В категории: Брой 7-8/2002, Материали, Хидроизолация

Монтиране на ФУНДАЛИН – многофункционална влагозащитна мембрана

Found1В ми­на­лия брой под­роб­но ви за­поз­нах­ме с един от най-но­ви­те и най-мо­дер­ни­ вла­го­за­щит­ни ма­те­ри­а­ли – ФУН­ДА­ЛИН, про­из­во­д­ство на Onduline Group – Фран­ция. Нак­рат­ко, за те­зи, ко­и­то са про­пус­на­ли пре­диш­ния брой, ФУН­ДА­ЛИН е изк­лю­чи­тел­но ус­той­чи­ва, вла­го­за­щит­на мемб­ра­на, спе­ци­ал­но про­ек­ти­ра­на по най-но­ви­те тех­но­ло­гии за за­щи­та от про­ник­ва­не на вла­га, въз ос­но­ва­ на на­ли­чи­е­то на въз­ду­шен слой меж­ду за­щи­та­ва­на­та сте­на и за­щит­на­та во­до­неп­ро­пу­ск­ли­ва мемб­ра­на. Ма­те­ри­алът съз­да­ва „ба­ри­е­ра” меж­ду вла­га­та и за­щи­та­ва стро­и­тел­на­та конструк­ция, ка­то съ­щев­ре­мен­но оси­гу­ря­ва рав­но­мер­но разп­ре­де­ляне на пар­ци­ал­но­то и хид­рос­та­тич­но­то на­ля­га­не на во­да­та и вод­ни­те па­ри вър­ху ця­ла­та повъ­рхност. Про­из­веж­да се от ви­со­ко­ка­че­ст­вен по­ли­е­ти­лен „Ви­со­ка плът­ност”, ка­то спе­ци­ал­но щам­по­ва­ни­те гнез­да оси­гу­ря­ват въз­душ­но прост­ра­н­ство с обем 4 l/m². Де­бе­ли­на­та на по­ли­е­ти­ле­но­вия лист е 0,6 mm, а дъл­бо­чи­на­та на гнез­да­та – 8 mm.

ФУН­ДА­ЛИН се по­ла­га лес­но и бър­зо. Не­об­хо­ди­мо е са­мо да се след­ват инструк­ци­ите за мон­таж и осо­бе­но да се спаз­ват ука­за­ни­я­та за застъп­ва­не при снаж­да­не.

Found2Found3

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 7-8/2002, Материали, Хидроизолация

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото