В категории: Бани и кухни, Брой 11-12/2001, Водопровод и канализация, Електроинсталация, Инструменти, Ремонти, Строителство

Фреза за канали в бетон и тухлен зид

Ед­на от най-тру­до­ем­ки­те и неп­ри­ят­ни дей­нос­ти в стро­и­те­л­ство­то и ре­мо­нт­ни­те ра­бо­ти е про­кар­ва­не­то на раз­лич­ни инс­та­ла­ции – пре­дим­но елект­ри­чес­ки ка­бе­ли, а не­ряд­ко и тръ­боп­ро­во­ди. При­чи­на­та за то­ва е, че добре познатият и препоръчителен на­чин за мон­ти­ра­не на инс­та­ла­ци­я­та е издъл­ба­ва­не­то на ка­на­ли в ограж­да­ща­та стро­и­тел­на кон­с­т­рукция, в ко­и­то се пос­та­вят и пок­ри­ват с ма­зил­ка или гип­со­ва шпак­ловка гъв­ка­ви тръ­би. В те­зи тръ­би след то­ва с ле­ко­та се из­тег­лят про­вод­ни­ци­те и ко­е­то е осо­бе­но важ­но – ви­на­ги мо­же да се под­ме­нят или да се до­ба­вят но­ви, сти­га в тръ­ба­та да има мяс­то за то­ва. За про­кар­ва­не на елект­ри­чес­ка­та инс­та­ла­ция най-чес­то се из­по­лз­ват гоф­ри­ра­ни тръ­би с ди­а­метър 13-18 mm, ко­е­то оз­на­ча­ва, че в сте­ни­те и та­ва­на, ряд­ко в по­до­ва­та пло­ча, тряб­ва да се издъл­ба­ят ка­на­ли със съ­от­ве­т­ства­що на тръ­би­те нап­реч­но се­че­ние. Все­ки, ко­й­то се е опит­вал да сто­ри то­ва в твърд бе­тон и, не­дай си, бо­же, в крех­ки и чуп­ли­ви тух­ли-чет­вор­ки, знае, че то­ва е поч­ти не­по­сил­на за­да­ча. В тух­ле­ни­те сте­ни по-спе­ци­ал­но вмес­то ка­нал с що-го­де рав­ни сте­ни най-чес­то се по­лу­ча­ва „пог­ром”, за­що­то тух­ли­те се тро­шат на най-не­о­чак­ва­ни мес­та, са­мо не и там, къде­то се чу­ка. Лип­са­та на под­хо­дя­ща тех­ни­ка на­вяр­но бе по­ро­ди­ла и ма­со­ва­та прак­ти­ка от вре­ме­то на со­ци­а­лиз­ма, ко­га­то про­вод­ни­ци­те нап­ра­во се за­маз­ва­ха под ма­зил­ка­та. Лес­но и бър­зо ре­ше­ние, ко­е­то не поз­во­ля­ва оба­че ни­как­ви ре­мон­ти и под­мя­на на про­вод­ни­ци­те.

Ето за­що все­ки стро­и­тел би оце­нил ви­со­ко най-но­ва­та ма­ши­на от ко­лек­ци­я­та про­фе­си­о­нал­ни инстру­мен­ти на Ро­берт БОШ – фре­за­та за ка­на­ли GNF 35 CA. Ма­ши­на­та има два ди­а­ман­те­ни дис­ка за ря­за­не и мо­же да се ре­гу­ли­ра та­ка, че да из­ряз­ва ед­нов­ре­мен­но два ус­по­ред­ни шли­ца на разс­то­я­ние от 3 до 39 mm един от друг. Дъл­бо­чи­на­та на ря­за­не се ре­гу­ли­ра безстъ­пал­но до 35 mm. Ос­та­на­ли­ят след ря­за­не­то ма­те­ри­ал меж­ду два­та сре­за след то­ва мно­го лес­но се от­чуп­ва с плос­ко дле­то.

Срав­ни­тел­но мал­ко­то тег­ло на ма­ши­на­та (4,1 kg) и ер­го­но­мич­ни­ят и ди­зайн на­ма­ля­ват до ми­ни­мум умо­ра­та при ра­бо­та, а сис­те­ма­та за от­веж­да­не на прах­та, ко­я­то плът­но обх­ва­ща прост­ра­н­ство­то око­ло дис­ко­ве­те, пред­паз­ва здра­ве­то на ра­бо­те­щия и не замър­ся­ва окол­на­та сре­да.

Фре­за­та има мо­щен (1400 W) елект­род­ви­га­тел, чи­ито обо­ро­ти се под­дър­жат с по­мощ­та на ре­гу­ли­ра­ща­та елект­ро­ни­ка пос­то­ян­ни не­за­ви­си­мо от на­то­вар­ва­не­то. Ста­бил­на­та опорна пло­ча, из­ра­бо­те­на от бла­го­род­на сто­ма­на, поз­во­ля­ва точ­но во­де­не на ма­ши­на­та по очер­та­на­та ли­ния.

Ма­ши­на­та има усъвър­ше­н­ства­на мно­гос­те­пен­на сис­те­ма за за­щи­та сре­щу про­ник­ва­не на прах във вът­реш­но­ст­та й, ко­е­то зна­чи­тел­но удъл­жа­ва ней­на­та дъл­гот­рай­ност.

НС

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото