В категории: 2014, Брой 3-4/2014, Водопровод и канализация, Градина

Как да изберем градинска помпа или хидрофорна уредба Metabo

Metabo_Berechnung1

Приложенията на водните помпи са многобройни и разнообразни, което често поставя на изпитание правилния избор на помпата. Задачата се усложнява допълнително и от това дали изпомпваната вода е чиста или замърсена с различни примеси, включително с пясък и по-едри твърди включвания с големина, достигаща дори до размерите на чакъл. Затова ще направим кратък преглед на видовете помпи и тяхното приложение, както и на типичните решения за осигуряване на собствено, независимо от водопроводната мрежа захранване с вода за напояване, за производствени, санитарни и битови нужди. Ще обърнем внимание върху избора на градинска помпа или хидрофорна уредба и с оглед на обновяването на тази продуктова гама, което Metabo започна в началото на тази година с пускането на пазара на нова серия помпи с чугунено тяло и базирани на тях хидрофорни уредби (Б.Р. статията ще публикуваме в следващия брой на списанието).

За пестене на място, основните видове помпи според тяхното предназначение и потребителска целева групи са систематизирани в табличен вид. Подробно описание на различните видове помпи на Metabo може да намерите в тази статия. Затова тук ще се спрем съвсем накратко на основните и най-често използваните помпи в домашната градина, селското стопанство, производствените и битовите нужди.

2

Градинските помпи са най-често използваните, а преобладаващото им предназначение се съдържа в наименованието – поливане на различни насаждения. Най-често това са центробежни помпи, които се монтират на сухо място. Максималната дълбочина на засмукване (геодезична смукателна височина) при този вид помпи е 8–9 m (измерена между нивото на водата и оста на помпата) при надморска височина около 1000 m. В близост до морското равнище тя достига до 10 m. За засмукване на водата от по-голяма дълбочина се използват потопяеми помпи. Центробежните градински помпи се използват за изпомпване на вода не само от кладенци и резервоари, но и от други природни източници. Грижовните и спестовни стопани събират стичаща се от покривите дъждовната вода в подходящи за целта резервоари или бидони. От тях тя се изпомпва и използва за напояване.

3

Широко приложение за захранване с вода от местен източник на еднофамилни и вилни сгради, селскостопански и други постройки, на автоматизирани поливни системи и др. намират хидрофорните уредби, които осигуряват непрекъснат поток вода с почти постоянно налягане в условия на циклично ползване на водата и съответно на цикличен режим на работа на помпата. Хидрофорната уредба позволява автоматизирано включване и изключване на помпата в зависимост от консумацията на вода. Тя изглажда в много голяма степен иначе неминуемите тласъци предавани на водната струя при пускане и спиране на помпата.

Междинно решение са центробежните помпи, управлявани от пресостат – прибор, който измерва налягането на водата във водопроводната мрежа и съответно включва и изключва помпата. По този начин в мрежата се поддържа почти постоянно налягане на водата, а и помпата се предпазва от повреда поради работата й при липса на консумация на вода. В редица случаи този вид помпи може успешно да заменят по-скъпите и по-обемисти (поради наличието на металния резервоар) хидрофорни системи. Използват се за автоматизирано напояване на различни по вид градини, за снабдяване с вода на еднофамилни и вилни сгради, както и за различни производствени дейности.

Потопяемите помпи имат водоплътна конструкция и работят потопени в кладенци, басейни и декоративни езера, резервоари за събиране на дъждовни и други води. Тяхното използване в голяма степен решава проблема с ограничението на смукателната дълбочина при центробежните помпи. Metabo предлага модели предназначени за засмукване на чиста вода, други пък са специализирани за работа със замърсени, включително с едри твърди включвания (пясък и чакъл с едрина от 5 до 70 mm) води. Има и комбинирани потопяеми помпи, които съчетават качествата и възможностите на тези две специализирани групи. Много ценни за отводняване на избени и други помещения са помпите, които поставени върху пода, са в състояние да засмучат и изхвърлят водата до достигане на дебелина на водния пласт само 2 mm.

Тук ще се спрем по-детайлно на избора на градински помпи и хидрофорни уредби, за което е използвана техническа информация от Metabo. В диаграмите за избор на помпата според необходимия дебит на изпомпваната вода и максималната височина на водния стълб са включени намиращите се към момента в продажба модели на Metabo, включително новите градински едностъпални помпи с чугунено тяло и хидрофорните уредби, изградени с тези помпи (виж следващия брой НС 5-6/2014), които немската компания пусна на пазара през февруари т.г. В примерите са използвани уедрени данни от практиката, така че и хора без техническо образование и подготовка в областта на хидравликата и проектирането на водоснабдителни инсталации да могат лесно да се ориентират, макар и с известно приближение, при избора на водната помпа.

 

Избор на градинска помпа

Metabo_Berechnung5

Най-общо казано, изборът на помпата зависи от количеството вода дебита, което е необходимо за захранване, примерно, на напоителна система. Дебитът от своя страна се пресмята в зависимост от количеството вода (l/h), което са способни да разпръснат свързаните с нея поливни (дъждовални) устройства за час. Вторият показател за избор на помпата е пълната напорна височина на водния стълб, който тя трябва да осигурява. Пресмята като сбор от геодезичната напорна височина (вертикалното разстояние между оста на помпата и най-високо разположеният водочерпещ прибор), геодезичната смукателна височина (вертикалното разстояние между оста на помпата и динамичното ниво на водата в кладенеца или резервоара), загубата на налягане в смукателния и тласкателния тръбопровод. Загубите на налягане зависят от вида, дължината и диаметъра на тръбите (маркуча), както и от местните хидравлични съпротивления на колена, спирателни кранове, разклонители и други елементи, т.е. точното им пресмятане е задача за професионалисти с необходимото образование. При пресмятане на необходимия минимален напор на помпата трябва да се отчете и налягането на водата, необходимо за нормалното функциониране на водочерпещите прибори.

Metabo_Berechnung6

След като се уточнят тези величини, подходящата помпа се подбира според графиките, които изобразяват характеристиките на всяка помпа в диаграма Q-H. Кривите в нея показват съотношението между дебита и напора (височината на водния стълб) поотделно за всеки модел от дадена група помпи.

Пример: Помпата захранва с вода напоителна система, която им три дъждовални разпръсквача с 1000 l/h и два по 700 l/h. Следователно помпата трябва да осигурява общо 2400 l/h.

Пълната напорна височина на водния стълб се пресмята като сбор от:

» Необходимото минимално налягане на водата за нормална работа на водоразпръскващите прибори – при липса на фабрични данни се приема налягане 2 bar.

» Геодезичната дълбочина на засмукване на водата (от нивото на водното огледало до оста на помпата).

» Геодезичната напорна височина на водния стълб (разстояние от помпата до нивото на разпръскващите водата прибори).

» Хидравлични загуби на налягане поради триенето на водния поток в тръбопровода (маркуча) – за опростяване на сметките в случая се приема стойност, равна на 15% от дължината на напорния тръбопровод (маркуч).

За показаната на схемата инсталация сметката би изглеждала така:

» Минимално изходящо налягане на водната струя в края на нагнетателния тръбопровод – 2 bar или 20 m воден стълб.

» Дълбочина на засмукване на водата – 4 m воден стълб.

» Напорна височина – 10 m воден стълб.

» Хидравлични загуби в маркуч с дължина 20 m – 3 m воден стълб (15% от 20 m дължина).

Сборът на тези цифри показва, че помпата трябва да осигурява налягане, осигуряващо 37 m височина на водния стълб.

Въз основа на тези две данни от диаграмата Q-H за градинските помпи на Metabo като най-подходяща помпа изборът се пада на новия модел P 9000 G.

 

Избор на хидрофорна уредба

Metabo_Berechnung9

Изборът на хидрофорна уредба се извършва по същия начин – чрез приблизително пресмятане на необходимия дебит и напорната височина на водния стълб, осигурявани от помпата. Пресмятането на дебита се извършва въз основа на осреднени примерни показатели за разхода на вода за различни санитарни и домакински прибори (виж таблицата), като:

» Перална машина – 10 l/min

» Съдомиялна машина – 8 l/min

» Душ за къпане – 10 l/min

» Дъждовална инсталация за напояване на тревна и друга растителност с два разпръскващи прибора – 2 х 10 l/h.

Ако работят едновременно, те биха изразходвали общо 48 l/min.

За минималния дебит, който помпата трябва да осигури, се приема 40% от това количество, т.е. 48 х 40% = 19,2 l/min или 1152 l/h.

Напорната височина на водния стълб се пресмята въз основа на разликата между нивото на водата в резервоара (кладенеца) и най-високо разположеният в сградата захранван с вода санитарен или кухненски прибор.

7

Да приемем, че хидрофорната уредба е поставена в мазето на сградата и засмуква вода от резервоар, намиращ се 5 m по-ниско. Най-високо разположеният санитарен прибор е душ за къпане, намиращ се на височина 10 m над нивото помпата. Необходимата напорна височина на водния стълб, който помпата трябва да изтласква, представлява сумата от двете величини, т.е. 5 m + 10 m = 15 m. Тя обаче трябва да преодолява и загубата на налягане при движението на водата поради съпротивлението (общо и местни загуби) в тръбопровода. И в този случай то се приема за около 15% от неговата дължина, т.е. 15 m + 2,25 m (15 m х 15%) = 17,25 m.

Накрая трябва да се вземе под внимание и минималното налягане на водата, необходимо за нормалната работа на прибора, който изисква най-високо налягане на водата. В този пример от Metabo са приели стойността 1,5 bar, което се равнява на воден стълб с височина 15 m. Тази стойност се прибавя към вече получената напорна височина на водния стълб – 17,2 m + 15 m = 32,25 m.

С така определените стойности по диаграмата Q-H вече може да се отчете, че подходящата за случая хидрофорна уредба от новите модели може да се избере между HWW 3300/25 G или HWW 4000/25 G.

Metabo_Berechnung10

При избора на помпата, особено при хидрофорните уредби, трябва да се имат предвид и още някои фактори. Така например на входа на помпата е препоръчително да се монтира филтър за очистване на водата от песъчинки и други по-едри примеси. Това несъмнено спомага за повишаване на нейната дълготрайност, подобрява се качеството на подаваната за домакински (санитарни) цели вода, предпазват се дюзите на санитарните и други прибори от запушване. Същевременно филтърът оказва значително хидравлично съпротивление, което води до намаляване на дебита на помпата с около 300 l/h. За намаляване на загубите диаметърът на смукателния маркуч не бива да бъде по-малък от диаметъра на входящия отвор на помпата. В противен случай това ще причини допълнително спадане на налягането поради повишеното триене.

Градинските центробежни помпи и хидрофорни уредби се монтират на сухо защитено срещу дъжд, а през зимата и срещу замръзване, място. Също така е необходимо да се осигури свободно движение на въздуха около помпата за по-доброто й охлаждане.

Не бива помпата да се оставя да работи без приток на вода към нея. Същото се отнася и когато изходящият от помпата воден поток по някаква причина е блокиран. При работа в това състояние в продължение на повече от 5 min съществува реална опасност от нейното прегряване и повреждане.

9

За защита на помпата от прегряване поради работа без вода може да се използват няколко предлагани от Metabo технически решения, като например Hydromat HM 2 – пресостат, който включва или изключва захранването на електродвигателя в зависимост от налягането във водопроводната мрежа. Така помпата става автоматично управляема – решение, което в редица случаи се използва вместо хидрофорна уредба.

При центробежните помпи на смукателния тръбопровод задължително се поставя специален еднопосочен клапан, който не допуска източване на водата и изпразване на помпата. За целта Metabo предлага клапани за монтиране към тръбопровод (маркуч) с диаметър 1“ и 1 1/4“.

Накрая обръщаме внимание, че помпите и хидрофорните уредби, които Metabo предлага не са пригодени, съответно не са лицензирани у нас, за подаване на годна за пиене вода.

 

За допълнителна актуална информация вижте сайта на Metabo за България.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото