В категории: Брой 9-10/2003, Градина, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Полагане на настилки и облицовки от естествен камък

Об­ли­цовъч­ни­те пло­чи, вклю­чи­тел­но и при нас­тил­ка на пъ­те­ки и алеи, се за­леп­ват вър­ху пред­ва­ри­тел­но от­ля­та ар­ми­ра­на бе­тон­на ос­но­ва. Пло­чи­те се за­леп­ват с ци­мен­то-пясъ­чен разт­вор, при­гот­вен в съ­от­но­ше­ние 1:3 или по-доб­ре 1:2. На па­за­ра се про­да­ват и спе­ци­ал­ни ле­пи­ла за ка­мен­ни об­ли­цов­ки, ко­и­то съдър­жат и със­тав­ки, по­доб­ря­ва­щи ле­пил­ни­те ка­че­ст­ва на разт­во­ра. Те оба­че са и дос­та по-скъ­пи. Най-чес­ти­ят слу­чай е нас­тил­ка­та да се пра­ви вър­ху ве­че ос­та­ре­ли бе­тон­ни повъ­рхнос­ти, при ко­и­то свързва­не­то меж­ду прес­ния ци­мен­тов разт­вор и ста­рия бе­тон не е дос­татъч­но здра­во. За­то­ва пър­во­то, ко­е­то тряб­ва да се нап­ра­ви, е повъ­рхно­ст­та да се из­мие въз­мож­но най-доб­ре, за да се по­чис­ти и напъл­но обезп­ра­ши, а ес­те­ст­ве­ни­те по­ри на повъ­рхно­ст­та да се от­во­рят. Под “доб­ро” раз­би­ра­ме ста­ра­тел­но из­ми­ва­не с во­до­ст­руй­на ма­ши­на и на­ля­га­не над 100 ata. Из­ми­ва­не­то със струя от во­доп­ро­вод­на­та чеш­ма от­ми­ва са­мо по-гру­би­те замър­ся­ва­ния.

На кри­тич­ни мес­та, как­ви­то несъм­не­но са стъл­би­ща­та, мо­же да се пре­поръ­ча об­ра­бот­ка на ос­но­ва­та със спе­ци­ал­ни пре­па­ра­ти, чи­е­то пред­наз­на­че­ние е да пос­лу­жат ка­то ефек­тив­на връз­ка меж­ду но­вия пласт и ос­но­ва­та. Такъв пре­па­рат е Ceroc CC81 на Henkel, кой­то предс­тав­ля­ва бе­лез­ни­ка­ва теч­ност – емул­сия, съдър­жа­ща син­те­тич­ни смо­ли. Пре­па­ратът се разт­ва­ря във во­да­та, с ко­я­то се при­го­тов­ля­ва рядък ци­мен­то-пясъ­чен разт­вор (1:2). Съ­от­но­ше­ни­е­то Ceroc CC81:во­да е 1:2 обем­ни час­ти. По-ев­ти­ни­ят ва­ри­ант е, ко­га­то с та­ка при­гот­ве­ния разт­вор и с по­мощ­та на мет­лич­ка ос­но­ва­та се напръс­ка, до­ка­то се по­лу­чи гра­па­во пок­ри­тие. След ед­но де­но­но­щие то се е втвър­ди­ло дос­татъч­но и вър­ху не­го ве­че мо­же да се ле­пят пло­чи­те. Ос­вен по-здра­во­то свързва­не меж­ду два­та плас­та по то­зи на­чин се по­доб­ря­ва и елас­тич­но­ст­та на връз­ка­та по­меж­ду им. То­ва на­ма­ля­ва опас­но­ст­та от на­пук­ва­не и от­леп­ва­не на нас­тил­ка­та след вре­ме в ре­зул­тат на тер­мич­ни раз­ши­ре­ния. За от­бе­ляз­ва­не е и дос­та ви­со­ка­та це­на на пре­па­ра­та – 56 лв. за би­дон­че от 6 kg.

Осо­бе­ни тън­кос­ти при са­мо­то по­ла­га­не и за­леп­ва­не на пло­чи­те ня­ма. Те се по­ла­гат вър­ху пред­ва­ри­тел­но разстлан ци­мен­то-пясъ­чен разт­вор. Тън­ко­ст­та тук е в гъс­то­та­та на разт­во­ра. Ко­га­то е пре­ка­ле­но рядък, камъ­ни­те лес­но потъ­ват в не­го, по-труд­но се под­рав­ня­ват, а разт­ворът лес­но из­би­ва през фу­ги­те и за­цап­ва повъ­рхно­ст­та на пло­чи­те. При пре­ка­ле­но гъст разт­вор пло­чи­те по-труд­но се на­ме­ст­ват на же­ла­на­та дъл­бо­чи­на и мо­же да не за­леп­нат дос­татъч­но здра­во. Пло­чи­те се при­чук­ват с чук, до­ка­то потъ­нат до не­об­хо­ди­мо­то ни­во, а то се конт­ро­ли­ра чрез дълъг алу­ми­ни­ев мас­тар. Ни­во­то на нас­тил­ка­та се оп­ре­де­ля пред­ва­ри­тел­но по най-ви­со­ки­те точ­ки на ос­но­ва­та, ка­то вре­мен­но се за­леп­ват ре­пер­ни плоч­ки, по ко­и­то се оп­ре­де­ля ни­во­то на ос­та­на­ли­те. Раз­по­ла­га­не­то на от­дел­ни­те пло­чи се съ­об­ра­зя­ва с фор­ма­та и го­ле­ми­на­та им с ог­лед по­меж­ду им да не ос­та­ват пре­ко­мер­но ши­ро­ки фу­ги. За кра­и­ща­та на нас­тил­ка­та се под­би­рат пло­чи с рав­ни кан­то­ве. Те мо­же да се офор­мят чрез очук­ва­не (при пясъч­ни­ци­те) или чрез ря­за­не.

Най-труд­но се об­ли­цо­ват стъ­па­ла, за ко­и­то е не­об­хо­ди­мо да се под­бе­рат здра­ви и по въз­мож­ност с ед­нак­ва де­бе­ли­на пло­чи. Проб­лемът е в не­об­хо­ди­мо­ст­та от ря­за­не на вся­ка от пло­чи­те. Пясъч­ни­ци­те се ре­жат по-лес­но, но пък пло­чи­те са по-ме­ки. Пло­чи­те от гнайс са зна­чи­тел­но по-твър­ди, ка­то меж­ду от­дел­ни­те пар­ти­ди съ­що има го­ля­ма раз­ли­ка по от­но­ше­ние на твър­до­ст­та им. По на­ше мне­ние е по-доб­ре да се под­бе­рат по-твър­ди пло­чи, ко­е­то га­ран­ти­ра дъл­гот­рай­но­ст­та на об­ли­цов­ка­та.

В до­маш­ни ус­ло­вия пло­чи­те се ре­жат с мощ­на (2300-2500 W) ъг­лош­ли­фовъч­на ма­ши­на и диск за ря­за­не (Ø230) със сег­мен­ти с по­сип­ка от ди­а­ман­те­ни зър­на. На па­за­ра се про­да­ват и кар­боф­ле­кс­ни шай­би за ря­за­не на не­ме­тал­ни ма­те­ри­а­ли (ка­мен­ни и стро­и­тел­ни) с це­на 3–4 лв., ко­и­то мо­же да пос­лу­жат един­стве­но, ко­га­то се на­ло­жи ин­ци­де­нт­но сряз­ва­не на ня­коя и дру­га пло­ча.

Доб­ри­те ди­а­ман­те­ни дис­ко­ве по пра­ви­ло са скъ­пи. Це­ни­те на ди­а­ман­те­ни­те дис­ко­ве ва­ри­рат в мно­го ши­ро­ки гра­ни­ци – от око­ло 20 лв. при дис­ко­ве­те с да­ле­ко­из­то­чен про­из­ход и оп­ре­де­ле­но нис­ко ка­че­ст­во до око­ло 180 лв. за дис­ко­ве­те на един от све­тов­ни­те ли­де­ри – Rhodius. Дис­ко­ве­те на дру­га, съ­що ре­но­ми­ра­на мар­ка – Norton стру­ват око­ло 90–100 лв. При по­куп­ка­та на диск тряб­ва да се обър­не вни­ма­ние и на на­чи­на на ря­за­не, за ко­е­то е при­го­ден – за мок­ро, су­хо или ком­би­ни­ра­но ря­за­не. В до­маш­ни ус­ло­вия и с ръч­на ма­ши­на най-чес­то се ре­же по су­хия ме­тод. Най-го­ле­ми­ят не­дос­татък в слу­чая е, че въз­духът на­о­ко­ло се на­си­ща с го­ля­мо ко­ли­че­ст­во ка­мен­на прах, ко­я­то зас­ти­ла близ­ка­та окол­ност и про­ник­ва в дро­бо­ве­те. Пър­во­то не мо­же да се из­бег­не, но за опаз­ва­не на здра­ве­то задъл­жи­тел­но тряб­ва да се ра­бо­ти с пред­паз­на мас­ка. Мо­же да се проб­ва и мок­ро ря­за­не, ка­то по ли­ни­я­та на ря­за­не с тънък мар­куч се пус­ка струй­ка во­да. Та­ка се пре­до­тв­ра­тя­ва вди­га­не­то на об­ла­ци от прах, а и ус­ло­ви­я­та на ря­за­не се по­доб­ря­ват. На­ма­ля­ва се из­ха­бя­ва­не­то на ре­же­щия диск, кой­то се ох­лаж­да от во­да­та. При то­зи на­чин на ря­за­не дискът изхвър­ля сил­на струя вод­ни кап­ки и ма­ши­на­та тряб­ва да се опаз­ва от на­мок­ря­не.

От всич­ки дис­ко­ве, ко­и­то изп­роб­вах­ме, без как­ви­то и да би­ло пре­тен­ции за срав­ни­те­лен ана­лиз, мно­го доб­ро впе­чат­ле­ние ос­та­ви мал­ко из­ве­ст­на­та мар­ка MARINA, предс­та­ве­на ка­то немс­ка. По на­ше мне­ние те­зи дис­ко­ве с це­на от око­ло 40 лв. имат оп­ти­мал­но съ­от­но­ше­ние це­на-из­но­со­ус­той­чи­вост.

До­ка­то е още пре­сен, из­би­ли­ят над повъ­рхно­ст­та на нас­тил­ка­та ци­мен­тов разт­вор тряб­ва вни­ма­тел­но да се из­чегър­та, за да мо­же впос­ле­д­ствие фу­ги­те рав­но­мер­но да се запъл­нят. След ден-два нас­тил­ка­та се фу­ги­ра, ка­то фу­ги­те се запъл­ват с по-рядък ци­мен­то-пясъ­чен разт­вор (1:2), кой­то вни­ма­тел­но се на­ли­ва с кан­че с чов­ка. След още два дни, къ­де­то е не­об­хо­ди­мо, из­лиш­ни­ят разт­вор се из­чегъ­ртва, а фу­ги­те се заг­лаж­дат с те­ле­на чет­ка.

Майс­торлъкът при фу­ги­ра­не­то, а от­тук и край­ни­ят вид на нас­тил­ка­та сил­но за­ви­си от то­ва, до­кол­ко повъ­рхно­ст­та на пло­чи­те е опа­зе­на от за­цап­ва­не с ци­мен­тов разт­вор. За съ­жа­ле­ние, опаз­ва­не­то е труд­но, а осо­бе­но при нас­тил­ки от чер­вен пясъч­ник повъ­рхно­ст­та на пло­чи­те мно­го лес­но се замър­ся­ва. Нас­тил­ка­та от та­ки­ва пло­чи ста­ва кра­си­ва, са­мо ко­га­то пло­чи­те са чис­ти, без си­ви пет­на от ци­мент. Пло­чи­те от гнайс имат зна­чи­тел­но по-глад­ка повъ­рхност и дос­та по-труд­но задър­жат замър­ся­ва­ния от ци­мен­то­вия разт­вор. Ос­вен то­ва те по пра­ви­ло имат свет­ло оц­ве­тя­ва­не и евен­ту­ал­но­то замър­ся­ва­не вър­ху тях е сла­бо за­бе­ле­жи­мо.

Кол­ко­то и вни­ма­тел­но да се ра­бо­ти, пло­чи­те, по­ве­че или по-мал­ко, се замър­ся­ват. То­ва про­ли­ча­ва, след ка­то изсъх­нат, за­що­то до­ка­то, са влаж­ни, изг­леж­дат доб­ре. Бе­да­та не е не­поп­ра­ви­ма, за­що­то на па­за­ра се про­да­ват пре­па­ра­ти на ки­се­лин­на ос­но­ва за по­чи­ст­ва­не на замър­ся­ва­ния от ци­мен­то­ви и ва­ро­ви разт­во­ри вър­ху стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли – камък, тух­ли и др. Це­на­та на ре­но­ми­ра­ни­те внос­ни пре­па­ра­ти е око­ло 20 лв./l и за­то­ва изб­рах­ме пре­па­рат румъ­нско про­из­во­д­ство с це­на 21 лв. за ту­ба от 3 l. Опитът ни по­ка­за, че той мно­го доб­ре по­чи­ст­ва, вклю­чи­тел­но и кап­риз­ни­те чер­ве­ни пло­чи от пясъч­ник, осо­бе­но ко­га­то из­ми­ва­не­то след тре­ти­ра­не с пре­па­ра­та се извър­ши под ви­со­ко на­ля­га­не с во­до­ст­руй­на ма­ши­на.

Пло­чи­те от пясъч­ник имат и друг не­дос­татък – те прос­мук­ват за­бе­ле­жи­мо во­да. За­то­ва, след ка­то се по­чис­тят и изсъх­нат доб­ре, е же­ла­тел­но да се ла­ки­рат с под­хо­дящ лак. На па­за­ра се пред­ла­гат ня­кол­ко ви­да ла­ко­ве, пред­наз­на­че­ни спе­ци­ал­но за имп­рег­ни­ра­не на ка­мен­ни об­ли­цов­ки. Ед­ни от тях про­ник­ват в дъл­бо­чи­на на ма­те­ри­а­ла, пред­паз­ват го за го­ди­на-две сре­щу про­ник­ва­не на вла­га – с то­ва и от раз­ру­ша­ва­не всле­д­ствие на замръз­ва­не на во­да през зи­ма­та. Та­зи имп­рег­на­ция тряб­ва пе­ри­о­дич­но да се под­но­вя­ва след по­со­че­ния пе­ри­од. Дъл­бо­ко про­ник­ва­щи­те пре­па­ра­ти поч­ти не ос­та­вят блес­тя­щи сле­ди вър­ху повъ­рхно­ст­та на ка­мен­ни­те пло­чи, но оп­ре­де­ле­но под­чер­та­ват струк­ту­ра­та и пра­вят цве­то­ве­те по-яр­ки, а об­ли­цов­ка­та ка­то ця­ло по-кра­си­ва. Дру­ги ла­ко­ве при­да­ват на повъ­рхно­ст­та ви­дим блясък, ко­е­то до из­ве­ст­на сте­пен на­ру­ша­ва ес­те­ст­ве­ния вид на ка­мен­но­то пок­ри­тие.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Полагане на настилки и облицовки от естествен камък”

Евгений Тренов | юни 23rd, 2015 at 11:21 pm

Здравейте,
Казаха ми, че лепенето на естествен камък върху бетон е задължително да бъде с флексово лепило- веднъж заради атмосферните условия (свиване, разширяване) и второ, заниженото качество на цимента. Ако го направя с цимент и пясък, по цитат на майстор- след година, най-много две ще се орони и отлепи. Така ли е или не?

„Направи сам“: Отговорът, който получихме от експерт на „Хенкел България“, е: „В интерес на истината не е невъзможно лепенето да стане и с обикновен цименто-пясъчен разтвор. Той обаче работи добре при много по-ограничени условия спрямо „флексовите“ лепила, като например по-попиваеми и недеформируеми основа и камък, ниски линейни разширения и свивания и т.н. Така че, от гледна точка на сигурност и за по-дълготрайно лепене, е наистина по-добре да се използва висококачествено (флексово) лепило.“

Васко Гергиев | септември 21st, 2015 at 12:13 am

Здравейте, как трябва да се подготви основата, която е итонг за облицоване с гнайс. Става въпрос за външна стена – парапет на тераса.
Благодаря!

„Направи сам“. Поискахме консултация от специалистите на „Ксела България“, която гласи:
Детайли за изпълнение на каменни облицовки са публикувани в брошурата „Строителство с YTONG.
Основни архитектурно-строителни детайли“. Във всички случай основата трябва да бъде почистена от полепнали или ронещи се частици и старателно обезпрашена.
Свързващите разтвори или лепила трябва да имат добра адхезия към YTONG и при използването им да се спазват стриктно указанията на производителя.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото