В категории: Бани и кухни, Брой 7-8/2001, Декорация и защита, Ремонти

Ремонт на емайлирани повърхности

Емай­ли­ра­ни­те метални (чугун или стомана) ва­ни и дру­ги са­ни­тар­ни при­бо­ри, кухненски електроуреди – готварски печки, хладилници, перални и др., имат един съ­щес­т­вен не­дос­та­тък – понякога емай­лът се от­люс­п­ва и се от­к­ри­ва чер­на­та по­вър­х­ност на ме­та­ла. Дос­ко­ро то­ва се смяташе за непоправимо и во­де­ше най-чес­то до под­мя­на на пов­ре­де­ния при­бор. Под­чер­та­ва­ме дос­ко­ро, за­що­то у нас ве­че се про­да­ват спе­ци­ал­ни пас­ти за въз­с­та­но­вя­ва­не на олю­ще­ни мес­та, при то­ва от раз­лич­ни про­из­во­ди­те­ли. На сним­ки­те е по­ка­за­на пос­ле­до­ва­тел­ност­та за из­вър­ш­ва­не на поп­рав­ка­та, ка­то глав­на­та пред­пос­тав­ка за ус­пех е мяс­то­то ста­ра­тел­но да се по­чис­ти и обез­мазни. За цел­та се из­пол­з­ват шли­фо­въч­на хар­тия и чист бен­зин или аце­тон.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото