В категории: Брой 11-12/2001, Хоби

ЦИФРОВА срещу ФИЛМОВА фотография

 

От­лич­ни­те сним­ки с Canon PowerShot G2 ни оку­ра­жи­ха най-сет­не да ре­а­ли­зи­ра­ме ед­на от­ко­леш­на идея, ко­я­то всич­ки ка­то че ли до­се­га от­бяг­ват – ди­рек­т­но­то срав­не­ние меж­ду циф­ров и фил­мов фо­то­а­па­рат. Та­ка­ва ста­тия не ни е из­вес­т­на от бъл­гар­с­ка­та пре­са, не сме сре­ща­ли и чуж­дес­т­ран­на пуб­ли­ка­ция.

То­ва, без­с­пор­но е за­да­ча по си­ли­те един­с­т­ве­но на до­ка­зан про­фе­си­о­на­лист с уни­вер­сал­ни поз­на­ния във фо­тог­ра­фи­я­та, циф­ро­ва­та об­ра­бот­ка на изоб­ра­же­ния и по­лиг­ра­фи­чес­кия пе­чат. За­то­ва се обър­нах­ме към доц. Пе­тър Аба­д­жи­ев, фо­тог­раф-ху­дож­ник, пре­по­да­ва­тел в НАТ­ФИЗ „Кръс­тьо Са­ра­фов” и дъл­го­го­ди­шен по­лиг­ра­фист.

 

доц. Петър АБАДЖИЕВ

 

 

 

Признавам, че с възторг приех идеята да направя един сравнителен анализ на качествата на цифров фотоапарат и класическа малкоформатна аналогова фотокамера, работеща с филм. Причините за това са много:

 Проблемът за снимачния процес чрез класическа или цифрова фотография е основен в професионалните фотографски среди, освен това засяга и широките любителски кръгове.

♦ В български публикации не съм срещал подобни анализи.

♦ Редицата статии, публикувани главно в списанията, занимаващи се с компютри, засягат само цифровите апарати и почти винаги са преразказ на техническите им характеристики. Безспорно те са написани от добри компютърни специалисти, но с бегли и повърхностни познания за съвременните насоки в развитието на артистичната, рекламната, репортажната и научната фотография. Статиите са представени с разбиране на техническите възможности на новите цифрови апарати, но най-често показаните снимки не могат да бъдат база за сериозни заключения, даже напротив – често пъти водят до грешни изводи за възможностите на даден цифров фотоапарат. Нерядко възможностите на фотоапаратите са илюстрирани с фотографии, които, според мен, даже биха отказали професионалния фотограф или напредналия любител от покупката на цифров фотоапарат. Тук няма да засегна непознаването на елементарни композиционни правила, видни в тези фотографии. С това не искам да кажа, че илюстрациите на подобни статии трябва да носят някаква особена артистичност! Главното за тях е, че те трябва да са доказателствената основа за всеки извод. Изводите, направени в повечето статии за моментното състояние на двата технологични пътя във фотографията, са въз основата на общи и недоказани с практически резултати умозаключения.

♦ Изключителен интерес за широк кръг хора, занимаващи се страстно с фотография представляват отговорите на въпросите: дали цифрова камера от типа на Canon PowerShot G2 може да служи за професионални цели и кое в момента е по-добро – цифровият или филмовият фотоапарат.

За да мога да получа практически сравняеми и възпроизводими резултати, приех следните основни правила:

♦ Да се сравнят цифров и филмов апарат от един и същ производител, което естествено предполага сходни конструкторски решения. В случая това са дигиталният Canon PowerShot G2 и филмовият Canon EOS 500 N.

♦ Двата апарата да са на еднакво ниво в степените на технологично съвършенство – в случая и двата са в класа на любителско-полупрофесионалните камери.

♦ Двата апарата да имат вариообективи (ZOOM) със  сходни оптически характеристики, разбира се, различни от обективите с непроменливо фокусно разстояние.

♦ Двата апарата да са в съответното средно ценово пространство за филмовите и цифровите камери. Това обаче съвсем не означава, че те имат еднаква цена!

♦ При сравнителния анализ да се правят снимки на един и същ обект при еднакви светлинни условия.

♦ Да се фотографира винаги от статив.

♦ Филмовият материал е с чувствителност 100 ASA, настройката на чувствителността на цифровата камера е също 100 ASA.

♦ За да бъде сравнението изчерпателно, снимките с филмовия фотоапарат да се направят както на негатив, така и на диапозитив.

♦ Качеството на изображението, създадено с класическия фотоапарат трябва да зависи само от характеристиките на филмовата емулсия и оптическите данни на обектива, а не от сканирането. Ето защо специално за това изследване негативите и диапозитивите, направени с филмовия Canon EOS 500N бяха сканирани с любезното съдействие на фирма АДКОМ на най-добрия за момента скенер в България – Imacon Flextight Precision III. Той работи с максимална оптическа разделителна способност 6300 dpi, максимална плътност на обработваното изображение Dmax = 4,2 и дълбочина на цвета 42/56 бита. Освен негатива и диапозитива със скенеp Umax PowerLookIII сканирахме ръчно копирана от негатив цветна снимка, след което промени в получените изображения не бяха правени.

Сега няколко думи за двата апарата. Тук ще се спра само на тези качества, които имат пряко значение за фотографската практика. Преди всичко трябва категорично да подчертая, че Canon PowerShot G2 не може да се включи в категорията на професионалните фотоапарати. Основните им характеристики, които ги отличават от любителските са: огледално-рефлексен тип, възможности за смяна на обективите и бързи мотори за серийни снимки. Canon PowerShot G2 няма тези възможности, но това не означава, че с него не могат да се решават определени професионални фотографски задачи!

И така, ето ги и най-важните за фотографирането характеристики:

ОБЕКТИВЪТ. Цифровата камера има обектив с фокусно разстояние от 7 до 21 mm, отговарящо на 34-102 mm за фотоапарат 24х36 mm и със светлосила 1:2 при 7 mm и 1:2,5 при 21 mm. Тази много добра светлосила дава прекрасни възможности за снимане от ръка при лоши светлинни условия, а трикратното изменение на фокусното разстояние покрива голяма част от фотографските задачи и позволява да се решават най-различни творчески проблеми. В процеса на работа обективът показа отлични фотографски качества (рязкост, преодоляване на големи разлики в яркостите на обектите и др.), които са видни от показаните тук илюстрации. Категоричното ми мнение е, че с този Canon Zoom Lens конструкторите на фирмата са създали един от най-добрите обективи за цифрови фотоапарати, които в момента се предлагат на пазара. Срещу него във филмовия фотоапарат при провеждането на настоящия анализ застана Canon Zoom Lens EF с фокусно разстояние 28-80 mm (10 лещи в 10 групи) и значително по-скромната светлосила от 1:3,5 при 28 mm до 1:5,5 при 80 mm. И той показа „добро поведение“ при най-различни условия на снимане (в студио, нощни, макро-, репортажни и т.н.), което ми дава основание да кажа, че обективът може да се характеризира като добър стандартен обектив за една класическа фотокамера с умерена цена.

ВИЗЬОРЪТ. Той е от съществено значение за точността и сигурноста на снимачния процес. Canon PowerShot G2 има практически два визьора – един оптически (с диоптърна поправка за хора с очила!) и един дисплей (1,8- инчов цветен TFT LCD). Оптическият визьор „вижда” 84% от получаваното реално изображение, а дисплеят – 97%. При работа в режим „Макро” оптическият визьор е неизползваем, тъй като поради паралактичната грешка реалното изображение се различава значително от видяното във визьора. За един фотограф, свикнал с класическите огледално-рефлексни апарати, му е необходимо известно време за свикване с необичайното положение на апарата при използване на дисплея. Добре е, ако имате чаровно бирено коремче – то прекрасно служи за подпиране на апарата върху него при снимане с дисплей. В противен случай поради трепване на ръцете висящата пред очите ви камера може да доведе до получаването на снимки без острота. И двата визьора осигуряват необходимата точност и сигурност при фотографирането.

Canon EOS 500N разполага с класическия огледално-рефлексен визьор, с които осъществява безпроблемно и точно определяне на кадъра и показва 90% от реалното изображение.

СКОРОСТИТЕ. Canon PowerShot G2 е със затвор, осигуряващ експонации от 15 до 1/1000 s. Синхронизирането на системни светкавици, производство на Canon, при които апаратът работи с вътрешно измерване, е до 1/250 s, за останалите включително студийните – до 1/125 s. При Canon EOS 500N скоростите са от 30 до 1/2000 s, синхронизирани до 1/90 s. Както се вижда – напълно в рамките на нормалното за този клас апаратура. Разбира се на пазара се предлагат камери с екзотични скорости 1/4000 s, 1/8000 s или повече, но те се употребяват само за специални цели или за спортна фотография. В моята дългогодишна практика аз съм снимал с 1/1000 s не повече от десетина пъти…

ПРОГРАМИТЕ. И двата апарата задоволяват с различни, истински съобразени с практиката програми – предварително зададени режими на снимане. Canon PowerShot G2 има напълно автоматична програма (аuto), в която не могат да се изменят никакви параметри (както казват германците Idiotensicher – идиотски сигурна). Тя е предназначена за напълно незнаещи хора и съдържа програми, обозначени със символи – портрет, пейзаж, нощни снимки, черно-бели и кафяви (колорирани) снимки, панорамни снимки, пан фокус, та дори и видео – за кратки озвучени видеофилмчета. Освен това може да се фотографира с приоритет на блендата, с приоритет на скоростите и ръчен режим на работа, като същественото при тях е, че могат да се изменят параметрите – нещо особено важно при артистичната фотография.

Canon EOS 500N има почти същите програми, което издава сходните конструкторски идеи на фирмата. Липсва програмата за панорамни снимки (композирани от няколко, залепени атоматично един за друг кадри) и черно-бели и кафяви (колорирани) снимки което е съвсем логично – характерът на изображението в случая се определя единствено от възможностите на филмите.

ФОКУСИРАНЕ. И двата апарата са автофокусни, с възможност за статично фокусиране и фокусиране при следене на движещ се обект. Автоматичният фокус на Canon EOS 500N работи по-бързо. В хода на снимането установих, че и при двата апарата автофокусната система работи сигурно и безпогрешно – при най-сложни обекти, и при най-лоши светлинни условия. Canon PowerShot G2 фокусира (включително и в макрорежим) от 6 cm при широкоъгълна настройка (20 cm при теленастройка на ZOOM обектива) до безкрайност, а при EOS 500N от 38 cm и обхваща при теленастройката на ZOOM обектива 9,1х13,5 cm.

НАЧИН НА ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА. Това е особено важен за практиката параметър. За радост и двата апарата измерват по три начина – интегрално по целия кадър, измерване с подчертаване на долната средна част на кадъра и накрая с точково измерване, което е абсолютно необходимо при сложни снимачни условия.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ. Canon PowerShot G2 може да работи с четири степени на чувствителност – 50 ASA, 100 ASA, 200 ASA и 400 ASA, което в съчетание със светлосилния обектив позволява снимането при всякакви светлинни условия.

При Canon EOS 500N чувствителността зависи от употребяваните филми, а тя е в много широк диапазон – от 25 до 6400 ASA. Нагласява се както автоматично, така и ръчно.

Ето още няколко важни функции:

♦  И двата апарата имат възможност за корекция на експозицията с до +2 и –2 EV (отговарящо на +2 и –2 бленди).

♦  Наличието на функцията BRACKETING – автоматично последователно снимане на три снимки до +2 и –2 EV (отговарящо на +2 и –2 бленди) през 1/3 бленда при Canon PowerShot G2 и 1/2 бленда при Canon EOS 500N).

♦  Canon PowerShot G2 може да прави и серийни снимки;

♦  Canon PowerShot G2 има възможност да коригира влиянието на цветната температура върху цвета на изображението (баланс на белия цвят).

♦  С едно захранване на акумулатора на Canon PowerShot G2 могат да се направят около 350 снимки с непрекъснатото им разглеждане на дисплея.

 

Накрая (но не по важност) искам да разгледам голямото предимство на 4-те мегапиксела на Canon PowerShot G2. И то ефективни 4 мегапиксела! Това са 2272х1704 пиксела! Апаратът работи и с по-ниска разделителна способност – 1600х1200, 1024х768 и 640х480 пиксела, а заснетите изображения могат да се записват като некомпресиран RAW формат или като компресирани JPEG файлове с различна степен на компресия – супер фина, фина и нормална. Ако във вашия фотоапарат имате 32 Mбайта карта и снимате с оптималната разделителна способност 2272х1704 пиксела, на нея може да запишете: некомпресирани 10 снимки или 14 компресирани снимки в режим суперфин JPEG; 27 в режим фин JPEG; 54 в режим нормален JPEG. Ако снимате с по-ниска разделителна способност 1600х1200 пиксела (напълно достатъчна за неголеми увеличения), то съответните стойности са 30 снимки в режим суперфин JPEG, 54 в режим фин JPEG и 108 в режим нормален JPEG.

Както споменах в началото, целта, която си поставих е да установя на практика подходяща ли е цифрова камера от типа на Canon PowerShot G2 за професионални цели и кое в момента е по-добро – цифровият или филмовият фотоапарат.

 

Един от основните въпроси, изискващ изясняване, е до каква големина получените изображения могат да се възпроизвеждат полиграфически. За да получа ПРАКТИЧЕСКИ верен отговор последователно направих увеличения до А4, А3 и 50х70 см от:

♦  фотография, направена с цифровия апарат Canon PowerShot G2;

♦  сканиран диапозитив (филм Kodak Ektachrome plus, скенер Imacon Flextight Precision III), направен с филмовия апарат Canon EOS 500N;

♦  сканиран негатив (филм Kodak Fujicolor Superia 100, скенер Imacon Flextight Precision III), направен с филмовия апарат Canon EOS 500N;

♦  сканирано изображение с UMAX PowerLookIII от ръчно копирана върху фотохартия снимка с формат 20х30 cm от същите негативи.

Резултатите са видни от поредиците снимки, показани тук. Те се различават по цветовъзпроизвеждането, защото са без всякаква допълнителна намеса – т.е. ретуш в графичен редактор. Цветовете им могат безпроблемно да се коригират и изравнят с Photoshop, но това в случая не е най-важното. Очевадни и категорични са няколко съществени за практиката изводи:

♦  Най-добри резултати се постигат, когато се работи с цифрова камера или диапозитив. Изненадващото е, че освен снимките, направени с диапозитив, снимките от Canon PowerShot G2 също могат да се увеличат за печат, с много малък компромис, до размер 50х70 см при разделителна способност 225 dpi! Независимо от факта, че при това увеличение и разделителна способност на цифровата снимка се налага интерполация, резултатът е толкова добър, че не отстъпва на увеличеното без интерполация изображение, получено от диапозитива! Нещо повече – докато остротата на увеличеното изображение от Canon PowerShot G2 може да се подобри лесно във Photoshop с функцията Unsharp Masking, то този филтър практически не може да се приложи за обработка на изображението от диапозитива, защото се увеличава остротата на зърнистостта на фотоемулсията и изображението придобива неприятно „звучене”. Това е първото предимство на цифровата фотография, направена с тази 4 мегапикселна камера.

♦  Поредицата от увеличения от сканиран негатив са най-остри, но успоредно с тази острота зърнистостта на филма става толкова силно изразена, че дори и увеличение А4 е почти неизползваемо за печат.

♦  Сканираното копие върху фотохартия от негатив има най-малка острота, което е логично. Копирният процес води до влошаване на остротата, въпреки относително доброто цветовъзпроизвеждане. Все пак сканираните цветни копия могат спокойно да се използват за печат при средно големи увеличения.

♦  При снимките се установи, че цифровата камера дори и при автоматичен режим блестящо и елегантно коригира цветната температура в снимачния процес. При филмовия фотоапарат това може да стане доста трудно и несигурно само с използване на коригиращи  филтри или употреба на филми за дневна или изкуствена светлина. Това е второ предимство на съвременната цифрова фотография.

♦  Снимките в поредицата за установяване на способността на Canon PowerShot G2 за серийни снимки доказват, че тя постига 2,33 снимки/s – доста добро постижение за апаратите от този клас. Canon EOS 500N не прави серийни снимки, но в същия клас апаратура има редица фотокамери, които правят по-голям брой снимки/s.

♦  Изключително интересно и много важно качество е, че Canon PowerShot G2 работи превъзходно при лоши светлинни условия, като добре разработва и светлите, и тъмните места в изображението. Доказателство е  нощната снимка, публикавана тук. Снимането при лоши светлинни условия е истинско удоволствие и поради факта, че цифровата камера при еднаква чувствителност, еднаква диафрагма и еднакво ниво на осветлението (независимо от цветната му температура!) работи с по-къси експонации от филмовия апарат. Това е трето предимство на съвременната цифрова фотография.

♦  Увеличените сканирани изображения неминуемо имат доста физически недостатъци – прашинки, драскотини, косъмчета, които могат да се коригират във Photoshop, но с цената на загуба на време, докато увеличените снимки от Canon PowerShot G2 са брилянтно чисти! Това вече е четвърто предимство на цифровата фотография.

♦  Разликата в качеството на изображенията, записани без компресия (RAW формат) и в Superfine JPEG, са пренебрежимо малка. Снимката на Народния театър, например е записана в Superfine JPEG и е снимана с максимална разделителна способност – 2272х1704 пиксела. Ако фотографът ще копира малки снимки върху фотохартия в някое от съществуващите цифрови студия, то спокойно може да използва и по-ниска разделителна способност, и по-високите степени на компресия (Fine, Normal). При снимане за печат обаче, е задължително използването на най-високата разделителна способност и най-качествен запис – RAW или Superfine.

♦  Снетите фотографии с програмата на Canon PowerShot G2 за черно-бели и „сепиа” снимки са наистина с много високо качество (вж. черно-бялата снимка). Тази програма е особено полезна за фотографите, работещи в областта на артистичната фотография!

♦  Получаването на оптимизиран за печат файл от Canon PowerShot G2 става многократно по-бързо, отколкото с филмов фотоапарат и това е петото, много съществено предимство на цифровата фотография.

♦  За масовия фотолюбител от решаващо значение е цената, която той заплаща за една снимка. За основа на изчисленията взимам ценоразписа на цифровия център Konica. Снимащият с филмов апарат заплаща за един филм с 36 снимки средно около 6 лева. Проявяването му струва около 1,50 лв., а качествено копирана снимка с формат 9х13 cm струва 0,30 лв. За една снимка сумарната цена става: 0,17 лв. за филм; 0,04 лв. за проявяване; 0,30 лв. за копиране = 0,51 лв./брой. За същата снимка направена от файл на цифров фотоапарат цената на снимка със същия формат е 0,50 лв. При формат 20х30 cm цените са съответно 3,71 лв. за фотография от филм и 6 лв. за снимка от файл. При тези разсъждения логично е да се вземе предвид и първоначалната инвестиция за фотоапарата – около 2300 лв. за камери от типа на Canon PowerShot G2 и около 700 лв. за апарат с характеристиките на Canon EOS 500N. Така че, за сега по-евтиният вариант за един фотолюбител е филмовият фотоапарат, докато за един професионалист снимането само на един по-обемист каталог ще изплати напълно цифровия апарат.

И така, драги търпеливи читателю, дойде моментът да обобщим:

1. От цифров фотоапарат като чудесния Canon PowerShot G2 и от диапозитив 24х36 mm може спокойно да се правят качествени увеличения за печат до формат А3, а с малък компромис и до 50х70 cm. Цифровата фотография напусна юношеството си и навлезе в зряла възраст!

2. Не се препоръчва сканирането на малкоформатни негативи за увеличения над 13х18 cm.

3. Сканирайте цветни фотокопия за не по-големи увеличения от А3, и то само, ако изискванията не са за високо качество.

4. С Canon PowerShot G2 един професионалист може да работи безупречно при подготвянето на каталози, дипляни и друга подобна полиграфическа продукция, при това многократно по-бързо, отколкото с филмов апарат.

5. Canon PowerShot G2 е чудесен инструмент за работещия в областта на артистичната фотография.

6. За не особено заможния масов любител класическият филмов апарат е все още финансово по-изгоден, но за един страстен фотолюбител, за когото често пъти фотографията е начин на съществуване, аз препоръчвам една камера от типа на Canon PowerShot G2, която ще му даде най-широка палитра от възможности за осъществяване на творческите идеи, за създаване на фотографии със съвременно звучене, със съвременна естетика.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 11-12/2001, Хоби

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото