В категории: Брой 9-10/2003, Материали, Ремонти, Строителство

Пластифициращи химични добавки към бетони и разтвори

 

Ст.н.с. д-р инж. В. Найденов (ЦЛФХМ при БАН)

Инж. Стефан Драганов (Лийф Група Проектиране Системи СД)

 

За ог­ром­на­та част от стро­и­те­ли­те ня­ма ни­що по-прос­то от бе­то­на – раз­мес­ваш, т.е. хо­мо­ге­ни­зи­раш, ци­мент, пясък, чакъл, во­да и… го­то­во. Бе­тонът от­ле­жа­ва във влаж­на сре­да се­дем дни, а след два­де­сет и ос­мия ден се при­е­ма, че е наб­рал про­е­кт­на­та якост и конструк­ци­я­та мо­же да по­е­ма на­то­вар­ва­не­то, за ко­е­то е ораз­ме­ре­на. Върхът на “ин­же­нер­но­то мис­ле­не” най-чес­то сти­га до спаз­ва­не на ня­как­во ус­ред­не­но съ­от­но­ше­ние на със­тав­ки­те и най-мно­го до по­ла­га­не на уси­лия за виб­ри­ра­не на то­ку-що из­ле­тия бе­тон. И тол­коз. В лич­но­то стро­и­те­л­ство стро­и­тел­на­та прак­ти­ка твър­де мал­ко се е про­ме­ни­ла в срав­не­ние отп­ре­ди 1989 г., ко­га­то меч­та­ни­те 3–5 тор­би ци­мент се от­пус­ка­ха с ви­со­чай­ше­то бла­го­во­ле­ние на ня­коя чи­нов­нич­ка от „Топ­ли­во”, при­до­би­то с по­мощ­та на ня­коя и дру­га банк­но­та или диск­рет­но под­не­сен по­дарък.

И друг път сме спо­ме­на­вали, че про­мя­на­та, пос­лед­ва­ла от­ва­ря­не­то на бъл­га­рс­кия па­зар за ви­со­ко­тех­но­ло­гич­ни­те про­дук­ти на за­пад­ния свят, бе най-за­бе­ле­жи­ма имен­но в об­ла­ст­та на стро­и­тел­на­та хи­мия. С та­зи раз­ли­ка, че до­ка­то ма­га­зи­ни­те и скла­до­ве­те за стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли пре­ли­ват пре­дим­но от ле­пи­ла и фу­ги­ра­щи ма­те­ри­а­ли за ке­ра­мич­ни об­ли­цов­ки, про­дук­ти за “об­ла­го­­ро­дя­ва­не” на бе­то­но­ви­те и ци­мен­то­ви разт­во­ри поч­ти не се пред­ла­гат на па­за­ра. При­чи­ни­те спо­ред нас са две – от ед­на стра­на, не­поз­на­ва­не­то на те­зи ма­те­ри­а­ли во­ди до пъл­на лип­са или сил­но ог­ра­ни­че­но тър­се­не. От дру­га, тър­гов­ци­те, за­реж­да­щи го­ле­ми­те тър­го­вс­ки ве­ри­ги за стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли, раз­би­ра­е­мо дос­та­вят са­мо най-ма­со­ви­те про­дук­ти, без да­же и да си напра­вят тру­да да про­у­чат, по­пу­ля­ри­зи­рат и да на­ла­гат но­ви­те по-спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ма­те­ри­а­ли.

И по­не­же поз­на­ни­е­то е в ос­но­ва­та на раз­ви­ти­е­то и прог­ре­са, тук ще се пос­та­ра­ем да предс­та­вим ня­кол­ко про­дук­та, ко­и­то сил­но про­ме­нят свой­ства­та на бе­то­но­ви­те и ци­мен­то-пясъч­ни­те разт­во­ри, и по­доб­ря­ват в край­на смет­ка ка­че­ст­во­то на го­то­ви­те бе­тон­ни конструк­ции. По­е­ма­ме рис­ка ста­ти­я­та мал­ко да на­те­жи откъм фак­то­ло­гия, циф­ри и ди­аг­ра­ми, но по­ве­че ин­фор­ма­ция ни­ко­га не е из­лиш­на и за обик­но­ве­ния стро­и­тел. Да не го­во­рим, че изс­лед­ва­ния на чи­та­те­лс­ка­та ни ау­ди­то­рия от­дав­на са по­ка­за­ли, че „Нап­ра­ви сам” се че­те пре­дим­но от спе­ци­а­лис­ти – хо­ра с вис­ше или сред­но тех­ни­чес­ко об­ра­зо­ва­ние. За­то­ва не­веднъж сме пуб­ли­ку­ва­ли и по-спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ста­тии в об­ла­ст­та на стро­и­те­л­ство­то, ко­и­то да­леч надхвър­лят оби­чай­на­та предс­та­ва за прин­ци­па “нап­ра­ви си сам”.

Анг­лийс­ка­та ком­па­ния DON CONSTRUCTION PRODUCTS Ltd. е ос­но­ва­на пре­ди 65 г. и отс­то­я­ва дъл­го­го­диш­ни па­зар­ни по­зи­ции ка­то во­дещ про­из­во­ди­тел на хи­ми­чес­ки про­дук­ти за стро­и­тел­но­то про­из­во­д­ство. Тя под­дър­жа ши­ро­ка про­дук­то­ва га­ма – пъл­на га­ма ма­те­ри­а­ли на си­ли­кат­на и по­ли­мер­на ос­но­ва за са­ни­ра­не на бе­тон­ни и сто­ма­но­бе­тон­ни конструк­ции, за­щит­ни пок­ри­тия, ад­хе­зи­он­ни и за­мо­но­лит­ва­щи ма­те­ри­а­ли, вис­ко­е­фек­тив­ни плас­ти­фи­ци­ра­щи (во­до­ре­ду­ци­ра­щи) до­бав­ки, въз­ду­ховъв­ли­ча­щи, уве­ли­ча­ва­щи во­доплът­но­ст­та на бе­то­на до­бав­ки, връх­ни (topping) пок­ри­тия и пр.

Тук ще разг­ле­да­ме по-под­роб­но плас­ти­фи­ци­ра­щи­те (во­до­ре­ду­ци­ра­щи) до­бав­ки за бе­то­ни и разт­во­ри, ко­и­то, спо­ред нас, имат най-ши­ро­ко при­ло­же­ние. Те са поз­на­ти и в Бъл­га­рия, ка­то у нас се вна­сят чрез ото­ри­зи­ра­ния дист­ри­бу­тор и предс­та­ви­тел за Бъл­га­рия, „Лийф група проектиране системи“ СД.

 

Плас­ти­фи­ка­тор за бе­тон­ни и ци­мен­то-пясъч­ни разт­во­ри Flocrete N

Flocrete N е ви­со­ко­е­фек­ти­вен плас­ти­фи­ка­тор за ци­мен­то­ви бе­то­ни и разт­во­ри, от­го­ва­рящ на изиск­ва­ни­я­та на Бри­та­нс­кия стан­дарт BS 5075:1982 Part, как­то и на изиск­ва­ни­я­та на БДС EN 934-2.

Про­из­ве­ден е на ос­но­ва­та на кал­ци­ев лиг­но­сул­фо­нат. Не съдър­жа хло­ри­ди и дру­ги хи­ми­чес­ки про­дук­ти с ко­ро­зи­он­но действие вър­ху сто­ма­не­на­та ар­ми­ров­ка. На вън­шен вид предс­тав­ля­ва ка­фя­ва теч­ност със спе­ци­фич­на плът­ност 1,18 g/cm³ и во­до­ро­ден по­ка­за­тел pH 4,3. Плас­ти­фи­ци­ра­що­то му действие се из­ра­зя­ва в уве­ли­ча­ва­не на дис­пе­рс­но­ст­та и отк­ри­та­та повъ­рхност на ци­мен­то­ви­те час­ти­ци в бе­тон­на­та смес, ко­е­то спо­со­б­ства за по-пъл­но­то про­ти­ча­не на хид­ра­та­ци­он­ни­те про­це­си в дъл­бо­чи­на и мак­си­мал­но из­по­лз­ва­не ка­па­ци­те­та на свързва­що­то ве­ще­ст­во (ци­мен­та).

Flocrete N е плас­ти­фи­ка­тор с ши­рок спектър на при­ло­жи­мост. Ефек­тив­но­то му действие не за­ви­си от ви­да, със­та­ва и ко­ли­че­ст­во­то на ци­мен­та. Мо­же да бъ­де из­по­лз­ван в със­та­ва на раз­лич­ни бе­тон­ни сме­си, пред­наз­на­че­ни за транс­пор­ти­ра­не, по­ла­га­не и об­ра­бот­ка по всич­ки из­ве­ст­ни тех­но­ло­гич­ни спо­со­би. При­ло­жим е за ма­со­ви бе­то­ни, бе­тон­ни нас­тил­ки от раз­ли­чен тип (вкл. теж­ко на­то­ва­ре­ни, ин­ду­ст­ри­ал­ни по­до­ве, нас­тил­ки с по­ви­ше­ни ар­хи­тек­тур­но-ес­те­ти­чес­ки по­ка­за­те­ли, щам­по­ва­ни и шаб­лон-бе­то­ни и др.), за сто­ма­но­бе­тон­ни тън­кос­тен­ни еле­мен­ти и конструк­ции с ус­лож­не­на ар­ми­ровъч­на сис­те­ма, за про­из­во­д­ство на сгло­бя­е­ми сто­ма­но­бе­тон­ни еле­мен­ти и др.

Flocrete N се дос­та­вя в го­тов за упот­ре­ба вид. Оби­чай­на­та до­зи­ров­ка е в гра­ни­ци­те на 0,14-0,16 l/50 kg ци­мент. Оп­ти­мал­на­та до­зи­ров­ка, по­доб­но на всич­ки дру­ги плас­ти­фи­ка­то­ри, се оп­ре­де­ля при про­ек­ти­ра­не със­та­ва на бе­то­на, включ­ва­що и нап­ра­ва на проб­ни за­ме­си (забъ­рква­не на смес).

По­да­ва­не­то му при при­го­тов­ля­ва­не на бе­тон­на­та смес се извъ­ршва най-лес­но и най-доб­ре чрез до­за­тор към во­да­та. Въз­мож­но е и пред­ва­ри­тел­но да се до­ба­вя и разт­ва­ря в съ­до­ве­те с во­да за при­гот­вя­не на бе­то­на. В слу­чая тряб­ва доб­ре да се разбър­ка за пъл­но­то му и рав­но­мер­но разт­ва­ря­не в це­лия обем на во­да­та. Евен­ту­ал­но­то пре­до­зи­ра­не до 0,30 l/50 kg не во­ди до не­га­тив­ни ефек­ти, но над та­зи гра­ни­ца мо­же да се наб­лю­да­ва за­ба­вя­не про­ти­ча­не­то на про­це­си­те на струк­ту­ро­об­ра­зу­ва­не и на­би­ра­не на якост.

Ефек­тив­но­то действие на Flocrete N в със­та­ва на ци­мен­то­ви­те бе­то­ни и разт­во­ри се осъ­ще­ст­вя­ва в ня­кол­ко нап­рав­ле­ния.

* Ре­ду­ци­ра се ко­ли­че­ст­во­то на вло­же­на­та в бе­то­на во­да. До­бав­ка­та на Flocrete N поз­во­ля­ва на­ма­ля­ва­не на ко­ли­че­ст­во­то во­да при за­паз­ва­не на об­ра­бот­ва­е­мо­ст­та на смес­та, оце­ня­ва­на чрез мяр­ка­та на сля­га­не или чрез вре­ме­то за виб­ри­ра­не на бе­тон­на­та смес. По­ни­же­но­то во­до­ци­мен­то­во съ­от­но­ше­ние во­ди до на­ма­ля­ва­не на съсъх­ва­не­то, до по­ви­ша­ва­не на якост­та на бе­то­на, до на­ма­ля­ва­не на во­доп­ро­ни­ца­е­мо­ст­та му и по­ви­ша­ва­не на дъл­гот­рай­но­ст­та на конструк­ци­я­та.

* По­доб­ря­ва­не на об­ра­бот­ва­е­мо­ст­та на бе­тон­на­та смес. При ед­нак­ви дру­ги ус­ло­вия до­бав­ка­та на Flocrete N уве­ли­ча­ва об­ра­бот­ва­е­мо­ст­та и ми­ни­ми­зи­ра енер­гий­ни­те раз­хо­ди за извъ­ршва­не на от­дел­ни­те тех­но­ло­гич­ни опе­ра­ции. Съз­да­ва се въз­мож­ност за доб­ро уплът­ня­ва­не, ко­е­то по­ви­ша­ва хо­мо­ген­но­ст­та и плът­но­ст­та на бе­то­на.

* На­ма­ля­ва ко­ли­че­ст­во­то на ци­мен­та. Из­по­лз­ва­не­то на до­бав­ка­та Flocrete N поз­во­ля­ва на­ма­ля­ва­не на ко­ли­че­ст­во­то на ци­мен­та при за­паз­ва­не на якост­ни­те по­ка­за­те­ли на бе­то­на. Въз­мож­но е пос­ти­га­не на ико­но­мия на ци­мент в по­рядъ­ка на 8–12%.

* Уве­ли­ча­ва­не на дъл­гот­рай­но­ст­та. По­ви­ше­ни­те плът­ност, во­до­неп­ро­ни­ца­е­мост и якост­ни по­ка­за­те­ли пря­ко по­ви­ша­ват во­до- и га­зо­неп­ро­пу­ск­ли­во­ст­та на бе­то­на, уве­ли­ча­ват мра­зо­ус­той­чи­во­ст­та и ус­той­чи­во­ст­та сре­щу ат­мос­фер­на ко­ро­зия или ко­ро­зия, при­чи­не­на от аг­ре­сив­ни по от­но­ше­ние на ар­ми­ров­ка­та и бе­то­на ве­ще­ст­ва. В ре­зул­тат на то­ва се по­ви­ша­ват дъл­гот­рай­но­ст­та и експло­а­та­ци­он­на­та на­де­жд­ност на сто­ма­но­бе­тон­ни­те конструк­ции.

Вли­я­ни­е­то на до­бав­ка­та Flocrete N е до­ка­за­но от нас чрез се­рия опи­ти с бе­тон клас В35, при­гот­ве­ни от порт­ла­нд­ци­мент ПЦ45Д0, за­вод „Злат­на Па­не­га”, в ко­ли­че­ст­во 430 kg/m3.

Ре­дак­ци­я­та раз­по­ла­га с пъл­ни­те изс­лед­ва­ния и сме го­то­ви да ги пре­дос­та­вим на все­ки, кой­то се ин­те­ре­су­ва, вклю­чи­тел­но и да ги изп­ра­ща­ме по елект­рон­на по­ща. Тук ще обоб­щим са­мо край­ни­те ре­зул­та­ти:

* При за­паз­ва­не на ко­ли­че­ст­во­то вло­жен ци­мент якост­та на на­тиск се уве­ли­ча­ва от сред­но 38,2 MPa на 47,1 MPa, т.е. класът на якост се по­ви­ша­ва от В35 на В40.

* При за­па­зе­ни якост­ни по­ка­за­те­ли на на­тиск ко­ли­че­ст­во­то на ци­мен­та мо­же да се на­ма­ли с 40 kg на ку­би­чен метър бе­тон.

 

Плас­ти­фи­ка­тор-за­ба­ви­тел за бе­то­ни и разт­во­ри Flocrete R1

Flocrete R1 е про­дукт на ос­но­ва­та на по­ли­хид­ро­ок­си­кар­бок­сил­на ки­се­ли­на, съдър­жащ 32% су­хо ве­ще­ст­во. Предс­тав­ля­ва ка­фя­ва на цвят теч­ност с плът­ност 1,19 g/cm³. При­те­жа­ва ком­би­ни­ра­но­то действие ка­то плас­ти­фи­ка­тор и съ­щев­ре­мен­но за­ба­ви­тел на свързва­не­то и втвър­дя­ва­не­то на бе­тон­на­та смес. Не е ток­си­чен, не съдър­жа хло­ри­ди и дру­ги аг­ре­сив­ни към сто­ма­на­та аген­ти. По­ви­ша­ва об­ра­бот­ва­е­мо­ст­та, ка­то ефек­тив­но уве­ли­ча­ва сро­ко­ве­те на свързва­не и втвър­дя­ва­не, ко­е­то сни­жа­ва нап­ре­же­ни­е­то при ра­бо­та в слож­ни тех­но­ло­гич­ни ус­ло­вия. До­бав­ка­та е съв­мес­ти­ма с всич­ки ви­до­ве порт­ла­нд­ци­мен­ти.

Из­по­лз­ва се при всич­ки, ве­че опи­са­ни слу­чаи и осо­бе­но при по­ви­ше­на тем­пе­ра­ту­ра на въз­ду­ха и не­об­хо­ди­мост от за­ба­вя­не сро­ко­ве­те на свързва­не. В нор­мал­ни тем­пе­ра­тур­ни ус­ло­вия оси­гу­ря­ва удъл­же­но вре­ме на ра­бо­та при за­паз­ва­не на кон­сис­тен­ци­я­та на бе­тон­на­та смес. То­ва поз­во­ля­ва разгръ­ща­не на по-ши­рок ра­бо­тен фронт, уве­ли­ча­ва­не на разс­то­я­ни­е­то меж­ду ра­бот­ни­те фу­ги и др. С две ду­ми – поз­во­ля­ва пос­ти­га­не на по-ви­со­ка про­из­во­ди­тел­ност при изпъл­не­ние на бе­тон­ни ра­бо­ти в го­ле­ми обе­ми – ин­ду­ст­ри­ал­ни по­до­ви нас­тил­ки, неп­рекъс­на­то ле­ене и др. Съ­що та­ка осо­бе­но ефек­тив­но е не­го­во­то действие при ра­бо­та в слож­ни експло­а­та­ци­он­ни ус­ло­вия с въз­мож­нос­ти за чес­ти неп­ред­ви­де­ни прекъс­ва­ния на бе­то­ни­ра­не­то, закъс­не­ние на транс­пор­та, бе­то­ни­ра­не на по-го­ле­ми пло­щи с мал­ки по обем сме­си­тел­ни уст­рой­ства и др.

Flocrete R1 се дос­та­вя в го­тов за упот­ре­ба вид, ка­то се раз­мес­ва с во­да до пос­ти­га­не на напъл­но хо­мо­ге­нен разт­вор. Оп­ти­мал­но­то ко­ли­че­ст­во за все­ки от­де­лен слу­чай на при­ло­же­ние се оп­ре­де­ля чрез про­би, но в об­щия слу­чай то се дви­жи в гра­ни­ци­те 0,12–0,26 l/m³.

Flocrete R1 мо­же да се из­по­лз­ва мно­го­по­соч­но. Ко­га­то гор­ни­ят праг на кон­сис­тен­ци­я­та не е за­да­ден (бе­то­ни­ра­не в ус­ло­ви­я­та на мно­го гъс­та ар­ми­ров­ка, бе­то­ни­ра­не в стес­не­ни експло­а­та­ци­он­ни ус­ло­вия и пр.), при­ла­га­не­то му поз­во­ля­ва зна­чи­тел­но удъл­жа­ва­не на вре­ме­то за об­ра­бот­ва­не на бе­тон­на­та смес.

При фик­си­ра­на кон­сис­тен­ция на бе­тон­на­та смес при­ла­га­не­то му поз­во­ля­ва на­ма­ля­ва­не на ко­ли­че­ст­во­то во­да за при­гот­вя­не на бе­тон­на­та смес и от­тук – по­ви­ша­ва­не якост­та и дъл­гот­рай­но­ст­та на бе­то­на.

Вла­га­не­то на до­бав­ка­та Flocrete R1 поз­во­ля­ва съ­що та­ка ико­но­мия на ци­мент от по­рядъ­ка на 10% при за­паз­ва­не на вре­ме­то за об­ра­бот­ва­не на бе­тон­на­та смес и якост­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки на втвър­де­ния бе­тон.

Вли­я­ни­е­то на до­бав­ка­та Flocrete R1 за за­ба­вя­не про­це­са на втвър­дя­ва­не на бе­тон­на­та смес е илюст­ри­ра­но на гра­фи­ки­те. Виж­да се, че до­ба­вя­не­то на око­ло 0,19 l/m³ порт­ланд ци­мент удъл­жа­ва че­ти­рик­рат­но вре­ме­то за на­ча­ло на свързва­не­то на бе­тон­на­та смес – от 2 ча­са и 45 min на 10 ча­са.

 

Су­пе­рп­лас­ти­фи­ка­тор за бе­то­ни и ци­мен­то­ви разт­во­ри Supaflo

Supaflo е су­пе­рп­лас­ти­фи­ка­тор за бе­то­ни и разт­во­ри. На вън­шен вид предс­тав­ля­ва ка­фя­ва, не­ток­сич­на теч­ност и съдър­жа сул­фо­ни­ра­ни наф­та­лин-фор­мал­де­хид­ни кон­ден­зи­ра­ни съ­е­ди­не­ния. Не съдър­жа хло­ри­ди и дру­ги ве­ще­ст­ва, пре­диз­вик­ва­щи ко­ро­зия на сто­ма­не­на­та ар­ми­ров­ка. При­ло­жим е за всич­ки ви­до­ве порт­ла­нд­ци­мен­ти.

Supaflo при­да­ва на бе­тон­на­та смес мно­го доб­ра об­ра­бот­ва­е­мост (плас­тич­ност), без да се уве­ли­ча­ва ко­ли­че­ст­во­то на во­да­та. Съ­щев­ре­мен­но при за­паз­ва­не на кон­сис­тен­ци­я­та на бе­тон­на­та смес поз­во­ля­ва сил­но на­ма­ля­ва­не на ко­ли­че­ст­во­то на во­да­та – от­тук и по­доб­ря­ва­не на якост­ни­те по­ка­за­те­ли на втвър­де­ния бе­тон. До­бав­ка­та мо­же да се из­по­лз­ва ефек­тив­но и за на­ма­ля­ва­не на ко­ли­че­ст­во­то ци­мент при за­паз­ва­не на якост­ни­те ка­че­ст­ва на втвър­де­ния бе­тон.

За по­ве­че­то слу­чаи до­зи­ра­не­то на до­бав­ка­та Supaflo е в рам­ки­те на 3–5 l/m³ (око­ло 0,22–0,40 l/25 kg ци­мент), а при бе­то­ни за про­из­во­д­ство на го­то­ви еле­мен­ти – 2–3 l/m³ (око­ло 0,16–0,25 l/25 kg ци­мент).

Пре­до­зи­ра­не­то в тес­ни гра­ни­ци зна­чи­тел­но по­ви­ша­ва об­ра­бот­ва­е­мо­ст­та на бе­тон­на­та смес, без да во­ди до разс­ло­я­ва­не – изк­лю­чи­тел­но ва­жен факт за по­лу­ча­ва­не на т.нар. „ле­ти бе­то­ни”. При то­ва се удъл­жа­ват сро­ко­ве­те за свързва­не и втвър­дя­ва­не.

Спо­ред оцен­ка­та на раз­лич­ни не­за­ви­си­ми тест­ва­щи ла­бо­ра­то­рии су­пе­рп­лас­ти­фи­ка­торът Supaflo е сред най-доб­ри­те в све­та во­до­ре­ду­ци­ра­щи до­бав­ки.

 

Плас­ти­фи­ка­тор-ус­ко­ри­тел за бе­то­ни и разт­во­ри Flocrete CF

Flocrete CF е несъдър­жа­ща хлор­ни съ­е­ди­не­ния ус­ко­ря­ва­ща до­бав­ка за бе­тон­ни и ци­мен­то­ви разт­во­ри с из­ра­зе­но плас­ти­фи­ци­ра­що действие, ко­е­то я пра­ви изк­лю­чи­тел­но под­хо­дя­ща за ра­бо­та при нис­ки тем­пе­ра­ту­ри и при изпъл­не­ние на не­от­лож­ни ре­мо­нт­ни ра­бо­ти. Тя ус­ко­ря­ва вре­ме­то за свързва­не на бе­тон­на­та смес, по­ви­ша­ва от­де­ля­ща­та се топ­ли­на и во­ди до по-бър­зо на­би­ра­не на якост.

Из­по­лз­ва­не­то на Flocrete CF поз­во­ля­ва ра­бо­та при изк­лю­чи­тел­но неб­ла­гоп­ри­ят­ни ат­мос­фер­ни ус­ло­вия, без то­ва да се от­ра­зя­ва на ка­че­ст­во­то на бе­то­на и без опас­ност от раз­ви­тие на ко­ро­зи­он­ни про­це­си в сто­ма­не­на­та ар­ми­ров­ка.

При ра­бо­та в нор­мал­ни ат­мос­фер­ни ус­ло­вия до­бав­ка­та поз­во­ля­ва по-ран­но дос­ти­га­не на ви­со­ка якост, ко­е­то е мно­го по­лез­но при изпъл­не­ние на ре­мо­нт­ни ра­бо­ти. При бе­то­ни и разт­во­ри със за­да­де­на об­ра­бот­ва­е­мост до­бав­ка­та Flocrete CF поз­во­ля­ва ре­ду­ци­ра­не на ко­ли­че­ст­во­то на во­да­та в бе­тон­на­та смес до 10%.

За пос­ти­га­не на ус­ко­ря­ва­не на свързва­не­то и втвър­дя­ва­не­то, не­об­хо­ди­мо при изпъл­не­ние на ре­мо­нт­ни ра­бо­ти, оби­чай­на­та до­зи­ров­ка е 0,5 l на

25 kg ци­мент. При нис­ки тем­пе­ра­ту­ри или за пос­ти­га­не на зна­чи­тел­но сък­ра­ща­ва­не на вре­ме­то на свързва­не, при нуж­да от ин­тен­зив­но на­би­ра­не на якост оп­ти­мал­на­та до­за най-точ­но се оп­ре­де­ля чрез проб­ни за­ме­си. Най-об­що ка­за­но при по­со­че­но­то съ­от­но­ше­ние на до­бав­ка­та към ци­мен­та вре­ме­то на свързва­не се сък­ра­ща­ва око­ло два пъ­ти, а наб­ра­на­та ран­на якост на­ра­ст­ва с око­ло 25%.

 

Плас­ти­фи­ка­тор с въз­ду­ховъв­ли­ча­що действие Cemairin 3

Cemairin 3 е плас­ти­фи­ци­ра­ща до­бав­ка, по­ви­ша­ва­ща във­ли­ча­не­то на въз­дух (в по­рядъ­ка 4,5±1,5%), в бе­тон­ни и ци­мен­то-пясъч­ни разт­во­ри на ос­но­ва­та на обик­но­вен порт­ла­нд­ци­мент, без то­ва да вло­ша­ва край­на­та якост. Уве­ли­че­но­то съдър­жа­ние на въз­дух и въз­мож­но­ст­та за на­ма­ля­ва­не на съдър­жа­ни­е­то на во­да до 10–15% не вло­ша­ва об­ра­бот­ва­е­мо­ст­та на разт­во­ра.

Ос­вен то­ва из­по­лз­ва­не­то на плас­ти­фи­ка­то­ра на­ма­ля­ва от­де­ля­не­то на во­да­та от бе­тон­на­та смес и склон­но­ст­та й към разс­ло­я­ва­не. В край­на смет­ка се по­лу­ча­ват бе­то­ни с по­ви­ше­на сте­пен на мра­зо­ус­той­чи­вост и дъл­гот­рай­ност.

Вла­га­не­то на Cemairin 3 e ефек­тив­но и при упот­ре­ба на до­бавъч­ни ма­те­ри­а­ли с вло­ше­на зър­но­мет­рия.

Нор­мал­на и ви­со­ка сте­пен на об­ра­бот­ва­е­мост (плас­тич­ност) на разт­во­ра се пос­ти­га чрез вла­га­не­то на 0,05–0,08 l/25 kg ци­мент, ко­е­то оси­гу­ря­ва във­ли­ча­не­то на око­ло 4,5±1,5% въз­дух.

При не­об­хо­ди­мост от нис­ка об­ра­бот­ва­е­мост на бе­тон­на­та смес до­зи­ров­ка­та мо­же да се по­ви­ши до 0,08–0,11 l/25 kg ци­мент.

До­ба­вя­не­то на Cemairin 3 е осо­бе­но ефек­тив­но при бе­то­ни за конструк­ции, под­ло­же­ни на цик­лич­но зам­ра­зя­ва­не и разм­ра­зя­ва­не – бе­тон­ни пъ­ти­ща и нас­тил­ки, ин­ду­ст­ри­ал­ни бе­тон­ни пло­щад­ки на отк­ри­то, щам­по­ва­ни и шаб­лон­бе­то­ни и др.

 

Су­пе­рп­лас­ти­фи­ка­тор, ком­пен­си­ращ съсъх­ва­не­то Flo-add

Flo-add е пра­хо­об­ра­зен агент със сил­но из­ра­зен плас­ти­фи­ци­ращ и раз­ши­ря­ващ ефект, кой­то ком­пен­си­ра ес­те­ст­ве­но­то съсъх­ва­не на ци­мен­то­вия разт­вор и бе­то­на. При­те­жа­ва конт­ро­ли­ра­но раз­ши­ря­ва­що действие, ко­е­то съз­да­ва пред­пос­тав­ки за ели­ми­ни­ра­не на плас­тич­но­то сля­га­не и сви­ва­не на бе­тон­на­та смес, ели­ми­ни­ра съсъх­ва­не­то на втвър­ди­лия се бе­тон и оси­гу­ря­ва по-доб­ра ад­хе­зия меж­ду прес­ния и ос­но­ва­та от стар бе­тон.

При­ло­жим е за всич­ки ви­до­ве порт­ла­нд­ци­мент.

Про­дуктът е осо­бе­но под­хо­дящ при ре­мо­нт­ни ра­бо­ти, за­що­то зна­чи­тел­но по­доб­ря­ва ад­хе­зи­я­та меж­ду прес­ния пласт и ста­рия бе­тон, и се на­ма­ля­ва ве­ро­ят­но­ст­та от об­ра­зу­ва­не на пук­на­ти­ни всле­д­ствие съсъх­ва­не.

При нор­мал­но­то съсъх­ва­не на конт­ро­лен ци­мен­то-пясъ­чен разт­вор от по­рядъ­ка на 5%, вла­га­не­то на до­бав­ка­та Flo-add напъл­но ком­пен­си­ра то­зи не­га­ти­вен ефект, ка­то обръ­ща тен­ден­ци­я­та към раз­ши­ре­ние в по­рядъ­ка на 1,25–1,5%.

По­ла­га­не­то на разт­во­ри с до­бав­ка Flo-add тряб­ва да се извъ­ршва при тем­пе­ра­ту­ри на въз­ду­ха над 5 °С.

Flo-add е па­ке­ти­ран в по­ли­е­ти­ле­но­ви плик­че­та по 200 g, ко­е­то е до­зи­ров­ка­та за 50 kg ци­мент. При ци­мен­то-пясъч­ни разт­во­ри 1:1 до­зи­ров­ка­та на про­дук­та тряб­ва да се уд­вои.

За пос­ти­га­не на пъл­ния ефект от до­бав­ка­та е задъл­жи­тел­но ме­ха­ни­зи­ра­но­то хо­мо­ге­ни­зи­ра­не на смес­та.

До­тук разг­ле­дах­ме нак­рат­ко са­мос­то­я­тел­но­то при­ло­же­ние на ня­кол­ко ос­нов­ни ви­да до­бав­ки, ко­и­то про­ме­нят в ед­на или дру­га на­со­ка ка­че­ст­ва­та и ус­ло­ви­я­та за по­ла­га­не на бе­тон­ния разт­вор. Въз­мож­но е оба­че и ком­би­ни­ра­но­то из­по­лз­ва­не на до­бав­ки­те. Та­ка нап­ри­мер ед­нов­ре­мен­но­то ба­лан­си­ра­но вла­га­не на су­пе­рп­лас­ти­фи­ка­тор Supaflo и Flocrete CF оси­гу­ря­ва от­лич­ни якост­но-де­фор­ма­ци­он­ни по­ка­за­те­ли на бе­то­ни­те в най-ран­на въз­раст, без то­ва да се от­ра­зя­ва не­га­тив­но на край­на­та им якост. Та­ка нап­ри­мер изпъл­не­ни по то­зи на­чин меж­ду­е­таж­ни пло­чи мо­же да се де­коф­ри­рат са­мо 48 ча­са след по­ла­га­не на бе­то­на! По по­до­бен на­чин се ре­ша­ват и спе­ци­фич­ни за­да­чи, свър­за­ни с не­об­хо­ди­мост от бе­то­ни­ра­не в сил­но ог­ра­ни­че­ни ус­ло­вия, присъ­щи при изпъл­не­ние на ре­па­ра­ци­он­ни ра­бо­ти, свър­за­ни с усил­ва­не на съ­ще­ст­ву­ва­щи сто­ма­но­бе­тон­ни конструк­ции.

Нак­рая ще до­ба­вим, че те­зи хи­ми­чес­ки до­бав­ки се при­ла­га­ни с го­лям ус­пех у нас и в бе­тон­ни разт­во­ри, ар­ми­ра­ни дис­пе­рс­но с по­лип­ро­пи­ле­но­ви и сто­ма­не­ни фиб­ри.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Пластифициращи химични добавки към бетони и разтвори”

Слави Славов | февруари 28th, 2013 at 12:41 pm

Здравейте!

Интересува ме състава на сухата смес от еластичната двукомпонентна хидроизолация.
Благодаря Ви предварително.
Суважение
Слави Славов
„Направи сам“:Редакцията е в състояние да препрати писмото Ви до авторите на статията. Не вярваме обаче някой да Ви предостави рецептурата на вносен високотехнологичен продукт, още по-малко неговите производители. Въпросът вероятно би опрял и до патентни защити.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 9-10/2003, Материали, Ремонти, Строителство

Ключови думи


 
към началото