В категории: Брой 9-10/2001, Дърводелство и обзавеждане, Електроинсталация, Инструменти, Металообработване, Ремонти, Строителство

Wera slipSTOP. Мерцедесът при отвертките

От­вер­т­ка­та е на­вяр­но най-чес­то из­пол­з­ва­ни­ят ин­с­т­ру­мент. От ней­но­то ка­чес­т­во за­ви­сят бър­зи­на­та и удоб­с­т­во­то при ра­бо­та, пред­паз­ва­не­то на длан­та и пръс­ти­те от на­би­ва­не и ох­луз­ва­не, а по­ня­ко­га от­п­лес­на­ла­та се от вин­та от­вер­т­ка мо­же да пре­диз­ви­ка не­поп­ра­ви­ми пов­ре­ди вър­ху скъп пред­мет. За­то­ва во­де­щи­те про­из­во­ди­те­ли неп­рес­тан­но ра­бо­тят за усъ­вър­шен­с­т­ва­не на то­зи наг­лед нес­ло­жен ин­с­т­ру­мент.

Пос­лед­но­то пос­ти­же­ние на един от во­де­щи­те про­из­во­ди­те­ли на от­вер­т­ки – нем­с­ка­та фир­ма Wera, е мо­де­лът Wera slipSTOP. Най-съ­щес­т­ве­но­то при не­го е, че прак­ти­чес­ки на­пъл­но е от­с­т­ра­нен ос­нов­ни­ят не­дос­та­тък за всич­ки кръс­то­об­раз­ни от­вер­т­ки – ве­ро­ят­ност­та при при­ла­га­не на по-го­ля­мо уси­лие при за­ви­ва­не или от­ви­ва­не на вин­та вър­хът на от­вер­т­ка­та да из­с­ко­чи от шли­ца и не­кон­т­ро­ли­ру­е­мо да се от­п­лес­не встра­ни, на­на­сяй­ки пов­ре­ди. Чес­то пъ­ти то­ва до­веж­да до пов­ре­да и на шли­ца на вин­та, след ко­е­то въз­ник­ва един труд­но ре­шим проб­лем – как той да се от­вие.

Сек­ре­тът на от­вер­т­ка­та Wera slipSTOP е в спе­ци­ал­на­та об­ра­бот­ка на ней­ния връх. С по­мощ­та на пре­циз­но фо­ку­си­ран мо­щен ла­зе­рен лъч вър­ху не­го се на­на­ся спи­ра­ло­вид­на браз­да с ви­со­ка гра­па­вост, илюс­т­ри­ра­на на сним­ки­те. Мно­гоб­рой­ни­те мик­рок­ра­тер­че­та имат из­к­лю­чи­тел­но ос­т­ри ръб­че­та, а об­ра­бо­те­ни­ят с ла­зер­ния лъч слой ка­то ця­ло при­до­би­ва из­к­лю­чи­тел­но ви­со­ка из­но­со­ус­той­чи­вост, т.е. ек­с­п­ло­а­та­ци­он­на дъл­гот­рай­ност. Ръб­че­та­та са тол­ко­ва ос­т­ри, че се впи­ват в сте­ни­те на шли­ца в гла­ва­та на вин­та и си­гур­но за­дър­жат вър­ха на от­вер­ка­та. То­ва, от ед­на стра­на, поз­во­ля­ва при­ла­га­не на по-го­лям вър­тящ мо­мент, а от дру­га, на­ма­ля­ва­не на оби­чай­ния на­тиск с до око­ло 1/3, ко­е­то пре­дот­в­ра­тя­ва из­х­в­рък­ва­не­то на от­вер­т­ка­та от шли­ца при за­ви­ва­не. В ре­зул­тат на всич­ко то­ва с но­ва­та от­вер­т­ка се ра­бо­ти по-бър­зо, по-ефек­тив­но и най-важ­но­то – по-си­гур­но и спо­кой­но.

Дру­га­та ха­рак­тер­на осо­бе­ност на но­ва­та от­вер­т­ка е ана­то­мич­но офор­ме­на­та й ръ­кох­ват­ка. Ней­ни­ят про­фил в мак­си­мал­на сте­пен след­ва ес­тес­т­ве­ния зах­ват на ръ­ка­та. Бла­го­да­ре­ние на то­ва на­то­вар­ва­не­то е раз­п­ре­де­ле­но рав­но­мер­но вър­ху ця­ла­та по­вър­х­ност на длан­та и пръс­ти­те, ко­и­то об­х­ва­щат ръ­кох­ват­ка­та, а опас­ност­та от на­тър­т­ва­не и по­я­ва на ме­ху­ри при по-про­дъл­жи­тел­на ра­бо­та е ели­ми­ни­ра­на. На­ма­ля­ва се и на­то­вар­ва­не­то на ця­ла­та сис­те­ма кит­ка-ра­мо.

Не­що по­ве­че – ма­те­ри­а­лът, от кой­то е из­ра­бо­те­на ръ­кох­ват­ка­та, не е ед­но­ро­ден, а е със­та­вен от ре­ду­ва­щи се иви­ци с раз­лич­на твър­дост и елас­тич­ност. По-ме­ки­те зо­ни спо­ма­гат за уве­ли­ча­ва­не на кон­так­т­на­та по­вър­х­ност и за оп­ти­мал­но­то пре­да­ва­не на по-го­лям вър­тящ мо­мент. Об­рат­но, по-твър­ди­те зо­ни сил­но на­ма­ля­ват три­е­не­то и улес­ня­ват прип­лъз­ва­не­то на ръ­ка­та око­ло ръ­кох­ват­ка­та при об­рат­ния ход на вър­те­не­то.

За повече подробности относно новите модели отвертки на Wera  и покупки посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.

Wera slipSTOP. Мерцедесът при отвертките
от
кл.думи:
4,8 / 5 звезди
Професионалните отвертки на Wera В света на ръчните инструменти, отвертките на немската фирма Wera заемат лидерска позиция. Специалната изработка на ръкохватката осигурява здраво захващане, без травмиране на дланта. Върхът им е награпен с лазерен лъч, което спомага за по-сигурното му задържане в шлица на винта. Вероятността от повреда на шлица е силно ограничена.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото