В категории: Брой 11/2007, Мазилки и бои, Ремонти, Строителство, Хидроизолация

Обновяване и оздравяване на фасади по системата weber.san

Външната мазилка за една сграда е като кожата при животните. Тя защитава зидарията и носещата конструкция, иначе казано вътрешността на сградата, от атмосферните въздействия. А те никак не са за подценяване. Постоянното мокрене от дъждове и сняг, последвано през зимата от замръзване на проникналата в мазилката влага, ултравиолетовите лъчи и особено съдържащите се във въздуха серни, азотни и други оксиди, които в съприкосновение с водата образуват киселини, наситения със соли влажен морски въздух и още много други са фактори, които постепенно рушат мазилката и защитаващото я декоративно покритие, ако го има. Към предимно химичните въздействия трябва да се добавят нерядко и механични, породени от слягане на конструкцията, евентуално минимално поддаване на основите, които причиняват напукване на мазилката, а на места и нейното отлепване от зидарията. Високата влажност създава благоприятна среда за развитие на различни микроорганизми – водорасли, плесени, гъбички и др., които образуват тъмно оцветени налепи.

Фасадата често „боледува“ в близост до стрехата, когато покривът протича и при наличие на здрава покривна мушама водата се стича по стената. Същото се случва и при преливане на запълнените с шума, сняг или лед улуци.

Най-зле обаче е положението в близост до цокъла на сградата, където мазилката и тухленият зид са подложени на по-обилно мокрене от дъждовните пръски дори и при съвсем малък наклон на падане, защото стрехата не може да ги защити. Падащата от високо вода от преливащите или течащи улуци пръска стените на половин-един метър височина. Положението в приземния етаж още повече се влошава и вследствие проникване на подпочвена влага поради липсата, недобре направената или повредена подземна хидроизолация. Често изобщо липсва хоризонтална хидроизолация, която да прекъсва пътя на изкачващата се по капилярен път в зида влага.

Първата външна проява на наближаващата беда е появата на влажни петна върху мазилката, след което следва образуване на оцветени в бяло петна. Причина за тяхната поява е, че проникналата в мазилката и зидарията вода разтваря съдържащи се в строителните материали соли (хлориди, карбонати, сулфати, нитрати и др.). В процеса на изсъхване тя ги пренася до повърхността на мазилката, и когато водата се изпари, разтворените соли се отлагат в прахообразен вид. Следващото развитие на процеса на увреждане на мазилката е, че тя започва да се рони, отлюспват се слой след слой, на места целият пласт мазилка се отлепва и при почукване кънти на кухо, а след време парчето пада и се открива зида. Този процес е двустранен, като засяга не само външната, но и вътрешната мазилка.

В близост до цокъла на сградата често се наблюдава все по-ясно очертаващ се светло оцветен пояс от отложени върху повърхността изнесени от дълбочина соли. Тази ивица очертава разликата във височината на овлажняване на мазилката през зимния и летния сезон, защото солите се отлагат именно при изпаряване на влагата. Долната граница всъщност трябва да буди тревога, защото обозначава нивото, до което се поддържа постоянна влажност.

Отлагането на соли обаче далеч не е само декоративен дефект, а постепенно спомага и за механичното разрушаване на мазилката. Причина за това е, че те запушват порите в мазилката, намаляват способността им да пропускат навън изпаряващата се влага, задържат я в зида и при нейното замръзване разрушаването вече става неизбежно.

Тухлите също подлежат на разрушаване от влагата и химически агресивните субстанции, защото са силно порьозни, влагата безпроблемно се просмуква в тях, тъй като отворените капиляри способстват за нейното проникване във височина и дълбочина на зида.

Макар, че не е тема на тази статия, ще споменем, че откритите бетонни повърхности също не са вечни и неподатливи на атмосферните влияния, и най-вече на влагата – била тя дъждовна, подпочвена или течаща вода. Известно е, че здравината им, устойчивостта на опън и огъване, зависи от запазване на правилно проектираната и добре изпълнена армировка със стоманени пръти. Те обаче са силно податливи на корозия, а защитаващият ги тънък пасивиращ циментов слой лесно и бързо се разрушава под въздействие на неизбежно протичащия процес на карбонизация на бетона под въздействие на съдържащия се във въздуха въглероден диоксид. Реагирайки с алкалните продукти в бетона, той образува карбонатни съединения, което от своя страна води до понижаване на алкалността и снижаване на водородния фактор под границата pH 9. По-опасно обаче е въздействието на хлорните йони, които се съдържат в самия бетон и в дъждовната вода. Достигайки заедно с влагата до армировката, те създават условия за бързо развитие на корозията и ако овреме не се вземат мерки, след време резултатите могат да бъдат и катастрофални. Съществуват множество различно ефективни препарати за предпазване на бетонните конструкции, както и за тяхното саниране в зависимост от степента на корозия на арматурата или дори настъпило разрушаване под натиска на ръждата.

С две думи по-старите постройки в една или друга степен се нуждаят от цялостно саниране. Тук ще разгледаме само един елемент на тази мащабна задача – санирането на фасадата, така че не само да се възстановят, но и да се подобрят предпазните свойства на мазилката и външния вид на сградата. С класическите материали, масово използвани до скоро в строителството, това не е възможно. Използват се специално проектирани и произведени готови за употреба сухи мазилки и други съвместими един към друг материали (система), които се подбират в зависимост от състоянието и въздействията, на които е подложена външната мазилка.

Водещият европейски производител на високотехнологични материали за строителството Saint-Gobain Weber предлага цялостна гама от продукти, подходящи за решаване на всеки от проблемите, които може да възникнат при саниране на старите сгради. Представителството у нас – Saint-Gobain Weber България предлага голяма част от тях, при това материали, специално съобразени и оптимизирани с оглед на характерните за България атмосферни условия и преобладаващите за решаване проблеми в строителната практика.

За изкърпване и обновяване на повредената фасадна мазилка се използват специални материали, в които след втвърдяване се образуват широки пори. От една страна така се улеснява преминаването на водните пари и изпаряване на проникналата в мазилката и зидарията влага. От друга страна широките и силно разклонени пори образуват структура с голям брой депа, способни да поемат и задържат отлагащите се в тях соли без това да се отразява на паропропускливостта на мазилката. Като крайно декоративно покритие върху тези специално пригодени за саниране мазилки, се полагат тънкослойни минерални мазилки или други покрития с много добра паропропускливост.

Най-общо процесът на саниране на фасадата протича при следната последователност. Първата задача, от чието правилно извършване зависи крайният резултат, е механически да се обработи и да се подготви основата. При нанесени от влагата поражения се препоръчва най-напред да се измерят влажността на мазилката и зида, както и степента на отлагане на соли, защото от това ще зависи изборът на оптималните за целта материали. Това обаче изисква извършени от подвижна специализирана лаборатория измервания и анализ на място.

За нормална се приема относителна влажност на мазилката и зида под 20%. По-сложно е определянето на засолеността, поради което сме си послужили с таблица.

В зависимост от това подлежащите на саниране фасади може да се разделят на три групи:

» Без съдържание на влага и отложени върху повърхността им соли.

» При ниски нива на влажност и отложени соли.

» С високи нива на влага и отлагане на соли.

За всяка от тези групи има разработени подходящи материали и технологии за ремонтиране и възстановяване на фасадата.

weber.san Еволюционе    1. Повредената стара мазилка се изкъртва до здраво и зидът се почиства. Фугите между тухлите се издълбават на дълбочина 2 cm. 2. Основата се почиства с въздушна, пясъчно-въздушна или водна струя под високо налягане, фугите между тухлите се запълват със земно-влажен разтвор на weber.san Еволюционе. 3. Мазилката се приготвя чрез разбъркване на сухата смес с вода в бетонобъркачка – 6 l вода на един чувал смес. 4. Върху основата се шприцова (изпръсква) равномерен тънък слой мазилка. Изчакват се 24 часа за неговото втвърдяване. 5. Основният слой мазилка (хастара) се нанася със същия материал на ръка или с машина при максимална дебелина 20–30 mm. При необходимост от по-дебел пласт мазилка измазването се прави на два пъти, докато долният слой е още влажен. 6. Повърхностната структура се оформя чрез изпердашване. 7. Като връхно покритие се използват силиконови, силикатни или благородни минерални мазилки на Weber.

 

 

weber.san Л-шприц  1. Повредената стара мазилка се изкъртва до здраво (0,5–1,0 m извън зоната на овлажняване) и зидът се почиства. Фугите между тухлите се издълбават на дълбочина 2 cm. 2. Основата се почиства с въздушна, пясъчно-въздушна или водна струя под високо налягане, фугите между тухлите се запълват със земно-влажен разтвор на weber.san Л-шприц. 3. Работният разтвор се приготвя чрез разбъркване в бетонобъркачка на сухата смес с вода. 4. Денонощие преди нанасяне на шприца основата грижливо се навлажнява. weber.san Л-шприц се нанася на ръка чрез изпръскване или с машина.

weber.san Л-санираща мазилка    1. Основата предварително се покрива с weber.san Л-шприц. След 3 денонощия може да се пристъпи към полагане на основния слой weber.san Л-санираща мазилка. При сухо, топло и ветровито време основата предварително се навлажнява. 2. Мазилката се приготвя чрез разбъркване в бетонобъркачка на сухата смес с вода – 12–13 l на един чувал. Първоначално се добавят 10 l вода, след което се долива и останалото количество вода до получаване на подходяща за нанасяне работна гъстота. Времето за разбъркване на разтвора е между 3 min и 7 min. 3. Основният слой мазилка (хастара) се нанася на ръка или с машина при максимална дебелина 20–30 mm. При необходимост от по-дебел пласт мазилка измазването се прави на два пъти докато, долният слой е още влажен. 4. За получаване на подходяща повърхностна структура се нанася връхният слой от същата мазилка с дебелина около 5 mm, който се изпердашва. По време на пердашенето повърхността се пръска от време на време с вода. Така получената повърхност е подходяща за боядисване с фасадни бои. Повърхностната структура се оформя чрез изпердашване 5. След около 3 седмици за изсъхване на мазилката може да се нанесе и връхно покритие от силиконови, силикатни или благородни минерални мазилки weber.pas, както и да се боядисва директно с фасадни бои на силикатна или силиконова основа. Този избор се определя от необходимостта връхното покритие да не нарушава паропропускливостта на мазилката.

По стандартите на Weber се приема, че в първия случай, когато уврежданията на мазилката са преди всичко механични – цялостно или частично повредени участъци, ронещи се места, подкожушена и паднала тук-таме мазилка, без да се установи повишена влажност и отлагане на соли, фасадата се нуждае от реновиране или за по-разбираемо – реставриране, а казано на чист български език – обновяване. В държавите с повече запазени в автентичния им външен вид паметници на културата Weber предлага специална гама продукти, чийто външен вид хармонира с правените преди столетия мазилки на варова основа, така че поправките да не личат, а фасадите да възстановят своя младенчески вид. У нас за тази цел се използват специалните мазилки на Weber, които се използват и за саниране.

Във втората и трета групи увреждания с овлажнена и покрита със соли мазилка, вече се говори за саниране, или казано на добър български език, оздравяване на фасадата. За това се прилагат различни специално пригодени за тази цел мазилки от фамилията weber.san.

Преди да пристъпим към по-подробното им разглеждане ще открехнем вратичката към решението на един много сериозен проблем, който е честа причина за пълзящата и издигаща се по зида влага и разрушаването на мазилката в близост до цокъла. Това е липсата на хоризонтална хидроизолация в основата на тухления зид. По тази причина дори при правилно изпълнена външна вертикална хидроизолация на основите, влагата от подпочвените и почвени води по капилярен път се просмуква и издига във височина като овлажнява зидарията и мазилката. Резултатът е овлажнени стени, висока относителна влажност на въздуха в помещенията, отлагане на соли по повърхността и неизбежното рушене на мазилката. Ето защо преди да се пристъпи към нейното подновяване и ремонт, този проблем трябва да се реши.

При съществуващи сгради това може да се направи по различни начини – чрез хоризонтално прорязване на неносещия зид и поставяне на ивица неръждаема ламарина или PVC, чрез пробиване на отвори с голям диаметър един до друг и запълването им с разтвор на weber.san Bohrlochschlaemme, чрез инжектиране под високо налягане на течни препарати в предварително пробити в зида отвори, които създават хидроизолационна защита. Най-достъпен за изпълнение и неизискващ специална техника е методът, при който в зида се пробива редица разположени възможно по-ниско отвори с диаметър 16–18 mm под наклон 45о и през разстояние 10 cm или повече в зависимост от използвания препарат. Дълбочината на отворите се определя като от дебелината на зида се извадят 5 cm и резултатът се умножи по 1,4 – т.е. при зид с дебелина 25 cm дълбочината на пробиване е 28 cm. Останалата в отворите прах се издухва със сгъстен въздух. Във всеки от отворите се поставя по една пластмасова бутилка с наподобяващ дълга фуния накрайник, съдържаща течен препарат, който постепенно се просмуква в зида, запълва и запечатва порите. Такъв препарат е weber.san Horizontalsperre. Разходът зависи от порьозността на зида и е от 1,5 kg/m за всеки 10 cm дебелина на зида до 3,0 kg/m при силно просмукващи течността зидове. По-големите пукнатини и кухини в зида се запълват с weber.san Bohrlochschlämme.

Този метод е особено подходящ при възстановителни работи в личното строителство, защото всеки сам може да спаси старата, а често и лошо построена нова къща от тази иначе непреодолима напаст – постоянно просмукващата се във височина влага. Това трябва да се върши през лятото, когато зидът е изсъхнал. В противен случай в отворите се поставят специални пръчковидни електрически нагреватели, които бързо изсушават зида.

Преди да приключим със защитата на фасадата в областта на цокъла трябва да споменем, че тя е подложена на интензивно мокрене от дъждавна вода и сняг. Затова трябва да се измаже с подходящ за целта материал weber.pas Мармолит.

Сега да се върнем към санирането на овлажнени мазилки с интензивни отлагания на соли върху повърхността им. Първата задача е чрез изкъртване да се отстранят до тухла всички нездрави и повредени участъци от мазилката. Това най-често се налага в близост до цокъла и повредената мазилка се изкъртва на височина около 1 m над границата на овлажняване. Работи се с малък къртач от 3-килограмовия клас или аналогичен по тегло перфоратор в режим на къртене. При по-малки по площ повредени места мазилката може да се изкърти и с обикновено длето и чук. Макар и наглед здрава, скритите места с отлепена от основата мазилка се откриват лесно чрез почукване с чук.

Освен повредената мазилка, трябва да се изкъртят и почистят на дълбочина 2 cm и фугите между тухлите, след което се запълват с weber.san Л-Шприц. Несвързаните песъчинки, частици от мазилката и прах се почистват със сгъстен въздух, с пясъчна струя, а при липса на такава техника с водоструйна машина. Ако има хлабави парчета тухли, те се изваждат и наново поставят на мястото си с weber.san Л-Шприц.

При по-слабо повредени участъци мазилката се отстранява до достигане на здрава основа и здрава мазилка. За премахване на стари фасадни бои може да се използва препаратът weber E703/E704, който е екологично чист и напълно безопасен за човека. Налепите от микроорганизми (плесени, лишеи, гъбички, водорасли и др.) се отстраняват сигурно с препарата weber G610, който освен това създава трайна защита срещу тяхното повторно развитие на третираното място.

След окончателното премахване на старите повредени покрития, механически почистената и обезпрашена основа се грундира с weber P61. Той има способността да прониква дълбоко и да заздравява основата, като същевременно осигурява оптимално сцепление между нея и следващите покрития.

Върху така подготвената основа се нахвърля на ръка или с машина рядък разтвор на weber.san Л-шприц (P708 при weber.san Л-саниращи системи) докато покрие плътно цялата обработвана повърхност и се получи грапава основа, гарантираща здравото захващане на саниращата мазилка върху нея. Разтворът е водоотблъскващ, устойчив на въздействието на соли и същевременно паропропусклив. Разходът на материал е около 7–10 kg/m². Така подготвената основа се оставя за около 1–3 дни за изсъхне.

След това се полага слоят саниращата мазилка, който служи за хастар (weber.san Еволюционе, weber.san Л-санираща мазилка). При дебелина 20–30 mm това може да стане на един път, а при по-голяма дебелина се препоръчва полагане на мазилката да се извърши на два слоя. Прясната мазилка се изравнява с мастар и се подравнява с голяма маламашка.

След едно денонощие, докато основата е още влажна, се нанася фината санираща минерална мазилка (weber.san Бяла фина мазилка или weber.san Сива фина мазилка) и се изпердашва до получаване на равна и гладка повърност.

След окончателното втвърдяване на мазилката фасадата се боядисва с фасадна боя – силиконова или силикатна, които имат добра водоустойчивост и паропропускливост.

За илюстрация на казаното ще разгледаме няколко конкретни примера за саниране на фасади.

 

Зидове с висока влажност и съдържание на соли

В този случай най-подходяща е саниращата мазилка weber.san Еволюционе, която е еднакво подходяща за външна и вътрешна употреба, може да се нанася на ръка или машинно. Използва се за измазване на тухлени, каменни и смесени зидове. Мазилката има добра водоотблъскваща способност, устойчива е на алкални вещества, притежава добра паропропускливост. Здравината на втвърдената мазилка е допълнително повишена поради включените в състава ù армиращи фибри (полимерни влакна). И в този случай тя се изпълнява на три последователни операции – шприцоване на основата с рядък разтвор, полагане и изравняване на основния пласт (хастара) и изпердашена фина мазилка, като и в трите случаи се използва weber.san Еволюцине.

Доставя се в прахообразно състояние в книжни чували с тегло по 30 kg, като за всеки квадратен метър мазилка с дебелина 10 mm са необходими около 10 kg суха смес.

Като крайно декоративно покритие върху санираната фасада се препоръчва използването на тънкослойни силикатни или силиконови мазилки weber.pas, благородни минерални мазилки weber.min, както и фасадните силикатни или силиконови бои weber.ton.

 

Зидове с ниска влажност и съдържание на соли

За този случай се препоръчва използването на weber.san Л-санираща мазилка. Подходяща за външно и вътрешно приложение, тя е специално разработена за саниране на стари сгради. Поради включените в състава ù леки инертни материали, има и известни топлоизолационни свойства. Изсъхналата мазилка има добри водоотблъскващи свойства, както и висока паропропускливост. Така едновременно защитава зида от проникване на влага и улеснява изпарението на вече намиращата се в него. Доставя се във вид на суха смес в чували по 35 kg, като разходната норма е около 11 kg/m² при дебелина на слоя 10 mm.

За шприцоване на основата се използва weber.san Л-шприц, а за фина мазилка – специално произведената за тази санираща система weber.san Л-фина мазилка. Тя също има много добри водоотблъскващи свойства и висока паропропускливост. След изпердашване с кръгови движения се получава драскана повърхностна структура, характерна за мазилки с едрина на зърната 1 mm. Разходната норма на фината мазилка е 4–5 kg/m² при дебелина на слоя 3 mm.

За окончателно изсъхване на основната мазилка са необходими около 3 седмици, след което може да се пристъпи към полагане на завършващото декоративно покритие на силиконова или силикатна основа, като подходящите за това материали вече бяха посочени.

Към материалите, подходящи са саниране и реставриране на фасади, ще споменем още weber.san Бяла фина мазилка и weber.san Сива фина мазилка. И двете са подходящи за нанасяне като крайно покритие върху груби основи и са подходяща основа за боядисване с фасадна боя. Нанасят се и се изпердашват на слой с дебелина 3–5 mm. Еднакво подходящи са за нанасяне върху нови варо-циментови мазилки или при саниране на фасадите на стари сгради. Имат висока паропропускливост и добро сцепление с основата. Подходящи са за боядисване с органични и минерални бои за външни или вътрешни повърхности.

Накрая ще посочим още един много интересен материал weber.san Супер фина мазилка, която е предназначена за възстановителни работи и създаване на основа, подходяща за боядисване с фасадни бои weber.ton. Използва се за подравняване и изглаждане на неравни повърхности, както и за запълване на пукнатини в съществуваща мазилка. Подходяща е за външно и вътрешно приложение. Доставя се във вид на суха смес в хартиени чували с тегло 40 kg. След разбъркване с вода се нанася със стоманена маламашка така, както се прави шпакловка. При нанасяне на по-дебел слой не образува пукнатини.

Дотук разгледахме решения, целящо основно или частично ремонтиране и възстановяване на мазилката. Още по-добро решение е тази задача да се съчетае с решаване на друг не по-малко важен проблем – подобряване на топлоизолацията на фасадата на сградата, която е и основният източник на топлинни загуби. Weber предлага редица цялостни системи за топлоизолиране на фасади weber.therm, които ще бъдат тема на следваща статия.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото