В категории: 2023, Актуални статии, Брой 12/2023, Строителство

Porotherm High – строителна система на нова висота

» 20% по-бързо зидане

» 25% по-малък разход на строителен разтвор

 

Световните проблеми, пред които са изправени съвременните строителни компании – трудността при намиране на квалифициран персонал в комбинация с увеличението на разходите за труд, с все по-голяма сила се чувстват и в нашата страна през последните няколко години.

От позицията си на световен лидер в производството на голямоформатни блокове, на Винербергер се налага да се състезава със себе си в създаването на нови продукти, съобразени с нарастващите изисквания за топло- и звукоизолация и други характеристики. И тя го прави като непрестанно създава и пуска на пазара нови, усъвършенствани керамични блокове Porotherm. Развитието и представянето на този бранд на българския строителен пазар, пътят, изминат от основаването на Винербергер през 2004 г. и откриването на собствен завод за производство на тухли Porotherm в гр. Луковит до днес, може да се проследи и по над 50-те публикации в сп. „Направи сам“.

И този път компанията надскочи собствените си постижения, като разработи иновативно решение за подобряване на процесите в традиционната зидария, чрез използването на още по-високи блокове, които се явяват уникални за българския пазар.

 

Новите Porotherm 25 Light High и Porotherm 12 High

Тази статия е посветена на най-новите попълнения в продуктовото семейство на Porotherm – Porotherm 25 Light High и Porotherm 12 High, които бяха пуснати на българския пазар в средата на октомври т.г. Така блоковете Porotherm с дебелина 25 cm, които към момента са на разположение на строителите, стават общо 4 вида, а блоковете с дебелина 12 cm – общо 2. Всички те са предназначени за зидане с вароциментов разтвор.

Вляво – Porotherm 25 Light High, вдясно – Porotherm 12 High

Какви са предимствата на новите керамични блокове и с какво могат да допринесат в строителния процес?

Новите блокове Porotherm 25 Light High, както и останалите с тази дебелина, са предназначени за изграждане на неносещи външни стени, а когато е необходимо, примерно за подобряване на звукоизолацията, и за вътрешни, междинни между жилища стени. Тази група блокове са специално създадени и произведени от Винербергер за удовлетворяване на все още продължаващото специфично за България търсене, породено от наследени от „миналото време” строителни традиции. От времената, когато тази дебелина на външния зид се приемаше нормативно за достатъчна от гледна точка на енергийните разходи на сградите, а понятието допълнителна топлоизолация, принадлежеше повече на фантастиката. Поради това примитивните, според днешните разбирания и обичайни за пазара днес модерни строителни материали, някогашни „тухли четворки“, бяха масово използвания, единствен от този вид материал. Строителната ни традиция е съхранила също и размера 25х25 cm за стоманобетонните колони.

Съобразявайки се с тези дадености, Винербергер създава преди повече от 15 години блоковете Porotherm 25 и постепенно ги развива с оглед, било повишаване на звукоизолиращата им способност, било на топлоизолиращите им свойства.

Тези блокове са също и икономически изгодно решение, когато по различни причини, включително конструктивни, се налага изграждане на външни зидове с такава дебелина. С една уговорка – за осигуряване на нормативно заложените изисквания за топлинна изолация на външни стени, всички, иззидани с блокове Porotherm с дебелина 25 cm, изискват допълнителна външна топлоизолация с различна дебелина. Конкретно за Porotherm 25 Light High тя е 10–12 cm в зависимост от топлоизолационния материал.

 

Какво е новото при Porotherm 25 Light High и Porotherm 12 High

За разлика от досегашните насоки на развитие на серията блокове Porotherm 25, целящи намаляване на теглото им – Porotherm 25 Light Plus, и повишаване на топлоизолиращите им способности – Porotherm 25 Thermo, новите Porotherm 25 Light High са създадени основно с цел ускоряване на процеса на зидане и намаляване на количеството на необходимия за това вароциментов разтвор. Същото се отнася и за блоковете Porotherm 12 High, предназначени за иззиждане на вътрешни преградни стени.

От Porotherm 25 Light към Porotherm 25 Light High

Това е постигнато чрез увеличаване на височината на двата вида блокове с 82 mm, от 238 на 320 mm. Останалите им размери остават без промяна. В резултат на това за изграждане на 1 m² зид вече са необходими 8 блока Porotherm 25 Light High, вместо 11 блока, при останалите от тази група блокове. При зидане с Porotherm 12 High, за 1 m² зид са необходими 6 блока, вместо 8, при Porotherm 12. Разликата в броя на блоковете в полза на серията Porotherm High води намаляване на необходимото време да изграждане на 1 m² зид. В резултат на тази промяна във височината, новите Porotherm 25 Light High и Porotherm 12 High позволяват:

– увеличаване на скоростта, респективно на производителността на зидане с до 20%;

– намаляване на разхода на зидарски разтвор с около 25%.

На всеки метър височина от зида се спестява по една фуга с разтвор за свързване на блоковете, с което се пести време и труд, икономисват се по 2,5 l/m² разтвор (при широчина на фугата 10 mm).

Намаленото с близо 1/4 количество на вароциментовия разтвор означава още по-малко разходи за покупка и доставка на разтвора до обекта, по-малко грижи за неговото временно съхраняване, по-малко замърсяване на обекта. Също така и внасяне на по-малко влага, което спомага за съкращаване на времето, необходимо сградата да стане годна за обитаване.

Новите блокове имат и по-малко обемно тегло в сравнение със своите предшественици. При блоковете Porotherm 25 Light High то е по-малко с 27 kg/m³ в сравнение с Porotherm 25 Light Plus. Аналогично, при блоковете Porotherm 12 High и Porotherm 12 разликата е 59 kg/m³ в полза на първите. Това допринася за намаляване натоварването на стоманобетонната конструкция и положителните последици от това.

По-малкият брой фуги несъмнено се отразява положително и върху намаляването на топлинните загуби през зида. Същото се отнася и за неговата повишена механична якост.

Наличието на блокове, различаващи се в размерите само по височина, създава възможност за оптималното им съчетаване. При комбиниране на блокове с различна височина може да се намали или избегне рязането на блокове на последния ред.

От Porotherm 12 към Porotherm 12 High

Логично възниква въпросът за теглото на новите блокове. Разликите в теглата между новите High блокове и досегашните не биха затруднили физически работата. Блоковете Porotherm 25 Light High са с 3,8 kg по-тежки в сравнение с блоковете Porotherm 25 Light Plus. На свой ред блоковете Porotherm 12 High тежат с 2,5 kg повече от Porotherm 12.

Правейки сравнение между новите блокове и техните преки предшественици, трябва да добавим още, че от гледна точка на топлоизолиращата им способност и защитата срещу преминаване на външен шум те не се различават. Същото се отнася и за блоковете с дебелина 12 cm по отношение на звукоизолацията, защото тя също е от съществено значение при изграждане на вътрешните стени.

Комбинацията между редове, изпълнени с блокове с различна височина, може да улесни иззиждането на последния ред в зида

За края оставихме най-съществения ефект, който Винербергер цели, предоставяйки на строителите новите блокове за зидане Porotherm High. Ефектът от нарастването на бързината при зидане, респективно на производителността при работа, е още по-мащабно, дори критично значим от гледна точка на бързото покачване на цената на труда, съчетано с все по-очертаващата се криза, поради нарастващата липса на квалифицирана работна ръка.

Това са фактори от първостепенно значение за всеки предприемач-строител.

С възможностите, които предоставят новите блокове Porotherm High, строителните компании могат да:

– повишат производителността си с наличния брой строителни работници;

– увеличат дневното заплащане на един работник;

– увеличават печалбата си предвид увеличения оборот, без да наемат допълнителни работници;

– предложат по-конкурентни условия на техните клиенти.

Новите блокове способстват и за едно по-зелено строителство. Доставяйки по-голяма квадратура с един камион, компанията подпомага процеса за намаляване на въглеродните емисии.

 

За допълнителна информация, посетете сайта на Винербергер.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото