В категории: Брой 5-6/2001, Градина, Дърводелство и обзавеждане

Дъсчени огради

Ог­ра­да­та съз­да­ва пър­вото впе­чат­ле­ние за до­ма и сто­па­ни­на му, има и ох­ра­ни­тел­на роля. Те­ле­на­та мре­жа вър­ши ра­бо­та, но об­що взе­то, е си­гур­на прег­ра­да са­мо сре­щу не­дос­та­тъч­но мо­ти­ви­ра­ни до­маш­ни жи­вот­ни в из­вън раз­м­но­жи­тел­ния пе­ри­од и слу­чай­но ­ми­на­ва­щи злосторнициs. По­ве­че от то­ва ра­бо­та не вър­ши. За­то­ва бъл­га­ри­нът за­поч­на да ог­раж­да имо­та си с ви­со­ки ду­ва­ри, ка­то през тур­с­ко­то владичество.

ZauneS

На за­пад от Шен­ген­с­ка­та гра­ни­ца, об­рат­но, наб­ля­гат по­ве­че на де­ко­ра­тив­ни­те фун­к­ции и за­то­ва ма­со­во се из­пол­з­ва дър­ве­ни­ят ма­те­ри­ал. В по­ве­че­то слу­чаи ог­ра­да­та обоз­на­ча­ва пе­ри­ме­тъ­р, кой­то не бива да се прек­рач­ва без из­рич­на по­ка­на. Да се на­дя­ва­ме, че след го­ди­ни и у нас ще настъ­пят та­ки­ва по­ряд­ки.

По­не­же ог­ра­ди се пра­вят и вът­ре в имо­та за о­г­ра­ни­ча­ва­не на обо­со­бе­ни в него зо­ни, по­мес­т­ва­ме ня­кол­ко сним­ки, от ко­и­то мо­же да се из­в­лекат по­лез­ни идеи.

НС

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото