В категории: Бани и кухни, Брой 9-10/2003, Водопровод и канализация, Ремонти

Свързване на пералната машина

Ед­ва ли има дом без пе­рал­на ма­ши­на, но в по­ве­че­то слу­чаи жи­ли­ща­та ни се оказ­ват най-чес­то не­под­гот­ве­ни за нея. Това важи с пълна сила осо­бе­но за стро­е­ни­те пре­ди по­ве­че го­ди­ни. Въп­ре­ки тес­но­ти­я­та, ха­рак­тер­на за „оби­та­ли­ща­та” на пре­об­ла­да­ва­ща­та част от бъл­га­ри­те, най-чес­то един­стве­на­та въз­мож­ност е пе­рал­ня­та да се смес­ти в кух­ня­та. За­що­то дру­го по-под­хо­дя­що по­ме­ще­ние прос­то ня­ма. Все пак в кух­ня­та има ка­нал, во­доп­ро­вод и не на пос­лед­но мяс­то – вла­га­та в нея не е тол­ко­ва го­ля­ма, че да предс­тав­ля­ва не­пос­ре­д­стве­на зап­ла­ха за ма­ши­на­та. След­ва­щи­ят проб­лем е как да свър­жем пе­рал­на­та ма­ши­на с во­доп­ро­во­да и ка­на­ла. Ре­ше­ния ка­то вре­мен­но за­ви­ва­не на мар­ку­ча за чис­та­та во­да към чу­чу­ра на чеш­ма­та и пос­та­вя­не на края на из­хо­дя­щия мар­куч в кух­не­нс­ка­та мив­ка са при­ми­тив­ни, бло­ки­рат нор­мал­на­та ра­бо­та в ку­хня­та и чес­то пре­диз­вик­ват на­вод­не­ния.

На па­за­ра ве­че мо­же да се на­ме­рят раз­лич­ни еле­мен­ти, ко­и­то поз­во­ля­ват без­ко­нф­ли­кт­но­то свързва­не на ма­ши­на­та към две­те инс­та­ла­ции, та­ка че да не пре­чат на ос­та­на­ли­те дей­нос­ти в кух­ня­та. Тук по­каз­ва­ме ня­кол­ко та­ки­ва ре­ше­ния. Пър­во­то е мон­ти­ра­не на спе­ци­а­лен разк­ло­ни­тел с вен­тил пре­ди сме­си­тел­на­та ба­те­рия на кух­не­нс­кия уми­вал­ник. Дъл­жи­на­та на разк­ло­ни­те­ля е 50 mm и за­ед­но с ни­пе­ла-ре­дук­тор за свързва­не към тръ­боп­ро­во­да той мо­же да за­ме­ни еди­ния от два­та удъл­жи­те­ля, ко­и­то най-чес­то се из­по­лз­ват за мон­ти­ра­не на ба­те­ри­я­та та­ка, че вод­на­та струя да по­па­да в цент­рал­на­та зо­на на ко­ри­то­то на мив­ка­та. Мон­тажът се извъ­ршва лес­но и за не­го са не­об­хо­ди­ми са­мо ключ, кой­то да не пов­реж­да хро­ми­ра­ни­те повъ­рхнос­ти на хо­ле­нд­ро­ви­те гай­ки на сме­си­тел­на­та ба­те­рия и разк­ло­ни­тел­ния вен­тил, и уплът­ни­тел­на лен­та, ко­я­то все по-ус­пеш­но из­ме­ст­ва кла­си­чес­ки­те ко­но­пе­ни къл­чи­ща. Та­ка отк­ло­не­ни­е­то за пе­рал­на­та ма­ши­на ста­ва пос­то­ян­но свър­за­но и га­ран­ти­ра­но во­доплът­но, при­токът на во­да към ма­ши­на­та мо­же да се спи­ра с кра­на, а нор­мал­но­то из­по­лз­ва­не на кух­не­нс­ка­та мив­ка не се възпре­пя­т­ства. Дру­го­то ре­ше­ние е да се мон­ти­ра от­де­лен кран за пе­рал­ня­та, ко­е­то оба­че най-чес­то е свър­за­но с разкъ­ртва­не на сте­на­та и ря­за­не на тръ­би за мон­ти­ра­не на трой­ник (разк­ло­ни­тел) за то­зи кран. На сним­ка­та е по­ка­зан ми­ни­а­тю­рен спи­ра­те­лен кран, а мо­же да се мон­ти­ра и еди­нич­на ка­нел­ка с рез­ба на чу­чу­ра 3/4 цо­ла.

За свързва­не на ма­ши­на­та към ка­на­ла за мръс­на во­да съ­що има еле­га­нт­но ре­ше­ние. Обик­но­ве­ни­ят си­фон на уми­вал­ни­ка се за­ме­ня с нов, кой­то има спе­ци­ал­но разк­ло­не­ние за присъ­е­ди­ня­ва­не на мар­ку­ча, ид­ващ от пе­рал­ня­та. То­ва е лес­но изпъл­ни­мо и не е скъ­по (бъл­га­рс­ки си­фон в изпъл­не­ние от пласт­ма­са стру­ва 5-6 лв.). Вод­ни­ят зат­вор на са­мия си­фон прекъс­ва въз­мож­но­ст­та от про­ник­ва­не на замър­се­ния с ми­риз­ми въз­дух от ка­на­ла към пе­рал­на­та ма­ши­на. За удъл­жа­ва­не на из­ли­за­щия от пе­рал­на­та ма­ши­на гу­мен мар­куч се про­да­ват спе­ци­ал­ни гоф­ри­ра­ни мар­ку­чи с дъл­жи­на до 3 m.

По съ­щия на­чин се извъ­ршва свързва­не­то и на съ­до­ми­ял­на­та ма­ши­на.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Свързване на пералната машина”

Elitsa | септември 24th, 2011 at 5:50 pm

Здравейте! Супер лесно и бързо става. Сега тяма да давам сумата пари някой да я свърже към тръбита. Много ви благодаря за информацията. Сега вече ще купя перална.

пангелова | септември 11th, 2013 at 8:01 pm

Как се свързват мивка, пералня и съдомиялна заедно във водопровода и канализацията?

„Направи сам“:
В статията е описано конкретно решение за свързване на маркуча за мръсната вода на перална или съдомиялна машина към сифон, който позволява това.
При повече уреди, които се нуждаят от чиста вода и оттичане на използваната към канализацията, трябва да се предвидят съответните отклонения във водопроводната мрежа, както и отклонения към канализационните тръби.
За свързване на перална или съдомиялна машина добро решение е да се използва специален стенен сифон, който предотвратява проникването на замърсен въздух от канализационната система в помещението.
На сайта на списание „Направи сам“ към момента има 53 статии по темата „Водопровод и канализация“, в които може да намерите необходимата Ви информация.
Ето и три от тях.
https://napravisam.net/?p=8837
https://napravisam.net/?p=9161
https://napravisam.net/?p=1239

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото