В категории: Брой 9-10/2002, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Всичко за строителството с блокчета YTONG

Едва ли има тема така подробно разработвана на страниците на „Направи сам”, както строителството с блокчетата ИТОНГ. Причината е големият читателски интерес, защото този сравнително нов за България строителен материал в много голяма степен може да се оприличи като символ на новите материали и технологии, коренно променили към по-добро строителството у нас след промяната отпреди дванайсет години. Произвежданите от ИТОНГ България блокчета от газобетон бързо изтласкаха доскоро традиционните за страната ни тежки, скъпи и неудобни за работа керамични блокове, познати повече като тухли четворки, да не говорим за единичните тухли. Фабрично опакованите в жълт полиетилен блокчета ИТОНГ присъстват на преобладаващата част от новите строежи, били те обществени или жилищни сгради, в целия спектър от големини и височина.

Предпочитанието да се строи на всяка цена с газобетон придоби мащабите на строителна еуфория и този все още сравнително нов за страната ни строителен материал да се използва и на неподходящи за целта места, както и да не се спазва технологията за работа с него. Ефективното приложение на всеки нов материал изисква и нови технологии на строеж, нови слепващи, грундиращи и други материали, използване на готови мазилки и шпакловки и т.н.

Всичко това обяснява и непрестанните запитвания към редакцията ни за употребата на блокчетата ИТОНГ. Затова се постарахме да подберем най-често задаваните въпроси и тези, които според нас представляват най-голям интерес за най-широк кръг от читателите ни. При подготовката на отговорите ползвахме съдействието и на специалистите на ИТОНГ България.

 

1. Какво представляват и от какво са направени блокчетата YTONG

Блокчетата, а и всички останали материали на ИТОНГ се произвеждат от автоклавен клетъчен бетон, получен от пясък с висока чистота, чист клинкерен цимент, негасена вар, суров гипс и суспензия на алуминиев прах във вода. Всички изходни суровини са напълно екологично чисти, поради което същото важи и за крайния продукт от автоклавен клетъчен бетон. Той се получава чрез смесване на съставките при температура на водната пара около 200 °С и налягане 12 атмосфери.

Характерна за клетъчния бетон е силно порьозната му структура, която се получава в резултат на отделяния водород при химичната реакция между алуминия и останалите съставки. По тази причина той е около четири пъти по-лек в сравнение с обикновения бетон. Обемната му плътност е 450 – 650 kg/m³, а затвореният в клетките въздух го прави добър топлоизолатор. В резултат на това блокчетата и всички останали строителни елементи, производство на ИТОНГ, изпълняват едновременно двете основни функции на строителния материал – имат достатъчно добри якостни качества, което ги прави годни за конструктивни цели, и същевременно са добър топлоизолатор, което напълно премахва необходимостта от правене на специална топлоизолация или в голяма степен се намалява дебелината ґ.

Убедителното предимство на автоклавния клетъчен бетон като изолатор на топлината спрямо други традиционни строителни материали се вижда ясно от диаграмата. Ще споменем само още, че по изолационните си характеристики 10-сантиметрова стена от газобетон се равнява на зид от керамични блокове с дебелина 1 тухла (25 cm). Стените от газобетон отговарят на съвременните изисквания за топлинна изолация (Б.Р. към 2002 г.), а като лек материал (при подходяща дебелина на зида) задоволяват и изискванията за шумоизолация.

Накратко казано, автоклавният клетъчен бетон е строителен материал, който съчетава механичните качества на традиционните материали за зидане с изолационните свойства на типичните топло- и шумоизолационни материали.

Ето и кратко обобщение на основните предимства, правещи блокчетата ИТОНГ най-предпочитаният строителен материал.

◊ Те са добър топлоизолатор и звукоизолатор на пренасян по въздуха шум.

◊ Имат добра паропроницаемост, което позволява на стените „да дишат”, и така в помещенията по естествен път се поддържа оптимален влагообмен. Тези показатели обуславят поддържането на здравословен за обитателите климат в жилището.

◊ Клетъчният бетон има много добра огнеустойчивост, т.е. той е негорим.

◊ Той притежава добри якостни и деформационни качества (якост на натиск 2,5-7,5 MPa), което позволява използването му и за носещи стени.

◊ Обработва се много лесно, на самия строеж – може да се реже с трион и „рендосва”, да се пробива и издълбава, да му се придават различни сложни форми, да се лепи и т.н.

◊ Малката обемна маса позволява използването на блокове с по-големи размери, което прави строителството по-лесно и бързо, намаляват се и транспортните разходи. Изградените от блокчета ИТОНГ стени натоварват значително по-малко строителната конструкция (от 2,1 до 3,7 пъти) в сравнение със зидовете от керамични блокове, което в редица случаи е съществено предимство, особено при реконструкция на съществуващи сгради. Използването на блокчета ИТОНГ води до намаляване на строителните разходи поради икономията от армировка и бетон. Същевременно се увеличава и сеизмичната устойчивост на сградата.

◊ Блокчетата имат напълно еднаква големина и правилна геометрична форма с напълно равни и гладки стени, което много улеснява зидането и измазването на стените.

◊ Автоклавният клетъчен бетон е дълговечен материал и изградените с него зидове не отстъпват на тухлените по дълготрайност.

◊ Това е материал, който може да се използва във всички етапи от строежа на сградата, или иначе казано, от мазето до покрива. Той е еднакво подходящ за външни и вътрешни, за носещи и неносещи стени.

Според химическия им състав блокчетата ИТОНГ може да се определят и като изкуствено създаден камък. В него практически не се съдържа свободен калциев оксид (негасена вар) и кварц. Поради това те се отличават с непроменлив обем и за тях не съществува заплаха от корозия, предизвикана от въздействието на водата. Това е така, защото ИТОНГ на практика не съдържа разтворими съставки, които биха могли да бъдат извлечени при продължително мокрене или киснене във вода. За разлика от бетоните със съдържащи кварц пълнители, материалите от ИТОНГ не се напукват при температури над 573 °С, вследствие на полиморфното превръщане на кварца, съпроводено с увеличаване на обема му.

Освен това те притежават добра мразоустойчивост, която позволява в продължение на няколко години, докато продължава строителството на сградата, външните повърхности на зидовете да останат без защищаваща ги срещу влагата мазилка, без това да предизвика даже и повърхностно разрушаване.

Блокчетата ИТОНГ не стареят, не променят структурата и химическия си състав с времето. Защитени с цименто-варо-пясъчни мазилки, нанесени от външната им страна, зидовете от блокчета ИТОНГ имат на практика неограничен живот.

 

2. Какво е „Сухо строителство”

Под сборното понятие „сухо строителство” се разбират съвременни методи на строителство, предимно за изграждане на вътрешни преградни стени, при които в сградата прониква минимална, даже никаква влага. Строителството с блокчета ИТОНГ също може да се причисли към този вид строителство, защото при зидането и измазването на зидовете се използва много малко количество вода. Това е решаващо предимство, когато се извършва реконструкция в обитавана сграда. Предимствата на сухото строителство обаче не бива да се подценяват и при ново строителство, защото повечето хора не знаят, че строените по класическите технологии с тухли и обикновена варо-пясъчна мазилка сгради не е добре от хигиенна гледна точка да се обитават поне една година, докато голямото количество влага, внесена със строителните разтвори, не се изпари.

Блокчетата ИТОНГ по правило се зидат със специални лепила, като при това дебелината на пласта лепило е тънък – 2-3 mm. Освен това обемът на лепилния разтвор спрямо обема на блокчетата в зида е многократно по-малък, отколкото при зидарията с тухли четворки, и несравнимо по-малък в сравнение със зидовете от единични решетести тухли. Зидовете от ИТОНГ се измазват със съвсем тънък пласт мазилка, а откъм вътрешната им страна вместо мазилка може да се направи само гипсова шпакловка. Всичко това намалява до минимум количеството влага, поето от строителната конструкция и което трябва да се изпари, докато сградата стане годна за обитаване.

 

3. Хигроскопични ли са стените от блокчета ИТОНГ

Автоклавният клетъчен бетон е материал с пореста структура. Въздушните пори заемат около 80%, а плътната маса около 20% от обема му. Микрокапилярните пори с радиус, по-малък от 0,1 μm, които могат да се запълнат с вода чрез абсорбиране на водни пари, не надхвърлят 4% от обема на материала. Следователно максималната хигроскопична влажност, отнесена към обема, при 100% относителна влажност на въздуха не може да надвиши 4%. Измерената равновесна хигроскопична влажност при гранични експлоатационни условия – температура 20 °С и относителна влажност на въздуха 80%, се движи между 2,1 и 2,8%, отнесени към обема, в зависимост от класа обемна плътност на материала. Същата величина, отнесена към масата, не зависи от обемната плътност и е 4,7%. Общата влажност освен абсорбираната от въздуха влага включва и проникналата в материала вода във вид на течност – строителна влага, при намокряне от дъжд и т. н. У нас не е нормирана практическата влажност, т.е. равновесната стайна влажност на автоклавния клетъчен бетон, но се изисква при експериментално определяне на коефициента на топлопроводност тя да е бъде по-малка от 8 %, отнесена към масата. По изискванията на DIN 4108 тя трябва да бъде 3,5% по обем (около 7% по маса). Измерените стойности при обитаеми сгради показват влажност от 6,5% по маса при 90% статистическа обезпеченост. За сравнение, влажността, отнесена към масата на въздушно сухата (съхранявана навън под покрив) дървесина е 15-20%, а на стайно сухата 8-12%.

Капилярната водопопиваемост на строителните материали се дължи на макрокапилярните пори. При ИТОНГ, въпреки голямата му порьозност, количеството на тези пори е малко и те са с ниска степен на свързаност помежду си. Височината на капилярно покачване на вода в материала е много по-ниска, отколкото при керамичните тухли. Причината за това е, че керамиката съдържа голямо количество капилярни пори, свързани в добре развитата мрежа. Те се образуват вследствие на изпарението на водата при първоначалното изсушаване на прясно формованите елементи и в процеса на изпичане на керамиката. Интензивността на капилярното засмукване на вода при различните материали се изразява с коефициента на водопоглъщане. Чрез него може да се оцени поведението на даден строителен материал при контакта му с вода, например при намокряне от дъжд.

Блокчетата ИТОНГ имат коефициент на водопоглъщане в границите от 4 до 8 kg/m²h0,5, кухите керамични тухли – 9kg/m²h0,5, а при плътнити керамични тухли той вече е 30kg/m²h0,5. Това означава, че 1 m² незащитена зидария, подложена четири часа на дъжд погълне съответно:

◊ 8-16 kg вода, ако е изпълнена от ИТОНГ

◊ 18 kg вода, ако е изпълнена от кухи тухли

◊ 60 kg вода, ако е изпълнена от плътни тухли.

Големината и ниската степен на свързаност на порите на ИТОНГ затрудняват засмукването и капилярния транспорт на водата. Същевременно те не възпрепятстват свободното движение на водни пари през материала. Това позволява на стените „да дишат“, като през тях водните пари от въздуха в помещенията преминава свободно и се отделя в околното пространство. Така стените остават сухи, а проникналата в тях влага не се задържа с опасност при ниски температури да замръзне и причини разрушаване на материалите.

Способността на строителните материали да пропускат водните пари се измерва чрез техния коефициент на съпротивление при дифузия. Той е безразмерна величина и изразява дебелината на въздушния слой, който има същото дифузно съпротивление, като слой от даден материал с дебелина единица. Ето и големините на този коефициент за накои от основните строителни материали.

◊ ИТОНГ – 3-6

◊ Решетъчни и кухи тухли 3-6

◊ Бетон – 25-50;

◊ Гипсова мазилка – 7-9;

◊ Варо-цименто-пясъчна мазилка – 7-11

◊ Пенополистирол – 30-150.

Способността на стените от блокчета ИТОНГ да „дишат” се отразява благоприятно и върху микроклимата в помещенията, респективно върху поддържането на здравословни условия за живот на обитателите им. Те абсорбират излишната влага от въздуха в помещението и така до известна степен го изсушават. Обратно, при намаляване на относителната влажност на въздуха, акумулираната в стените влага се изпарява обратно.

По този начин относителната влажност на въздуха се саморегулира в граници, осигуряващи комфортна и здравословна жизнена среда за обитателите.

 

4. Къде е най-подходящо да се използват блокчетата ИТОНГ

В завода на ИТОНГ България в Кремиковци се произвеждат няколко изделия от автоклавен клетъчен бетон:

◊ Блокчета за зидане

◊ Плочи за зидария

◊ Коритообразни блокчета за отливане на стоманобетонни пояси и щурцове

◊ Неносещи щурцове за прозорци и врати с широчина на отвора до 182 cm

◊ Дъгобразни блокчета

◊ Плочи „Термоброня YTONG-B”

Блокчетата ИТОНГ се използват за зидане на вътрешни преградни стени и на външни – неносещи или носещи стени. Те са отличен материал при обзиждане на вани или изграждане на ниски подиуми за прокарване на тръбопроводи в баните. От тях с лекота се изрязват различно оформени детайли за изграждане на камини, барбекюта, на различни арки и други декоративни елементи. Има и немалко сполучливи проекти за използване на блокчетата като материал за построяване на зидани мебели – страниците и плотовете на кухненски шкафове, барплотове, миндери и т.н.

Блокчетата за зидане ИТОНГ се произвеждат в три класа на якост, съответно В2,5, В3,5 и В5 (MPa), при обемна плътност, съответно 500 и 600 kg/m³, и коефициенти на топлопроводност λ= 0,16, 0,17 и 0,19 W/m.K при нормална експлоатационна влажност. Те имат паралелепипедна форма с различни размери, като най-често се използват блокчетата с дължина 60 ±0,001 cm , височина 25 ±0,001 cm, докато дебелините им варират в границите от 5 до 35 cm, през 2,5 cm. Блокчетата се произвеждат с гладки или с оформени на „нут и перо” чела. При последните сглобката между съседните блокчета става без лепилен разтвор в напречната фуга.

За външни стени се използват предимно блокчета с клас на якост В2,5 и плътност 500 kg/m³, а при по-високи натоварвания се предпочитат блокчетата В3,5 и В5. Вътрешните неносещи стени с дебелина 100-125 mm се изграждат от блокчета В2,5 и плътност 500 kg/m³. Разделителните стени между отделните жилища и апартаменти се правят двуслойни, като за по-добра шумоизолация е желателно между двата зида да се остави кухина, широка 40 mm, която може да се запълни с минерална вата.

Коритообразните блокчета са много удобни за отливане на стоманобетонни пояси и щурцове, а дъгообразните елементи се използват за иззиждане на стени и арки.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Всичко за строителството с блокчета YTONG”

румен иванов | април 1st, 2012 at 11:58 am

Възможно ли е с блокчета ИТОНГ да се направи барбекю или иззида малка пещ, както е показано на снимката и
какви материали са необходими за тази дейност.
„Направи сам“:Публикуваме отговора, който получихме от „Ксела България“.
„Може да се направи барбекю от блокчета YTONG при две условия:
1. Да се ползва лепило за зидане за повишени температури (огнеупорно);
2. Непосредствено до огъня огнището да се облицова с огнеупорни тухлички
Желателно е блокчетата YTONG да бъдат B5 D600.

Georgi | октомври 16th, 2012 at 2:00 pm

Здравейте, интересува ме колко броя блокчета YTONG са необходими за 15 квадратни метра стена с дебелина 5 или 7,5 cm и съответно каква е цената им.
Благодаря!
„Направи сам“: Тук може да намерите подробна информация за размерите на блокчетата YTONG и съответно за необходимото количество при дадена дебелина на зида. Колкото до цените, тази информация може да се намери в складовете за строителни материали.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото