В категории: 2015, Брой 1-2/2015, Инструменти

Електронен ъгломер на Bosch

PAM1

PAM2

Да се прави класация на измервателните инструменти според честотата на тяхното използване е безпредметна задача, защото често дори само веднъж даден инструмент да влезе в работа, най-вероятно е той още на часа да се изплати. Какъвто и да било вид работа човек да подхване, с каквито и да било материали и технологии, усилията и вложените средства биха били похабени, ако не разполага с подходящите за целта качествени измервателни инструменти. Развитието на микроелектрониката, и в частност на светодиодната техника, доведе до създаването на множество инструменти с начин на действие, функционални възможности и точност, немислими допреди по-малко от десетина години. И още нещо – все повече се скъсява дистанцията във времето от появата на даден нов професионален инструмент до създаването на негови побратими, предназначени за широкия любителски пазар. С известни разлики в качеството, разбира се, ала и със значителна разлика в цената.

Именно такъв е поводът за тази статия, в която представяме първия любителски цифров ъгломер PAM 220 на Bosch, който е една от новостите, които немският гигант пусна на българския пазар в началото на 2015 г. За професионална употреба Bosch предлага два модела електронни ъгломери – DWM 40 L Professional и GAM 220 MF.

PAM3

PAM4

За разлика от обикновения метър или къде по-съвършената лазерна ролетка, инструментът за измерване на ъгли се използва по-рядко, ала в сферите на своето приложение, той е незаменим. Съществуват различни механични ъгломери, които не претендират за точност при измерването и най-често се използват за пренасяне на „измерения“ ъгъл върху детайла, който трябва да се пререже под същия този ъгъл. Новият PAM 220 обаче е уред от съвсем друг клас. Той е уред с електронно измерване, което осигурява много голяма точност – ±0,2°, цифрово изписване на резултата върху голям с вътрешно осветление дисплей и възможност за запаметяване на измерената стойност. Особено привлекателни са възможностите на ъгломера да пресмята големината на допълнителния до измерения ъгъл, големината на ъгъла (или ъглите), под който трябва да се прережат краищата на две летви (примерно) при съединяването им под ъгъл. Тази функция е разширена и в случаите, когато се съединяват под ъгъл первазни летви или летви за корнизи, които са профилирани така, че двата им надлъжни канта най-често да лежат във взаимно перпендикулярни равнини. Така единият приляга плътно към стената, а другият към тавана (респективно подовото покритие). Това вече е задача със силно повишена трудност, която обаче ъгломерът PAM 220 решава отлично, като пресмята точните стойности на двата ъгъла (в хоризонтална и вертикална равнина), под които трябва да среже циркулярният трион.

PAM5

PAM6

Дори само тази възможност е повече от достатъчна като незаобиколим мотив за покупка на електронен ъгломер от хора, които се занимават с монтиране на подови настилки, обшивки на стени (ламперия) и тавани. С това, разбира се, далеч не се изчерпват сферите на приложение на ъгломера – той е необходим навсякъде, където се съединяват под ъгъл детайли от дърво или други материали (метални, пластмасови), при направа на дървени конструкции като покриви или постройки в градината, монтиране на дървени настилки на веранди и т.н. С две думи ъгломерът е инструмент, намиращ приложение при ново строителство, ремонтни дейности и поддръжката на сгради.

Ъгломерът PAM 220 има масивно и здраво тяло от алуминиев профил с дължина 425 mm, в което освен електронният измерващ механизъм са вградени две водни либели за нивелирането му в хоризонтално или вертикално положение. Тяхната точност е ±1,5 mm/m. Той има подвижно рамо от алуминиев ъглов профил с дължина 400 mm. То може да се завърта, съответно ъгълът между него и тялото да се увеличава или намалява. Ъгломерът позволява измерване на ъгли в диапазона 0 – 220°. Към подвижното рамо може да се закрепва подвижен удължител, който се използва, когато големината на опорната площ е по-малка от дължината рамото.

Ъгломерът PAM 220 се използва в четири режима на измерване.

sn3При стандартното измерване (А) тялото и рамото на прибора се раздалечават, докато опрат върху двете прилежащи на ъгъла повърхности. Измерената стойност на ъгъла W се изобразява върху цифровия дисплей. Тя може да бъде запаметена чрез натискане на бутона Hold. Измерената стойност на ъгъла се използва за настройване на циркулярния трион или за очертаване на линията на рязане върху детайла с помощта на самия ъгломер. Това може да стане и чрез преместване на ъгломера и поставянето му върху детайла, стига раменете да не бъдат разместени и ъгълът между тях променен.

При монтиране на ламперия върху стени под наклонен покрив, горният край на всяка от дъските или на панелите трябва да бъде отрязан под ъгъл, еднакъв с ъгъла на наклона на обшивката на тавана. В този случай подвижното рамо се притиска към обшивката на тавана, а тялото на ъгломера се поставя във вертикално положение с помощта на съответната водна либела.

8

Вторият начин на измерване на ъгъла (В) се прилага, когато широчината на едната от страните е по-малка от дължината на подвижното рамо на ъгломера. В такива случаи измерването се извършва с помощта на удължителя, който се изтегля колкото е необходимо. В този случай на дисплея първоначално се извежда стойността на ъгъла W, който подвижното рамо сключва с тялото на инструмента. Търсената стойност на ъгъла V, който ни интересува, измерен между тялото и удължителя, се получава по формулата: V = 180° – W. Ъгломерът я пресмята след натискане на бутона обозначен със 180°.

Както вече стана дума, особено ценно е използването на PAM 220 при съединяване на летви в рамки, на первазни профилни летви, ограждащи подовата настилка, покривни летви около касите на врати и прозорци, при корнизи в ъгъла между тавани и стените и др. (C). При всички тези случаи съседните летви се съединяват под ъгъл, за което е необходимо краищата им да се прережат напречно под един и същ ъгъл. Този начин на съединяване е най-естетичен, защото видима остава само вертикално разположената допирна линия между тях, а при слепените съединения (например при рамки) така се осигурява максимална допирна плащ и съответно по-здрава сглобка. Когато летвите са перпендикулярни една спрямо друга, краищата им се прерязват под ъгъл 45° и този е най-лесният случай. В нашата дърводелска практика това срязване е познато като „под герунг“, макар оригиналната немска дума да означава само рязане под ъгъл. Когато обаче ъгълът е различен, вече се налага точното му измерване, а неговата половина ще определи и ъгъла на срязване. Обръщаме внимание, че при рязането под ъгъл циркулярният диск се намира в перпендикулярна равнина спрямо рязания детайл.

Всичко това лесно, бързо и най-важното при максимална точност може да се извърши с помощта на PAM 220 само с три стъпки:

9

» Големината на ъгъла между летвите Х се измерва по описания вече начин.

» След натискане на бутона MTR (Miter Angle) стойността на хоризонталния ъгъл, под който трябва да се срежат краищата на съединяваните летви се изписва на дисплея.

» По така измерената и изчислена стойност дискът заедно с режещия апарат на циркулярния трион се завъртат и фиксират за рязане под ъгъл. Тук е необходимо да се има предвид, че при този вид циркулярни триони за разкрояване, когато линията на рязане съвпада с нулевата стойност на скалата за настройване на ъгъла на завъртане, дискът реже под прав ъгъл спрямо надлъжната опора на машината, респективно спрямо дългите кантове на летвата.

Най-сложна е задачата да бъдат съединени под ъгъл една спрямо друга две летви (най-често за корниз), които са специално профилирани да затварят кухината, образувана между стените и тавана (или пода). Както вече споменахме, техните надлъжни кантове са скосени под ъгъл 45°, което им позволява да прилягат плътно към повърхността на стената и тавана, а видими остават само тесни ивици от тях.

За да прилягат плътно челата (краищата) на двете летви трябва да бъдат обрязани веднъж под напречен ъгъл, подобно на описания вече случай и втори път – под страничен ъгъл, който се получава чрез странично наклоняване на циркулярния диск. На практика рязането се извършва наведнъж, като на циркулярния трион предварително се задават хоризонталният ъгъл на рязане MTR и вертикалният ъгъл на рязане BVL (Bevel Angle), който се получава чрез странично наклоняване на режещия апарат и циркулярния диск.

За настройване на циркулярния трион се извършват две измервания, съответно на ъгъла на скосяване на кантовете на летвата (SPR, Spring Angle) и на ъгъла между съседните стени – CNR (Corner Angle). От измерените стойности дигиталният ъгломер пресмята стойността на ъглите на рязане – MTR и BVL.

Ъгълът на скосяване на дългите кантове на профилната летва се измерва директно с ъгломера или раменете му се разтварят според предварително известната стойност на този ъгъл. И в двата случай тя се изписва на дисплея, след което се запаметява чрез натискане на бутона COM. В долния ред на дисплея се показва обозначението SPR.

Ъгълът между стените CNR се измерва по вече описания начин или ако вече е известен, раменете на ъгломера се разтварят, докато на дисплея се изпише неговата стойност. Следва нейното запаметяване отново чрез натискане на бутона COM, при което в долния ред на дисплея се появява надпис CNR.

10

PAM15

С това ъгломерът PAM 220 вече разполага с необходимите стойности, за да пресметне двата ъгъла, под които краищата на летвите трябва да бъдат прерязани. Техните стойности заедно с наименованията им – MTR и BVL се извеждат на дисплея чрез последователно натискане на бутона COM. Остава само да се настрои циркулярният трион, а самото рязане вече е по детински лесно и максимално прецизно за получаване на плътно прилепнали краища при съединяване на летвите.

С две думи, дигиталният ъгломер PAM 220 е незаменим помощник, който със сигурност пести немалко време, нерви и похабен материал – неизбежни поради многобройните опити „на око“ да се налучка що-годе правилното скосяване на краищата на летвите при монтиране на первазни летви и корнизи.

Уредът се захранва от две батерии тип АА. Теглото му е 860 g.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

2015, Брой 1-2/2015, Инструменти

Ключови думи


 
към началото