В категории: Брой 9-10/2003, Градина, Декорация и защита, Ремонти, Строителство

„Патиниране“ на метални повърхнини

По­го­вор­ка­та „Тонът пра­ви му­зи­ка­та” за майс­то­ра бих пе­реф­ра­зи­рал: „Бо­я­та да­ва завър­ше­ния вид на из­майс­то­ре­но­то”, би­ло то ма­зил­ка, дог­ра­ма или бал­ко­нс­ки па­ра­пет. По нас­ле­де­на от по-пред­ни го­ди­ни тра­ди­ция па­ра­пе­ти­те, как­то и поч­ти всич­ки ме­тал­ни конструк­ции на отк­ри­то най-чес­то са оц­ве­те­ни в чер­ве­но­ка­фя­во, какъв­то е цветът на ан­ти­ко­ро­зи­он­ни­те грун­до­ве мест­но про­из­во­д­ство. Хем, нет­рай­на за­щи­та, ко­я­то след го­ди­на-две се пре­да­ва пред ръж­да­та, хем, гро­зо­тия. То­ва лес­но мо­же да се про­ме­ни, сти­га чо­век да поз­на­ва но­ви­те, все още мал­ко из­по­лз­ва­ни у нас бо­яд­жийс­ки ма­те­ри­а­ли. Иде­я­та се по­ро­ди след по­се­ще­ние в ед­на майс­то­рс­ки отк­рай-док­рай из­пи­па­на кит­на дву­е­таж­на къ­ща в Си­ме­о­но­вс­ко-Дра­га­ле­вс­кия район с още по-при­леж­но под­ре­де­на гра­ди­на. Всич­ки ме­тал­ни пред­ме­ти – па­ра­пе­ти на бал­ко­ни­те и външни­те стъл­би­ща, во­дос­точ­ни­те тръ­би и ог­рад­ни­те плат­на бя­ха оц­ве­те­ни в чер­но със син­ка­во­зе­ле­ни­кав от­тенък, уди­ви­тел­но на­по­до­бя­ващ па­ти­на­та на ста­рин­ни из­де­лия от мед. То­зи ню­анс уди­ви­тел­но доб­ре хар­мо­ни­ра­ше на вра­ти­те от ко­ва­но же­ля­зо и на пок­ри­ти­те с тъм­ни ка­мен­ни пло­чи алеи в гра­ди­на­та.

След ка­то прегър­нах­ме иде­я­та, не бе труд­но да отк­ри­ем и сек­ре­та на ори­ги­нал­но­то оц­ве­тя­ва­не – ма­те­ри­а­ли­те на ита­ли­а­нс­ка­та фир­ма Farbe S.P.A. Бли­зо 40 го­ди­ни тя раз­ра­бот­ва ла­ко-бо­яд­жийс­ки ма­те­ри­а­ли, а през пос­лед­ни­те го­ди­ни ус­пеш­но зае мяс­то и на па­за­ри­те в стра­ни­те от Из­точ­на Ев­ро­па.

Ка­то пър­ви слой се на­на­ся бо­я­та FERO’ gel, чер­на на цвят с блес­тя­що ла­ко­во или коп­ри­не­но ма­то­во пок­ри­тие. Ние изб­рах­ме вто­ро­то. Ос­вен, че слу­жи за ос­но­ва, то­ва е от­лич­на ан­ти­ко­ро­зи­он­на боя, ко­я­то га­ран­ти­ра мно­го доб­ра за­щи­та. Ха­рак­тер­но за нея е, че мо­же да се на­на­ся и вър­ху ве­че ръж­дя­са­ли повъ­рхнос­ти, сти­га ръж­да­та да не е об­ра­зу­ва­ла лес­но от­де­ля­щи се люс­пи. Пре­па­ратът FERO’ gel свързва и не­ут­ра­ли­зи­ра ръж­да­та и пре­ус­та­но­вя­ва про­це­са на ко­ро­зия. За доб­ро­то му зах­ва­ща­не ос­но­ва­та тряб­ва да бъ­де гру­бо по­чис­те­на и обез­мас­ле­на. Кон­сис­тен­ци­я­та на бо­я­та е гъс­та и пре­ди упот­ре­ба се раз­реж­да до око­ло 10% със спе­ци­а­лен раз­ре­ди­тел (Giulia). На­на­ся се с чет­ка или ва­ляк, ка­то има от­лич­на пок­рив­на спо­соб­ност. С 1 kg боя мо­же да се пок­рие 12–15 m³ площ. Бо­я­та изсъх­ва за 8 ча­са до сте­пен повъ­рхно­ст­та да мо­же да се до­кос­ва, а за пъл­но­то и изсъх­ва­не е не­об­хо­ди­мо ед­но де­но­но­щие.

Ка­то вто­ри слой се полага спе­ци­а­лен лак на си­ли­ко­но­ва ос­но­ва SMALTO UNO, кой­то е съответно то­ни­ран (Verde Patine) за при­да­ва­не на па­ти­ни­ран вид на бо­я­ди­са­ни­те с не­го повъ­рхнос­ти. Ос­вен от­лич­ни­те си де­ко­ра­тив­ни ка­че­ст­ва лакът съз­да­ва твър­до, ус­той­чи­во на драс­ка­не и изт­ри­ва­не пок­ри­тие, ко­е­то труд­но задър­жа замър­ся­ва­ния и мно­го лес­но се по­чи­ст­ва. Пок­ри­ти­е­то е блес­тя­що, елас­тич­но и ус­той­чи­во на тер­мич­но раз­ши­ре­ние. Пред­ла­гат се и бои, ими­ти­ра­щи го­ре­на мед, бронз и др.

За пос­ти­га­не на же­ла­ния от нас ефект оба­че лакът се на­на­ся съв­сем пес­те­ли­во чрез по­туп­ва­не с вър­ха на по­лу­су­ха твър­да чет­ка, кол­ко­то да ос­та­ви сле­ди, на­по­до­бя­ва­щи из­би­ла с го­ди­ни­те па­ти­на всле­д­ствие на окис­ля­ва­не на ме­тал­на­та повъ­рхност. Та­зи тех­ни­ка на­пом­ня ши­ро­ко при­ла­га­ни­те пре­ди го­ди­ни ими­та­ции на дър­ве­сен фла­дер вър­ху бо­я­ди­са­ни с блаж­на боя плос­кос­ти. Все пак се изиск­ва из­вес­тен опит и за­то­ва е не­об­хо­ди­мо да се пот­ре­ни­ра на не осо­бе­но предс­та­ви­тел­но мяс­то, до­ка­то се по­лу­чи тър­се­ни­ят ефект. В за­ви­си­мост от на­чи­на на по­ла­га­не на връх­ния слой пок­ри­ти­е­то ста­ва или пре­об­ла­да­ва­що тъм­но, близ­ко до чер­на­та ос­но­ва, или син­ка­во­то пок­ри­тие се отк­ро­я­ва по-яр­ко. Въп­рос на вкус и на уме­ние.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото