В категории: Брой 9-10/2001, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Ремонти, Строителство

Нивелир с водна либела

То­зи не­о­би­ча­ен и доскоро не­поз­нат у нас ин­с­т­ру­мент на све­тов­но из­вес­т­на­та фир­ма SOLA пред­с­тав­ля­ва из­к­лю­чи­тел­но удо­бен за ра­бо­та ни­ве­лир. Ос­нов­но­то му пред­наз­на­че­ние е за ни­ве­ли­ра­не на ко­ло­ве или за вер­ти­кал­но мон­ти­ра­не на тръ­би. Ни­ве­ли­рът се зак­реп­ва с гу­мен лас­тик към ко­ла и по две­те хо­ри­зон­тал­ни ли­бе­ли с ле­ко­та се наг­ла­ся­ва във вер­ти­кал­но по­ло­же­ние. Та­ка ръ­це­те се ос­во­бож­да­ват, ко­е­то поз­во­ля­ва лес­на и бър­за ра­бо­та и от сам чо­век. Тре­та­та ли­бе­ла се из­пол­з­ва при наг­ла­ся­ва­не в хо­ри­зон­тал­но по­ло­же­ние, нап­ри­мер на пе­рал­на­та ма­ши­на, хла­дил­ни­ка и т.н. Фор­ма­та на ин­с­т­ру­мен­та го пра­ви удо­бен за пос­та­вя­не вър­ху тръ­би без опас­ност лес­но да пад­не.

Тя­ло­то на ни­ве­ли­ра е от здра­ва, уда­ро­ус­той­чи­ва плас­т­ма­са. Ам­пу­ли­те са из­ра­бо­те­ни от уда­ро­ус­той­чи­во ак­рил­но стък­ло.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото