В категории: Брой 9-10/2003, Градина, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Алтернатива на каменните облицовки

Как­то по­ве­че­то ес­те­ст­ве­ни ма­те­ри­а­ли, та­ка и об­ли­цовъч­ни­те пло­чи от ес­те­ст­вен камък ве­че имат сво­я­та ал­тер­на­ти­ва, съз­да­де­на в за­во­дс­ки ус­ло­вия – не от при­ро­да­та, а от чо­веш­ки ръ­це. То­ва са раз­лич­ни по фор­ма, повъ­рхно­ст­на струк­ту­ра и оц­ве­тя­ва­не об­ли­цовъч­ни пло­чи, от­ле­ти в спе­ци­ал­ни калъ­пи от бе­тон­на смес. По­не­же пред­наз­на­че­ни­е­то им е пре­ди всич­ко за пос­ти­га­не на оп­ре­де­лен ес­те­ти­чен ефект, най-важ­ни­ят кри­те­рий за оцен­ка е външни­ят им вид. По то­зи по­ка­за­тел, как­то се виж­да на сним­ки­те, оцен­ка­та е по­ве­че от мно­го доб­ра и не слу­чай­но по­ка­за­ни­те тук екс­по­на­ти съ­би­ра­ха не­из­мен­но мно­го по­се­ти­те­ли на таз­го­диш­ния тех­ни­чес­ки па­на­ир в Плов­див. Де­ко­ра­тив­ни­те пло­чи мно­го уме­ло ими­ти­рат раз­лич­ни ка­мен­ни об­ли­цов­ки. Най-го­ля­мо­то им пре­ди­м­ство е ед­нак­ва­та фор­ма и го­ле­ми­на на от­дел­ни­те пло­чи, ко­е­то пра­ви мон­ти­ра­не­то им лес­но и бър­зо, а ви­со­ко ка­че­ст­во на об­ли­цов­ка­та се пос­ти­га и от хо­ра без го­лям опит. Те при­ля­гат плът­но ед­на до дру­га и проб­лемът с фу­ги­те при тях от­па­да. За­се­га не раз­по­ла­га­ме с по-под­роб­ни дан­ни и не мо­же да се про­из­не­сем за ус­той­чи­во­ст­та на пок­рив­ния де­ко­ра­ти­вен слой при продъл­жи­тел­но из­ла­га­не на слън­це, дъжд и студ. Пре­ди­м­ство на из­ку­ст­ве­ни­те пло­чи е и че при тях брак ня­ма, а ка­че­ст­во­то им е пос­то­ян­но и не за­ви­си от мяс­то­то на до­би­ва­не на ма­те­ри­а­ла.

Мно­зи­на би­ха ка­за­ли, че из­ку­ст­ве­ни­ят ма­те­ри­ал ви­на­ги си ос­та­ва из­ку­ст­вен и не мо­же да съ­пер­ни­чи на ес­те­ст­ве­ни­те. То­ва твър­де­ние ед­ва ли издър­жа на кри­ти­ка, за­що­то ние и без то­ва жи­ве­ем в свят от из­ку­ст­ве­но съз­да­де­ни ма­те­ри­а­ли – ме­бел­ни пло­чи, ла­ми­нат­ни пар­ке­ти, мо­ке­ти, дре­хи от син­те­ти­ка и т.н.

За­то­ва един­стве­на­та за­се­га по-се­ри­оз­на прег­ра­да пред по-ши­ро­ко­то разп­ро­ст­ра­не­ние на из­ку­ст­ве­ни­те ка­мен­ни об­ли­цов­ки е тях­на­та це­на – око­ло 30 лв./m², ко­е­то е по­ве­че и от най-скъ­пи­те офор­ме­ни ря­за­ни пло­чи от ес­те­ст­вен камък.

Все пак въп­рос на вкус, це­лесъ­об­раз­ност и фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти. Важ­но­то е, че има из­бор.

По­ка­за­ни­те бе­тон­ни пло­чи оп­ре­де­ле­но имат доб­ро бъ­де­ще и ще ги предс­та­вим по-под­роб­но, щом по­лу­чим по­ве­че ин­фор­ма­ция от по­из­во­ди­те­ля.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Алтернатива на каменните облицовки”

Цвети | февруари 20th, 2013 at 10:14 am

Имам печка тип камина! Интересува ме дали мога зад нея да налепя такива плочки за да не ми се нагрява стената отзад и да нямам праблем с това? От Сливен Ви пиша и ако мога, да ми напишете от къде да ги поръчам! Предварително Ви благодаря!
„Направи сам“:
Стената зад печката се нагрява основно поради топлинното излъчване от печката. За да намалите нагряването на стената зад печката и оттук – топлинните загуби, върху стената трябва да поставите екран, който да отразява топлинното излъчване обратно към помещението.
Лесно изпълнимо решение е да използвате специални листове от стиропор, едностранно каширани с алуминиево фолио, което изпълнява ролята на екран.
Вижте тази статия в списание „Направи сам“.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото