В категории: Брой 9-10/2003, Дърводелство и обзавеждане, Ремонти

Армирана защита на водобраните на прозорци с дървени рамки

След зи­ма­та ид­ва про­лет, след нея ля­то, а сле­ди­те, при­чи­не­ни от дъл­ги­те ме­се­ци на сту­до­ве и по­ви­ше­на вла­га ос­та­ват. Ед­на от най-зас­т­ра­ше­ни­те час­ти на сгра­да­та е ста­ра­та дър­ве­на дог­ра­ма, ко­я­то изис­к­ва неп­рес­тан­ни гри­жи, за да мо­же да се удъл­жи жи­во­тът й. Най-уяз­ви­ми са водоб­ра­ни­те в дол­на­та част на вся­ко кри­ло, по ко­и­то се сти­ча дъж­дов­на­та во­да и се за­дър­жа сняг. Прак­ти­ка­та е по­ка­за­ла, че оби­чай­на­та за­щи­та чрез бо­я­дис­ва­не из­дър­жа не по­ве­че от го­ди­на-две, след ко­е­то сло­ят боя за­поч­ва да се лю­щи и вла­га­та дос­ти­га без­п­ре­пят­с­т­ве­но до дър­ве­си­на­та. За­то­ва аз при­ло­жих друг спо­соб и смея да твър­дя, че ве­че по­ве­че от де­сет го­ди­ни мо­и­те про­зор­ци са доб­ре за­щи­те­ни и не се на­ла­га вся­ка го­ди­на да ги ре­мон­ти­рам. То­ва пос­тиг­нах та­ка:

Пър­ва­та за­да­ча е во­доб­ра­ни­те да бъ­дат доб­ре по­чис­те­ни от ос­та­тъ­ци­те от ста­ра­та боя, от по­пад­на­ли вър­ху тях ки­то­ве или ма­д­жун. Дър­ве­си­на­та тряб­ва да бъ­де су­ха. След то­ва во­доб­ра­ни­те се им­п­рег­ни­рат с под­хо­дящ, дъл­бо­ко про­ник­ващ грунд за дър­во. След­ва­ща­та опе­ра­ция е на­на­ся­не на слой от ак­ри­лат­на дис­пер­си­он­на боя или ал­ки­ден лак и вед­на­га вър­ху во­доб­ра­на се раз­с­ти­ла лен­та от стък­лен во­ал (стък­ло­мат). С чет­ка­та тя се при­тис­ка, до­ка­то по­тъ­не в бо­я­та. Щом плас­тът за­съх­не от­го­ре се на­на­ся още един за­щи­тен пласт, кой­то из­ця­ло пок­ри­ва ар­ми­ро­въч­на­та лен­та. Та­ка на прак­ти­ка се по­лу­ча­ва де­бел ар­ми­ран пласт боя.

Же­ла­тел­но е то­зи за­щи­тен пласт да не опи­ра плът­но в стък­ло­то, за­що­то ще съз­да­де зат­руд­не­ния при евен­ту­ал­на­та му смя­на. Ос­та­ва­щи­ят про­цеп се за­пъл­ва ста­ра­тел­но със си­ли­ко­но­ва пас­та. С та­ка­ва пас­та тряб­ва доб­ре да се уп­лът­нят всич­ки про­лу­ки меж­ду стък­ло­то и фал­цо­ве­те в рам­ки­те, вклю­чи­тел­но и от­към вът­реш­на­та стра­на на про­зор­ци­те. Та­ка се пре­дот­в­ра­тя­ва про­ник­ва­не­то на от­де­ле­на вър­ху стък­ла­та во­да от кон­ден­зи­ра­ли па­ри. Ос­вен че ов­лаж­ня­ват дър­ве­си­на­та и се съз­да­ват бла­гоп­ри­ят­ни ус­ло­вия за ней­но­то заг­ни­ва­не, вла­га­та мо­же да зам­ръз­не през зи­ма­та и най-мал­ка­та вре­да ще бъ­де бър­зо на­пук­ва­не на бо­я­та.

След ка­то ня­ма­ме па­ри да си ку­пим мо­дер­на плас­т­ма­со­ва дог­ра­ма, по­не да под­дър­жа­ме в до­бър вид ста­ри­те дър­ве­ни про­зор­ци.

Инж. Ки­рил Ки­ров

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото