В категории: Бани и кухни, Брой 7-8/2002, Дърводелство и обзавеждане, Материали

Мебели с готови елементи от Mr. Bricolage

Спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те тър­го­вс­ки ве­ри­ги, ка­то Mr. Bricolage и сто­я­щи­те зад тях мно­гоб­рой­ни про­из­во­ди­те­ли, ряз­ко скъ­си­ха дис­тан­ци­я­та меж­ду про­фе­си­о­на­лис­ти­те и до­маш­ни­те майс­то­ри. Те фор­ми­ра­ха и но­ва­та предс­та­ва за прин­ци­па „Нап­ра­ви си сам”. Вмес­то час­тич­но спа­се­ние от хро­ни­чес­кия сто­ков де­фи­цит пре­ди го­ди­ни „са­моп­ра­ве­не­то” съ­че­та­ва удо­во­л­стви­е­то, ко­е­то дос­та­вя ра­бо­та­та със съв­ре­мен­ни инстру­мен­ти, прис­по­соб­ле­ния и го­то­ви еле­мен­ти, със за­вид­на­та ле­ко­та, с ко­я­то все­ки мо­же да из­ра­бо­ти го­ля­ма част от ме­бе­ли­те в до­ма си. Вмес­то да ку­пу­ва не­об­ра­бо­те­ни су­ро­ви дъс­ки, ко­и­то след по­не шест­ме­сеч­но су­ше­не тряб­ва да рен­дос­ва и разк­ро­я­ва, как­то и да изкъ­рпва че­по­ве, се­га до­маш­ни­ят майс­тор оти­ва в Mr. Bricolage и си ку­пу­ва не­об­хо­ди­ми­те му дъс­ки или лет­ви. При то­ва напъл­но пра­ви, без де­фек­ти, с точ­ни раз­ме­ри и глад­ко че­ти­ри­ст­ран­но рен­до­са­ни. В до­маш­ни ус­ло­вия, да­же и да раз­по­ла­га­те с доб­ре об­за­ве­де­на дър­во­де­лс­ка ра­бо­тил­ни­ца с малък нас­то­лен аб­рихт, твър­де труд­но мо­же да пос­тиг­не­те точ­но­ст­та на раз­ме­ри­те на из­ляз­ла­та от шрайх­му­са дъс­ка. С пъл­ния комп­лект от всевъз­мож­ни го­то­ви еле­мен­ти за стъл­би­ща, ко­и­то съ­що мо­же да на­ме­ри­те в ма­га­зи­на, не ви е ну­жен майс­тор и спе­ци­а­ли­зи­ра­на ра­бо­тил­ни­ца, за да пост­ро­и­те изящ­на и здра­ва стъл­ба.

Bri1Bri3Да­же и бег­ли­ят пог­лед в дър­во­де­лс­кия сек­тор на ма­га­зи­на по­каз­ва, че най-бо­га­та е ко­лек­ци­я­та от пло­то­ве и вра­тич­ки, пред­наз­на­че­ни за из­ра­бот­ва­не на кор­пус­ни ме­бе­ли. Под то­ва по­ня­тие спе­ци­а­лис­ти­те раз­би­рат раз­лич­ни ви­до­ве шка­фо­ве, сгло­бе­ни от ме­бел­ни пло­чи. Та­ки­ва са кух­не­нс­ки­те шка­фо­ве, раз­лич­ни­те гар­де­ро­би, биб­ли­о­те­ки, ета­жер­ки и др. Ти­пич­но мяс­то за изя­ва на до­маш­ния майс­тор са и вгра­де­ни­те в ни­ши шка­фо­ве, ко­и­то по пра­ви­ло имат нес­тан­да­рт­ни раз­ме­ри в за­ви­си­мост от на­лич­но­то мяс­то. От­лич­на въз­мож­ност за изя­ва пре­дос­та­вят и та­ва­нс­ки­те по­ме­ще­ния с тех­ни­те чес­то пъ­ти ско­се­ни та­ва­ни.

Ос­нов­ни­ят ма­те­ри­ал, от кой­то се из­ра­бот­ват шка­фо­ве­те, са раз­лич­ни­те ви­до­ве ме­бел­ни пло­чи. Съв­ре­мен­ни­те пло­чи са дос­татъч­но здра­ви, а ли­це­ви­те им повъ­рхнос­ти са об­ли­цо­ва­ни с ес­те­ст­вен фур­нир или с ме­ла­ми­но­во пок­ри­тие. Те­зи пок­ри­тия се про­из­веж­дат при го­ля­мо раз­но­об­ра­зие от цве­то­ве и шар­ки, ко­и­то ими­ти­рат всич­ки бла­го­род­ни и скъ­пи ви­до­ве дър­ве­си­на. Ос­вен то­ва ме­ла­ми­но­ви­те пок­ри­тия са плът­ни, не про­пус­кат во­да, мо­гат да се ми­ят, в из­ве­ст­ни гра­ни­ци издър­жат и на наг­ря­ва­не. По­ра­ди то­ва те са пред­по­чи­та­ни­ят ма­те­ри­ал за из­ра­бот­ва­не на кух­не­нс­ки ме­бе­ли.

В Mr. Bricolage се пред­ла­га изк­лю­чи­тел­но ши­ро­ка га­ма от пло­то­ве с фур­ни­ро­ва­ни кан­то­ве и ве­ро­ят­но­ст­та да на­ме­ри­те точ­но не­об­хо­ди­мия ви раз­мер, или пък съв­сем близък до не­го, е мно­го го­ля­ма. Раз­ме­ри­те на пред­ла­га­ни­те го­то­ви пло­то­ве са съ­об­ра­зе­ни и със стан­да­рт­ни­те го­ле­ми­ни на раз­лич­ни­те шка­фо­ве. В слу­чай че се на­ло­жи ня­кой плот да се скъ­си, то­ва мо­же и са­ми да сто­ри­те, но та­зи опе­ра­ция мо­же да бъ­де извър­ше­на още в са­мия ма­га­зин, къ­де­то раз­по­ла­гат с за разк­ро­я­ва­не на де­тай­ли от ме­бел­ни пло­чи, за тях­но­то кан­ти­ра­не, за ря­за­не на стък­ла и т.н. Це­на­та за ря­за­не на пло­чи е пре­неб­ре­жи­мо мал­ка – 0,49 лв. на срез. Ос­вен то­ва опе­ра­ци­я­та се извъ­ршва на ма­ши­на, ко­я­то га­ран­ти­ра напъл­но прав срез и за­паз­ва­не на пер­пен­ди­ку­ляр­но­ст­та меж­ду стра­ни­те на де­тай­ли­те – не­що, ко­е­то у до­ма, с ръ­чен цир­ку­ляр и по­ло­же­на вър­ху дър­ве­ни ма­га­ре­та пло­ча труд­но, бих­те пос­тиг­на­ли.

Все­ки, кой­то е сгло­бя­вал шкаф или чек­мед­же, знае, че стра­ни­ци­те, подът, та­ванът и гърбът се пра­вят и сгло­бя­ват лес­но. Съ­що­то твър­де­ние оба­че не ва­жи за вра­ти­те на шка­фо­ве­те и че­ла­та на чек­мед­же­та­та. А от тях в най-го­ля­ма сте­пен за­ви­си външни­ят вид на шка­фа. Из­ра­бот­ва­не­то в до­маш­ни ус­ло­вия на ка­че­ст­ве­ни и кра­си­ви вра­тич­ки, ка­то по­ка­за­ни­те на сним­ки­те, не е лес­на ра­бо­та, а чес­то пъ­ти е и невъз­мож­но. В Mr. Bricolage ще на­ме­ри­те ре­ше­ни­е­то и на то­зи проб­лем – дос­та раз­но­об­ра­зен по фор­ми и го­ле­ми­ни асор­ти­мент от вра­тич­ки за шка­фо­ве и че­ла за чек­мед­же­та. Към мо­мен­та се пред­ла­гат два ос­нов­ни ви­да, спо­ред ма­те­ри­а­ла и тех­но­ло­ги­я­та на из­ра­бот­ка. Ед­ни­те са из­ра­бо­те­ни от ма­сив­на иг­ло­ли­ст­на дър­ве­си­на с таб­ли, а дру­ги са нап­ра­ве­ни от пло­чи MDF с ла­ко­во пок­ри­тие. Вра­тич­ки­те и че­ла­та от иг­ло­ли­ст­на дър­ве­си­на мо­гат да се об­ра­бо­тят с ла­зур­ни и дру­ги безц­вет­ни ла­ко­ве или след кит­ва­не и шли­фо­ва­не да се ла­ки­рат с под­хо­дящ цве­тен лак.

Bri4Bri2Ако на­ме­ри­те точ­но не­об­хо­ди­ма­та ви по го­ле­ми­на вра­тич­ка или че­ло, доб­ре, ако ли пък не, зас­лу­жа­ва си да пре­мис­ли­те още веднъж пър­во­на­чал­на­та конструк­ция на шка­фа и да пре­це­ни­те как да на­го­ди­те раз­ме­ри­те му спо­ред най-близ­ка­та по фор­ма го­то­ва вра­тич­ка. То­ва във все­ки слу­чай ще ви спес­ти дос­та гри­жи, за­що­то, как­то спо­ме­нах­ме ве­че не­ед­нок­рат­но, с до­маш­ни дър­во­об­ра­бот­ва­щи ма­ши­ни по­ка­за­ни­те тук вра­тич­ки ед­ва ли мо­же да се нап­ра­вят.

Го­лям ин­те­рес предс­тав­ля­ват и барп­ло­то­ве­те, пред­наз­на­че­ни ос­нов­но за кух­не­нс­ки ме­бе­ли. Към мо­мен­та в Mr. Bricolage се про­да­ват пло­то­ве с дъл­жи­ни 160 и 200 cm (при де­бе­ли­на 3 cm) и със стан­да­рт­на­та за кух­не­нс­ки­те пло­то­ве ши­ро­чи­на 60 cm. За смет­ка на то­ва раз­но­об­ра­зи­е­то от цве­то­ве и ок­рас­ка е го­ля­мо, как­то се виж­да на сним­ки­те. Из­борът е дос­татъ­чен да за­до­во­ли и най-взис­ка­тел­на­та до­ма­ки­ня. За те­зи пло­то­ве са ха­рак­тер­ни две ка­че­ст­ва, свър­за­ни с тях­но­то пред­наз­на­че­ние. Имат де­бе­ло и здра­во, во­до- и тер­мо­ус­той­чи­во пок­ри­тие, ко­е­то га­ран­ти­ра го­ля­ма­та им дъл­гот­рай­ност. Чел­ни­ят им кант е за­об­лен, ка­то пок­ри­ти­е­то плав­но го обгръ­ща и продъл­жа­ва от дол­на­та стра­на на пло­та, без как­ви­то и да би­ло неплът­нос­ти, през ко­и­то мо­же да про­ник­не вла­га. Не слу­чай­но пло­чи­те за барп­ло­то­ве имат до 200 cm дъл­жи­на, за­що­то цел­та е да се нап­ра­ви дълъг неп­рекъс­нат плот, в кой­то с ле­ко­та мо­же да се из­ре­же и от­вор за уми­вал­ни­ка, а под не­го мо­же да се пос­та­ви кух­не­нс­ки шкаф, ми­ял­на ма­ши­на и т.н. Стра­нич­ни­те кан­то­ве на пло­ча­та се об­леп­ват с под­хо­дя­що оц­ве­тен спе­ци­а­лен ши­рок кант, кой­то се ле­пи с кон­та­кт­но ле­пи­ло.

При ра­бо­та с го­то­ви де­тай­ли задъл­жи­тел­но ус­ло­вие е да раз­по­ла­га­те с ин­фор­ма­ция за на­лич­на­та еле­ме­нт­на ба­за. Не мо­же да констру­и­ра­те и ораз­ме­ри­те шкаф, без да зна­е­те как­ви раз­ме­ри пло­то­ве, вра­тич­ки или че­ла ще на­ме­ри­те в ма­га­зи­на. То­ва мо­же да ста­не ед­ва след не­кол­кок­рат­но раз­хож­да­не до ма­га­зи­на и во­де­не на под­роб­ни за­пис­ки.

Bri5За да ви спес­тим то­зи труд, се пос­та­рах­ме да нап­ра­вим из­вад­ка от но­ме­нк­ла­ту­ра­та на „Mr. Bricolage”, ка­то ин­фор­ма­ци­я­та е обоб­ще­на спо­ред раз­ме­ри­те и ма­те­ри­а­ла на пло­то­ве­те, вра­тич­ки­те и че­ла­та за чек­мед­же­та. Кол­ко­то до ви­да и оц­ве­тя­ва­не­то на повъ­рхно­ст­но­то пок­ри­тие, то­ва ос­та­вя­ме на ва­шия из­бор. В таб­ли­ци­те не са по­со­че­ни це­ни, защото те силно за­ви­сят от ви­да и цвета на пок­ри­ти­е­то. Та­ка ве­че мо­же да пристъ­пи­те към констру­и­ра­не на шка­фо­ве при най-пъл­но­цен­но из­по­лз­ва­не на на­лич­ни­те го­то­ви еле­мен­ти. И ко­га­то по­се­ти­те Mr. Bricolage с ве­че под­гот­вен чер­теж и списък на не­об­хо­ди­ми­те ви ма­те­ри­а­ли, ще зна­е­те точ­но как­во тър­си­те и на мяс­то ще ос­та­не са­мо до­у­точ­ня­ва­не на ня­кои де­тай­ли, вклю­чи­тел­но и да въз­ло­жи­те разк­ро­я­ва­не­то и кан­ти­ра­не­то в ате­ли­е­то за ус­лу­ги.

Bri6Ме­бел­ни пло­чи

Тук ще разг­ле­да­ме са­мо пред­ла­га­ни­те в Mr. Bricolage ма­те­ри­а­ли. Ма­со­во из­по­лз­ва­ни­те се­га пло­чи за из­ра­бот­ва­не на ме­бе­ли са от дър­вес­ни час­ти­ци (ПДЧ) и пре­со­ва­ни дър­вес­ни влак­на (MDF).

Пло­чи­те от дър­вес­ни час­ти­ци се със­то­ят от го­ре­що пре­со­ва­ни и сле­пе­ни час­ти­ци сит­но разд­ро­бе­на дър­ве­си­на, ка­то най-чес­то се из­по­лз­ват трис­лой­ни­те, а има и по-ка­че­ст­ве­ни, мно­гос­лой­ни, пло­чи. От­дел­ни­те сло­е­ве съдър­жат раз­лич­но го­ле­ми час­ти­ци, ка­то по то­зи на­чин се уве­ли­ча­ват здра­ви­на­та и ус­той­чи­во­ст­та на пло­ча­та, по­доб­ря­ва се задър­жа­не­то на вин­то­ве­те в нея. Ха­рак­тер­но за те­зи пло­чи е, че не се из­мя­тат и де­фор­ми­рат и прак­ти­чес­ки не про­ме­нят раз­ме­ри­те си. За ме­бе­ли се из­по­лз­ват пло­чи с де­бе­ли­на 18, 20 и по-ряд­ко 22 mm. Повъ­рхнос­ти­те на пло­чи­те се об­ла­го­ро­дя­ват чрез фур­ни­ро­ва­не с ес­те­ст­вен фур­нир и с раз­лич­но оц­ве­те­ни ме­ла­ми­но­ви пок­ри­тия. Пред­ла­га­ни­те в Mr. Bricolage го­то­ви пло­то­ве са фаб­рич­но кан­ти­ра­ни, а ко­га­то се на­ло­жи ря­за­не, но­ви­те кан­то­ве се об­леп­ват.

Пло­чи­те MDF (сред­но плът­ни пло­чи от дър­вес­ни влак­на) са все още но­вост за на­шия па­зар. Те се про­из­веж­дат от го­ре­що пре­со­ва­ни дър­вес­ни влак­на с до­бав­ка на син­те­тич­ни слеп­ва­щи смо­ли. Съ­ще­ст­ве­но­то им от­ли­чие и съ­щев­ре­мен­но зна­чи­тел­но пре­ди­м­ство пред пло­чи­те от дър­вес­ни час­ти­ци е, че пло­чи­те MDF са ед­но­род­ни по ця­ла­та си де­бе­ли­на. По­ра­ди то­ва те се под­да­ват лес­но на ме­ха­нич­на об­ра­бот­ка, вклю­чи­тел­но на фре­зо­ва­не, по­доб­но на ма­сив­на­та дър­ве­си­на. Ос­нов­ни­ят им не­дос­татък е мал­ка­та ус­той­чи­вост на вла­га, по­ра­ди ко­е­то де­тай­ли­те, нап­ра­ве­ни от та­ка­ва пло­ча, тряб­ва да бъ­дат доб­ре за­щи­те­ни.

Bri8Кан­ти­ра­не

Кол­ко­то и ра­бо­та­та с го­то­ви еле­мен­ти да улес­ня­ва са­мос­то­я­тел­но­то из­ра­бот­ва­не на ме­бе­ли, ед­на от опе­ра­ци­и­те, ко­и­то не мо­же на­пъл­но да се из­бег­нат, е кан­ти­ра­не­то на пло­чи­те, т.е. об­леп­ва­не­то на от­к­ри­ти­те кан­то­ве, по­лу­че­ни при ря­за­не­то на пло­ча­та. То­ва мо­же да нап­ра­вят в ате­ли­е­то за ус­лу­ги (0,99 лв. на линеен метър), или пък да из­вър­ши­те са­ми. Вто­ри­ят под­ход съ­що не е гре­шен, за­що­то със съв­ре­мен­ни­те ме­ла­ми­но­ви кан­то­ве с фаб­рич­но на­не­се­но вър­ху гър­ба им твър­до ле­пи­ло кан­ти­ра­не­то ста­ва по де­тин­с­ки лес­на ра­бо­та. В „Mr. Bricolage” се пред­ла­га дос­та бо­гат асор­ти­мент от та­ки­ва кан­то­ве на ру­ла с раз­лич­на дъл­жи­на и раз­лич­но оц­ве­тя­ва­не.

За да за­леп­не лен­та­та доб­ре, кан­тът тряб­ва да бъ­де глад­ко рен­до­сан, сух и по­чис­тен от прах. От ру­ло­то се от­ряз­ва пар­че спо­ред дъл­жи­на­та на кан­та, по­ла­га се вър­ху не­го и през чис­та кър­па се приг­лаж­да с ютия. Тем­пе­ра­ту­ра­та е ка­то за гла­де­не на ма­те­рии от памук. След то­ва в про­дъл­же­ние на още 10-15 s по­вър­х­ност­та на то­ку-що за­ле­пе­ния кант се при­тис­ка и приг­лаж­да с кор­ко­во труп­че, до­ка­то ле­пи­ло­то на­пъл­но се втвър­ди и лен­та­та за­леп­не доб­ре по ця­ла­та си дъл­жи­на. Кра­и­ща­та на лен­та­та се об­ряз­ват чел­но с ос­т­ро дър­во­дел­с­ко дле­то, а над­лъж­но­то им об­ряз­ва­не ста­ва най-доб­ре със спе­ци­а­лен ин­с­т­ру­мент или ос­тър ма­ке­тен нож. Нак­рая ос­та­на­ли­те ръ­бо­ве вни­ма­тел­но се заг­лаж­дат с фи­на шли­фо­въч­на хар­тия.Bri7

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото