В категории: Брой 12/2003, Електроника

Видеонаблюдение в дома и офиса

Сис­те­ми­те за ви­де­о­наб­лю­де­ние от­дав­на прек­ра­чи­ха пра­га на лук­соз­ни­те офи­си, на бан­ки­те и го­ле­ми­те уч­реж­де­ния. Да не го­во­рим за „скром­ни­те” замъ­ци, гриж­ли­во закъ­та­ни зад ма­сив­ни ду­ва­ри в по­ли­те на Ви­то­ша. При­чи­на­та за то­ва е неп­рес­тан­но­то по­ев­ти­ня­ва­не на елект­рон­на­та и ком­пютър­на­та тех­ни­ка и съ­щев­ре­мен­но на пос­то­ян­но­то, при то­ва бър­зо по­ви­ша­ва­не на ней­но­то ка­че­ст­во. Изг­раж­да­не­то на собстве­на сис­те­ма за ви­де­о­наб­лю­де­ние в апар­та­мен­та, къ­ща­та и ней­на­та окол­ност, на га­ра­жа, ра­бо­тил­ни­ца­та или офи­са ве­че не предс­тав­ля­ва проб­лем, а пос­ре­д­ством ком­пютър и връз­ка чрез Ин­тер­нет във все­ки мо­мент мо­же да се по­лу­чи ви­зу­ал­на кар­ти­на от от­да­ле­чен на сто­ти­ци или хи­ля­ди ки­ло­мет­ри обект. Въз­мож­нос­ти­те за ре­а­ли­за­ция на такъв про­ект са твър­де мно­го­об­раз­ни и за­ви­сят най-ве­че от конк­рет­ни­те пот­реб­нос­ти. Ако жи­ве­ете в апар­та­мент в мно­го­е­таж­на сгра­да, не­об­хо­ди­мо­ст­та от ви­де­о­наб­лю­де­ние най-чес­то се свеж­да до об­зор на пло­щад­ка­та пред вход­на­та вра­та, за да ви­ди­те кой звъ­ни и да­ли да му от­во­ри­те. Сис­те­ма­та предс­тав­ля­ва ви­де­о­до­мо­фон с вгра­ден мо­ни­тор, а при ня­кои от мо­де­ли­те ка­ме­ра­та и обек­тивът са тол­ко­ва мал­ки, че се вграж­дат зад бу­то­на на звъ­не­ца. Обек­тивът на прак­ти­ка е поч­ти не­за­бе­ле­жим, за­що­то от­ворът пред не­го има ди­а­метър под 2 mm. То­ва е мно­го доб­ро ре­ше­ние, ко­га­то в до­ма се на­ми­рат са­ми въз­ра­ст­ни и на прак­ти­ка напъл­но без­за­щит­ни хо­ра.

При са­мос­то­я­тел­ни къ­щи пот­реб­но­ст­та от ви­де­о­наб­лю­де­ние зна­чи­тел­но на­ра­ст­ва. Го­ля­мо удоб­ство, а в ня­кои слу­чаи мо­же да се ока­же и край­но не­об­хо­ди­мо, е да зна­е­те кой се на­ми­ра пред плът­на­та двор­на вра­та, да има­те пог­лед в га­ра­жа или ос­нов­ни­те подстъ­пи към къ­ща­та. Още по-по­лез­на и в ре­ди­ца слу­чаи не­за­ме­ни­ма е сис­те­ма­та за ви­де­о­наб­лю­де­ние, съ­че­та­на със сис­те­ма­та за ох­ра­на и свър­за­на към ви­де­о­маг­ни­то­фон. Та­ка ще раз­по­ла­га­те с ви­де­о­за­пис на съ­би­ти­я­та във вся­ка ми­ну­та от де­но­но­щи­е­то и за все­ки ден.

Цел­та ни е да оп­ре­де­лим кръ­га на най-чес­то сре­ща­ни­те при­ло­же­ния на сис­те­ми­те за ви­де­о­наб­лю­де­ние за по­доб­ря­ва­не на ком­фор­та и си­гур­но­ст­та в до­ма или мал­кия офис и на­чи­ни­те за тях­но­то оп­ти­мал­но изг­раж­да­не, вклю­чи­тел­но и със собстве­ни си­ли. Тук не ста­ва ду­ма за пос­то­ян­но наб­лю­де­ние, а за въз­мож­но­ст­та за по­лу­ча­ва­не на ви­де­о­ин­фор­ма­ция за от­дел­ни участъ­ци, ко­га­то се позвъ­ни на вход­на­та вра­та или въз­ник­не алар­мен сиг­нал за по­доз­ри­тел­но дви­же­ние в зо­на­та на ох­ра­на. Най-лес­но изпъл­не­ние на та­ка­ва сис­те­ма е ед­на или ня­кол­ко ви­де­о­ка­ме­ри да се вклю­чат пос­ре­д­ством най-обик­но­вен ко­ак­си­а­лен ка­бел с вът­реш­но съп­ро­тив­ле­ние 75  към до­маш­ния те­ле­ви­зор, кой­то има нис­ко­чес­то­тен вход (за включ­ва­не на ви­де­о­ка­се­то­фон, нап­ри­мер). Та­ка са­мо с на­тис­ка­не на бу­тон на уст­рой­ство­то за дис­тан­ци­он­но уп­рав­ле­ние на ек­ра­на ще по­лу­чи­те изоб­ра­же­ни­е­то от ви­де­о­ка­ме­ри­те. За съ­ща­та цел мо­же да се из­по­лз­ва и те­ле­ви­зор с малък ди­а­го­нал на ек­ра­на.

На­ли­чи­е­то на сис­те­ма за ви­де­о­наб­лю­де­ние да­ва въз­мож­ност не са­мо за ди­ре­кт­но наб­лю­де­ние, но и за за­пис на изоб­ра­же­ни­я­та от всич­ки ка­ме­ри. То­ва е цен­на въз­мож­ност, ко­я­то зна­чи­тел­но по­ви­ша­ва си­гур­но­ст­та на ох­ра­ни­тел­на­та сис­те­ма на до­ма или офи­са.

В НС.3-4/2003 разг­ле­дах­ме как с по­мощ­та на обик­но­вен, вклю­чи­тел­но мо­рал­но ос­та­рял ком­пютър, да­же и тех­ни­чес­ки сред­но гра­мо­тен чо­век мо­же да изг­ра­ди нескъ­па сис­те­ма за ви­де­о­наб­лю­де­ние, а вмес­то на маг­ни­то­фон за­писът да се извъ­ршва на твърд диск.

С та­зи ста­тия си пос­та­вя­ме за цел да нап­ра­вим след­ва­ща­та крач­ка по те­ма­та, ка­то хвър­лим по­ве­че свет­ли­на вър­ху тън­кос­ти­те при под­бо­ра на от­дел­ни­те ком­по­нен­ти на сис­те­ма­та за ви­де­о­наб­лю­де­ние. За та­зи цел се обър­нах­ме към фир­ма МАР­ТЕК (www.martec-bg.com), спе­ци­а­ли­зи­ра­на в изг­раж­да­не­то на про­фе­си­о­нал­ни сиг­нал­но ох­ра­ни­тел­ни сис­те­ми, на ви­де­о­наб­лю­де­ние, на про­ти­во­по­жар­ни и дру­ги сис­те­ми.

Ви­де­о­ка­ме­ри

За пос­ти­га­не на доб­ро ка­че­ст­во на ви­де­о­сис­те­ма­та при ми­ни­мал­на це­на тряб­ва да се спаз­ват ня­кол­ко прос­ти пра­ви­ла при из­бо­ра на ком­по­нен­ти­те.

Ос­нов­ни­те и най-важ­ни еле­мен­ти на ко­я­то и да би­ло сис­те­ма за ви­де­о­наб­лю­де­ние са ви­де­о­ка­ме­ра­та и ней­ни­ят обек­тив. От тях в най-го­ля­ма сте­пен за­ви­си обх­ватът на наб­лю­де­ни­е­то и ка­че­ст­во­то на об­ра­за вър­ху ек­ра­на на мо­ни­то­ра. У нас се пред­ла­га прак­ти­чес­ки всич­ко, ко­е­то мо­же да се на­ме­ри и на све­тов­ния па­зар. Та­ка че проб­лемът се свеж­да до то­ва как чо­век да се ори­ен­ти­ра в де­бе­ли­те фир­ме­ни ка­та­ло­зи, в мно­го­об­ра­зи­е­то от пред­ла­га­ни­те мо­де­ли, в обил­на­та спе­ци­а­ли­зи­ра­на тех­ни­чес­ка ин­фор­ма­ция и не­из­беж­ни­те аб­ре­ви­а­ту­ри, за­ме­ст­ва­щи це­ли из­ра­зи. За да не бъ­де чо­век обез­ку­ра­жен и да се от­ка­же, пре­ди още да се е зах­ва­нал за ра­бо­та, му е пот­реб­на мал­ко пред­ва­ри­тел­на ин­фор­ма­ция, а раз­шиф­ров­ка­та на най-чес­то из­по­лз­ва­ни­те спе­ци­а­ли­зи­ра­ни тер­ми­ни е да­де­на в края на ста­ти­я­та.

За та­зи цел, пър­во, тряб­ва да си от­го­во­ри на въп­ро­си­те:

1. Как­во ще ох­ра­ня­вам?

2. Как­во ще наб­лю­да­вам?

3. Как­ви ще са ще­ти­те ми в слу­чай на не­же­ла­но по­се­ще­ние от ге­ро­и­те на на­ше­то вре­ме – кри­ми­нал­но про­я­ве­ни ли­ца? Кол­ко ще за­гу­бя в сред­ства или във ве­щи, ко­и­то ня­мат адек­ват­но па­рич­но из­ме­ре­ние?

4. Как­ви са гра­ни­ци­те, в ко­и­то смя­там за це­лесъ­об­раз­но да ин­вес­ти­рам за изг­раж­да­не на сис­те­ма­та за ви­де­о­наб­лю­де­ние?

5. Кои са пра­ви­ла­та за та­зи дей­ност? Мо­га ли сам да из­бе­ра час­ти­те на сис­те­ма­та?

6. Към ко­го да се обър­на за подк­ре­па при из­бо­ра и мон­та­жа на сис­те­ма­та?

Ед­ва след ка­то все­ки уточ­ни за се­бе си от­го­во­ри­те на те­зи въп­ро­си, мо­же да отвори ка­та­ло­зи­те и да пристъ­пи към из­бо­ра на ком­по­нен­ти за сис­те­ма­та. Ес­те­ст­ве­но, слож­но­ст­та на за­да­ча­та тряб­ва да съ­от­вет­ства на ни­во­то на тех­ни­чес­ка­та под­го­тов­ка. Кол­ко­то сис­те­ма­та е по-оп­рос­те­на и по-мал­ка, тол­ко­ва те­зи изиск­ва­ния са по-мал­ки, по-лес­но и с по-мал­ко сред­ства ще бъ­де изг­ра­де­на.

На фиг. 1 е по­ка­за­на най-еле­мен­тар­на­та сис­те­ма за ви­де­о­наб­лю­де­ние със след­ни­те ком­по­нен­ти:

1. Ви­де­о­ка­ме­ра с обек­тив и стой­ка. При мон­ти­ра­не на ка­ме­ра­та извън до­ма ще се на­ло­жи да бъ­де пос­та­ве­на в ко­жух с отоп­ле­ние през зи­ма­та и вен­ти­ла­ция през ля­то­то.

2. Мо­ни­тор – мо­же да се из­по­лз­ва и обик­но­вен те­ле­ви­зор.

3. Ко­ак­си­а­лен ка­бел с куп­лун­ги.

За мно­го хо­ра ос­нов­ни­ят кри­те­рий при из­бо­ра е це­на­та, ка­то се тър­си най-ев­ти­ни­ят про­дукт. Пра­ви­ло­то в слу­чая е об­що­ва­лид­но и то ви­на­ги гла­си, че вся­ка сто­ка и ней­но­то ка­че­ст­во си имат сво­я­та це­на. Проб­лемът е да не се ку­пи не­що, ко­е­то не си зас­лу­жа­ва па­ри­те. Зле разб­ра­на­та ико­но­мия ви­на­ги вле­че след се­бе си но­ви и ка­то ця­ло – по-ви­со­ки раз­хо­ди. А все­ки от ком­по­нен­ти­те в ед­на сис­те­ма на прак­ти­ка оп­ре­де­ля ни­во­то и ка­че­ст­во­то на функ­ци­о­ни­ра­не на ця­ла­та сис­те­ма.

Це­ни­те на чер­но-бе­ли­те ви­де­о­ка­ме­ри са свър­за­ни глав­но със стой­но­ст­та на пре­об­ра­зу­ва­тел­ния чип (CDD мат­ри­ца­та), ней­на­та раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност, на­ли­чи­е­то на елект­рон­но уп­рав­ле­ние на блен­да­та на обек­ти­ва, от ка­че­ст­во­то на зах­ран­ва­не­то и др.

На на­шия па­зар за спе­ци­а­ли­зи­ра­на тех­ни­ка це­ни­те на ви­де­о­ка­ме­ри­те ва­ри­рат в твър­де ши­рок ди­а­па­зон. От ку­ри­оз­ни­те 35 лв. за обик­но­ве­на плат­ко­ва чер­но-бя­ла ка­ме­ра до 6500 лв. за ку­пол­на свръхбър­за цвет­на ка­ме­ра с оп­тич­но и циф­ро­во уве­ли­че­ния на об­ра­за (об­що до 256-крат­но) и ред дру­ги въз­мож­нос­ти, ко­и­то до­ри ня­ма да ко­мен­ти­ра­ме, за­що­то предс­тав­ля­ват ин­те­рес са­мо за спе­ци­а­лис­ти­те.

Кои са при­ем­ли­ви­те це­ни на ви­де­о­ка­ме­ри за ефек­тив­на и съ­щев­ре­мен­но дос­татъч­но ка­че­ст­ве­на сис­те­ма за ви­де­о­наб­лю­де­ние в до­ма? За плат­ко­ви ка­ме­ри с обек­тив (допъл­ни­тел­но се нуж­да­ят от ку­тия, в ко­я­то да бъ­дат мон­ти­ра­ни) це­на­та, под ко­я­то не би­ва да се сли­за, е 90–100 лв. Пред­ла­гат се и мо­де­ли в пласт­ма­со­ви ку­тии, до­ри със собствен ос­ве­ти­тел със све­то­ди­о­ди, със сход­на це­на.

Плат­ко­ви ви­де­о­ка­ме­ри

Плат­ко­ви­те ка­ме­ри при­ли­чат на „шпи­он­ки” за вра­ти, ко­е­то оба­че не оз­на­ча­ва, че мо­же да се мон­ти­рат по съ­щия на­чин на кри­ло­то на вра­та­та. Проб­лемът е в труд­нос­ти­те по про­кар­ва­не на ка­бе­ла, кой­то при от­ва­ря­не и зат­ва­ря­не на вра­та­та бър­зо ще се скъ­са. За та­ки­ва слу­чаи се из­по­лз­ват спе­ци­ал­ни гъв­ка­ви ме­тал­ни бро­ни, ко­и­то пред­паз­ват ка­бе­ла, но те стру­ват, го­ре-до­лу, кол­ко­то са­ма­та ка­ме­ра.

За­то­ва под­хо­дя­що­то ре­ше­ние е ка­ме­ра­та да се мон­ти­ра бли­зо до гор­ния вън­шен ъгъл на ка­са­та на вра­та­та, скри­та зад пер­ваз­на­та лет­ва под ъгъл око­ло 45°. За та­ки­ва це­ли се из­по­лз­ват ка­ме­ри с ди­а­метър на обек­ти­ва меж­ду 0,8 mm и 1,5 mm. В то­зи слу­чай се пре­поръч­ва из­по­лз­ва­не­то на плат­ка с т.нар. „пин холд” обек­тив, чий­то от­вор е с по­со­че­на­та го­ле­ми­на. „Пин холд”-обек­тивът мал­ко при­ли­ча на поз­на­ти­те кла­си­чес­ки обек­ти­ви.

Стан­да­рт­ни­те ви­де­о­ка­ме­ри със собствен пласт­ма­сов или ме­та­лен ко­жух и без обек­тив стру­ват 150–200 лв. Це­ни­те на цвет­ни­те ви­де­о­ка­ме­ри са око­ло 25–30% по-ви­со­ки от це­ни­те на чер­но-бе­ли­те.

За да пре­це­ни­те ка­че­ст­во­то на по-ев­ти­ни­те ви­де­о­ка­ме­ри, тряб­ва да срав­ни­те тех­ни­чес­ки­те им па­ра­мет­ри с дан­ни­те на ня­коя до­ка­за­но доб­ра ка­ме­ра и тук на­вяр­но ще се на­ло­жи да потър­си­те кон­сул­та­ци­я­та на спе­ци­а­лист.

Ос­нов­ни­те пра­ви­ла за из­бо­ра на ка­ме­ра са:

1. Обх­ват на зо­на­та на наб­лю­де­ние

2. Ти­п на ка­ме­ра­та

3. Ти­п на оп­ти­мал­ния обек­тив

Кол­ко­то по-стро­ги ста­ват изиск­ва­ни­я­та към сис­те­ма­та или пък кол­ко­то по-го­лям ста­ва обек­тът, тол­ко­ва повече се раз­ши­ря­ват и изиск­ва­ни­я­та към сис­те­ма­та в тех­ни­чес­ки ас­пект. То­ва включ­ва ус­лож­не­ни из­чис­ле­ния за дъл­бо­чи­на­та на ряз­кост на обек­ти­ва и съ­от­вет­но на ка­ме­ра­та (зо­на­та, в ко­я­то всич­ки обек­ти ще се раз­ли­ча­ват яс­но), на очак­ва­на­та за­гу­ба на сиг­на­ла (вло­ша­ва­не на кар­ти­на­та), на ми­ни­мал­на­та ос­ве­те­ност и раз­де­ли­тел­ната спо­соб­ност на ком­по­нен­ти­те. За по-го­ле­ми и слож­ни сис­те­ми, оче­вид­но, ще се на­ло­жи да при­бег­не­те до по­мощ­та или по­не до кон­сул­та­ци­я­та на спе­ци­а­лист.

Тук ще продъл­жим с разг­леж­да­не­то на окомп­лек­тов­ка­та на по-мал­ки сис­те­ми за ви­де­о­наб­лю­де­ние, под­хо­дя­щи за до­ма или за малък офис. В та­ки­ва сис­те­ми се из­по­лз­ват пре­дим­но ка­ме­ри и обек­ти­ви с фор­мат 1/3″ или 1/4″. Те поз­во­ля­ват пос­ти­га­не на оп­ти­мал­но ка­че­ст­во на ра­бо­та на сис­те­ма­та при ми­ни­мал­ни раз­хо­ди за ней­но­то изг­раж­да­не.

Площ на обх­ва­та (пок­ри­тие)

Пър­во­то прак­ти­чес­ко пра­ви­ло е точно да оп­ре­де­ли­те обх­ва­та на те­ри­то­ри­я­та, ко­я­то же­ла­е­те да наб­лю­да­ва­те на мо­ни­то­ра. То­ва мо­же да бъ­де вход­на­та вра­та, по-точ­но пло­щад­ка­та пред нея, фа­са­да­та око­ло про­зор­ци­те и бал­ко­на, ко­га­то жи­ли­ще­то се на­ми­ра на пар­те­ра или на пър­вия етаж, га­ра­жа или пар­кин­га, къ­де­то ос­та­вя­те ко­ла­та си под отк­ри­то не­бе.

По­ве­че­то хо­ра очак­ват от сис­те­ма­та за ви­деонаб­лю­де­ние ка­че­ст­во на об­ра­за, сход­но с ка­че­ст­во­то на оби­чай­ния те­ле­ви­зи­о­нен филм. То­ва, ес­те­ст­ве­но, е поч­ти невъз­мож­но в гра­ни­ци­те на до­пус­ти­ми­те за та­зи цел раз­хо­ди. Да не го­во­рим, че за раз­ли­ка от те­ле­ви­зи­он­но­то сту­дио, ви­де­о­ка­ме­ра­та „наб­лю­да­ва” сла­бо ос­ве­те­ни обек­ти и да­же мо­же да ра­бо­ти в пъл­на тъм­ни­на. Прес­лед­ва­не­то на мак­си­мал­ни це­ли во­ди и до не­о­бос­но­ва­но ви­со­ки раз­хо­ди.

Зо­ни­те на пок­ри­тие на ка­ме­ра­та мо­гат да се раз­де­лят на:

* Мал­ки пло­щи – стая, вход­но ант­ре или вра­та. Те се обс­луж­ват със стан­да­рт­ни ка­ме­ри и ши­ро­коъгъл­ни обек­ти­ви с фо­кус­но разс­то­я­ние 2,6–4,0 mm.

* Сред­ни по го­ле­ми­на пло­щи – малък пар­кинг, го­ля­ма стая, ма­га­зи­ни с отк­ри­ти пло­щи или фа­са­да на не­го­ля­ма сгра­да. Тук след­ва да се из­бе­ре ка­ме­ра с ви­со­ка раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност, ко­я­то да оси­гу­ря­ва ка­че­ст­вен с въз­мож­ност за раз­ли­ча­ва­не на дреб­ни де­тай­ли об­раз. Под­хо­дя­щи са по-дъл­го­фо­кус­ни обек­ти­ви с фо­кус­но разс­то­я­ние 4–12 mm.

* Го­ле­ми пло­щи – тук ве­че са не­об­хо­ди­ми обек­ти­ви с про­мен­ли­во фо­кус­но разс­то­я­ние (ва­ри­о­обек­ти­ви) и ви­со­ка раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност. Те имат дис­тан­ци­он­но уп­рав­ле­ние и поз­во­ля­ват приб­ли­жа­ва­не на об­ра­за, ко­га­то е не­об­хо­ди­мо да се ви­дят по­ве­че под­роб­нос­ти, или от­да­ле­ча­ва­не за пос­ти­га­не на мак­си­мал­но ши­рок обх­ват на наб­лю­де­ни­е­то.

* Наб­лю­де­ние на оп­ре­де­ле­ни де­тай­ли – нап­ри­мер но­ме­ра­та на ко­ли, или пък чо­веш­ко ли­це.

Из­борът на обек­ти­ва ви­на­ги е въп­рос на комп­ро­мис, за­що­то един и същ обек­тив с фик­си­ра­но фо­кус­но разс­то­я­ние не е в със­то­я­ние ед­нов­ре­мен­но да да­ва об­зор вър­ху об­шир­на площ и съ­щев­ре­мен­но да изоб­ра­зя­ва де­тай­ли, ка­то но­ме­ра на ко­ли или ли­ца­та на хо­ра. В пър­вия слу­чай е не­об­хо­дим ши­ро­коъгъ­лен обек­тив, а във вто­рия слу­чай – те­ле­о­бек­тив с фо­кус­но разс­то­я­ние, по-го­ля­мо от 12 mm. Въз­мож­ни­те ре­ше­ния са две:

1. Да се изг­ра­дят две не­за­ви­си­ми сис­те­ми с две ка­ме­ри (ед­на­та с ши­ро­коъгъ­лен, а дру­га­та с те­ле­о­бек­тив), ка­то наб­лю­де­ни­е­то се извъ­ршва вър­ху два от­дел­ни мо­ни­то­ра.

2. С по­мощ­та на спе­ци­а­лен превк­люч­ва­тел (квад­ра­ти­ра­що уст­рой­ство, мул­тип­лек­сор, пос­ле­до­ва­те­лен превк­люч­ва­тел) на сиг­на­ла вър­ху един и същ мо­ни­тор да се наб­лю­да­ва изоб­ра­же­ни­е­то от ня­кол­ко ка­ме­ри ед­нов­ре­мен­но или пос­ле­до­ва­тел­но (фиг. 2).

Не­об­хо­ди­мо е да се знае, че всич­ки сис­те­ми „ка­ме­ра-обек­тив” имат т. нар. „сля­по пет­но”, ко­е­то се на­ми­ра в не­пос­ре­д­стве­на бли­зост под ни­во­то, на ко­е­то е раз­по­ло­же­на ка­ме­ра­та. Та­зи зо­на ос­та­ва скри­та за наб­лю­де­ние. Не­го­ва­та площ за­ви­си от фо­кус­но­то разс­то­я­ние на обек­ти­ва. При ши­ро­коъгъл­ни­те обек­ти­ви то е по-мал­ко и се уве­ли­ча­ва с уве­ли­ча­ва­не на фо­кус­но­то разс­то­я­ние, т.е. при те­ле­о­бек­ти­ви­те, ко­и­то имат и по-те­сен ъгъл на об­зор.

Та­зи осо­бе­ност е осо­бе­но важ­на при наб­лю­де­ние на къ­си разс­то­я­ния (мал­ки­те пло­щи), къ­де­то разс­то­я­ни­е­то меж­ду обек­та и ка­ме­ра­та е и по-мал­ко. Ре­ше­ни­е­то е в из­по­лз­ва­не на ши­ро­коъгъл­ни обек­ти­ви и пос­та­вя­не­то на ка­ме­ра­та въз­мож­но най-да­леч от обек­та. Ако ще наб­лю­да­ва­те вра­та ни­ко­га не пос­та­вяй­те ка­ме­ра­та въз­мож­но най-ви­со­ко, а на ни­во­то на гла­ва­та на чо­век и в хо­ри­зон­тал­но по­ло­же­ние. В про­ти­вен слу­чай ще мо­же да наб­лю­да­ва­те от­ви­со­ко шап­ка или ко­са­та на по­се­ти­те­ля, но ня­ма да виж­да­те ли­це­то му.

Чер­но-бя­ло или цвет­но изоб­ра­же­ние

По­ве­че­то въз­ра­ст­ни хо­ра ве­че не си спом­нят за чер­но-бя­ла­та те­ле­ви­зия, а мла­ди­те да­же и не се за­мис­лят, че мо­же да има дру­га ос­вен цвет­на. При ох­ра­ни­тел­ни­те сис­те­ми и сис­те­ми­те за ви­де­о­наб­лю­де­ние оба­че то­зи из­бор е съв­сем ре­а­лен и е въп­рос на це­но­во оп­ти­ми­зи­ра­не.

По прин­цип е при­е­то чер­но-бе­ли­те ка­ме­ри да се из­пол­з­ват за външно, а цвет­ни­те – за вът­реш­но наб­лю­де­ние. Чер­но-бя­ла­та ка­ме­ра има пре­ди­м­ство­то, че мо­же да ра­бо­ти при мно­го сла­ба свет­ли­на или да­же в пъл­на тъм­ни­на с по­мощ­та на инф­ра­чер­ве­но ос­вет­ле­ние. Ка­ме­ри­те за цвет­но изоб­ра­же­ние изиск­ват дос­та ви­со­ко ни­во на ос­ве­те­ност. Обик­но­ве­ни­те цвет­ни ка­ме­ри не ра­бо­тят за­до­во­ли­тел­но при инф­ра­чер­ве­но ос­вет­ле­ние, а те­зи, ко­и­то имат та­ки­ва въз­мож­нос­ти, са пре­ка­ле­но скъ­пи. Съ­що­то ва­жи и за ка­ме­ри, при­го­де­ни за ра­бо­та при нис­ко ни­во на ос­ве­те­ност, по­ра­ди ко­е­то те не са при­ло­жи­ми за сис­те­ми в до­ма или мал­кия офис. Ако пре­цен­ка­та на пот­реб­нос­ти­те на­ло­жи ня­коя чер­но-бя­ла ка­ме­ра да ра­бо­ти през нощ­та и при инф­ра­чер­ве­но ос­вет­ле­ние, то­га­ва тряб­ва да се из­бе­ре спе­ци­ал­но констру­и­ра­на за та­зи цел чер­но-бя­ла ка­ме­ра и по­мощ­но ос­ве­ти­тел­но тя­ло с инф­ра­чер­ве­на, не­ви­ди­ма за чо­веш­ко­то око свет­ли­на.

Раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност на ка­ме­ра­та

То­зи по­ка­за­тел оп­ре­де­ля ка­че­ст­во­то, т.е. де­тайл­но­ст­та, на по­лу­че­но­то вър­ху ек­ра­на изоб­ра­же­ние. Кол­ко­то раз­де­ли­тел­на­та спо­соб­ност е по-го­ля­ма, тол­ко­ва по-точ­но и с по­ве­че под­роб­нос­ти е зас­не­то­то изоб­ра­же­ние. Тук ка­ме­ри­те се де­лят в два кла­са.

* Стан­дар­тен, кой­то е по-из­го­ден във фи­нан­со­во от­но­ше­ние. Те­зи ка­ме­ри поз­во­ля­ват наб­лю­де­ние със за­до­во­ли­тел­но ка­че­ст­во на мал­ки пло­щи.

* Ви­сок, кой­то поз­во­ля­ва по­лу­ча­ва­не на по-пъл­на, де­тайл­на и точ­на кар­ти­на на със­то­я­ни­е­то и съ­би­ти­я­та в по-го­ле­ми обек­ти.

Проб­ле­ми мо­же да въз­ник­нат при съ­че­та­ва­не­то на ви­де­о­ка­ме­ри с раз­лич­на раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност в ед­на сис­те­ма, а та­ка съ­що съ­че­та­ва­не на чер­но-бе­ли и цвет­ни ка­ме­ри. Проб­ле­ми­те на­ра­ст­ват, ко­га­то се из­по­лз­ва мул­тип­лек­сор и ви­де­о­маг­ни­то­фон за за­пис на изоб­ра­же­ни­я­та. По пра­ви­ло в ед­на сис­те­ма раз­де­ли­тел­на­та спо­соб­ност на изоб­ра­же­ни­е­то за­ви­си от ком­по­нен­та с най-нис­ка стой­ност. Сле­до­ва­тел­но, при съ­че­та­ва­не на чер­но-бе­ли ка­ме­ри с раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност, при­мер­но 320 ли­нии, и цвет­ни, ко­и­то ра­бо­тят с раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност 240 ли­нии, сис­те­ма­та ще ра­бо­ти с по-нис­ка­ раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност и въз­мож­нос­ти­те на чер­но-бе­ли­те ка­ме­ри ня­ма да се из­по­лз­ват напъл­но. При съ­щи­те раз­де­ли­тел­ни спо­соб­нос­ти на изоб­ра­же­ни­е­то ра­бо­тят мул­тип­лек­со­ри­те и ви­де­о­ка­се­то­фо­ни­те. Чер­но-бя­ла ка­ме­ра с ви­со­ка раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност 560 ли­нии ще бъ­де ог­ра­ни­че­на до по-мал­ко от 350 ли­нии, ко­га­то се из­пол­зу­ва цве­тен мо­ни­тор със сред­на раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност. Тя мо­же да бъ­де на­ма­ле­на още по­ве­че, ако изоб­ра­же­ни­е­то се за­пис­ва на ви­де­о­ка­се­то­фон с раз­де­ли­тел­на спо­соб­ност 240 ли­нии.

При по-мал­ки обек­ти с един мул­тип­лек­сор не е въз­мож­но да се раз­де­лят цвет­ни­те от чер­но-бе­ли­те ка­ме­ри. При по-го­ле­ми сис­те­ми за наб­лю­де­ние те­зи две гру­пи мо­же да се разп­ре­де­лят към от­дел­ни мул­тип­лек­со­ри, мо­ни­то­ри и ви­де­о­ка­се­то­фо­ни.

Обек­ти­ви

Част от ви­де­о­ка­ме­ри­те имат вгра­ден обек­тив, а дру­ги не и то­га­ва той се ку­пу­ва от­дел­но. Въз­мож­нос­ти­те за из­бор са го­ле­ми и оп­ти­мал­но­то ре­ше­ние за­ви­си от обх­ва­та и ре­жи­ма на наб­лю­де­ние. Обек­ти­ви­те мо­же да бъ­дат с фик­си­ран или про­мен­лив фо­кус, с ав­то­ма­тич­на блен­да или про­мя­на на фо­ку­си­ров­ка­та по елект­ро­нен път. Ръч­но уп­рав­ля­е­ми­те обек­ти­ви са най-ев­ти­ни и оси­гу­ря­ват за­до­во­ли­тел­но ка­че­ст­во на изоб­ра­же­ни­е­то. Под­хо­дя­щи са за из­по­лз­ва­не във вът­реш­но­ст­та на сгра­да­та и в ком­би­на­ция с ка­ме­ра с елект­рон­но ре­гу­ли­ра­не (EI) на ко­ли­че­ст­во­то свет­ли­на, по­па­да­що вър­ху сен­зор­на­та клет­ка. Те се из­по­лз­ват в мал­ки по­ме­ще­ния с пос­то­ян­но ни­во на ос­ве­те­ност. По­ра­ди ог­ра­ни­че­ния ди­на­ми­чен обх­ват не са под­хо­дя­щи за мон­ти­ра­не на мес­та, вър­ху ко­и­то слън­че­ва­та свет­ли­на по­па­да ди­ре­кт­но вър­ху обек­ти­ва, най-чес­то бли­зо до про­зор­ци или вход­ни вра­ти. Съ­що та­ка по­ра­ди лип­са­та на блен­да, ко­я­то да ог­ра­ни­ча­ва от­во­ра на обек­ти­ва, те имат мал­ка дъл­бо­чи­на на ряз­кост на изоб­ра­же­ни­е­то до­ри при доб­ра ос­ве­те­ност. Та­ки­ва обек­ти­ви не са под­хо­дя­щи за наб­лю­де­ние на те­ри­то­рия, в която има раз­лич­но от­да­ле­че­ни от ка­ме­ра­та обек­ти.

За ра­бо­та в ус­ло­вия на вън­шен мон­таж и при про­ме­ня­ща се в ши­ро­ки гра­ни­ци ос­ве­те­ност се из­по­лз­ват обек­ти­ви с ав­то­ма­тич­на блен­да или с уп­рав­ле­ние спря­мо ни­во­то на ви­де­о­сиг­на­ла (ди­ре­кт­но уп­рав­ле­ние – DD). Пос­лед­ни­те са по-ев­ти­ни от обек­ти­ви­те с ав­то­ма­тич­на блен­да, за­що­то не съдър­жат елект­ро­ни­ка, а се уп­рав­ля­ват от про­ме­ни­те на ни­во­то на ви­де­о­сиг­на­ла след ви­де­о­у­сил­ва­те­ля на ка­ме­ри­те (сти­га те да имат такъв из­ход). Из­по­лз­ва­не­то на то­зи тип обек­ти­ви оба­че изиск­ва допъл­ни­тел­на наст­рой­ка на ка­ме­ри­те.

Обек­ти­ви­те с про­мен­ли­во фо­кус­но разс­то­я­ние (ва­ри­о­обек­ти­ви) пред­ла­гат по-го­ля­ма гъв­ка­вост по от­но­ше­ние на приб­ли­жа­ва­не и от­да­ле­ча­ва­не на изоб­ра­же­ни­е­то. Те оба­че са по-скъ­пи и изиск­ват елект­рон­но дис­тан­ци­он­но уп­рав­ле­ние.

Чес­то доб­ро ре­ше­ние да­ват и те­ле­о­бек­ти­ви­те. Има мо­де­ли с ръч­на или ав­то­ма­тич­на наст­рой­ка на от­во­ра на блен­да­та. По­ве­че­то про­из­во­ди­те­ли пред­ла­гат те­ле­о­бек­ти­ви с фо­кус­но разс­то­я­ние от 4–8 mm. Те поз­во­ля­ват по-го­ля­ма гъв­ка­вост при из­бо­ра на кадъ­ра за наб­лю­де­ние, а це­на­та им е мал­ко по-ви­со­ка от обик­но­ве­ни­те обек­ти­ви.

Фо­кус­но разс­то­я­ние на обек­ти­ви­те

Из­борът на обек­ти­ва на пър­во мяс­то за­ви­си от ка­ме­ра­та, с ко­я­то ще ра­бо­ти. Най-чес­то из­по­лз­ва­ни­ят фор­мат е 1/3″, а видът на обек­ти­ва – с фик­си­ра­но фо­кус­но разс­то­я­ние. Пред­ла­гат се и обек­ти­ви с фор­мат 1/2″ и 1″, ко­и­то в по­ве­че­то слу­чаи мо­же да се из­по­лз­ват и за ка­ме­ри с фор­мат 1/3″ и 1/4″. За мал­ки сис­те­ми, ко­и­то са обект на та­зи ста­тия, най-чес­то се из­по­лз­ват обек­ти­ви с фик­си­ра­но фо­кус­но разс­то­я­ние 2,8; 4,6 и 8 mm. Съ­от­вет­но ве­ли­чи­на­та на фо­кус­но­то разс­то­я­ние оп­ре­де­ля ъгъ­ла, при кой­то обек­тивът и ка­ме­ра­та „виж­дат” площ­та.

Оп­ре­де­ле­но уме­ние изиск­ва фо­ку­си­ра­не­то на обек­ти­ва. Най-чес­то се из­би­ра точ­ка, ко­я­то се на­ми­ра око­ло центъ­ра на наб­лю­да­ва­но­то по­ле и предс­тав­ля­ва най-важ­ни­ят обект в не­го. През де­ня, ко­га­то ос­ве­тя­ва­не­то е сил­но, блен­да­та на обек­ти­ва е сви­та и съ­от­вет­но не­го­ва­та дъл­бо­чи­на на ряз­кост е най-го­ля­ма. С две ду­ми, обек­ти­те, на­ми­ра­щи са на оп­ре­де­ле­но разс­то­я­ние пред и зад оп­ре­де­ле­на­та точ­ка, съ­що ще бъ­дат доб­ре фо­ку­си­ра­ни и яс­но изоб­ра­зе­ни. При на­ма­ля­ва­не на ос­ве­те­но­ст­та блен­да­та съ­от­вет­но се раз­ши­ря­ва, дъл­бо­чи­на­та на ряз­кост на­ма­ля­ва и съ­от­вет­но по­ве­че обек­ти ще бъ­дат с не­яс­но изоб­ра­же­ние. Сле­до­ва­тел­но, при нис­ко ни­во на ос­ве­те­ност или при инф­ра­чер­ве­на свет­ли­на не мо­же да се очак­ва от обек­ти­ва и ка­ме­ра­та да да­ват изоб­ра­же­ния с пер­фек­тен фо­кус на всич­ки обх­ва­на­ти в кадъ­ра обек­ти. На фо­кус ще бъ­де или фа­са­да­та на сгра­да­та, или ли­це­то на чо­век бли­зо до ка­ме­ра­та, но не и два­та обек­та ед­нов­ре­мен­но.

Свет­ло­чу­в­стви­тел­ност

Ка­че­ст­во­то на по­лу­ча­ва­но­то вър­ху мо­ни­то­ра изоб­ра­же­ние в мно­го го­ля­ма сте­пен за­ви­си от ос­ве­те­но­ст­та на обек­та и от свет­ло­чу­в­стви­тел­но­ст­та на ви­де­о­ка­ме­ра­та. Ог­ро­мен брой фирми полз­ват про­дук­ци­я­та на ня­кол­ко све­тов­ни про­из­во­ди­те­ля на свет­ло­чу­в­стви­тел­ни сен­зо­ри тип CCD. То­ва е еле­ментът, кой­то транс­фор­ми­ра про­ек­ти­ра­но­то от обек­ти­ва изоб­ра­же­ние в елект­ри­чес­ки им­пул­си. От дру­га стра­на, ко­ли­че­ст­во­то светлина, пре­ми­на­ло през обек­ти­ва за­ви­си от не­го­ва­та свет­ло­си­ла и от­но­си­те­лен от­вор – блен­да.

Ма­со­во из­по­лз­ва­ни­те 1/3″ обек­ти­ви имат близ­ки стой­нос­ти на свет­ло­си­ла­та си – стан­да­рт­ни­те стой­нос­ти са F1,2 и F1,4. Ко­га­то ос­ве­те­но­ст­та е кри­тич­но нис­ка, тряб­ва да се из­по­лз­ват обек­ти­ви с доб­ра све­тло­си­ла, нап­ри­мер F1,2. То­ва изиск­ва­не ва­жи с още по-го­ля­ма си­ла при ка­ме­ри­те за цвет­но изоб­ра­же­ние.

Зах­ран­ва­не

По от­но­ше­ние на зах­ран­ва­не­то ка­ме­ри­те са нис­ко- и ви­со­ко­вол­то­ви. По пра­ви­ло нис­ко­вол­то­ви­те се мон­ти­рат за наб­лю­де­ние във вът­реш­но­ст­та на сгра­да­та, а ви­со­ко­вол­то­ви­те се из­по­лз­ват пре­дим­но за вън­шен мон­таж. Сис­те­ми­те с нис­ко нап­ре­же­ние на зах­ран­ва­не­то са по-ев­ти­ни, мон­ти­рат се по-лес­но и бър­зо. Вся­ка от ка­ме­ри­те се свързва с един ко­ак­си­а­лен ви­де­о­ка­бел и зах­ран­ващ (чес­то и алар­мен, сре­щу прекъс­ва­не) ка­бел. При то­ва зах­ран­ва­не ка­ме­ри­те мо­гат и по-лес­но да се пре­ме­ст­ват. При вън­шен мон­таж и при лип­са на от­ра­зя­ва­щи свет­ли­на­та плос­кос­ти тряб­ва да се пред­ви­ди допъл­ни­тел­но ос­вет­ле­ние на пло­щи­те, ко­и­то се наб­лю­да­ват от ка­ме­ри­те. Ка­бе­ли­те за те­ле­ви­зи­он­ния сиг­нал и за зах­ран­ва­не­то тряб­ва да бъ­дат за­щи­те­ни и сре­щу ат­мос­фер­ни елект­ри­чес­ки раз­ря­ди.

Разс­то­я­ни­е­то меж­ду зах­ран­ва­щия блок и най-от­да­ле­че­на­та ка­ме­ра е оп­ре­де­ля­що при из­бо­ра на се­че­ни­е­то на ка­бе­ли­те. При пос­то­ян­но­то­ко­во зах­ран­ва­не не­ми­ну­е­мо се по­лу­ча­ва пад на нап­ре­же­ни­е­то, кой­то за­ви­си от дъл­жи­на­та и се­че­ни­е­то на про­вод­ни­ка. За­то­ва се пред­по­чи­та зах­ран­ва­не с про­мен­ли­во нап­ре­же­ние 24 V, при ко­е­то те­зи проб­ле­ми срав­ни­тел­но лес­но от­па­дат.

Най-доб­ре е зах­ран­ва­щи­ят блок да се мон­ти­ра в помещение, бли­зо до конт­рол­ния мо­ни­тор или превк­люч­ва­що­то уст­рой­ство. То­ва улес­ня­ва под­дръж­ка­та и ре­мон­та. Из­борът на мес­то­по­ло­же­ни­е­то му за­ви­си от го­ле­ми­на­та и раз­по­ло­же­ни­е­то на обек­та, от от­да­ле­че­но­ст­та на ка­ме­ри­те и т.н.

Реч­ник на най-чес­то из­по­лз­ва­ни­те спе­ци­а­ли­зи­ра­ни тер­ми­ни

CCD (Charge Coupled Device) – пре­об­ра­зу­ва­тел (чип), кой­то изпъл­ня­ва функ­ци­ите на при­ем­ател­на те­ле­визи­он­на тръ­ба – ви­ди­кон, ню­ви­кон и др.

AGC (Automatic Gain Control) – елект­рон­на ве­ри­га за ав­то­ма­тич­но усил­ва­не на сиг­на­ла, ко­я­то го уве­ли­ча­ва при нис­ка ос­ве­те­ност. То­ва уве­ли­ча­ва „зър­но­то” в кар­ти­на­та или т.нар. „шум”. При из­бо­ра на ка­ме­ра тър­се­те та­ки­ва, ко­и­то пред­ла­гат изк­люч­ва­не­то на та­зи функ­ция.

Ambient light (за­о­би­ка­ля­ща свет­ли­на) – ос­ве­те­но­ст­та на оп­ре­де­лен обект.

Aperture (блен­да) – блен­да­та конт­ро­ли­ра ко­ли­че­ст­во­то свет­ли­на, ко­е­то пре­ми­на­ва през обек­ти­ва.

Automatic iris (ав­то­ма­ти­чена блен­да) – поз­во­ля­ва ав­то­ма­тич­но ре­гу­ли­ра­не на свет­лин­ния по­ток, кой­то па­да вър­ху сен­зо­ра.

Burn image – об­раз, кой­то ос­та­ва пос­то­ян­но гра­ви­ран вър­ху фо­то­чу­в­стви­тел­ния слой на сен­зо­ра в ка­ме­ра­та или вър­ху лу­ми­ни­фо­ра на мо­ни­то­ра.

Chrominance (C) – част от ви­де­о­сиг­на­ла, кой­то съ­от­ве­т­ства на ин­фор­ма­ци­я­та за цве­то­ве­те.

Петър Кръстев

БР Статията е публикувана през 2003 г. и отразява нивото на техниката по това време. На пазара вече се продават напълно готови, комплектовани, системи за видеонаблюдение. Те позволяват бързото и лесно, без изискване на специални технически познания и на изгодна цена изграждане на такава система в дома или малкия офис. Изпълнението на такава система може да прочетете в статията „Направи си сам система за видеонаблюдение“

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 12/2003, Електроника

Ключови думи


 
към началото