В категории: Брой 9-10/2003, Инструменти, Ремонти

Подновяване на акумулаторна батерия на електроинструменти

Делът на елект­ри­чес­ки­те инстру­мен­ти с ав­то­ном­но (аку­му­ла­тор­но) зах­ран­ва­не все по-бър­зо се раз­ши­ря­ва и в ре­ди­ца слу­чаи те при­до­би­ха до­ми­ни­ра­ща ро­ля. Ти­пич­ни­ят инстру­мент с аку­му­ла­тор­но зах­ран­ва­не са елект­ри­чес­ки­те от­ве­рт­ки и нав­сякъ­де, къ­де­то тряб­ва да се за­ви­ват по­ве­че вин­то­ве, те ве­че са задъл­жи­тел­ни­ят инстру­мент. Съз­да­ва­не­то на все по-мощ­ни и съ­щев­ре­мен­но ком­па­кт­ни аку­му­ла­тор­ни ба­те­рии до­ве­де до по­я­ва­та на па­за­ра и на ма­ши­ни, ка­то пер­фо­ра­то­ри и да­же ръч­ни цир­ку­ляр­ни три­о­ни, за ко­и­то дос­ко­ро се смя­та­ше, че един­стве­ни­ят въз­мо­жен из­точ­ник на зах­ран­ва­не е елект­ри­чес­ка­та мре­жа и не­из­беж­ни­ят ка­бел за връз­ка с кон­так­та.

Не слу­чай­но всич­ки про­из­во­ди­те­ли на ръч­ни елект­ри­чес­ки инстру­мен­ти, от най-ре­но­ми­ра­ни­те мар­ки до про­из­во­ди­те­ли­те на по-ев­ти­на про­дук­ция, бър­зо раз­ши­ря­ват га­ма­та от ма­ши­ни с ав­то­ном­но зах­ран­ва­не. Та­ка те дуб­ли­рат все по-пъл­но кла­си­чес­ки­те ма­ши­ни с мре­жо­во зах­ран­ва­не.

Вся­ко удоб­ство оба­че си има сво­я­та це­на и тя не­из­беж­но се зап­ла­ща. Кол­ко­то и да е доб­ра и пра­вил­но да се експло­а­ти­ра, ра­но или по-къс­но ид­ва мо­ментът, ко­га­то тряб­ва да се под­ме­ни с но­ва. То­ва е дос­та се­ри­о­зен раз­ход, за­що­то це­на­та на аку­му­ла­тор­на­та ба­те­рия при елект­ри­чес­ки­те от­ве­рт­ки чес­то дос­ти­га до око­ло две тре­ти от це­на­та на це­лия инстру­мент. Та­ка нап­ри­мер мал­ка елект­ри­чес­ка от­ве­рт­ка с нап­ре­же­ние 3,6 V от ре­но­ми­ран про­из­во­ди­тел стру­ва око­ло 80 лв., а це­на­та са­мо на аку­му­ла­тор­на­та й ба­те­рия е око­ло 55 лв. За­то­ва, щом настъ­пи мо­ментът за смя­на на ба­те­ри­я­та, чо­век ло­гич­но си за­да­ва въп­ро­са, да­ли си зас­лу­жа­ва ку­пу­ва­не­то на но­ва ба­те­рия или нап­ра­во да сме­ни от­ве­рт­ка­та с но­ва. Вто­ри­ят ва­ри­ант чес­то е и по-удач­ни­ят, за­що­то за из­ми­на­ли­те го­ди­на-две на па­за­ра ве­че са се по­я­ви­ли по-мо­дер­ни и съвър­ше­ни мо­де­ли.

До­тук разг­леж­дах­ме проб­ле­ма със за­мя­на­та на ста­ра­та ба­те­рия от фи­нан­со­ва­та му стра­на, и то при по­ло­же­ние, че на па­за­ра безп­роб­лем­но мо­же да се ку­пи ори­ги­нал­на ба­те­рия от съ­щия вид. То­ва оба­че не ви­на­ги е въз­мож­но, за­що­то па­зарът изо­би­л­ства от раз­лич­ни мар­ки инстру­мен­ти и то­ва, ес­те­ст­ве­но, съз­да­ва се­ри­оз­ни проб­ле­ми при тър­се­не­то на ре­зе­рв­ни час­ти.

Ока­за се оба­че, че има и тре­ти път, кой­то поз­во­ля­ва за­мя­на на ста­ра­та аку­му­ла­тор­на ба­те­рия с но­ва, про­из­ве­де­на от ре­но­ми­ран све­то­вен про­из­во­ди­тел, ка­то ця­ла­та опе­ра­ция стру­ва око­ло два пъ­ти по-ев­ти­но от це­на­та на ори­ги­нал­на­та ба­те­рия. Та­ка ма­ши­на­та (ако е от по-ев­ти­ни­те) ще по­лу­чи ба­те­рия, ко­я­то несъм­не­но е по-доб­ра от ори­ги­нал­на­та, за­що­то та­ки­ва ма­ши­ни по пра­ви­ло не се дос­та­вят с аку­му­ла­то­ри от ре­но­ми­ра­ни мар­ки. Въз­мож­но е но­ва­та ба­те­рия да се ока­же по-доб­ра от ори­ги­нал­на­та и при инстру­мен­ти на ре­но­ми­ра­ни про­из­во­ди­те­ли, ко­и­то съ­що се стре­мят с всич­ки сред­ства да пра­вят ико­но­мии, за да по­ев­ти­нят про­из­во­д­ство­то си.

Ус­ло­ви­е­то за вяр­ност на то­ва твър­де­ние е да се вло­жат ка­че­ст­ве­ни еле­мен­ти в но­ва­та ба­те­рия, как­ви­то несъм­не­но са аку­му­ла­то­ри­те на GPBatteries International – един от во­де­щи­те про­из­во­ди­те­ли в све­та. Фир­ма­та про­из­веж­да ши­рок асор­ти­мент от NiCd/NiMH еле­мен­ти с раз­ли­чен ка­па­ци­тет, фор­ма и го­ле­ми­на. То­ва поз­во­ля­ва да се на­ме­рят под­хо­дя­щи­те еле­мен­ти на GPBatteries за прак­ти­чес­ки вся­ка аку­му­ла­тор­на ба­те­рия.

За­то­ва се обър­нах­ме с мол­ба към инж. Лю­бо­мир Кал­чев, уп­ра­ви­тел на фир­ма АЛ­КА, един­ствен предс­та­ви­тел на GPBatteries за Бъл­га­рия, да разк­рие пред чи­та­те­ли­те ни част от сек­ре­ти­те при под­мя­на на ста­ри­те аку­му­ла­тор­ни ба­те­рии.

Все­ки ръ­чен елект­ри­чес­ки инстру­мент ра­бо­ти с аку­му­ла­тор­на ба­те­рия, със­та­ве­на от ня­кол­ко еле­мен­та. Тех­ни­ят брой лес­но мо­же да се прес­мет­не, ка­то се знае, че нап­ре­же­ни­е­то на доб­ре за­ре­ден аку­му­ла­то­рен еле­мент без то­вар e 1,42–1,45 V. Ба­те­ри­я­та по пра­ви­ло е офор­ме­на в са­мос­то­я­тел­на ку­тия с из­ве­де­ни кон­та­кт­ни плас­ти­ни. Ку­ти­я­та се зат­ва­ря с ра­пид­ни вин­то­ве или чрез сис­те­ма за “за­коп­ча­ва­не” на де­тай­ли­те един с друг или за­ле­пе­на, ко­я­то лес­но се раз­га­да­ва и разг­ло­бя­ва. Чес­то про­из­во­ди­те­лят на инстру­мен­та об­ви­ва тя­ло­то на аку­му­ла­тор­на­та ба­те­рия с PVC тер­мо­фо­лио с фир­ме­ни над­пи­си. То тряб­ва да се отстра­ни, за да ста­не въз­мож­но разг­ло­бя­ва­не­то на тя­ло­то на ба­те­ри­я­та.

За да бъ­де под­мя­на­та на ста­рия аку­му­ла­тор ка­че­ст­ве­на, тряб­ва да се под­чер­тае, че един­стве­но­то пра­вил­но ре­ше­ние е всич­ки аку­му­ла­тор­ни еле­мен­ти да се под­ме­нят с но­ви, ка­то стри­кт­но се спаз­ват тех­но­ло­гич­ни­те изиск­ва­ния на про­из­во­ди­те­ля за свързва­не­то им в ба­те­рия с под­хо­дя­ща­та за то­ва тех­ни­ка. На прак­ти­ка от ста­ра­та аку­му­ла­тор­на ба­те­рия се за­паз­ва са­мо ку­ти­я­та с кон­та­кт­ни­те плас­ти­ни.

В слу­чая не ста­ва въп­рос за при­ла­га­не на раз­лич­ни “фо­ку­си” вър­ху ста­ри­те, ве­че безвъ­зврат­но из­кон­су­ми­ра­ни ба­те­рии, ка­то един­стве­но е въз­мож­но тях­но­то тре­ти­ра­не за пре­мах­ва­не на ха­рак­тер­ния за ни­кел­кад­ми­е­ви­те аку­му­ла­то­ри memory effect – ва­жи най-ве­че за ста­ри­те NiCd тех­но­ло­гии. Се­га ве­че до­ри и при аку­му­ла­то­ри­те NiMH то­зи ефект се про­я­вя­ва съв­сем сла­бо.

Съ­що та­ка в ни­какъв слу­чай не се пре­поръч­ва за­мя­на­та са­мо на от­дел­ни еле­мен­ти, а всич­ки тряб­ва ед­нов­ре­мен­но да се под­ме­нят. Ако то­ва не се нап­ра­ви за­ра­ди пог­реш­но разб­ра­на ико­но­мия, це­ли­ят аку­му­ла­то­рен па­кет ще ра­бо­ти с ка­па­ци­те­та, оп­ре­де­лен от еле­мен­та с най-малък ка­па­ци­тет. Не слу­чай­но ре­но­ми­ра­ни­те про­из­во­ди­те­ли не до­пус­кат по-го­лям от 5% то­ле­ранс в ка­па­ци­те­та на от­дел­ни­те еле­мен­ти в ба­те­ри­я­та. Ос­вен то­ва ста­ри­те еле­мен­ти мно­го ско­ро окон­ча­тел­но “ще пре­да­дат бо­гу дух”, ко­е­то ще на­ло­жи пов­тор­но разг­ло­бя­ва­не на па­ке­та, но­ви спой­ки или ина­че ка­за­но – не­у­ме­ст­на­та ико­но­мия ви­на­ги из­ли­за по-скъ­по.

Но­ва­та аку­му­ла­тор­на ба­те­рия ще има ана­ло­гич­но, а чес­то и по-доб­ро ка­че­ст­во от ори­ги­нал­на­та, ако се спаз­ват след­ни­те пра­ви­ла:

* Да се из­по­лз­ват са­мо ви­со­ко­ка­че­ст­ве­ни аку­му­ла­тор­ни еле­мен­ти (ка­то GPBatteries, нап­ри­мер), и то от ин­ду­ст­ри­ал­на­та се­рия. Под­чер­та­ва­ме то­ва, за­що­то при кон­су­ма­тив­ни­те се­рии, до­ри и при ре­но­ми­ра­ни­те про­из­во­ди­те­ли са до­пус­ти­ми раз­ли­ки в ка­па­ци­те­та до 30%.

* Из­по­лз­ва­ни­те еле­мен­ти да бъ­дат прес­ни, пред­ва­ри­тел­но подб­ра­ни и пър­во­то им за­реж­да­не да бъ­де извър­ше­но точ­но спо­ред пред­пи­са­на­та ме­то­ди­ка. Из­ве­ст­но е, че при всич­ки аку­му­ла­тор­ни ба­те­рии имен­но пър­во­то за­реж­да­не е осо­бе­но важ­но и в не­мал­ка сте­пен оп­ре­де­ля дъл­гот­рай­но­ст­та на ба­те­ри­я­та.

* От­дел­ни­те еле­мен­ти да бъ­дат елект­ри­чес­ки свър­за­ни по­меж­ду си пос­ре­д­ством под­хо­дя­щи­те ни­ке­ло­ви лен­ти чрез точ­ко­ва за­вар­ка

* Всич­ки за­щит­ни еле­мен­ти на па­ке­та да бъ­дат възста­но­ве­ни. По­не­же при нис­ко­ка­че­ст­ве­ни­те ба­те­рии те по пра­ви­ло липс­ват, же­ла­тел­но е при под­но­вя­ва­не на ба­те­ри­я­та да бъ­дат мон­ти­ра­ни допъл­ни­тел­но.

От ка­за­но­то до­тук из­водът е, че за поч­ти всич­ки, вклю­чи­тел­но и за “ек­зо­тич­ни­те” аку­му­ла­тор­ни ба­те­рии, мо­же да се на­ме­рят под­хо­дя­щи­те за възста­но­вя­ва­не­то им еле­мен­ти на GPBatteries. При то­ва под­мя­на­та ще стру­ва от 30% до 70% спря­мо стой­но­ст­та на ори­ги­нал­на­та ба­те­рия. Вто­ри­ят из­вод е, че то­ва тряб­ва да се извър­ши в спе­ци­а­ли­зи­ран сер­виз, раз­по­ла­гащ с тех­ни­ка за точ­ко­ва за­вар­ка и спе­ци­ал­на апа­ра­ту­ра за за­ряд на аку­му­ла­тор­ни­те ба­те­рии.

Ето ня­кои по­лез­ни из­во­ди от прак­ти­ка­та.

* Напъл­но пог­реш­но е схва­ща­не­то, че вмес­то чрез точ­ко­ва за­вар­ка ши­ни­те, свързва­щи еле­мен­ти­те, мо­же да се за­по­ят с обик­но­вен по­ял­ник и мек при­пой. Зна­чи­тел­но по-сил­но­то наг­ря­ва­не на еле­мен­та, при­чи­не­но от по­ял­ни­ка, си­гур­но ще пов­ре­ди в раз­лич­на сте­пен за­щит­ния ме­ха­низъм на ба­те­ри­я­та (safety vent), кой­то я пред­паз­ва при ин­тен­зив­но от­де­ля­не на га­зо­ве в ре­зул­тат на бър­зо за­реж­да­не със си­лен ток. Ха­рак­те­рен при­мер за тежък ре­жим на за­реж­да­не и въз­ник­ва­не на по­тен­ци­ал­на въз­мож­ност за ин­ци­дент са аку­му­ла­тор­ни­те ба­те­рии на пре­но­си­ми­те ком­пют­ри (notebooks). Пов­ре­да­та на вгра­де­на­та за­щи­та мо­же да при­чи­ни експло­зия на аку­му­ла­тор­на­та ба­те­рия с всич­ки про­из­ти­ча­щи от то­ва пос­ле­ди­ци за ком­пютъ­ра, за­що­то си­ла­та на за­ряд­ния ток е 1–2 А и по­ве­че.

* В на­ча­ло­то всич­ки аку­му­ла­тор­ни па­ке­ти би тряб­ва­ло да ра­бо­тят ед­нак­во или по­не приб­ли­зи­тел­но ед­нак­во доб­ре. Как­во е ка­че­ст­во­то на па­ке­та, се раз­би­ра след пър­ви­те 20–50 цикъ­ла за­ряд/раз­ряд. Ре­но­ми­ра­ни­те про­из­во­ди­те­ли га­ран­ти­рат за­паз­ва­не на 80–85% от но­ми­нал­ния ка­па­ци­тет на ба­те­ри­я­та след 500 цикъ­ла на за­реж­да­не и раз­реж­да­не, ос­та­на­ли­те на прак­ти­ка не га­ран­ти­рат ни­що. Да не го­во­рим, че по пра­ви­ло аку­му­ла­тор­на­та ба­те­рия най-чес­то се обя­вя­ва за кон­су­ма­тив и га­ран­ци­я­та на про­из­во­ди­те­ля за ма­ши­на­та не пок­ри­ва ба­те­ри­я­та. Опитът ни по­каз­ва, че при аку­му­ла­тор­ни­те ба­те­рии с не­из­вес­тен про­из­во­ди­тел (No Name), или пре­ве­де­но по на­ше­нс­ки “ку­ча мар­ка”, ка­па­ци­тетът па­да до око­ло 50% още след пър­ви­те 50-100 цикъ­ла на за­реж­да­не и раз­реж­да­не. То­ва по­раж­да заб­лу­да­та от­нос­но тях­но­то ка­че­ст­во, за­що­то в рам­ки­те на пър­ви­те 50 цикъ­ла по­ве­че­то от тях се дър­жат поч­ти рав­нос­той­но на съб­ра­тя­та си с ре­но­ми­ра­ни мар­ки. Ако то­ва е ба­те­рия за мо­би­лен те­ле­фон и то­зи те­ле­фон се за­реж­да веднъж на 3 дни, при­мер­но, то­ва оз­на­ча­ва че след по­ло­вин го­ди­на ед­на­та ба­те­рия ще ра­бо­ти ка­то но­ва, до­ка­то дру­га­та е ве­че за бок­лу­ка.

* На­пос­ледък се чу­ва, че са се по­я­ви­ли чу­тов­ни юна­ци-спе­ци­а­лис­ти, ко­и­то мо­гат да възста­но­вя­ват и ли­ти­е­во-йон­ни аку­му­ла­тор­ни ба­те­рии по на­чи­на, кой­то опи­сах­ме за ни­кел­кад­ми­е­ви­те и ни­кел­ме­тал­хид­рид­ни­те ба­те­рии. То­ва е невъз­мож­но, за­що­то по­ра­ди спе­ци­фи­ка­та на ли­ти­е­во-йон­ни­те ба­те­рии ни­то един ре­но­ми­ран про­из­во­ди­тел не про­да­ва от­дел­ни еле­мен­ти. Про­да­ват се са­мо ка­то напъл­но завър­ше­ни OЕМ па­ке­ти (пред­наз­на­че­ни за вграж­да­не с мар­ка­та на друг про­из­во­ди­тел) със задъл­жи­тел­на елект­рон­на за­щи­та по­ра­ди изк­лю­чи­тел­на­та им чувстви­тел­ност към къ­со съ­е­ди­не­ние, пре­за­реж­да­не, пре­то­вар­ва­не, на­мок­ря­не и т.н

* Все­ки аку­му­ла­то­рен па­кет тряб­ва да има си­гур­на елект­ри­чес­ка за­щи­та. За съ­жа­ле­ние, при по-ев­ти­ни­те ма­ши­ни про­из­во­ди­те­лят чес­то “ико­но­мис­ва” то­зи еле­мент, за­що­то и без не­го на пръв пог­лед ма­ши­на­та ще ра­бо­ти безп­роб­лем­но. В действи­тел­ност аку­му­ла­то­рен па­кет без вгра­де­на за­щи­та е изк­лю­чи­тел­но опа­сен. Той мо­же да се взри­ви как­то по вре­ме на за­реж­да­не, та­ка и при ра­бо­та, за­що­то кон­су­ма­ци­я­та на ма­ши­на­та дос­ти­га 70 А и по­ве­че. При бло­ки­ра­не на дви­га­те­ля си­ла­та на про­ти­ча­щия ток мо­же да надхвър­ли и 100 А, ко­е­то да пре­диз­ви­ка взри­вя­ва­не на ба­те­ри­я­та. То­ва не ста­ва все­ки ден, но ко­му­то се слу­чи, гор­ко му. За­то­ва при­каз­ка­та “скъ­пи на три­ци­те и ев­ти­ни на браш­но­то” е напъл­но ак­ту­ал­на и ко­га­то ста­ва ду­ма за за­мя­на на ос­та­ре­лия с нов аку­му­ла­тор.

* Ка­то пра­ви­ло аку­му­ла­тор­ни­те ба­те­рии и па­ке­ти се дос­та­вят от про­из­во­ди­те­ля в не­за­ре­де­но със­то­я­ние. На­лич­но­то нап­ре­же­ние е ос­татъч­но от из­хо­дя­щия тест на фаб­ри­ка­та. Ос­татъч­но­то нап­ре­же­ние на аку­му­ла­тор­на­та ба­те­рия без то­вар мо­же да бъ­де кри­те­рий, до­кол­ко пряс­на е тя при ус­ло­вие, че ня­кой от тър­гов­ци­те по ве­ри­га­та не я е за­реж­дал допъл­ни­тел­но.

Ос­татъч­но­то нап­ре­же­ние е в след­ни­те гра­ни­ци:

* При прес­ни еле­мен­ти – 1,15–1,24 V.

* При еле­мен­ти, съх­ра­ня­ва­ни от 3 до 6 ме­се­ца (ка­че­ст­ве­ни, пра­вил­но съх­ра­ня­ва­ни и не­до­за­реж­да­ни) – 1,00–1,15 V.

* При зас­то­я­ла сто­ка нап­ре­же­ни­е­то на еле­мен­ти­те е под 1,00 V. При та­ки­ва ба­те­рии, осо­бе­но ко­га­то нап­ре­же­ни­е­то им е пад­на­ло под 0,8 V, за да се съх­ра­нят про­из­во­д­стве­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки и ка­че­ст­ва на ба­те­ри­я­та, тя тряб­ва да бъ­де “ожи­ве­на” със спе­ци­а­ли­зи­ра­на апа­ра­ту­ра в ре­жим wake-up. Аб­со­лют­но пог­реш­на е прак­ти­ка­та на т.нар. “шо­ко­ва те­ра­пия” – за­реж­да­не с ток с го­ля­ма си­ла, ко­я­то га­ран­ти­ра­но уни­що­жа­ва аку­му­ла­то­ра.

За дос­ти­га­не на ха­рак­те­рис­ти­ки­те, га­ран­ти­ра­ни от про­из­во­ди­те­ля на аку­му­ла­тор­ния па­кет, в за­ви­си­мост от със­то­я­ни­е­то на от­дел­ни­те еле­мен­ти са не­об­хо­ди­ми от 3 до 5 цик­ли на за­реж­да­не и раз­реж­да­не (до 1,00–1,10 V на еле­мент), до­ка­то па­кетът дос­тиг­не но­ми­нал­ния си ка­па­ци­тет. Пър­во­на­чал­но ка­па­ци­тетът му е по-нисък с до 30%.

За по­ве­че под­роб­нос­ти:

Фир­ма АЛ­КА

тел./факс: (02) 986 4749, 955 5263, 856 9108

e-mail: alka@alka-bg.com

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Подновяване на акумулаторна батерия на електроинструменти”

стефан коларов | юли 21st, 2013 at 8:41 pm

Здравейте
колко струва ремонта на акумулаторна батерия за райдър. Изкупувате ли старата батерия?

„Направи сам“:
Най-верен отговор ще получите в някой от магазините на „Евромастер Импорт Експорт“, чиято марка е „Райдер“. Ние може да Ви отговорим само по принцип. След като акумулаторната батерия стане негодна, тя се заменя с нова. Старата се изхвърля (предава като отпадък) по начин да не замърсява околната среда. В краен случай, ако няма оригинална батерия, елементите може да бъдат заменени с нови, както това е описано в статията. Това се отнася за батерии с никел-кадмиеви елементи или никел-металхидридни елементи.

Христо | септември 18th, 2013 at 1:15 pm

Здравейте,
Не ми стана ясно как се прави свързването на елементите, само с точкова заварка или има и друг начин ?
„Направи сам“:Практикува се точкова заварка, за да не се повредят елементите от висока температура.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 9-10/2003, Инструменти, Ремонти

Ключови думи


 
към началото