В категории: 2023, Актуални статии, Брой 5-6/2023, Ремонти, Строителство

Облицовка тип „фугирана зидария“

Из архива на сп. „Направи сам“, бр. 11/2000 г.­­

 

Една от ви­со­ко це­не­ни­те по­ра­ди пред­с­та­ви­тел­ния си вън­шен вид фа­сад­ни об­ли­цов­ки са не­из­ма­за­ни­те глад­ки клин­кер­ни тух­ли, зи­да­ни по спо­со­ба на т.нар. „фу­ги­ра­на зи­да­рия“. Из­пол­з­ват се спе­ци­ал­ни ке­ра­мич­ни ре­ше­тес­ти еди­нич­ни тух­ли, ко­и­то тряб­ва вни­ма­тел­но да се под­би­рат ед­на по ед­на, та­ка че ли­це­ва­та им стра­на да бъ­де глад­ка и без пов­ре­ди. Най-чес­то се зи­да с де­бе­ли­на на зи­да ед­на тух­ла, ка­то за по­лу­ча­ва­не на рав­но­мер­но ши­ро­ка фу­га меж­ду ре­до­ве­те, че­ла­та на тух­ли­те се пос­та­вят вър­ху лет­вич­ки с де­бе­ли­на око­ло 1 cm. След стя­га­не на свър­з­ва­щия раз­т­вор лет­вич­ки­те се из­важ­дат, а фу­ги­те се по­пъл­ват, къ­де­то то­ва е не­об­хо­ди­мо, с раз­т­вор и окон­ча­тел­но се офор­мят със за­об­лен фу­гач. Пос­лед­на­та и съв­сем не­ма­ло­важ­на опе­ра­ция е по­чис­т­ва­не на ли­це­ви­те по­вър­х­нос­ти на тух­ли­те от по­пад­на­ли­те вър­ху тях ци­мен­то­ви или ва­ро­ви раз­т­во­ри, та­ка че да не ос­та­ват бе­ли пет­на. Ос­вен чрез ме­ха­ни­чес­ко чет­ка­не, окон­ча­тел­но­то по­чис­т­ва­не ста­ва с ки­се­лин­ни раз­т­во­ри – оцет, пре­па­рат за по­чис­т­ва­не на ка­на­ли „Кис­лин“, има и спе­ци­а­ли­зи­ра­ни пре­па­ра­ти за та­зи цел.

От опи­са­на­та съв­сем нак­рат­ко тех­но­ло­гия ста­ва яс­но, че от­к­ри­та­та фу­ги­ра­на зи­да­рия в ней­ния кла­си­чес­ки вид е кра­си­ва, но и дос­та тру­до­ем­ка за из­пъл­не­ние. В до­бав­ка на то­ва зид от ке­ра­мич­ни тух­ли без топ­ло­и­зо­ла­ция, при то­ва не­из­ма­зан от­вън, е твър­де да­леч от съв­ре­мен­ни­те изис­к­ва­ния за топ­ло­и­зо­ла­ция – всъщ­ност той е прек­ра­сен „сту­ден ком­п­рес“, кой­то доб­ре от­веж­да топ­ли­на­та от жи­ли­ще­то на­вън. В ре­зул­тат на то­ва сил­но на­рас­т­ват раз­хо­ди­те за отоп­ляване, а по­вър­х­нос­т­на­та тем­пе­ра­ту­ра на вън­ш­ни­те сте­ни чес­то пъ­ти е твър­де нис­ка, под точ­ка­та на оро­ся­ва­не. По­вя­ва се кон­ден­з­на вла­га, чес­то пъ­ти му­хъл и усе­ща­не за „из­пи­ващ студ“ от­към сте­на­та, ко­га­то чо­век се на­ми­ра бли­зо до нея.

Ето за­що за­пад­на­та стро­и­тел­на прак­ти­ка е от­ре­ди­ла на зи­да от ке­ра­мич­ни тух­ли, пре­дим­но за­щит­ни, кон­с­т­рук­тив­ни фун­к­ции в сан­д­ви­че­ви кон­с­т­рук­ции, при ко­и­то вън­ш­ни­ят зид се със­тои от три плас­та – вът­ре­шен от блок­че­та YTONG, меж­ди­нен, за­пъл­нен с топ­ло­и­зо­ла­ци­о­нен ма­те­ри­ал (дю­ше­ци или пло­чи от ми­не­рал­на ва­та, сти­ро­пор, на­си­тен пер­лит и др.), и  вън­шен зид от фу­ги­ра­ни клин­кер­ни тух­ли.

Съ­щес­т­ву­ва оба­че и дру­га все по-чес­то при­ла­га­на въз­мож­ност, ко­я­то съ­че­та­ва пре­дим­с­т­ва­та на опи­са­ни­те ме­то­ди и в край­на смет­ка се по­лу­ча­ва фа­са­да с от­ли­чен вън­шен вид, на­по­до­бя­ващ на­пъл­но ста­ри­ни­те тух­ле­ни зи­до­ве, от ед­на стра­на, а, от дру­га, се пра­ви лес­но и зи­дът мо­же да бъ­де дос­та­тъч­но доб­ре топ­ло­и­зо­ли­ран.

Пър­ви­ят ред плоч­ки се по­веж­да по гор­ния ръб на от­во­ра на про­зо­ре­ца, та­ка че да не се на­ла­га ря­за­не на плоч­ки по дъл­жи­на. Под­реж­да­не­то ста­ва по хо­ри­зон­тал­но опъ­нат шнур (ка­нап). При не­об­хо­ди­мост мо­же да се ва­ри­ра с мал­ка про­мя­на на ши­ро­чи­на­та на фу­га­та меж­ду два съ­сед­ни ре­да. Все­ки след­ващ ред за­поч­ва с от­с­тъп 1/2 дъл­жи­на на плоч­ка­та.

Пър­во­на­чал­но ле­пи­ло­то се по­ла­га вър­ху сте­на­та с глад­ка мис­т­рия, след ко­е­то се ми­на­ва с на­зъ­бе­на шпак­ла с ви­со­чи­на на зъ­би­те 8 mm. Вър­ху гър­ба на вся­ка плоч­ка съ­що се на­маз­ва по мал­ко ле­пи­ло и тя се при­тис­ка на мяс­то­то си, ка­то се во­ди по опъ­на­тия шнур.

Ста­ва ду­ма за спе­ци­ал­ни об­ли­цо­въч­ни ке­ра­мич­ни плоч­ки, ко­и­то се на­леп­ват вър­ху фа­сад­ни­те сте­ни, по­доб­но на всич­ки ос­та­на­ли стен­ни об­ли­цов­ки. В до­пъл­не­ние на ка­за­но­то за пре­дим­с­т­ва­та на то­зи ме­тод ще по­со­чим още, че са­ми по се­бе си плоч­ки­те при­да­ват до­пъл­ни­тел­на за­щи­та на фа­са­да­та сре­щу дъж­да и ос­та­на­ли­те ат­мос­фер­ни вли­я­ния, не се нуж­да­ят от бо­я­дис­ва­не и не про­ме­нят цве­та си. Ос­вен при но­во стро­и­тел­с­т­во та­ко­ва пок­ри­тие е от­лич­но сред­с­т­во за ре­мон­ти­ра­не на ста­ри фа­са­ди, при ко­е­то сгра­да­та при­до­би­ва на­пъл­но нов вън­шен вид.

Всеки втори ред започва с половин плочка. Плочите се режат най-лесно с малка ъглошлайфмашина и диск за рязане на неметални материали или  с метален диск с диамантени зърна.

Сместа за запълване на фугите (Ceresit 4-15 mm Fugenmoertel) се поставя върху маламашка и от нея се изтласква и заглажда във фугите между тухлите с метален фугач.

За ус­пеш­но­то об­ли­цо­ва­не на сте­ни­те са не­об­хо­ди­ми по­не две пред­пос­тав­ки:

 Пред­ва­ри­тел­но точ­но раз­чер­та­ва­не на схе­ма­та за по­ла­га­не на плоч­ки­те с ог­лед на­лич­ни­те от­во­ри на про­зор­ци и вра­ти. По­ла­га­не­то на плоч­ки­те тряб­ва да поч­не па­ра­лел­но на ня­кой от от­во­ри­те, ка­то в иде­ал­ния слу­чай гор­ни­те им ръ­бо­ве ле­жат на ед­на пра­ва. Цел­та е ре­до­ве­те плоч­ки та­ка да се под­ре­дят, че да не се на­ла­га ря­за­не­то им по дъл­жи­на. Плоч­ки­те в два съ­сед­ни ре­да се пос­та­вят с раз­мес­т­ва­не на дъл­жи­на, рав­на на дъл­жи­на­та на по­ло­вин плоч­ка. Съ­от­вет­но на то­ва тряб­ва да се съ­об­ра­зи пос­та­вя­не­то на пър­ва­та плоч­ка от все­ки ред, за­поч­ващ от ня­кой от­вор или ъгъл на сте­на­та.

При оформяне на фугите в облицовката около отворите на прозореца се използва дълготрайно запазващ еластичността си материал, който да поема  всички температурни  и други деформации на мазилката и касата на прозореца  ма­не­на пръч­ка.

Оформянето на облицовката при изпъкнал ъгъл – на снимката се вижда добре деформационната фука. За да сеи намали разходът на фугираща паста на силиконова основа, при широки фуги в тях може предварително да се постави специален уплътняващ шнур на Ceresit. След това фугата окончателно се запълва с фугираща маса.

 Под­би­ра­не на оп­ти­мал­но ле­пи­ло за за­леп­ва­не на плоч­ки­те. То тряб­ва да га­ран­ти­ра здра­во и трай­но за­леп­ва­не и съ­що та­ка да има дос­та­тъч­но го­ля­ма на­чал­на слеп­ва­ща спо­соб­ност, за да не се плъз­гат плоч­ки­те при тях­но­то за­леп­ва­не вър­ху сте­на­та. Под­хо­дя­що­то ле­пи­ло за плоч­ки е Ceresit Flexibler Fliesenkleber. Фу­ги­те меж­ду плоч­ки­те се за­пъл­ват и офор­мят с Ceresit 4-15 mm Fugenmoertel. Об­що­то меж­ду те­зи два ма­те­ри­а­ла е, че и след втвър­дя­ва­не­то им те за­паз­ват из­вес­т­на елас­тич­ност, ко­е­то спо­соб­с­т­ва за по­е­ма­не на тер­мич­ни и дру­ги дви­же­ния на ос­но­ва­та, без то­ва да пре­диз­ви­ка раз­ру­ша­ва­не на об­ли­цов­ка­та.

 

По съ­щия на­чин се офор­мят елас­тич­но за­пъл­не­ни фу­ги и при всич­ки вът­реш­ни ръ­бо­ве в об­ли­цов­ка­та.

Там, къ­де­то е не­об­хо­ди­мо да се ос­та­вят елас­тич­ни раз­ши­ри­тел­ни фу­ги, се из­пол­з­ва Ceresit Alles-Fuge.

След ка­то пла­нът за раз­по­ла­га­не на плоч­ки­те бъ­де окон­ча­тел­но уточ­нен, ос­но­ва­та за­кър­пе­на и доб­ре под­рав­не­на, а ле­пи­ло­то раз­бър­ка­но с во­да до по­лу­ча­ва­не на ра­бот­на кон­сис­тен­ция, ле­пе­не­то на плоч­ки­те не се от­ли­ча­ва от оби­чай­ни­те стен­ни об­ли­цов­ки, как­то то­ва е по­ка­за­но на сним­ки­те.

Доб­ри­ят вън­шен вид на об­ли­цов­ка­та и ней­на­та во­доп­лът­ност мно­го за­ви­сят от ка­чес­т­во­то по­пъл­ва­не и офор­мя­не на фу­ги­те меж­ду плоч­ки­те. Окон­ча­тел­но­то заг­лаж­да­не и офор­мя­не на вдлъб­на­та фор­ма на фу­ги­те ста­ва със спе­ци­а­лен ин­с­т­ру­мент – фу­гач, ко­я­то пред­с­тав­ля­ва об­ла стоманена пръчка.­

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото