В категории: Брой 1-2/2007, Строителство, Топлоизолация

Избор на материали за добрата къща

Новият дом – това е съградената с вкус и любов къща, семейно огнище за поколенията, защитена територия, убежище от ежедневните грижи и от капризите на природата, място, където човек си създава обстановка на топлина, уют, спокойствие. На сухия и лаконичен език на нормативните документи същият този дом се нарича просто „строеж“. „Строежи“ са резултатите от строителството, които включват както сградите, така и строителните съоръжения. Решението за построяване на самостоятелна къща е едно от най-важните в човешкия живот. То поставя началото на редица компромиси и трудни решения. Още при първите стъпки трябва да се направи много важен избор – от какъв материал да се изпълнят стените. От семейството, от колеги, съседи и приятели бъдещият домостроител получава множество компетентни мнения, както и споделен опит от вече препатили, като често становищата се изключват взаимно. Наслоените с десетилетия предразсъдъци в българската строителна митология, които са многократно повече от предлаганите на пазара зидарски материали, допълнително усложняват взимането на вярното решение.

Очевидна е необходимостта от обективни критерии, от сигурни ориентири за намиране на вярната посока. Определянето им е основната цел на законодателството, което регулира процесите в строителството. Създадено на солидната основа на човешкия опит и на постиженията на съвременната индустрия и наука, то защитава интересите, удобството и сигурността на обитателите на сградите и на обществото. Законово са регламентирани шест съществени изисквания към строежите, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, опазването на тяхното имущество, но също така и на околната среда. Те са:

» Носимоспособност

» Безопасност при пожар

» Хигиеничност, опазване на здравето и на околната среда

» Безопасна експлоатация

» Защита от шум

» Енергийна ефективност

Именно това са и шестте признака, по които се разпознава добрата къща.

Стъпвайки на тези изисквания, строителят на собствен дом вече има здрава почва под краката си. Остава за изграждане на стените на бъдещата „семейна крепост“ да подбере оптималния материал, чиито качества (наричани в нормите технически характеристики) да отговарят на изброените изисквания.

Една от възможностите за избор са станалите особено предпочитани през последните десет години и на нашия строителен пазар блокчетата за зидария ИТОНГ. Материалът, от който се изработват, се нарича популярно газобетон, а пълното му техническо наименование е автоклавен клетъчен бетон. Блокчета за зидария от газобетон се произвеждат у нас от 1989 г., а под търговската марка ИТОНГ се предлагат от 1994 г. насам. Независимо от дълбоко вкоренената от столетия традиция за използване на керамични тухли, те изключително бързо отвоюваха своето място в нашата строителна практика и делът им с всяка година става все по-голям. Наложи се откриване на втори завод в Добрич и въпреки това заедно със софийския двата не успяват да насмогнат на заявките.

В строителството случайни неща няма. При избора на строителните материали решаваща е желязната логика, базирана на доказаните технически и експлоатационни характеристики, на натрупания с годините световен опит.

На тази основа вече ще се опитаме да отговорим на въпроса дали голямото търсене на блокчетата ИТОНГ е въпрос на преходна мода или защото те са измежду малкото материали, които позволяват изграждане на истински „добра“ къща.

Носимоспособността е сред най-важните характеристики на използваните при грубия строеж материали, в това число и на зидарските. Натоварванията, които е възможно да въздействат върху стените по време на строителството и след завършването му, не трябва да водят до разрушаването им, до разрушаване на строежа или на части от него. Предизвиканите от тях деформации трябва да са по-малки от нормативно допустимите. Самостоятелните къщи, еднофамилни или за обитаване от няколко семейства, най-често са с височина до 3 етажа. Обикновено те се изпълняват по два начина: със стоманобетонна носеща конструкция или с носеща зидария. В първия случай стените са неносещи, а във втория те поемат и предават към основите тежестта на сградата.

Декларираната носимоспособност на блокчетата ИТОНГ се гарантира от ефективната система за производствен контрол и се удостоверява с подписана от производителя декларация за съответствие на продукта. По този показател блокчетата се произвеждат в два класа, които се различават по якост и съответно на това едните са предназначени за неносещи, а другите – за носещи стени. Големият избор от дебелини на блокчетата позволява на проектанта конструктор на къщата да подбере материал с необходимата якост и с подходяща дебелина за всяка стена според натоварването върху нея. Известно, е че носимоспособността на стените зависи не само от якостта на градивния материал, а и от тяхната дебелина. Така за всяка стена може да бъдат подбрани подходящите по якост и дебелина блокчета ИТОНГ.

Осигуряването на безопасност при пожар е бил основният мотив, подтикнал шведския архитект Йохан Аксел Ериксон да създаде и патентова през 1924 г. автоклавния клетъчен бетон ИТОНГ. Целта му е била да получи заместител на лесно запалимата дървесина, от която се правели стените на къщите в родината му. Резултатът от работата на арх. Ериксон надминал очакванията. Физико-химичните свойства на газобетона предопределят уникалното му поведение в условията на пожар. Благодарение на специфичния си минерален състав, освен че е негорим, материалът запазва и дори увеличава якостта си при температури до 600 оС. В условията на реален или на лабораторно симулиран пожар стените от ИТОНГ не се разрушават. В тях не се образуват пукнатини или пробиви, през които огънят или продуктите на горенето могат да проникнат в съседни помещения. Клетъчната структура на газобетона затваря в себе си голямо количество въздух, който е отличен топлоизолатор. Това е причината зидарията в условия на пожар да се нагрява изключително бавно. Когато при лабораторни изпитания от едната страна на стена с дебелина само 10 cm в продължение на повече от 3 часа се поддържа температура от около 1100 оС, максималното нагряване на другата ù страна достига едва 70 оС. При тази температура е невъзможно възпламеняването на лесно запалими материали в помещения, граничещи със засегнатото от огъня.

Издръжливостта на висока температура и бавното преминаване на топлината през стените от газобетон ги правят естествени прегради по пътя на огъня. Те ограничават разпространението на пожара и на отделяните при горенето задушливи и отровни газове. Качествата на блокчетата ИТОНГ позволяват да се проектира и изпълни безопасна за обитателите сграда в съответствие с изискванията на противопожарните норми. С това те изпълняват и второто изискване за материал на „добрата“ къща.

Изискването за хигиеничност, опазване на здравето и на околната среда се разпростира върху целия жизнен цикъл на строителния материал. В него се включват добиването на суровините, производството, влагането в строежа, експлоатацията на готовата сграда, преработката или директното депониране на отпадъците. ИТОНГ е лек бетон. За производството му се използват чисти природни материали: кварцов пясък, клинкерен цимент, негасена вар, суров гипс и вода. От тези добре познати суровини по чист, безотпаден и енергоспестяващ начин се създава порьозен изкуствен камък с изцяло минерален състав. Революционното в технологията на ИТОНГ е, че от 1 m3 изходни материали се получават 5 m3 блокчета за зидария. Производството на олекотено изделие с множество полезни за строителството технически свойства се съчетава с пестеливо изразходване на природните ресурси.

Обработката на блокчетата на строителната площадка не създава опасност за здравето и живота на хората. Отделяният при рязане, рендосване и шлайфане прах в по-голямата си част е груб, не се разнася във въздуха и съответно няма опасност да бъде вдишан и да попадне в белите дробове. Малката част фин прах, която би могла да попадне в организма при работа без предпазни средства, е безвредна и се разтваря от телесните течности само за няколко часа. Материалът не отделя вредни или дразнещи газове при контакт с въздуха, със съдържащите се в него водни пари или в резултат на химически реакции, протичащи в него с течение на времето. Естественото фоново излъчване на 1 m2 стена от ИТОНГ с дебелина 25 cm е 5 пъти по-малко от това на 1 m2 стена от стоманобетон и от 7 до 10 пъти по-малко от това на 1m2 стена от обикновени керамични тухли със същата дебелина. Газобетонът пропуска водните пари от помещенията към околната среда. Дори през зимния период в него не се задържа влага. Способността му да позволява на стените да „дишат“ допринася за създаване на хигиеничен и здравословен микроклимат в жилището. Съставът, химичните и физични свойства на ИТОНГ са в състояние да осигурят изграждането на здравословен и екологичен дом.

Изискването за безопасна експлоатация на строежите не е пряко свързано с техническите характеристики на строителните материали. То е насочено по-скоро към обслужващите инсталации, машини и съоръжения и към проектирането и изпълнението на сградата по начин, който не създава рискове от падане, подхлъзване, сблъскване и др. Свойствата на зидарските материали, допринасящи за безопасната експлоатация, са свързани с възможностите, които предлагат за изпълнение на проектните решения. В този случай решаващо значение има тяхната обработваемост. Блокчетата за зидария ИТОНГ се режат, рендосват и шлайфат безпроблемно, с лекота може да им се придадат необходимата форма и размери. Свързват се помежду си с фабрично приготвени лепила с висока якост след втвърдяване. Лесната механична обработка на блокчетата позволява зидария със заоблени, вместо с остри ръбове, които винаги са предпоставка за нараняване. Блокчетата ИТОНГ несъмнено дават много по-голяма свобода за нестандартни архитектурни решения и в голяма степен улесняват изпълнителите.

От добрата защита от шум зависят тишината и спокойствието в собствения дом. Тя запазва добрите отношения със съседите след семейни тържества или бурни нощи с гласовита компания. Тя е верен страж и на интимните тайни и най-малкото заради това трябва да ù се отдаде необходимото внимание. Защитата от шум е характеристика на изпълнената конструкция. Влияние върху нея имат всички елементи на къщата: стените, стоманобетонните плочи, покривът, прозорците, вратите, канализационните тръби, въздуховодите, подовата настилка и дори мебелите. Борбата с преминаващия шум се основава на различни физични закони. Най-старият метод е в използването на тежки еднородни елементи. Същият ефект може да се постигне и чрез комбинирането на няколко слоя от различни по-леки материали.

Поради голямата си площ стените имат съществено значение за добрата звукоизолация на жилището. При еднослойната зидария масата на градивния материал е от съществено значение, но влияние оказва и неговият вътрешен строеж. При едно и също тегло за квадратен метър поради своята порьозна структура преградните конструкции от ИТОНГ имат по-добри звукоизолиращи характеристики от стените, изпълнени от плътни материали. Шумозащитната способност се определя още от дебелината на стените, от начина на свързването им към ограждащите ги елементи – под, таван, стоманобетонни или зидани елементи (стени, колони или противоземетръсни шайби), от наличието на звукови мостове като гнезда за ключове и контакти, преминаващи тръби, отвори за отдушници и др. Специално за вътрешни преградни зидове в жилищни сгради се произвеждат блокчета ИТОНГ с по-висока плътност. Изградените с тях стени с гипсова шпакловка от двете им страни изпълняват съвсем нелеките изисквания на нормите за защита от шум към преградните стени в жилищата. Тези възможности на „тежкия“ газобетон са доказани при акустични изпитвания върху модели. За фасадите на къщата стените от ИТОНГ, при това от най-лекия клас, с дебелина 30 cm, са отлично решение, съобразено с нормите за защита от шум. Изследване на ХЕИ за шумовото замърсяване на София (т.е. за нивото на уличния шум) показва, че при тези стени допълнителни мерки за звукоизолация, изразяващи се във вътрешно измазване или облицоване с гипсокартон, минерална вата и др., се налагат само за няколко от най-оживените централни кръстовища. При правилно проектиране и изпълнение на зидарията с блокчета ИТОНГ с необходимата плътност ще бъде налице петото съществено изискване към строящия се дом.

Енергийната ефективност на строежите, отнесена към техническите характеристики на влаганите в стенните конструкции материали, означава само едно – топлоизолационна способност. При еднофамилните и многофамилните нискоетажни сгради стените често пъти заемат над 60% от площта на фасадите. През тях непрекъснато преминава топлинен поток – през студената част на годината отвътре навън, а през топлата – в обратната посока. За постигане на енергийна ефективност процесът на пренасяне на топлина през стените трябва да бъде силно ограничен. При зидовете, изпълнени с традиционните керамични тухли, решението е едно – поставяне на допълнителна топлоизолация, най-често от плочи стиропор с дебелина, не по-малка от 6 cm. Така се получават многослойни стени. Те са ефективни от топлотехническа гледна точка, но изискват доста високи начални инвестиционни разходи.

Автоклавният клетъчен бетон е създаден и усъвършенстван повече от 80 години с идеята да обедини тези две функции – добра носимоспособност със също така добри топлоизолационни свойства. Над 80% от обема на блокчетата представлява затворен във фини пори въздух. В настоящия момент пред три от техническите му характеристики може да се постави частицата „най”. ИТОНГ има най-добри топлоизолационни свойства и най-ниско тегло от всички, предлагани на нашия пазар материали за зидане. Той е и най-дълготрайният от масово използваните в строителството ефективни топлоизолационни продукти. Благодарение на съчетаването на тези свойства външната зидария от ИТОНГ с дебелина 30 cm отговаря на нормите за топлинна ефективност на сградите и поради това не се нуждае от никаква допълнителна защита. С това блокчетата ИТОНГ покриват изискванията и на шестия показател за добрия дом.

Като цяло ИТОНГ притежава съвкупност от качества, които го отличават от традиционните зидарски материали. Разглеждането им от гледна точка на съществените изисквания към строежите разкрива пълните му възможности, а също и начините за правилното му използване. Изборът на ИТОНГ за основен зидарски материал е избор на безопасността, спокойствието и топлината в бъдещия дом.

Инж. Бойко Пенев, ръководител „Приложна техника“ в „Ксела България“

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Избор на материали за добрата къща”

Пенка | август 21st, 2015 at 3:35 pm

Здравейте! Обръщам се към Вас със следния въпрос – колко вреден е итонга за здравето на човек? Питам за това, тъй като го поставих на балкона си съответно за последващо остъкляване. Имах и една балконска врата, която също се иззида с ИТОНГ, но след всичко прочетено и мнения на близки и познати, всички са единодушни, че итонга е вреден – радиоактивен, изпускал вредни газове и т.н. Вярно ли е това и ако да, защо е на пазара? Очаквам компетентния Ви отговор.

„Направи сам“: Потърсихме консултация от специалистите на „Ксела България“ и публикуваме техния отговор:
YTONG се произвежда по хармонизиран европейски стандарт, който се прилага във всички страни
от Европейския съюз. В състава му се включват само естествени минерални суровини. Той изпълнява
изцяло разпоредбите на европейския Регламент 305/2011, определящ условията за предлагане на пазара
на строителни продукти. Едно от съществените изисквания към строежите, посочени в този документ е
„Хигиена, здраве и околна среда“. Изпълнението му се гарантира с качествата на влаганите в строежите
материали. В Регламента, който закон за всички страни-членки на Европейския съюз, е записано:

„Строежите трябва да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че през целия си жизнен цикъл
да не се превръщат в заплаха за хигиената или за здравето и безопасността на работниците,
обитателите или съседите, нито да имат прекомерно силно въздействие по време на целия си жизнен
цикъл върху качеството на околната среда или върху климата по време на строителството, използването
и разрушаването им, по-конкретно в резултат на някоя от следните причини:

а) отделяне на токсичен газ;
б) емисии на опасни вещества, летливи органични съединения (ЛОС), парникови газове или опасни частици във въздуха вътре или навън;
в) емисия на опасни излъчвания;
г) изпускане на опасни вещества в подпочвените води, морските води, повърхностните води или почвата;
д) отделяне на опасни вещества в питейната вода или вещества, които имат друго отрицателно въздействие
върху питейната вода;
е) неправилно отделяне на отпадъчни води, емисии на димни газове или неправилно депониране на твърди
или течни отпадъци;
ж) влага в части от строежите или по повърхности във вътрешността на строежите.“

YTONG не причинява нито едно от изброените опасни въздействия. Той се се използва свободно
и без ограничения не само в Европейския съюз, а и по целия свят, защото осигурява екологична
и здравословна жизнена среда в сградите и щади природата.

YTONG е един от малкото строителни продукти, който притежава декларация за въздействие върху околната
среда съгласно изискванията на Международната организация за стандартизация, формулирани в ISO 14025
и EN 15804. Документът е достъпен на https://bau-umwelt.de.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 1-2/2007, Строителство, Топлоизолация

Ключови думи


 
към началото