В категории: Бани и кухни, Брой 3-4/2001, Водопровод и канализация, Ремонти, Строителство

Разклоняване на канализационната мрежа

Раз­лич­ни­те са­ни­тар­ни при­бо­ри – уми­вал­ни­ци, ва­ни, то­а­лет­ни чи­нии, по­до­ви си­фо­ни, пе­рал­ни ма­ши­ни и др., се свър­з­ват с вер­ти­кал­ни­те кло­но­ве (щран­го­ве) на ка­на­ли­за­ци­он­на­та сис­те­ма пос­ред­с­т­вом от­вод­ни тръ­би. В съв­ре­мен­но­то стро­и­тел­с­т­во се из­пол­з­ват из­к­лю­чи­тел­но тръ­би от твърд PVC, ко­и­то лес­но се ре­жат, ле­пят, а при не­об­хо­ди­мост в из­вес­т­ни гра­ни­ци мо­гат и да се огъ­ват. За вер­ти­кал­ни щран­го­ве най-чес­то се из­пол­з­ват тръ­би с вън­шен ди­а­ме­тър 110 mm, а за от­вод­ни – тръ­би с ди­а­ме­тър 50 mm. От­вод­ни­те тръ­би се мон­ти­рат под ми­ни­ма­лен нак­лон 2-2,5% за от­ти­ча­не на во­да­та.

Ка­на­ли­за­ци­он­на­та ин­с­та­ла­ция се из­г­раж­да от пра­ви тръ­би, свър­за­ни пос­ред­с­т­вом раз­лич­ни фа­сон­ни час­ти. Те се де­лят на две ос­нов­ни гру­пи. Час­ти, ко­и­то се съ­е­ди­ня­ват с тръ­би­те чрез слеп­ва­не, и час­ти, при ко­и­то уп­лът­ня­ва­не­то ста­ва с ка­у­чу­ков пръс­тен. Вто­ри­те, ес­тес­т­ве­но, поз­во­ля­ват раз­г­ло­бя­ва­не на съ­е­ди­не­ни­е­то при нуж­да.

За по-лес­но­то на­пъх­ва­не на края на тръ­ба­та в уп­лът­ни­те­ля той тряб­ва да се на­ма­же с те­чен ми­ещ пре­па­рат. Тръ­ба­та се на­пъх­ва с ле­ко вър­те­ли­во дви­же­ние.

* * *

Чес­то пъ­ти се на­ла­га включ­ва­не на нов из­точ­ник за от­пад­ни во­ди във вер­ти­кал­ния щранг на ка­на­ли­за­ци­я­та, нап­ри­мер нова пе­рал­на или ми­ял­на ма­ши­на. За та­зи цел вер­ти­кал­на­та тръ­ба тряб­ва да се пре­ре­же и въз­мож­но най-бли­зо до по­да да се мон­ти­ра фа­сон­на част – раз­к­ло­ни­тел.

Razklonjavane1SRazklonjavane2SRazklonjavane3S

Съ­е­ди­ня­ва­не­то на тръ­би и фа­сон­ни час­ти чрез слеп­ва­не е раз­г­ле­да­но в следващата ста­тия.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото