В категории: Брой 9-10/2003, Градина, Облицовки и настилки, Строителство

Естествени камъни за облицовки и настилки

В пред­ния брой на спи­са­ни­е­то спо­ме­нах­ме съв­сем нак­рат­ко за из­по­лз­ва­не­то на пло­чи­те от ес­те­ст­вен камък за раз­лич­ни об­ли­цов­ки и нас­тил­ки. Дос­татъч­но е чо­век да пропъ­ту­ва по око­ловръ­стно­то шо­се на Со­фия са­мо крат­ка­та от­сеч­ка от ре­зи­ден­ция Бо­я­на до отк­ло­не­ни­е­то за Бист­ри­ца, за да изб­рои ня­кол­ко де­сет­ки скла­да, по­ве­че или по-мал­ко задръс­те­ни с ес­те­ст­вен камък – от по­ли­ра­ни мра­мор­ни или ва­ро­ви­ко­ви пло­чи до пар­че­та от ва­ро­ви­ко­ви ска­ли, сил­но еро­зи­ра­ли при хи­ля­до­лет­ния си прес­той на отк­ри­то. Най-про­да­ва­ни са не­о­фор­ме­ни­те ка­мен­ни пло­чи, ка­то чо­век труд­но мо­же да се ори­ен­ти­ра в мно­го­об­ра­зи­е­то от ви­да на камъ­ка, оц­ве­тя­ва­не, струк­ту­ра, твър­дост, площ и де­бе­ли­на на от­дел­ни­те пло­чи. Те по пра­ви­ло се про­да­ват на па­ле­та и един­стве­на­та ин­фор­ма­ция, ко­я­то мо­же да по­лу­чи­те от про­да­ва­ча, е за це­на­та. Де­жур­ни спе­ци­а­лис­ти по ми­не­ра­ло­гия, ес­те­ст­ве­но, ня­ма да срещ­не­те и опитът се нат­руп­ва един­стве­но на собствен гръб. То­ва е дос­та скъп и из­нер­вящ ме­тод за обо­га­тя­ва­не на лич­на­та стро­и­тел­на кул­ту­ра, за­що­то край­ни­ят ефект и ка­че­ст­во­то на ка­мен­на­та об­ли­цов­ка за­ви­сят от ре­ди­ца фак­то­ри: от пра­вил­ния из­бор на камъ­ни­те, от къс­ме­та да не бъ­де­те излъ­га­ни от тан­де­ма „про­из­во­ди­тел–тър­го­вец”, от пра­вил­но­то по­ла­га­не и за­леп­ва­не на ка­мен­ни­те пло­чи, от доб­ро­то им фу­ги­ра­не и евен­ту­ал­но от пос­лед­ва­ща­та об­ра­бот­ка – по­чи­ст­ва­не на замър­ся­ва­ни­я­та от ци­мент и имп­рег­ни­ра­не на пло­чи­те сре­щу про­ник­ва­не на вла­га.

Ка­мен­ни­те пло­чи за об­ли­цов­ка се про­да­ват на па­ле­ти и с мо­то­кар се то­ва­рят на ка­ми­о­на на кли­ен­та, за­що­то е по-удоб­но и за две­те стра­ни. При тън­ки­те об­ли­цовъч­ни пло­чи ед­но па­ле по­би­ра око­ло 22–25 ре­да, все­ки от ко­и­то се смя­та, че пок­ри­ва площ 1 m². С две ду­ми, с пло­чи­те от ед­но па­ле би тряб­ва­ло да се пок­ри­ят по­не 20 m². То­ва оба­че е на те­о­рия. Прак­ти­ка­та ка­то пра­ви­ло е дос­та по-раз­лич­на и то­ва про­ли­ча­ва ед­ва ко­га­то за­поч­не­те да ва­ди­те камъ­ни­те от па­ле­то. То­га­ва ще ус­та­но­ви­те, че про­из­во­ди­те­ли­те са про­я­ви­ли изк­лю­чи­тел­на изоб­ре­та­тел­ност и са пре­ми­на­ли ед­ва ли не на бе­зот­пад­на тех­но­ло­гия при до­би­ва­не на пло­чи­те. Вмес­то да отстра­ня­ват и изхвър­лят бра­ку­ва­ни­те пар­че­та, не­из­беж­ни при це­пе­не на пло­чи­те, те съ­у­мя­ват да ги “про­бу­тат” пок­рай ре­дов­ни­те по го­ле­ми­на и здра­ви­на пло­чи. Прак­ти­ка­та е след­на­та – ка­че­ст­ве­ни­те пло­чи се под­реж­дат по пе­ри­фе­ри­я­та на па­ле­то, а във вът­реш­но­ст­та се пос­та­вят, чес­то и на­сип­ват, нис­ко­ка­че­ст­ве­ни пар­че­та. Гор­ни­те ня­кол­ко ре­да из­ця­ло са под­ре­де­ни от ка­че­ст­ве­ни ед­ри и здра­ви пло­чи и из­ма­ма­та за не­под­гот­ве­ния ку­пу­вач е го­то­ва. Всъщ­ност ку­пу­вачът ня­ма кой знае как­ва ал­тер­на­ти­ва, за­що­то не ку­пу­ва ди­ре­кт­но от ка­ри­е­ри­те, а чрез тър­го­вс­ки пос­ред­ни­ци, ко­и­то се оп­рав­да­ват с про­из­во­ди­те­ли­те, и за­то­ва тряб­ва да раз­чи­та най-ве­че на къс­ме­та си. При вся­ко по­ло­же­ние оба­че, ко­га­то се прес­мя­та не­об­хо­ди­мо­то ко­ли­че­ст­во пло­чи за пок­ри­ва­не на да­де­на повъ­рхност ви­на­ги тряб­ва да се пред­виж­да по-го­лям или по-малък ре­зерв – в за­ви­си­мост от къс­ме­та и поч­те­но­ст­та на тър­го­ве­ца, от кой­то са ку­пе­ни камъ­ни­те. Дру­га въз­мож­ност, е след ка­то ку­пи в ня­кой от скла­до­ве­те по спо­ме­на­та­та от­сеч­ка на Око­ловръ­стно­то шо­се ня­кол­ко при­лич­ни наг­лед па­ле­та с изпъл­не­на с “чакъл” вът­реш­ност, да за­поч­не да раз­пит­ва ве­че ми­на­ли по то­зи път поз­на­ти стро­и­те­ли или шофь­о­ри с опит, за да на­у­чи кои скла­до­ве се полз­ват с ре­но­ме­то на доб­ри тър­гов­ци и пос­те­пен­но прив­ли­чат все по­ве­че кли­ен­ти. Тех­ни­ят ус­пех се дъл­жи на стре­ме­жа на съ­от­вет­ния тър­го­вец да ку­пу­ва въз­мож­но най-ка­че­ст­ве­на сто­ка, на ус­та­но­ве­ни­те с го­ди­ни връз­ки и ав­то­ри­тет пред про­из­во­ди­те­ли­те, на поз­на­ва­не­то на до­би­ва­ни­те в раз­лич­ни­те ка­ри­е­ри камъ­ни и мо­же би най-важ­но­то – го­тов­но­ст­та да пла­ща по-ви­со­ка це­на за по-доб­ро­то ка­че­ст­во. При ус­ло­ви­я­та на сил­на кон­ку­рен­ция пе­чал­ба­та на такъв тър­го­вец, прес­мет­на­та за ед­но па­ле, на­ма­ля­ва, но за смет­ка на то­ва обо­ротът неп­рес­тан­но ще рас­те.

След ка­то по­раз­пи­тах­ме пре­па­ти­ли стро­и­те­ли и опит­ни шофь­о­ри, стиг­нах­ме до склад на Си­ме­о­но­вс­ко шо­се или как­то е по-из­вес­тен – “складът на Сла­ви”. По­се­тих­ме г-н Вла­дис­лав Ка­то­шев, собстве­ник на фир­ма КА­МИД, с мол­ба да ни въ­ве­де, а чрез нас и чи­та­те­ли­те на спи­са­ни­е­то мал­ко по-навът­ре в све­та на ка­мен­ни­те об­ли­цов­ки. На­пи­са­но­то по-до­лу е пре­раз­каз на спо­де­ле­но­то от не­го за над де­сет­го­диш­ния му опит в тър­го­ви­я­та с ка­мен­ни ма­те­ри­а­ли.

Тър­се­не­то на ес­те­ст­ве­ния камък за об­ли­цов­ки и нас­тил­ки и тър­го­ви­я­та с не­го бе­ле­жи на­ча­ло­то си от про­мя­на­та пре­ди че­ти­ри­най­сет го­ди­ни, ко­га­то се отп­ри­щи част­на­та ини­ци­а­ти­ва. От ед­на стра­на, за­поч­на ма­со­во ин­ди­ви­ду­ал­но стро­и­те­л­ство, ня­ма­що ни­що об­що със си­ва­та от­чай­ва­що ед­но­об­раз­на па­нел­на действи­тел­ност на го­ле­мия град. От дру­га, се по­я­ви­ха предп­ри­ем­чи­ви хо­ра, ко­и­то по­лу­чи­ха кон­це­сии и за­поч­на­ха да до­би­ват и дос­та­вят на па­за­ра ес­те­ст­вен камък. В на­ча­ло­то на па­за­ра се пред­ла­га­ше пре­дим­но ка­че­ст­вен ма­те­ри­ал, но и це­ни­те бя­ха око­ло два пъ­ти по-ви­со­ки от се­гаш­ни­те. Бър­зо­то раз­ши­ря­ва­не на па­за­ра по­ра­ди го­ля­мо­то тър­се­не оба­че до­ве­де до по­я­ва­та на мно­го тър­гов­ци и сил­на кон­ку­рен­ция, во­де­ща до сил­но сни­жа­ва­не на це­ни­те, но и на ка­че­ст­во­то на пред­ла­га­ния камък. Ед­ва ли не всич­ко, ко­е­то се из­ко­пае и на­це­пи, се и про­да­ва. Спо­ред Сла­ви оба­че то­ва със­то­я­ние на не­ща­та ня­ма да продъл­жи дъл­го, за­що­то все по-го­ля­ма част от бъл­га­рс­кия камък на­ми­ра добър па­зар в чуж­би­на при ми­ни­мал­на це­на 15 Ев­ро за квад­ра­тен метър за не­о­фор­ме­ни пло­чи. То­ва обяс­ня­ва стре­ме­жа по-нис­ко­ка­че­ст­ве­на­та про­дук­ция да се пла­си­ра на вът­реш­ния па­зар и не­ми­ну­е­мо след две-три го­ди­ни ще по­ви­ши це­ни­те в Бъл­га­рия по­не два пъ­ти.

По пред­наз­на­че­ни­е­то си ка­мен­ни­те пло­чи се де­лят на две ос­нов­ни гру­пи. За об­ли­цов­ка на цок­ли, сте­ни, де­ко­ра­тив­ни зи­до­ве, ко­ло­ни и др. се из­по­лз­ват пло­чи с де­бе­ли­на 2–3 cm. Ако са от здрав камък с та­ки­ва пло­чи напъл­но ус­пеш­но мо­же да се зас­ти­лат и пе­ше­ход­ни пъ­те­ки или алеи за ав­то­мо­би­ли. На­то­вар­ва­не­то в слу­чая се но­си от ар­ми­ра­на­та бе­тон­на нас­тил­ка и сти­га пло­чи­те да са за­ле­пе­ни доб­ре, без ку­хи­ни под тях, та­ка­ва нас­тил­ка мо­же да по­не­се на­то­вар­ва­не и от тежък ка­ми­он. Все пак спе­ци­ал­но за нас­тил­ки се пре­поръч­ва из­по­лз­ва­не­то на по-де­бе­ли пло­чи – око­ло 5 cm и по­ве­че. За пъ­те­ки и алеи, при ко­и­то камъ­ни­те са заст­ла­ни вър­ху пясъч­но лег­ло се из­по­лз­ват и по-де­бе­ли пло­чи, ка­то за цел­та се про­да­ват и камъ­ни с де­бе­ли­на 10-20 cm. Спо­ред нас то­ва са веч­ни нас­тил­ки, кон­ку­ри­ра­щи древ­ни­те римс­ки пъ­ти­ща, но всич­ко е въп­рос на фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти и пред­по­чи­та­ния. С та­ки­ва камъ­ни мо­же да се зи­дат и ма­сив­ни зи­до­ве с от­ли­чен вън­шен вид.

Нег­лас­но възпри­е­та­та меж­ду про­из­во­ди­те­ли и тър­гов­ци кла­си­фи­ка­ция е:

* Пло­чи за об­ли­цов­ка с де­бе­ли­на 2–3 cm.

* Пло­чи за нас­тил­ка с ми­ни­мал­на де­бе­ли­на 3 cm и оби­чай­на – 5–6 cm.

Ка­мен­ни­те пло­чи се де­лят още по фор­ма­та и го­ле­ми­на­та си. По-ев­ти­ни­те са не­об­ря­за­ни, с неп­ра­вил­ни раз­ме­ри и раз­лич­на го­ле­ми­на, как­то са се по­лу­чи­ли на пло­чи при це­пе­не на ска­ла­та. То­зи вид пло­чи се за­леп­ват по-труд­но, изиск­ват по-го­ля­мо майс­то­р­ство, но пък и при­да­ват по-ес­те­ст­вен и раз­но­об­ра­зен вид на нас­тил­ка­та, на­по­до­бя­ва­ща до­някъ­де ста­ри плоч­ни­ци или кал­даръм. Це­ни­те на то­зи вид камъ­ни ва­ри­рат в гра­ни­ци­те 5–9 лв. Най-ве­че в за­ви­си­мост от де­бе­ли­на­та и го­ле­ми­на­та на пло­чи­те.

По-тън­ки­те пло­чи за об­ли­цов­ка, ко­и­то са и по-дреб­ни (до 24 камъ­ка в квад­ра­тен метър), се про­да­ват на це­на око­ло 5 лв./m2. По-ед­ри­те пло­чи с го­ле­ми­на око­ло 10–12 пло­чи в квад­ра­тен метър стру­ват око­ло 7–8 лв./m². По-де­бе­ли­те камъ­ни за нас­тил­ка стру­ват око­ло 8–9 лв./m². Ви­на­ги е за пред­по­чи­та­не да се ку­пят по-ед­ри пло­чи, за­що­то при нуж­да мо­же и да се чу­пят, до­ка­то об­рат­но­то не е въз­мож­но. По-ед­ри­те се ре­дят и по-лес­но и бър­зо, а фу­ги­те в нас­тил­ка­та са по-мал­ко.

Вто­ри­ят вид пло­чи са фаб­рич­но на­ря­за­ни с точ­но оп­ре­де­ле­на ши­ро­чи­на, ко­я­то най-чес­то е през 5 cm – при­мер­но 10, 15 , 20 или 25 cm. В по­ве­че­то слу­чаи в ед­но па­ле се пос­та­вят са­мо пло­чи с ед­нак­ва ши­ро­чи­на и раз­лич­ни дъл­жи­ни, ка­то всич­ки оба­че са че­ти­ри­ст­ран­но рав­но об­ря­за­ни с фор­ма­та на пра­воъгъл­ник. То­ва поз­во­ля­ва под­би­ра­не­то на раз­лич­ни по дъл­жи­на пло­чи и съ­от­вет­но раз­ми­на­ва­не на фу­ги­те меж­ду къ­си­те стра­ни на пло­чи­те в два съ­сед­ни ре­да. То­зи вид об­ли­цов­ки са несъм­не­но кра­си­ви и от­да­леч прив­ли­чат пог­ле­да, но съ­щев­ре­мен­но, спо­ред нас, са пре­ка­ле­но “ци­ви­ли­зо­ва­ни”. Въп­рос на ес­те­ти­чес­ко ре­ше­ние и фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти, за­що­то це­на­та на ря­за­ни­те камъ­ни е 22–29 лв./m². Де­бе­ли­на­та на ря­за­ни­те пло­чи най-чес­то е в ин­тер­ва­ла 2–4 cm, ка­то меж­ду пло­чи­те в ед­но па­ле не би­ва да има отк­ло­не­ния в де­бе­ли­на­та по­ве­че от 1 cm. В про­ти­вен слу­чай де­бе­ли­на­та на под­лож­ния пласт ци­мен­то-пясъ­чен разт­вор ще тряб­ва да се уве­ли­чи, ко­е­то, осо­бе­но при вер­ти­кал­ни об­ли­цов­ки е край­но не­же­ла­тел­но.

Пред­ла­гат се и ря­за­ни камъ­ни с квад­рат­на фор­ма, а при поръч­ка мо­же да се дос­та­вят и с точ­но за­да­де­ни раз­ме­ри. Въп­рос на це­лесъ­об­раз­ност и па­ри.

Мно­го ин­те­рес­ни и здра­ви нас­тил­ки мо­же да се нап­ра­вят с па­ве­та, по­лу­че­ни от чер­вен или жълт пясъч­ник. Най-чес­то из­по­лз­ва­ни­те имат го­ле­ми­на 7х7 cm, ка­то в действи­тел­ност раз­ме­ри­те им ва­ри­рат в гра­ни­ци­те 6–8 cm. Це­на­та на па­ве­та­та от жълт пясъч­ник е 0,15 лв. брой­ка­та, а при чер­ве­ния пясъч­ник – 0,13 лв. Ос­вен то­ва се про­да­ват и гра­нит­ни па­ве­та, как­то се каз­ва – вто­ра упот­ре­ба, из­ва­де­ни при под­но­вя­ва­не на нас­тил­ка­та на ста­ри па­ви­ра­ни ули­ци. Це­на­та на ед­но па­ве в скла­да на Сла­ви е 0,18 лв., до­ка­то в по­ве­че­то скла­до­ве по спо­ме­на­та­та ве­че от­сеч­ка на Око­ловръ­стно­то шо­се е 0,25 лв. Нас­тил­ки­те от па­ве­та са на­ис­ти­на веч­ни и кра­си­ви. Ос­вен то­ва те по пра­ви­ло се ре­дят вър­ху доб­ре под­гот­ве­на ос­но­ва и пясъч­но лег­ло, а по­меж­ду им се на­сип­ва и трам­бо­ва пясък. То­ва оз­на­ча­ва още, че то­зи вид нас­тил­ки про­пус­кат во­да­та и та­ка, от ед­на стра­на, не се на­ру­ша­ва достъпът на дъж­дов­на­та во­да до плит­ки­те ко­ре­ни на близ­ко раз­по­ло­же­ни­те рас­те­ния, а, от дру­га – при дъжд але­и­те не се превръ­щат в ко­ри­то на бу­рен пла­ни­нс­ки по­ток.

Спо­ред скал­ния си със­тав об­ли­цовъч­ни­те камъ­ни са ос­нов­но два ви­да – пясъч­ни­ци и гнай­си. Тук съз­на­тел­но ще из­по­лз­ва­ме възпри­е­та­та от тър­гов­ци­те оп­рос­те­на и обоб­ща­ва­ща тер­ми­но­ло­гия, ма­кар и със съз­на­ни­е­то, че то­ва би под­раз­ни­ло слу­ха на все­ки ми­не­ра­лог. За по-лес­на ори­ен­та­ция на чи­та­те­ля по­ме­ст­ва­ме и сним­ки на ос­нов­ни­те ви­до­ве об­ли­цовъч­ни пло­чи и дру­ги камъ­ни, ко­и­то се пред­ла­гат на па­за­ра.

Гнайсът е зна­чи­тел­но по-здрав и ус­той­чив на из­нос­ва­не от пясъч­ни­ка, но то­ва сил­но за­ви­си от мяс­то­то, от ко­е­то са до­би­ти пло­чи­те. Повъ­рхно­ст­ни­те плас­то­ве са из­вет­ре­ли и по­лу­че­ни­те от тях пло­чи са дос­та ме­ки и чуп­ли­ви, а мо­же да­же и да се ро­нят. До­би­ти­те от дъл­бо­чи­на на на­хо­ди­ще­то пло­чи са твър­ди и здра­ви. То­ва про­ли­ча­ва най-ве­че при по­чук­ва­не с твърд пред­мет на хва­на­та­та с два пръс­та пло­ча. Ка­че­ст­ве­ни­те твър­ди пло­чи из­да­ват остър ясен звук, до­ка­то ме­ки­те кън­тят на ку­хо. За твър­до­ст­та на пло­чи­те мо­же да се съ­ди и при ог­лед на па­ле­то отстра­ни. При твър­ди­те камъ­ни по кан­то­ве­те им от­чет­ли­во ли­чат ка­то бе­лез­ни­ка­ви бе­ле­зи сле­ди­те от инстру­мен­та, с кой­то са би­ли кър­те­ни и от­чуп­ва­ни.

Гнайсът се до­би­ва ос­нов­но в Ро­до­пи­те, ка­то се за­поч­не от гр. Го­це Дел­чев и се стиг­не до Ивай­ло­вг­рад. Гнайсът има над двай­сет раз­но­вид­нос­ти ка­то цвят – тъм­но- и свет­ло­зе­ле­ни, раз­лич­ни ню­ан­си на си­во­то и на жъл­то­то – от поч­ти бе­ли до тъм­но­ка­фя­ви.

Пре­об­ла­да­ва­ща­та част от об­ли­цовъч­ни­те камъ­ни, ко­и­то се про­да­ват в Со­фия, се до­би­ват от ка­ри­е­ри край гр. Го­це Дел­чев. Спо­ред тър­гов­ци­те при то­зи камък бракът е по-ви­сок, за­що­то пло­чи­те се до­би­ват без ме­ха­ни­за­ция и от срав­ни­тел­но плит­ки до повъ­рхно­ст­та плас­то­ве. Пло­чи­те от те­зи ка­ри­е­ри се про­да­ват на це­ни меж­ду 5–8 лв.

Най-здра­ви, ка­че­ст­ве­ни и най-тър­се­ни са пло­чи­те от райо­на на Ивай­ло­вг­рад, ко­и­то са пре­дим­но в си­во-бе­жо­ва­та цве­то­ва га­ма. То­ва се дос­та по-ед­ри и здра­ви пло­чи, ма­кар че и меж­ду тях има не­ка­че­ст­ве­ни, до­би­ти от гор­ни плас­то­ве.

Оп­ти­мал­на­та це­на за ивай­ло­вг­ра­дс­кия камък за об­ли­цов­ка е око­ло 8 лв./m² при го­ле­ми­на на пло­чи­те до 12 бр./m². Те са рав­ни, плът­ни, здра­ви и се ре­дят по-лес­но.

Коментари и въпроси

15 Коментари към “Естествени камъни за облицовки и настилки”

Тихомир Колев | февруари 28th, 2012 at 9:34 pm

Имате ли представителство в град Габрово ?
„Направи сам“:Издателството не се занимава с търговска дейност. Фирмата, чиито облицовъчни плочи са описани в статията, е софийска и няма представителства в провинцията.

zlatko | март 16th, 2012 at 1:17 pm

iskam da pitam za ceni na opkrai4en kamak za podova nastilka
„Направи сам“: Вижте дадения вече към писмо от 12 април т.г. отговор на подобен въпрос.

zlatko | март 16th, 2012 at 6:52 pm

ot parviq red vtorata mostra kade e podovata nastilka i oblicovka neopkrai4en i da ne e po debel ot 4 sm i na kva cenae 1m2
„Направи сам“: Вижте дадения вече към писмо от 12 април т.г. отговор на подобен въпрос.

Valentin Vasilev | април 5th, 2012 at 6:46 pm

interesuvam se ot estestvenia kamak za oblicovka i nastilka mozete li da mi ispratite danite na firmata koiato gi predlaga
„Направи сам“: Вижте дадения вече към писмо от 12 април т.г. отговор на подобен въпрос.

stefan durchov | април 13th, 2012 at 11:39 am

Zdraveita izkam da popitam kak moga da si kupa kamak ot vas,otpada4ni ivici az sam ot Bansko kase se namira va6iq sklad.Nadqvam se da mi pi6ete blagodarq vi i priqten den.
„Направи сам“: Фирмата, която предлага описаните в статията облицовъчни плочи от естествен камък е софийска и разполага с два склада в столицата. Понеже сайтът е на списание „Направи сам“ и издателството не извършва търговска дейност, ние неизменно препращаме читателските запитвания от такъв характер към фирмата, която най-добре може да удовлетвори интереса на читателите ни. В случая това запитване е препратено към управителя на фирмата, който ще се свърже с вас.

dobrina | август 8th, 2012 at 3:45 pm

Здравейте, бихте ли казали каква цена е реденето на камъка, който се нарича „кокалчета“ на квадратен метър?
„Направи сам“: Сайтът е на списание „Направи сам“, поради което не се занимаваме с изпълнителска дейност нито с продажба на материали.

дора | януари 15th, 2013 at 9:21 pm

Здравейте, бихте ли ни осведомили от къде най-близо до Пазарджик можем да купим облицовъчен камък като избегнем измамите с качеството на камъка в средата на палетите, или с други думи-да ни препоръчате надеждни търговци, ако Ви е възможно.
Благодарим за вниманието!

„Направи сам“:
Статията, публикувана в списанието, е написана въз основа на предлаганите от софийска фирма облицовъчни плочи от естествен камък. Нямаме никаква представа кои фирми и какво предлагат в близост на Пазарджик. Не вярваме да има някакво особено различие, защото видовете камък и кариерите за техния добив са едни и същи.
Плочите се товарят на палета от фирмите производители, така че на място в склада няма как да разберете какво е съдържанието им освен, ако не пренаредите всяко пале – стига търговецът да позволява това.

Valentin Hristov | февруари 18th, 2013 at 7:38 pm

Можете ли да ми дадете адреса на фирмата?
„Направи сам“: Данните за свързване с фирмата доставчик на облицовъчните каменни плочи са изпратени лично на подателя на писмото.

Тони Станчева | март 9th, 2013 at 9:51 pm

Интересуват ме паветата от червен пясъчник 7/7 см и цена 0,13 ст.
Къде могат да се намерят в близост до Хасково за да може транспортът да излезе по-евтин ? Моля да ми помогнете с контакти за да поръчам!
Благодаря ви!
„Направи сам“:
Като редакция на списание сме в състояние да посочим данни за контакт с фирма, която работи на територията на София. За Хасково не разполагаме с информация.

Yaourt | март 21st, 2013 at 8:44 pm

Здравейте, бихте ли ми казали нещо за здравината и качеството на плочите от утаечни скали, които сте сложили на снимка до жълтия гнайс от Гоце Делчев? Подходящи ли са за външна настилка, на веранда например? Благодаря!

„Направи сам“: Личният опит на автора при полагане на настилките от каменни плочи, описани в статията, датира отпреди близо 10 години. За конкретния случай белезникаво-жълтеникавите плочи, с които бяха застлани стълбища, са слоести и след няколко зими тук-там започнаха да се отделят люспи.

Ganka | април 2nd, 2013 at 11:27 am

Здравейте! Имам въпрос-направихме си в апартамента водопад,облицовахме го с речни камъни,много си го харесваме,но след време камъните започнаха да зеленясват. За басеин използваме емайлирана вана и дори има речни рибки. Моля посъветвайте ме как да почистя и как да поддържам камъните в естествената им красота и правилно ли ще е да ги лакирам,ако успея да премахна зеленясалото по тях. Благодаря предварително. С уважение Ганка Дякова,град Казанлък

„Направи сам:“
Без да сме специалисти в поддържането на декоративни водни площи бихме казали, че в този случай образуването на водорасли върху камъните е естествен процес, така както и върху стъклата на аквариумите, които периодично се почистват чрез механично изстъргване. И да лакирате камъните, налепът от водорасли вероятно пак ще се образува. В стремежа си да защитите камъните и в зависимост от наличието в лака на съставки, предотвратяващи образуването на водорасли, те биха могли да навредят на рибките. За поддържане на открити басейни има специални препарати, които обаче също не е ясно как биха се отразили на рибките. Така че е най-добре да се консултирате със специалист и в някой магазин специализиран за изграждане на декоративни басейни.

М.Маринов | юни 3rd, 2013 at 3:19 pm

Здравейте!
Тъй като скоро ми предстои закупуване на такъв вид камъни за настилка,бихте ли ми изпратили адреса на магазина от където да си закупя.Много ви благодаря предварително!Желая ви успех!
„Направи сам“:
Камъните, описани в 2-3 статии в „Направи сам“ ас закупени от фирма „Камид“.
Писмото е препратено до управителя на фирмата, който ще се свърже директно с Вас.

симеон | декември 29th, 2013 at 10:28 pm

Моля свържете ме с представителството в софия интересувам се от изрезките за декорация

Невен | август 27th, 2014 at 9:38 am

Полезен материал!
Само един бърз коментар!
Зеленият гнайс от Гоце Делчев (предполагам, че е от с. Плетена) не е гнайс, а е амфиболит.

anton rosenov | юли 31st, 2015 at 12:32 pm

Моля да ми изпратите координатите на фирмата, за да си купя облицовъчни и подови каменни плочи.
„Направи сам“:
Фирмата, която предлага в София описаните в статията каменни плочи е КАМИД. Телефонът е 0888 309 148.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото