В категории: Брой 3-4/2003, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Металообработване, Облицовки и настилки

Малка ъглошлайфмашина Raider RD-AG12

Ъг­лош­лайфмашините ма­ши­ни от­дав­на са вклю­че­ни в ос­нов­но­то „въ­о­ръ­же­ние” на все­ки про­фе­си­о­на­лист или до­ма­шен майс­тор. Спо­ред ди­а­ме­тъ­ра на аб­ра­зив­ния диск те се де­лят на две ос­нов­ни гру­пи:

◊ Го­ле­ми (и теж­ки) ма­ши­ни, пред­наз­на­че­ни за държане с две ръ­це, и ди­а­ме­тър на дис­ка 230 и 180 mm.

◊ Мал­ки ма­ши­ни с ди­а­ме­тър на дис­ка 115, 125 и 150 mm, чи­е­то тег­ло и раз­ме­ри поз­во­ля­ват по вре­ме на ра­бо­та да се дър­жат с ед­на ръ­ка.

Ма­ши­ни­те от вся­ка гру­па имат сво­е­то спе­ци­фич­но при­ло­же­ние, ка­то ед­ни­те не мо­гат да за­ме­нят пъл­но­цен­но дру­ги­те. Мал­ки­те мо­де­ли имат по-уни­вер­сал­но при­ло­же­ние, ка­то на прак­ти­ка пок­ри­ват це­лия ди­а­па­зон от при­ло­же­ния в до­маш­ни ус­ло­вия. С тях се ре­жат ме­тал­ни про­фи­ли, тръ­би и ла­ма­ри­на, изглаждат се и гру­бо се шли­фо­ват за­ва­ръч­ни ше­во­ве и дру­ги по­вър­х­нос­т­ни не­рав­нос­ти, те са иде­а­лен ин­с­т­ру­мент за по­чис­т­ва­не на ръж­да, за пре­мах­ва­не на ста­ри бои и т.н. С тях съ­що та­ка от­лич­но се ре­жат ке­ра­мич­ни и ка­мен­ни пло­чи.

Тес­т­ва­на­та от нас ма­ши­на Raider RD-AG12 е ед­на от че­ти­ри­те ъг­лош­ли­фо­въч­ни ма­ши­ни, ко­и­то Ев­ро­мас­тер пред­ла­га на на­шия па­зар в ди­а­па­зо­на машини с ди­а­ме­тър на дис­ка 115–180 mm.

Ма­ши­на­та е от кла­са на мал­ки­те, пред­наз­на­че­ни за ра­бо­та с ед­на ръ­ка, с ди­а­ме­тър на дис­ка 115 mm. За своя клас тя има мно­го доб­ра мощ­ност – 850 W. За раз­ли­ка от по­ве­че­то кон­ку­ре­нт­ни модели, Raider RD-AG12 има плав­но елект­рон­но ре­гули­ра­не на честотата на вътрене в ди­а­па­зо­на 4000–11 000 minˉ¹. То­ва поз­во­ля­ва до­пъл­ни­тел­но да се раз­ши­ри сферата на възможните при­ло­же­ния. С цир­ку­ля­рен диск с твър­дос­п­лав­ни зъ­би и ра­бот­на­та за цир­ку­ляр­ни­те три­о­ни чес­то­та на вър­те­не око­ло 5000 minˉ¹, с ъг­лош­ли­фовъч­на­та машина мо­же да се ре­жат дъс­ки, летви, бич­ме­та и дру­ги конструктивни елементи от дър­во. То­ва е съ­щес­т­ве­но пре­дим­с­т­во, за­що­то, да­же и да раз­по­ла­га­те с ръ­чен елек­т­ри­чес­ки цир­ку­ляр, той е пред­наз­на­чен пре­дим­но за раз­к­ро­я­ва­не на пло­чи, в по-мал­ка сте­пен на дъс­ки и съвсем не-подходящ за къси летви и дъсчици. Не че майс­то­ри­те и се­га не из­пол­з­ват обик­но­ве­ни­те дис­ко­ве за ме­тал за ря­за­не на дър­ве­ни ма­те­ри­а­ли, ка­то рис­ку­ват да оса­ка­тят се­бе си или окол­ни­те при счуп­ва­не на дис­ка. Този абсолютно неправилен начин на рязане е свър­за­н с обил­но от­де­ля­не на пу­шек и об­га­ря­не на дър­во­то око­ло про­ре­за.

Ако се за­ни­ма­ва­те с пра­ве­не на коф­раж, нап­ри­мер, или дру­ги гру­би дър­во­дел­с­ки дейности, Raider RD-AG12 от­лич­но ще вър­ши ра­бо­та ка­то ком­пак­т­на, удоб­на за ра­бо­та уни­вер­сал­на ма­ши­на за об­ра­бот­ва­не на ме­та­ли, ка­мен­ни ма­те­ри­а­ли и дър­во. Нис­ки­те обо­ро­ти пра­вят въз­мож­но из­пол­з­ва­не­то на ма­ши­на­та и за ря­за­не на ме­ки, чув­с­т­ви­тел­ни към наг­ря­ва­не ма­те­ри­а­ли, ка­то плас­т­ма­си, плек­сиг­лас, пок­рив­ни плос­кос­ти на би­тум­на ос­но­ва и т.н.

Към по­ло­жи­тел­ни­те ка­чес­т­ва на ма­ши­на­та ще по­со­чим още на­ли­чи­е­то на ме­ха­ни­зъм (бутон) за бло­ки­ра­не вър­те­не­то на шпин­де­ла, с ко­е­то се улес­ня­ва смя­на­та на дис­ка. Пус­ко­ви­ят бу­тон фун­к­ци­о­ни­ра плав­но и си­гур­но, а ма­ши­на­та ра­бо­ти без за­бе­ле­жи­ми виб­ра­ции. Гор­на­та стра­на на тя­ло­то на ма­ши­на­та е офор­ме­на с елас­тич­на ка­у­чу­ко­ва влож­ка, ко­я­то на­ма­ля­ва пре­да­ва­ни­те вър­ху ръ­ка­та виб­ра­ции и спомага за по-здра­во­то зах­ва­ща­не.

Към ма­ши­на­та с мар­ка­та Raider се дос­та­вят кар­боф­лек­с­ни дис­ко­ве за ря­за­не и шли­фо­ва­не на ме­тал и ка­мък, ме­тал­ни дис­ко­ве с ди­а­ман­те­на по­сип­ка за ря­за­не на ке­ра­мич­ни и тън­ки ка­мен­ни пло­чи, цир­ку­ляр­ни дис­ко­ве за ря­за­не на дър­во, ро­та­ци­он­ни ме­тал­ни чет­ки с раз­лич­на твър­дост от сто­ма­не­ни и ме­син­го­ви тел­че­та.

Raider RD-AG12 се про­да­ва на край­на це­на 59 лв. и ед­на го­ди­на га­ран­ция.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото