В категории: Бани и кухни, Брой 7-8/2001, Водопровод и канализация, Ремонти, Строителство

Водопроводната инсталация

Во­доп­ро­во­дът е из­меж­ду ос­нов­ни­те ин­с­та­ла­ции, без ко­и­то до­мът не мо­же. Да­же и при го­то­ва, оби­та­е­ма къ­ща, все ня­ко­га нас­тъп­ва мо­мен­тът, ко­га­то и той ще „проп­ла­че“ за ре­монт. Да не го­во­рим за амор­ти­зи­ра­ния ни жи­ли­щен фонд, из­г­ра­ден по от­дав­на от­жи­ве­ли тех­но­ло­гии с по­цин­ко­ва­ни сто­ма­не­ни тръ­би, до­вол­но ръж­дя­са­ли и час­тич­но за­пу­ше­ни от ръж­да и утай­ки.

Ве­че ня­ма­ме ос­но­ва­ние за оп­лак­ва­не, за­що­то на па­за­ра се пред­ла­га всич­ко не­об­хо­ди­мо за под­мя­на на ста­ра­та и из­но­се­на во­доп­ро­вод­на ин­с­та­ла­ция – мед­ни и плас­т­ма­со­ви тръ­би с всич­ки не­об­хо­ди­ми фи­тин­ги за тях. Ин­с­т­ру­мен­ти за спо­я­ва­не на мед­ни­те и плас­т­ма­со­ви­те тръ­би съ­що, кол­ко­то щеш. Ос­та­ва, как­то се каз­ва­ше ед­но вре­ме – „чо­веш­ки­ят фак­тор“, факт, кой­то не е за пре­неб­рег­ва­не, за­що­то по­ве­че­то ре­до­ви майс­то­ри, пък и по-об­ра­зо­ва­ни­те им ръ­ко­во­ди­те­ли, не оби­чат или не им ос­та­ва вре­ме за че­те­не. За­то­ва мно­го от тях си ра­бо­тят, как­то си зна­ят и как­то са ги учи­ли пре­ди дос­та мно­го го­ди­ни.

Сле­до­ва­тел­но де­ви­зът „нап­ра­ви си сам“ мо­же да се пе­риф­ра­зи­ра и ка­то „на­у­чи се сам“, след ко­е­то под­би­рай и кон­т­ро­ли­рай как­ви ги вър­шат майс­то­ри­те с ком­пе­тен­т­ност, на­вяр­но не по-ло­ша от тях­на­та.

На схе­ма­та е по­ка­за­на при­мер­на во­доп­ро­вод­на ин­с­та­ла­ция в ед­на ед­но­фа­мил­на сгра­да – къ­ща на два ета­жа и су­те­рен. Во­доп­ро­во­ди­те за сту­де­на пи­тей­на во­да са оз­на­че­ни със син цвят, а во­доп­ро­во­ди­те за топ­ла во­да – с чер­ве­но. Во­да­та се наг­ря­ва с общ за ця­ла­та къ­ща бой­лер, най-чес­то част от отоп­ли­тел­на­та ин­с­та­ла­ция на къ­ща­та. Виж­да се още, че все­ки от ета­жи­те има раз­п­ре­де­ли­тел­ни ко­лек­то­ри, ко­и­то се зах­ран­ват от вер­ти­кал­ни­те щран­го­ве. Към все­ки от тях пос­ред­с­т­вом гъв­ка­ви тръ­би се зах­ран­ват раз­лич­ни­те во­до­чер­пе­щи при­бо­ри – чеш­ми, ду­шо­ве, про­мив­ни ка­зан­че­та на то­а­лет­ни­те чи­нии, ми­ял­ни и пе­рал­ни ма­ши­ни и др.

По­не­же ста­на ду­ма за топ­ла во­да, зас­лу­жа­ва вед­на­га да се от­бе­ле­жи, че тръ­боп­ро­во­ди­те за топ­ла во­да за­дъл­жи­тел­но се топ­ло­и­зо­ли­рат с мар­ку­чи от по­рест ка­у­чук. То­ва дос­ко­ро не се пра­ве­ше по­ра­ди прос­та­та при­чи­на, че ня­ма­ше под­хо­дя­щи за то­ва ма­те­ри­а­ли.

Дру­го­то пра­ви­ло е, че не е же­ла­тел­но тръ­боп­ро­во­ди­те да се про­кар­ват по вън­ш­ни сте­ни, за­що­то през зи­ма­та во­да­та в тях мо­же да зам­ръзне. То­ва ина­че ло­гич­но изис­к­ва­не съ­що е дос­та ар­ха­ич­но и про­из­ти­ча от ня­ко­гаш­на­та лип­са на ма­те­ри­а­ли. В не­мал­ко слу­чаи оба­че, осо­бе­но при по-мал­ки по площ къ­щи, ба­ня­та или кух­ня­та опи­рат на вън­ш­на сте­на и то­га­ва не мо­же да се из­бег­не пос­та­вя­не­то на тръ­би на такава сте­на. Проб­ле­мът се ре­ша­ва от­но­во с доб­ра топ­ло­и­зо­ла­ция, то­зи път на всич­ки тръ­би. Ко­га­то къ­ща­та не се оби­та­ва ре­дов­но и не се отоп­ля­ва ця­ла­та, око­ло тръ­би­те на кри­тич­ни­те учас­тъ­ци мо­же да се на­вие наг­ре­ва­те­лен про­вод­ник, кой­то, вклю­чен през тер­мос­тат, да под­дър­жа тем­пе­ра­ту­ра над точ­ка­та на зам­ръз­ва­не, при­мер­но 4-5 °С. То­ва ре­ше­ние на­ла­га мал­ко по-ви­со­ки на­чал­ни раз­хо­ди, но впос­лед­с­т­вие мно­гок­рат­но ще се из­п­ла­ти.

По­доб­но на ка­нал­ни­те тръ­би же­ла­тел­но е и во­доп­ро­вод­ни­те да имат лек нак­лон за си­гур­но­то от­ти­ча­не на во­да­та при из­точ­ва­не на ин­с­та­ла­ци­я­та. То­ва във вил­ни­те сгра­ди през зи­ма­та чес­то се прак­ти­ку­ва.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото