­ск­ва­не всле­д­ствие на плъз­га­не­то на ос­но­ва­та на ма­ши­на­та.

Тег­ло­то на ма­ши­на­та е 2,3 kg, а це­на­та – 268 лв.

Но­жи­ца за ла­ма­ри­на SHP 16 E

Приз­на­ва­ме си, че то­ва бе ма­ши­на­та, ко­я­то изп­роб­вах­ме с най-го­лям ин­те­рес. При­чи­на­та за то­ва е, че тя е срав­ни­тел­но по-мал­ко разп­ро­ст­ра­нен инстру­мент, какъв­то до­се­га не бях­ме има­ли въз­мож­но­ст­та да предс­та­вим на стра­ни­ци­те на спи­са­ни­е­то ни. То­зи мо­дел е пред­ви­ден за ря­за­не на сто­ма­не­на ла­ма­ри­на с мак­си­мал­на де­бе­ли­на 1,6 mm. Пър­ви­ят до­сег с елект­ри­чес­ка­та но­жи­ца съз­да­ва не­пов­то­ри­мо­то усе­ща­не, че се ре­же не сто­ма­не­на ла­ма­ри­на, а тън­ка фи­лий­ка каш­ка­вал. Тя ре­же, без как­во­то и да би­ло, за­бе­ле­жи­мо уси­лие и един­стве­но тряб­ва да се во­ди точ­но по очер­та­ния кон­тур. Мо­же да се из­по­лз­ва и за ря­за­не по пра­ва ли­ния, но спо­ред нас ней­на­та си­ла е в ря­за­не­то по кри­во­ли­не­ен кон­тур, вклю­чи­тел­но и при съв­сем малък ра­ди­ус на закръг­ле­ни­я­та – 15 mm. В то­зи слу­чай тряб­ва да се ра­бо­ти на ръ­ка, а как­во­то и да би­ло срав­не­ние меж­ду бър­зи­на­та и ле­ко­та­та при ра­бо­та с елект­ри­чес­ка­та но­жи­ца и мъ­чи­тел­но­то ря­за­не с ме­ха­нич­на но­жи­ца не мо­же да ста­ва.

Ря­за­не­то се извъ­ршва от две нож­че­та – под­виж­но и не­под­виж­но. Те са из­ра­бо­те­ни от твър­до­сп­лав­ни плас­ти­ни и имат по че­ти­ри ре­же­щи ръ­ба. След пъл­но­то им из­нос­ва­не се сме­нят с но­ви. Ма­ши­на­та се про­да­ва с един комп­лект ре­зе­рв­ни нож­че­та.

В за­ви­си­мост от де­бе­ли­на­та и твър­до­ст­та на ря­за­ния ма­те­ри­ал чес­то­та­та на дви­же­ние на под­виж­но­то нож­че мо­же да се из­ме­ня в гра­ни­ци­те 650 -5700 minˉ¹. Ма­ши­на­та има елект­ри­чес­ка мощ­ност 520 W, а тег­ло­то и е 1,8 kg.

За от­бе­ляз­ва­не е, че при ря­за­не от дол­на­та стра­на на лис­та не ос­та­ва остър ре­жещ ръб. Ос­вен то­ва но­жи­ца­та е иде­а­лен инстру­мент за ря­за­не на по­цин­ко­ва­на ла­ма­ри­на и из­де­лия от нея. Ря­за­не­то се извъ­ршва без наг­ря­ва­не и съ­от­вет­но пов­реж­да­не на ан­ти­ко­ро­зи­он­ния слой. То­ва е ха­рак­те­рен не­дос­татък при ря­за­не с ъг­лош­ли­фовъч­на ма­ши­на.

Це­на­та на но­жи­ца­та е 580 лв.

Ъг­лош­ли­фовъч­на ма­ши­на AGP 125-10

То­ва е мал­ка ма­ши­на с ди­а­метър на дис­ка 125 mm, пред­наз­на­че­на за ра­бо­та с ед­на или две ръ­це. Елект­ри­чес­ка­та й мощ­ност – 1050 W, я под­реж­да сред най-мощ­ни­те срод­ни ма­ши­ни на дру­ги про­из­во­ди­те­ли в то­зи клас и поз­во­ля­ва пъл­но­цен­но­то й из­по­лз­ва­не за ря­за­не и шли­фо­ва­не на ме­та­ли или об­ли­цовъч­ни пло­чи от ес­те­ст­вен камък или ке­ра­ми­ка.

Ма­ши­на­та е удоб­на за ра­бо­та по­ра­ди срав­ни­тел­но мал­ко­то си тег­ло (2,6 kg) и за­бе­ле­жи­мо нис­ки виб­ра­ции, ко­е­то се дъл­жи на спе­ци­ал­на­та конструк­ция на ла­ге­ри, чи­ито сач­ми се на­ми­рат в мас­ле­на ба­ня. Ма­ши­на­та има бу­тон за зас­то­по­ря­ва­не на вър­те­не­то на шпин­де­ла при смя­на на дис­ка. Та­ка е при по­ве­че­то съв­ре­мен­ни ъг­лош­ли­фовъч­ни ма­ши­ни, но в до­бав­ка на то­ва при AGP 125-10 изоб­що не е не­об­хо­дим ключ за за­тя­га­не и раз­ви­ва­не на гай­ка­та, ко­я­то при­тис­ка аб­ра­зив­ния диск. Та­зи ма­ши­на има спе­ци­ал­на сис­те­ма FASTFIX, бла­го­да­ре­ние на ко­я­то смя­на­та на дис­ка ста­ва изк­лю­чи­тел­но лес­но и бър­зо, ка­то при­тис­ка­ща­та гай­ка се за­ви­ва и от­ви­ва на ръ­ка без уси­лие. При­тис­ка­не­то и фик­си­ра­не­то на шай­ба­та ста­ва със спе­ци­а­лен пръс­те­но­ви­ден сег­мент (ско­ба), кой­то се пов­ди­га при раз­ви­ва­не и при­тис­ка в зат­во­ре­но по­ло­же­ние за фик­си­ра­не на дис­ка. Все­ки, на ко­го­то се е на­ла­га­ло да се бо­ри със сил­но за­тег­нат диск, вед­на­га ще оце­ни пре­ди­м­ство­то на сис­те­ма­та FASTFIX. Це­на­та на AGP 125-10 е 209 лв.

Цир­ку­ля­рен три­он CSP 55-2

Най-об­що ка­за­но, то­ва е ком­па­кт­на и по­ра­ди то­ва мно­го удоб­на за ра­бо­та ма­ши­на с мо­щен елект­род­ви­га­тел (1100 W), срав­ни­тел­но нис­ко тег­ло (3,5 kg), ко­я­то при­те­жа­ва всич­ко, ко­е­то се изиск­ва от та­ка­ва ма­ши­на. При­го­де­на е за ря­за­не на ма­те­ри­а­ли от дър­ве­си­на с де­бе­ли­на до 55 mm (под ъгъл 90°) и с де­бе­ли­на до 38 mm при ря­за­не под ъгъл 45°. Външни­ят ди­а­метър на дис­ка е 160 mm. Той е уни­вер­са­лен – с 18 твър­до­сп­лав­ни зъ­ба. Чес­то­та­та на вър­те­не е пос­то­ян­на – 4700 minˉ¹, ко­е­то не е бе­да, за­що­то с по-нис­ка от мак­си­мал­на­та чес­то­та се ре­жат са­мо ня­кои ме­ки и тер­мо­не­ус­той­чи­ви ма­те­ри­а­ли ка­то пласт­ма­си, би­ту­ми­ни­зи­ра­ни пок­рив­ни пло­чи и в дру­ги по-ряд­ко сре­ща­ни слу­чаи.

Ха­рак­тер­ни за ма­ши­на­та са ста­бил­ност и здра­ви­на на конструк­ци­я­та, за­що­то ос­нов­ни­те и еле­мен­ти: ре­дук­тор­на­та ку­тия, под­виж­ни­ят пред­па­зи­тел и ос­но­ва­та, са нап­ра­ве­ни не от ла­ма­ри­на, а от ма­сив­на алу­ми­ни­е­ва от­лив­ка. То­ва ес­те­ст­ве­но се от­ра­зя­ва на ка­че­ст­во­то и точ­но­ст­та при ря­за­не. За от­бе­ляз­ва­не е съ­що доб­ра­та ви­ди­мост към мяс­то­то на ря­за­не, кой­то улес­ня­ва точ­но­то во­де­не на ма­ши­на­та.

Це­на­та на ма­ши­на­та е 252 лв.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото