В категории: Брой 1-2/2005, Звукоизолация, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Звукоизолация с блокчета YTONG

Когато се говори и пише за предимствата на блокчетата YTONG, които вече без уговорка се приемат като основния градивен елемент в зиданите строителни конструкции, най-напред се изтъква много доброто съчетание на техните конструктивни и топлоизолационни качества. Така например външен зид, изпълнен с блокчета YTONG с дебелина 30 cm, има коефициент на топлопреминаване 0,49 W/m²K, с което отговаря на действащите в България от 1999 г. нормативи за топлинна изолация (k=0,5 W/m²K за външни стени). Това означава, че за разлика от зид с дебелина 25 cm от кухи решетести тухли (k≈1,5 W/m²K), който задължително трябва да се изолира с допълнителен паст топлоизолация, при зидовете с блокчета YTONG с посочената дебелина това не е наложително.

Който веднъж е зидал с блокчета газобетон, ентусиазирано би добавил, че с тях се работи бързо, лесно и най-важното много точно. Това пък значително улеснява последващите операции, като в повечето случаи необходимостта от вътрешна мазилка отпада и направо може да се положи гипсовата шпакловка. За посветените е ясно, че това е много голямо предимство, защото се елиминира една твърде трудоемка операция, която освен това внася немалко влага и замърсяване в помещенията. Нещо, което съвсем не е за пренебрегване, когато става дума за ремонт и преустройство на съществуващи сгради. Редовните читатели на списанието ни знаят още, че сградите, изпълнени с блокчета YTONG, имат също и много добри противоземетръсни свойства.

Досега не сме обръщали внимание на една друга също много важна характеристика на зидарията с блокчета YTONG – техните звукоизолиращи свойства. Наред с топлоизолацията шумоизолацията на жилищата и сградите е не по-малко важен фактор за създаване на нормални условия за обитаване. Това с най-голяма сила важи за сградите, построени в шумна градска среда. Очевидно е, че колкото по-високо е нивото на шума от уличното движение или други външни фактори, толкова по-ефективна трябва да бъде звукопоглъщащата способност на външните стени и прозорците, така че нивото на проникналия през тях външен шум да не надвишава обичайното ниво на шума, отделян в самите помещения. Не по-маловажна е добрата звукоизолация и на вътрешните преградни стени, защото от това зависи доколко отделяният в дадено помещение звук ще прониква в съседните.

При взимане на мерки за ограничаване проникването и разпространението на шум в помещенията, които обитаваме, е важно да се определи видът на шума. Шумът, който се разпространява по въздуха, се нарича „въздушен шум“. Типичен пример е „надутият до дупка“ усилвател на озвучителна уредба в съседния апартамент или проникващият от улицата транспортен шум. Вторият вид е т.нар. „ударен шум“, който се разпространява в твърдите вещества, например когато някой чука по стената. За да стигне до ушите ни по въздуха, този вид шум също се превръща във въздушен, защото стената в случая предава звуковите трептения на въздуха.

За всеки източник и вид шум се взимат различни мерки за изолация, които поглъщат звуковите вълни, намаляват нивото на шума и така защитават слуха и нервите ни. Тук ще разгледаме съвсем накратко някои от мерките за намаляване на въздушния шум.

Звуковото налягане или иначе казано, нивото на шума се измерва в децибели (dB). Способността на отделни елементи на строителната конструкция да поглъщат шума и съответно да го отслабват се измерва чрез индекса на изолация Rw, който също се измерва в dB, защото отразява разликата между нивата на шума на открито и проникналия в дадено помещение външен шум. Допустимото ниво на шума в различни по предназначение помещения (болници, жилища, офиси и т.н.) е нормирано в БДС, а съответните индекси на звукоизолация срещу въздушен шум са зададени в „Норми за проектиране на защита срещу шум“.

Темата за звукоизолацията е твърде обширна и професионална. Затова тук само ще насочим вниманието ви към някои основни правила и насоки за спасение от шума. За сметка на това подробна методика за изчисляването на звукоизолиращите свойства на стени, изградени с блокчета YTONG, се съдържа на компактдиска „Строителство с YTONG“ на „Ксела България“ ЕООД. Всеки от читателите ни, който пожелае, може да го получи безплатно от редакцията или на някое от строителните изложения през март-април т.г., на които фирмата участва.

От строителната физика е известно, че при еднослойни стени способността им да поглъщат звуковите вълни и съответно да бъдат добри звукоизолатори срещу преминаване на въздушен шум зависи в най-голяма степен от масата им, отнесена към тяхната повърхност, т.е. от обемното тегло на строителния материал. Колкото той е по-плътен, толкова по-малко шум ще преминава през стената. Тази зависимост е формулирана преди повече от 80 години. За да се постигне достатъчно добра звукоизолация, се налага иззиждане на твърде дебели стени, което в повечето случаи е неприемливо от конструктивна гледна точка, а и се намалява полезната обитаема площ на сградата. Тогава се прибягва до различни многослойни конструкции, които най-често съдържат минерална (стъклена) вата. Силният звукопоглъщащ ефект на многослойните конструкции се дължи на много слабото предаване на трептенията между плътния и тежък материал и ватата.

Като всеки материал с добри топлоизолационни свойства и блокчетата YTONG имат ниско обемно тегло. Поради затворената клетъчна структура на практика обаче той има по-добри звукоизолационни свойства, отколкото се получава чрез изчислителните методи. Изследвания, проведени в различни лаборатории за строителни материали, доказват, че реалният индекс на изолация от въздушен шум при блокчетата YTONG е с 4–5 dB по-висок от изчислителния. Това е отразено в DIN 4109, в който е нормативно определено, че стените, изградени с блокчета YTONG, имат индекс на изолация от въздушен шум Rw с 2 dB по-висок от масивни стени от тухли или бетон със същата повърхнинна плътност, т.е. със същата маса за площ от 1 m2. Иначе казано, външни зидове от YTONG с дебелина 30 cm, освен че притежават нормативно необходимите топлоизолационни свойства, отговарят и на изискванията на „Нормите за проектиране на защита от шум“ – индексът на изолация срещу въздушен шум при блокчета с клас на плътност D 600 е 51 dB.

За да удовлетвори и по-високите изисквания към шумоизолацията на стените, „Ксела България“ ЕООД пусна на пазара нов продукт за зидане на вътрешни стени – блокчета с повишена якост (B 5 MPa) и повишена обемна плътност (клас на плътност D 700 kg/m²). Тестове, извършени в лабораторията по строителна акустика на НИСИ – София, са показали, че преградните стени от газобетон с дебелина 15 cm напълно съответстват на стандартите за защита от шума. Определени са лабораторен индекс на изолация (Rw) 47 dВ, а изчислителният индекс е 41 dВ. Последният е малко по-нисък, тъй като са отчетени влиянието на повишената влажност на изпитваната стена (по-висока от влажността при нормални условия на обитаване на сградата), както и влиянието на стоманобетонните подова и таванска плоча, както и на съседните стени за преминаване на звука. Новите блокчета с повишена якост позволяват също отливане на стоманобетонната плоча върху неносеща зидария без опасност от поява на пукнатини в нея.

Накрая ще споменем, че при специфични условия, когато се налагат повишени изисквания към изолацията срещу въздушен шум и особено при високо еквивалентно ниво на външен шум LАекв., се прибягва до изпълнение на многослойни фасадни конструкции. Така например стена, иззидана от два реда блокчета YTONG (клас на плътност D 600) с дебелина 125 mm, с кухина помежду им с широчина 50 mm, запълнена с минерална вата и двустранно шпаклована с гипс (5 mm), има индекс на изолация срещу въздушен шум 53 dB. Ако се използват блокчета с дебелина 175 mm при запазване на останалите параметри този коефициент се повишава на 58 dB.

Оптималното решение за външни зидове, изпълнени като многопластова конструкция, съставена от блокчета YTONG (D 500) с дебелина 250 mm измазани от вътрешната страна с мазилка YTONG с дебелина 10 mm, въздушен слой с широчина 60 mm и външен зид от един ред керамични тухли с дебелина 115 mm има индекс на изолация срещу въздушен шум 62 dB. Този показател, както и топлоизолацията на стената биха били още по-високи, ако кухината се запълни с лека стъклена вата.

За ориентация само ще посочим, че за жилищни сгради, хотели, училища и др. индексът на изолация Rw за външни стени се нормира в границите 38–48 dB в зависимост от еквивалентното ниво на външния шум LАекв. (в границите 51–75 dB през деня). За офиси нормата за индекса на изолация е в границите 33–43 dB (при същите външни условия), защото се отчита, че в тези помещения нивото на отделяния в тях шум е по-високо.

За повече подробности при пресмятане на строителните конструкции, изпълнени с блокчета YTONG, потърсете компактдиска „Строителство с YTONG“.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото