В категории: Брой 11-12/2001, Декорация и защита, Дърводелство и обзавеждане

Козметика за мебели

Луксозните, фурнировани или от масивна дървесина, полирани мебели имат един съществен недостатък. Когато повърхността им се повреди, това неминуемо разваля настроението. Боли така, както когато някой вандал се разпише с пирон върху калника на току-що купения лъскав автомобил.

Бедата обаче далеч не е толкова голяма и непоправима, защото за решаване на подобни проблеми може да се намери „цяр” в кутията с „козметика за мебели” от Mr. Bricolage. Почти всички препарати са внос от Франция и са непознати досега у нас.

Тук накратко ще посочим приложението на някои от тях. Когато редакцията има възможност да ги тества, ще публикуваме личните си впечатления, както и подробно описание на работата с тях.

От­лич­но сред­ство за шли­фо­ва­не на дър­вес­ни или ла­ки­ра­ни повъ­рхности. При­да­ва го­ля­ма глад­кост, ка­то за раз­ли­ка от обик­но­ве­на­та шли­фовъч­на хар­тия не ос­та­вя драс­ко­ти­ни.

Спе­ци­ал­на восъч­на ма­са за запъл­ва­не на по-дъл­бо­ки драс­ко­ти­ни, пук­на­ти­ни или от­чу­пе­ни пар­чен­ца фур­нир. При заг­ря­ва­не омек­ва, след 10-15 min от­но­во се втвър­дя­ва и повъ­рхно­ст­та мо­же да се шли­фо­ва. Пред­ла­га се ши­ро­ка па­лит­ра от цве­то­ви ню­ан­си.

Лак за на­на­ся­не на „злат­ни” пок­ри­тия вър­ху пред­ме­ти от дър­во, гипс, кар­тон, камък, плат­но и т.н., как­то и за рес­тав­ри­ра­не на рам­ки на кар­ти­ни и дру­ги ме­бе­ли с та­ко­ва пок­ри­тие. Пок­ри­ти­е­то се по­лу­ча­ва ма­то­во или с блес­тя­ща повъ­рхност, ако се по­ли­ра чрез триене с кър­па. Съдър­жа брон­зов прах. Пред­ла­га се в раз­лич­ни ню­ан­си.

Инстру­ментът на­по­до­бя­ва поз­на­тия на все­ки флу­мас­тер, но е пред­наз­на­чен за ко­ри­ги­ра­не на повъ­рхно­ст­ни драс­ко­ти­ни вър­ху глад­ки ме­бел­ни повъ­рхности с блес­тя­що или ма­то­во ла­ко­во пок­ри­тие. Под­би­ра се флу­мас­тер, чий­то цвят е най-близък до цве­та на ре­мон­ти­ра­но­то пок­ри­тие. По-дъл­бо­ки­те драс­ко­ти­ни се запъл­ват със спе­ци­ал­ни „мо­ли­ви” от съ­щия про­из­во­ди­тел или пък с восъч­на ма­са, ка­то по­ка­за­на­та по-го­ре.

По­ли­у­ре­та­нов де­ко­ра­ти­вен лак, изк­лю­чи­тел­но ус­той­чив на уда­ри и драс­ко­ти­ни. Под­хо­дящ за на­на­ся­не вър­ху вся­как­ви ме­бе­ли, вра­ти и про­зор­ци, об­ли­цовъч­ни па­на и др. На­на­ся се с чет­ка или шприц­пис­то­лет. Съз­да­ва по­луг­лан­цо­во пок­ри­тие. Пред­ла­га се в раз­лич­ни цве­то­ви ню­ан­си.

Восъч­на пас­та за повъ­рхно­ст­на об­ра­бот­ка на ме­бе­ли от ма­сив­на дър­ве­си­на. За­паз­ва външния вид на дър­ве­си­на­та, под­чер­та­ва ней­на­та текс­ту­ра и я за­щи­та­ва. Напъл­но еко­ло­гич­но чист ма­те­ри­ал не съдържащ никакви вредни за здравето вещества, което го прави осо­бе­нно подходящ за ме­бе­ли в детс­ка­та стая.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото