В категории: Брой 7-8/2001, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти

Заобляне на кантовете

Кой­то се е зах­ва­щал да майс­то­ри с дър­во, знае, че по пра­ви­ло кан­то­ве­те на мно­го от де­тай­ли­те се за­об­лят. Та­ка те при­до­би­ват по-изис­кан вън­шен вид, а опас­ност­та от не­вол­но на­ра­ня­ва­не при удар в кан­та на­ма­ля­ва. Са­ми­ят кант ста­ва по-ус­той­чив на ме­ха­ни­чно въз­дейс­т­вие и ве­ро­ят­ност­та част от ръ­ба да се за­це­пи ста­ва по-мал­ка. Го­ле­ми­на­та на зак­ръг­ля­не­то за­ви­си от кон­к­рет­ния слу­чай – от зак­ръг­ля­не до по­лу­ок­ръж­ност на це­лия кант, до за­об­ля­не са­мо на ос­т­ри­те му ръ­бо­ве. Кан­то­ве от ма­сив­на дър­ве­си­на с по­лу­об­ло нап­реч­но се­че­ние се из­пол­з­ват и за кан­ти­ра­не на из­ра­бо­те­ни от ме­бел­ни пло­чи пло­то­ве, нап­ри­мер.

Тук са по­ка­за­ни ня­кол­ко ос­нов­ни тех­ни­ки за за­об­ля­не на кан­то­ве­те. Най-дос­тъп­ни­ят ин­с­т­ру­мент без съм­не­ние е шли­фо­въч­на­та хар­тия с раз­лич­на ед­ри­на на зър­на­та и съ­от­вет­но с раз­лич­на про­из­во­ди­тел­ност, но и ка­чес­т­во на об­ра­бот­ва­на­та по­вър­х­ност. Най-про­из­во­ди­тел­ни­ят и спе­ци­а­ли­зи­ран ин­с­т­ру­мент е ръч­на­та елек­т­ри­чес­ка фре­за с мно­гоб­рой­ни­те фре­зе­ри за нея.

При по­куп­ка­та им тряб­ва да се обър­не вни­ма­ние да­ли ди­а­ме­тъ­рът на опаш­ка­та на фре­зе­ра съ­от­вет­с­т­ва на ди­а­ме­тъ­ра на цан­га­та за зак­реп­ва­не към ма­ши­на­та. Най-чес­то фре­зе­ри­те имат опаш­ки с ди­а­ме­тър ∅6 и ∅8.

Три­те по­ка­за­ни тук фре­зе­ри са в ев­ти­но из­пъл­не­ние – от бър­зо­ре­же­ща ин­с­т­ру­мен­тал­на сто­ма­на и с цап­фа, вмес­то съч­мен ла­гер, в дол­ния край за во­де­не по дъл­жи­на­та на кан­та.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото