В категории: 2023, Актуални статии, Брой 5-6/2023, Хоби

Сукулентни цветя

 

Из архива на сп. „Направи сам“, бр. 7-8/2000 г.

 

Ваня Абаджиева

 

Су­ку­лен­ти­те са гру­па рас­те­ния, при­над­ле­жа­щи към раз­лич­ни бо­та­ни­чес­ки се­мейс­т­ва, про­из­хож­да­щи пре­дим­но от Юж­на Аф­ри­ка, Цен­т­рал­на Аме­ри­ка и За­пад­на Ин­дия. Ха­рак­тер­но­то за тях е, че ме­сес­ти­те лис­та или стъб­ла нат­руп­ват за­па­си от вла­га, ко­е­то ги пра­ви неп­ре­тен­ци­оз­ни и лес­ни за от­г­леж­да­не. Те оби­чат свет­ли­на­та, раз­м­но­жа­ват се лес­но – чрез рез­ни­ци, ко­и­то се ос­та­вят да за­съх­нат за ня­кол­ко дни, пре­ди да се за­ло­жат в суб­с­т­ра­та. Мо­же да се за­се­ят и със се­ме­на, по­къл­ва­щи при 21-25°С. Су­ку­лен­ти­те се от­г­леж­дат в не­го­ле­ми, доб­ре дре­ни­ра­ни сак­сии, в ху­мус­но-пе­съч­ли­ва поч­ве­на смес­ка. Оби­чат уме­ре­ни­те тем­пе­ра­ту­ри – през зи­ма­та 10-13°С. От про­лет­та до есен­та се тре­ти­рат ка­то обик­но­ве­ни стай­ни рас­те­ния – по­ли­ват се, ко­га­то поч­ва­та за­поч­не да про­съх­ва, а през зи­ма­та – вед­нъж на 1-2 ме­се­ца. Доб­ре е през ля­то­то, ако има въз­мож­ност, да се дър­жат из­вес­т­но вре­ме на от­к­ри­то.

 

От вре­ме на вре­ме за­вър­тай­те сак­си­и­те, за да бъ­де рав­но­мер­но ос­ве­тя­ва­не­то.

Пре­ди да ви за­поз­на­ем с ня­кои ви­до­ве, ето и проб­ле­ми­те, с ко­и­то мо­же да се сблъс­ка­те при от­г­леж­да­не­то на су­ку­лен­ти­те:

Из­дъл­же­но и де­фор­ми­ра­но стъб­ло – дъл­жи се на мно­го мал­ко свет­ли­на през ля­то­то или пре­ка­ле­но мно­го по­ли­ва­не през зи­ма­та.

Су­хи ка­фя­ви пет­на – дъл­жат се на не­дос­та­тъч­но по­ли­ва­не, осо­бе­но през ля­то­то.

Ме­ки ка­фя­ви пет­на – пет­нис­та бо­лест по лис­та­та. Рас­те­ни­я­та тряб­ва да се тре­ти­рат със сис­те­мен фун­ги­цид.

Увех­на­ли и обез­ц­ве­те­ни лис­та – пре­ко­мер­но по­ли­ва­не, осо­бе­но през зи­ма­та.

Лис­та­та опад­ват вне­зап­но – не­дос­та­тъч­но по­ли­ва­не през ля­то­то или по­ли­ва­не с мно­го сту­де­на во­да.

Заг­ни­ва­не в ос­но­ва­та на стъб­ло­то – по­ли­ва­не в по­ве­че през зи­ма­та. За да се из­бег­не, ос­вен по-вни­ма­тел­но по­ли­ва­не, на по­вър­х­ност­та на поч­ва­та мо­же да се сло­жи пласт дреб­ни камъчета.

Aloinopsis luckhoffii – мно­го сил­на при­ли­ка с рас­те­ни­е­то Тиг­ро­ва ус­та. Бе­ли­те из­рас­тъ­ци изглеждат ка­то бра­да­ви­ци по лис­та­та.

Lapidaria margaretae – приличащите на човка на папагал месести листа се разтварят, за да направят място за растеж на новите.

Lithops bella – ро­ди­на­та му е Юго­за­пад­на Аф­ри­ка. Цве­то­ве­те му са по-го­ле­ми от при­ли­ча­щи­те на гра­нит­ни ка­мъ­ни лис­та.

Lithops fulviceps – оцветено в охра растение, чиито стари листа се разтварят и отпадат всяка година, за да направят място на новите.

Lithops lesliei „Albinica“ – но­вите свет­ло­зе­ле­ни лис­та скри­шом се по­да­ват от по-ста­ри­те жъл­ти. Те сти­гат до 4 cm го­ле­ми­на.

Lithops pseudotruncatella – цве­то­ве­те се по­каз­ват в ця­ла­та си пре­лест, мал­ко след ка­то рас­те­жът на рас­те­ни­е­то е за­вър­шил.

 

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

2023, Актуални статии, Брой 5-6/2023, Хоби

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото