В категории: Брой 11/2010, Водопровод и канализация, Инструменти, Ремонти, Строителство

Новата фамилия перфоратори на Metabo в клас 2–3 kg

Близо две години след появата на изключително успешните перфоратори в този теглови клас – моделите KHE 28 Plus и UHE 28 Plus, Metabo прави пълна подмяна в този продуктов сегмент, като едновременно пуска на пазара седем нови модела. Това са комбинираните перфоратори KHE 2443, KHE 2650, KHE 2850, KHE 2851, многофункционалните перфоратори UHE 2250, UHE 2650 и перфораторът BHE 2243. Всичките са с SDS Plus захващане на инструмента.

Перфораторите от този теглови клас представляват особен интерес, защото те са най-често използваните електроинструменти за пробиване на отвори в бетон и строителни материали, за леки и средно тежки задачи по къртене на тухли, мазилки и циментови замазки, за премахване на облицовки с плочки, дори и за къртене на бетон. Повечето от новите модели са също така отлични мощни бормашини, подходящи за пробиване в метали и дърво при изключено ударно действие, за завиване и отвиване и на най-големите, използвани в строителното дърводелство винтове. Също така успешно те могат да поемат и функциите на електрически миксер за разбъркване на строителни разтвори.

Тези машини са леки и удобни за работа във всички пространствени положения, включително и над главата, минимално натоварващи ръцете с вибрации. Същевременно те са достатъчно мощни, за да бъдат в състояние да извършат преобладаващата част от задачите, характерни за довършителните и ремонтни дейности в строителството като изкъртване или оформяне на отвори в тухлен зид при монтиране на врати и прозорци, за изкопаване на канали в стените, за прокарване на инсталации и други вече споменати дейности.

Характерно за Metabo е разделението на леките перфоратори на две групи. Едната, наречена „комбинирани“ (с обозначение KHE), са типични перфоратори, чието основно приложение е ударното пробиване на отвори в бетон и строителни материали, тяхното къртене, а така също, при изключено ударно действие, те се превръщат в мощни бормашини за пробиване на отвори в метали, дърво, служат за завиване на винтове. Особен интерес представляват моделите, които позволяват смяна на SDS Plus патронника с бързопритягащ челюстен по системата Metabo Quick. Втората група перфоратори имат по-универсално приложение. Затова са наречени „многофункционални“ и са обозначени с UHE. Те вършат всичко, което и комбинираните перфоратори, но имат допълнително разширени възможности, които ги правят още по-подходящи за пробиване на отвори в дърво, метали и други материали, без това да се отразява на работата им при пробиване и къртене в бетон. Това се дължи най-вече на по-гъвкавото регулиране на честотата на въртене с възможност за предварително ограничаване на максималната.

Новата серия машини включва и перфоратора BHE 2243, който е предназначен само за пробиване на отвори – ударно или при изключено ударно действие. Той не може да се използва като къртач.

За по-лесно ориентиране основните технически характеристики на седемте нови машини са дадени в таблицата, а допълнително ще поясним някои от използваните технологични решения.

Нови правила за измерване на мощността

Понеже основният показател за всеки перфоратор или къртач е енергията на ударите, които пневматичният механизъм нанася върху опашката на работния инструмент, от която в най-голяма степен зависи неговата производителност при пробиване или къртене, тук за пръв път даваме пояснения за промените в методиката на изчисляване, които влизат в сила от началото на идната година. Това е необходимо да се знае, защото в противен случай човек лесно може да се обърка, сравнявайки съответните показатели на машини на различни производители.

Промените са наложени, защото през последните години се наблюдава оспорвано съревнование между производителите чий пореден нов модел ще бъде афиширан с по-голяма енергия на единичния удар. Този основен досега показател бе единственият, който характеризираше отдаваната от машината мощност и се измерва в джаули (J). При едни производители има различия в методиките, при други определянето става „на око“, а при трети стойността се решава в маркетинговите отдели. Всичко това създава хаос, прави невъзможно обективното сравняване на модели с различни марки. В крайна сметка са ощетени производителите, които не завишават изкуствено данните, а най-много – потребителите, които подтиквани от изкусително ниските цени, лесно приемат желаното за истина.

За да се въведе ред, Европейската асоциация на производителите на електроинструменти (EPTA, European Power Tools Association), в която членуват всички водещи марки, е разработила унифицирана методика за измерване на мощността на перфораторите и къртачите, чието използване става задължително от 1 януари 2011 г. Това ще рече, че всеки производител ще бъде длъжен да обявява енергията на единичния удар на своите инструменти в техническата документация, проспекти, каталози, Интернет сайтове и др. медии, измерена по утвърдената от EPTA методика. Измерването се извършва в режим „къртене”, включва три машини от даден модел и се извършва трикратно. На мястото на работния инструмент в патронника на машината се поставя специален стоманен прът с надлъжно разположени сензори, които измерват прецизно неговата деформация при всеки удар. Така в крайна сметка се определя енергията на всеки отделен удар. В рамките на цялото измерване стойността се определя чрез усредняване на данните, измерени в интервал от три секунди, а крайната стойност се закръгля аритметически – например 2,54 J става 2,5 J.

Независимо че тази методика цели да изнесе „на светло“ реалните технически възможности на всяка машина, не липсват и критични забележки към нея. Така например измерването обхваща само режима къртене, а не и ударното пробиване. При лабораторните измервания тя дава предимство на машини с по-ниска честота на въртене, които показват висока стойност на енергията на удара. При съпоставката в реални работни условия обаче производителността на такива машини осезателно отстъпва на класирани по-назад модели.

От гледна точка на потребителя е важно да се знае, че поне за известен период от време ще настане още по-голяма каша, защото стойностите на енергията на единичния удар в джаули, измерени по методиката на EPTA, са по-ниски от стойностите, които реномираните производители определяха по досега използваните методи. Иначе казано, една машина, произведена след 1.01.2011 г., ще има в документацията си по-ниска стойност за енергията на удара, отколкото същата, но произведена преди тази дата. За да не става объркване, измерените по новата методика стойности ще носят забележката EPTA, като едновременно с това известно време ще се ползват и старите. Разликите се виждат отчетливо от таблицата, показваща серията нови перфоратори на Metabo.

Последната колона съдържа една нова характеристика, която също се въвежда за този вид машини – мощност на ударите, която се измерва в J/s и се получава така:

Мощност на ударите = енергия на единичния удар (J) х честота на ударите (sˉ¹)

От Metabo са предпочели да използват обозначението J/s вместо W (ват), за да не става объркване с данните за мощността на електродвигателите, която се измерва във ватове. Смята се, че тази нова характеристика представя по-реалистично производителността на машините, защото отчита и честотата на нанасяне на ударите.

Новата серия перфоратори на Metabo представлява по-нататъшно развитие на този вид машини чрез увеличаване на енергията на удара върху инструмента, намаляване на теглото, повишаване на износоустойчивостта и дълготрайността, повишаване на безопасността и удобството при работа.

Поредни подобрения има и електродвигателят Metabo Marathon, целящи повишаване на неговата издръжливост на претоварване и още по-продължителната безаварийна работа в агресивна среда. Този електродвигател е доказал през годините своята изключителна дълготрайност. Взети са специални мерки за максимална защита на намотките на статора и ротора, на колектора от прахта и засмуканите през вентилационните отвори заедно с въздуха твърди частички. Първата степен на системата за защита се осъществява от закрепена в предния край на ротора решетка, която се върти заедно с него и подобно на спиците на велосипедно колело не пропуска преминаването на твърди частички, като ги отхвърля встрани. Втората степен на защитата е в специалното многослойно епоксидно покритие, нанесено чрез прахова технология върху намотките.

Четките се самоизключват при достигане на критична степен на износване. Смяната на посоката на въртене на ротора става чрез завъртане на блока с четките, което осигурява еднаква мощност на електродвигателя и в двете посоки.

Усъвършенстван е и пневматичният ударен механизъм, с което е повишена енергията на ударите, постига се по-плавна и с по-малко вибрации работа. Така например новият KHE 2850 при същата мощност на електродвигателя 1100 W, колкото има и неговият предшественик KHE 28 Plus, го надминава макар и с малко по енергията на удара – 3,1 J, спрямо 3,0 J (по стойностите, валидни за 2010 г.). По-същественото обаче е сравнението по производителност при пробиване на отвори в бетон между KHE 2850 и съпоставимите по мощност и тегло модели на други водещи марки в света. Резултатите, получени при сравнителни тестове за пробиване в бетон на отвори с диаметър 8 mm и дълбочина 60 mm, се виждат на диаграмата. По брой на отворите за една минута KHE 2850 надминава всичките си конкуренти, като разликата в производителността достига до 37%.

Върху мощността на ударите, износването на машината и нивото на отделяните вибрации съществено влияние оказва и електронната система за управление на електродвигателя. В зависимост от модела Metabo вгражда три варианта на своята система за управление.

» V-Elektronik (Vario) – честотата на въртене намалява с нарастване на натоварването. Колкото зададената чрез пусковия бутон честота на въртене на ротора на двигателя е по-ниска, толкова по-лесно той може да блокира и въртенето му да спре при по-голямо натоварване.

» VT-Elektronik (Vario-Tacho) – при номинално натоварване честотата на въртене се запазва приблизително колкото е на празен ход.

» VTC-Elektronik (Vario-Tacho-Constamatic) – дори и при тежки условия на работа честотата на въртене се запазва почти без промяна спрямо честотата на празен ход. Същото важи и когато е зададена твърде ниска честота на въртене.

Зависимостта между честотата на въртене и големината на въртящия момент е изобразена на диаграмата. Изводите от експерименталните резултати са два:

» Поддържането на по-ниска честота на въртене в режим на леко и средно натоварена работа благодарение на системата VTC Elektronik (в сравнение с останалите две системи VC Elektronik и V Elektronik) способства за по-малкото износване на движещите се части, за постигане на по-ниско ниво на вибрациите и по-ниско ниво на шума – все фактори, които правят инвестицията за покупка на машината по-изгодна, а самата нея – по-приятна за работа.

» Системата VTC Elektronik оказва положително влияние и за повишаване на мощността на ударите. С две думи, колкото по-качествена е системата за електронно управление на перфоратора, толкова повече мощност може „да се изстиска“ от електродвигателя.

Комбинирани перфоратори

Четирите нови модела са предназначени за ударно и безударно пробиване, за къртене на строителни материали, за завиване и отвиване на винтове с максимална големина. Те се различават един от друг основно по мощността на електродвигателя, по максималния диаметър на пробиване, вида на електронната система за управление на честотата на въртене на електродвигателя и системата за закрепване на работния инструмент. Излишно е да подчертаваме, че всички ръчни електроинструменти на Metabo са професионални. В новата серия базовият, т.е. с най-ниски параметри, е моделът KHE 2443. При мощност на електродвигателя 880 W той е способен да пробива в бетон отвори с диаметър до 28 mm, като достига енергия на единичния удар до 2,4 J. Има приплъзващ съединител, който предпазва работещия при внезапна появява на силен обратен въртящ момент (обратен удар) поради заклинване на свредлото.

При моделите KHE 2650, KHE 2850 и KHE 2851 мощността на електродвигателя е съответно 850 W при първия и 1100 W при останалите два модела. Максималният диаметър при пробиване на отвори в бетон достига 26 mm и 28 mm, а енергията на единичния удар – до 3,1 J.

И четирите перфоратора имат разработената от Metabo система Quick за бърза, само с една ръка, смяна на патронника. Така те могат да работят с патронник за свредла, шила и длета с SDS Plus захват, както и с бързопритягащ челюстен патронник за свредла, боркорони и други инструменти с цилиндрична опашка. Това е много съществено удобство, защото една такава машина напълно заменя две – специализиран перфоратор без сменяем патронник и обикновена мощна бормашина. Челюстният патронник за свредла се купува допълнително, като само при KHE 2851 той влиза в окомплектоването на машината. Тези машини имат изключващ въртенето съединител, който предпазва при възникване на обратен удар.

Многофункционални перфоратори

Двата нови модела UHE 2250 и UHE 2650, освен предназначението си за ударно и безударно пробиване и къртене, имат и допълнително разширени възможности, улесняващи завиването и отвиването на големи винтове. Първата машина с електродвигател с мощност 705 W има максимална енергия на удара 2,5 J и пробива в бетон отвори с диаметър до 22 mm. Втората е по-мощна – 1100 W, енергията на единичния удар е 3,0 J, а максималният диаметър на отвора в бетон е 28 mm. За разлика от комбинираните перфоратори тези два модела имат възможността за предварителен избор на максималната честота на въртене. При модела UHE 2250 копчето за регулиране е вградено в пусковия бутон, а при UHE 2650 то е поставено върху горната страна на машината. Поради това е значително по-голямо и несъмнено по-удобно за регулиране. Многофункционалните перфоратори са комплектувани с двата патронника – с SDS Plus захват и челюстен бързопритягащ.

Всички нови перфоратори, с изключение на BHE 2243 и KHE 2443, позволяват фиксиране на положението на длетото в 30 различни положения с оглед на максимално удобство в зависимост от мястото на къртене.

Перфораторът BHE 2243 е олекотен откъм функции модел – отлична машина за извършване на еднотипни дейности като прокарване на кабелни трасета например. В бетон пробива отвори с максимален диаметър 22 mm, в стомана до 13 mm и в дърво – до 30 mm. Въртеливото движение при него не може да се изключва, поради което машината не може да кърти. Енергията на единичния удар е 2,4 J, което осигурява на перфоратора много добра производителност.

Основната ръкохватка на всички машини е с еластично покритие, което намалява предаваните на ръката вибрации. Допълнителната, предна ръкохватка при моделите BHE 2243 и KHE 2443 е твърда, докато при останалите модели тя има поемащо вибрациите еластично покритие. Тези модели имат и нова система за свързване на захранващия електрически кабел. Специален ябълковиден куплунг в ръкохватката позволява значително по-свободно движение на края на кабела, което е улеснение по време на работа, но най-вече предпазва кабела от повреждане поради честото и силно огъване на мястото при влизането му в ръкохватката.

Избралите моделите KHE 2650, KHE 2850, KHE 2851, UHE 2250 и UHE 2650 ще бъдат измежду първите, чиито машини се доставят в новите куфари на Metabo. Постепенно и останалите ръчни електроинструменти на Metabo от началото на идната година ще бъдат доставяни в такива куфари. Те са разработени така, че да предоставят максимални удобства, както за пренасяне, така и за съхраняване на инструментите. Имат много здрава конструкция от полипропилен, която заедно със също така сигурните метални закопчалки предпазва намиращата се в тях машина, приспособления към нея и консумативни материали от повреждане при удар или натиск. Куфарите се предлагат в две големини, като външно се различават само по дълбочината си – 112 mm и 132 mm. Това позволява да се поставят един над друг и така да се носят с една ръка. Новост, която от Metabo е заявена за патентоване, са специалните допълнителни боксове (PlusBox), които чрез свързване тип „лястовича опашка“, се прикачат от двете страни на куфара. Те са предназначени за съхраняване и транспортиране на различни инструменти и принадлежности, с които работи машината – свредла, битове, винтове, дюбели и др. Допълнително удобство са подвижните прегради, което позволява всеки да конфигурира вътрешното разпределение според потребностите си. Така работещият ще разполага с пълен комплект от всичко необходимо за изпълнението на дадена задача. Друго предимство на страничните боксове е, че за различните видове работа може да се комплектува отделен бокс. Така няма да се губи време всеки път за събиране и подреждане в него на необходимите принадлежности. За по-удобното им съхраняване боксовете са пригодени за окачване на стената или за закрепване към бордовете на транспортното средство.

Вътрешността на куфарите е разделена с тънки преградни стени така, че да се осигури едновременно стабилно задържане на машината, без да се мести странично, и същевременно останалото свободно място да се конфигурира оптимално според принадлежностите за дадения вид машина – допълнителна ръкохватка, втора акумулаторна батерия, зареждащо устройство и др.

Сравнителна таблица на новата фамилия перфоратори.

 

За допълнителна актуална информация вижте сайта на Metabo за България.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото