В категории: Актуални статии, Брой 12/2011, Облицовки и настилки, Строителство

Шаблонбетон – eстетични бетонни настилки с високи експлоатационни показатели

ст.н.с. д-р инж. В. Найденов, инж. Ст. Драганов

Публикуваната на сайта статия „Проектиране на настилки от щампован бетон“ привлече вниманието на много читатели, някои от които ни писаха с молба за повече подробности по темата. Затова изпреварваме последователността при качване на сайта на статиите от по-старите броеве и тук публикуваме две статии за тези разновидности на декоративни бетонни настилки. Статиите са актуализирани към днешна дата.

Системата шаблонбетон е високотехнологичен метод за получаване на текстурирана, оцветена и заздравена бетонна повърхност със забележителни експлоатационни показатели, отговаряща на най-високите технически и естетически критерии за оформяне на градската и жилищна среда. Чрез специална обработка, включваща използване на хартиени шаблони върху прясно положена обикновена бетонна повърхност, се създава възможност за получаване на визуален и технически ефект, най-малкото еквивалентен на този, постиган чрез полагане на скъпи настилки от естествен камък. Всичко това определя широкото разпространение на тази технология в Европа и света.

След т.нар. щамповани бетони, шаблонбетонът става новият хит на световния строителен пазар. Причината за това са допълнителните възможности за естетизиране на градската и жилищна среда в съчетание със задължително високите технико-експлоатационни показатели на получаваните настилки. В световен мащаб мотивите за масовото разпространение на системата се свеждат до три основни пункта:

» икономически изгодната замяна на скъпите и капризни за поддържане тревни площи с т. нар. твърд пейзаж;

» широкото разпространение на бетона като основен строителен материал;

» предоставените възможности за допълнително удължаване на експлоатационния живот на бетонните настилки чрез използване на оптимизирана технология и влагане на специални материали.

В България тази високоефективна система едва сега прави първите си стъпки. У нас съвсем неоправдано властва мнението, че бетонните настилки, положени на открито, са непридирчиви към климатичните условия в България, нещо, с което категорично не може да се съгласим. Многократно повтарящият се цикъл водонасищане – замръзване на водата – размразяване значително съкращава дълготрайността им.

Традиционната българска скептичност също има принос за все още ограниченото прилагане на новата система от шаблонбетони. Все пак тенденцията към европеизация на строителния ни пазар е необратима и няма съмнение, че шаблонбетоните ще намерят своето широко приложение и в нашата страна.

Основания за оптимизъм най-вече ни дава собственият опит, който ще споделим тук.

Подготовка на основата за полагане на бетона

Полагането на бетонната настилка се извършва върху предварително подготвена основа, отговаряща на техническите изисквания за носимоспособност.

В случай на полагане върху земна основа първоначално се отнема повърхностният почвен слой, след което повърхността, ако това се налага, се уплътнява с валяк или механизирани трамбовки до постигане на съответната носимоспособност. При необходимост това може да стане и чрез полагане на допълнителни пластове хардкор или пясък, всеки от които се уплътнява чрез трамбоване. Технологичните изисквания при подготовката на земната основа не се различават от стандартните, необходими за изграждане на обикновени бетонни настилки или плочи, положени върху земна основа.

Полагането на шаблонбетон върху предварително изградена бетонна настилка изисква единствено уточняване на нейната дебелина, носимоспособност и местата на фугите, ако това се налага.

Съобразно проекта за изпълнение на шаблон-бетона след предварително уточняване на всички негови параметри (ситуиране в план, дебелина, температурни и работни фуги, вид на шаблона, цвят и др.) се пристъпва към изготвяне и фиксиране на ниво и в план на съответните кофражи на работната площадка. Последните се оразмеряват и полагат с достатъчно голяма точност, така че да отговарят в максимална степен на възприетата технологична схема за полагане и на планираната производителност.

Проектиране състава на бетона

Проектирането на състава на бетона трябва да бъде съобразено с технологичните особености на системата шаблонбетон и с осигуряването на всички необходими експлоатационни показатели на положената бетонна настилка. Налице са някои особености по отношение състава на бетона, потвърдени и от натрупания опит при изпълнение на този специален вид бетонови работи. Най-общо казано, съставите на бетона подлежат на проектиране от специалисти, като характерното в случая е използването на едър добавъчен материал с прецизирана зърнометрия, както и задължителното включване в рецептурата на дисперсна влакнеста армировка (полипропиленови влакна Fibermesh 150 в дозирано количество) за предотвратяване на пластичното свиване и образуване на пукнатини вследствие съсъхване на бетона. Препоръчително е използването на чист портландцимент, като количественото му съдържание трябва да бъде съобразено с климатичните условия на бетониране. Добавъчните материали и циментът трябва да отговарят на изискванията на БДС.

Консистенцията на бетонната смес с вложената дисперсна армировка, определена чрез мярката на слягане, трябва да е съобразена с технологичните особености на полагане и може да варира в границите 
8 – 10 cm, което се постига лесно чрез използването на качествени пластифициращи добавки. За подобряване на мразоустойчивостта се препоръчва използването на въздуховъвличащи добавки. Възможно е използването на комбинирани пластифициращо-въздуховъвличащи добавки, като трябва да се отчита и въздуховъвличащият ефект на споменатата дисперсна армировка. Поради съществуващата опасност от нерегламентирана реакция с повърхностния оцветител-втвърдител не се препоръчва влагането на каквито и да било ускорители или забавители на свързването и втвърдяването на цимента, както и употребата на хлорсъдържащи добавки с различно предназначение.

Доказването на техническите показатели на бетонната смес и втвърдения бетон става в съответствие с изискванията на БДС. Опитът показва, че при спазване на специфичните изисквания постигането на клас по якост на натиск на шаблонбетона от порядъка над 40 MPa е напълно реално.

Приготвяне на бетонната смес

Системата шаблонбетон не съдържа никакви допълнителни изисквания по отношение приготвянето на бетонната смес освен споменатите по-горе. Трябва да се следи за правилното дозиране на компонентите, включително и на добавките, като влагането им трябва да става на бетоновия възел.

Количеството на еднократно доставената или приготвена бетонна смес трябва да е съобразено със съответния технологичен ритъм на работа, осигуряващ третирането й в допустими рамки.

Полагане на бетонната смес и трансформирането й в шаблонбетон

Тази операция се извършва в няколко последователни етапа.

Стъпка 1: Полагане, уплътняване, заглаждане и допълнителна обработка

Полагането на бетонната смес се осъществява по традиционния начин на предварително определените участъци между съответните фуги. Размерите на полетата трябва да позволяват достъп за изпълнение на отделните операции. Ако полагането се извършва върху стара бетонна повърхност, то тя задължително се почиства и навлажнява да степен на водонасищане. След това се полага специален лепилен състав. Изсипаната от бетоновоза или транспортираната по друг начин бетонна смес се разстила приблизително до съответното ниво с помощта на обикновени дървени или метални гребла, след което се уплътнява. Впоследствие повърхността се обработва с използването на специални ръчни инструменти (решетъчни валяци, мистрии, пердашки и пр.), чрез които се цели потъването на едрите добавъчни материали в бетонната смес, получаване на по-пластичен повърхностен слой и неговото подравняване. Получената повърхност се обработва с магнезиеви маламашки с променлив ъгъл на заглаждащата повърхност.

Стъпка 2: Полагане на хартиените шаблони

Шаблоните за еднократна употреба, изработени от специална импрегнирана хартия, се доставят на рула с определени размери, които се нарязват на ивици с необходимите според оформяното поле дължини. Те се полагат внимателно върху добре загладената бетонна повърхност, като се следи за тяхната успоредност и ситуиране. От прецизността на изпълнение на тази операция до голяма степен зависи естетическият вид на завършената бетонна повърхност.

Стъпка 3: Заглаждане на повърхността и потапяне на шаблоните в дълбочина

Операцията е добре онагледена на снимките. Целта е чрез равномерен и добре премерен натиск върху шаблона той да потъне леко в циментовия разтвор, с което се получава релефна повърхност на бетонната настилка. Дълбочината на потъване на шаблона навсякъде трябва да бъде една и съща, без да се оставят „гърбици“.

Особено внимание се отделя на зоните по периферията на полето. Работи се с посочените по-горе инструменти.

Стъпка 4: Оцветяване и заздравяване

Получаването на цветна бетонова повърхност се реализира чрез използването на фирмени прахообразни оцветители-втвърдители (Dry Shake Colour Hardener), които се разпръскват с ръка, равномерно върху повърхността на бетона.

Полагането на оцветителя се извършва на 2 – 3 пласта върху цялата предвидена за обработка повърхност, след което се заглажда с магнезиева маламашка, за да проникне в дълбочина. Оттук нататък обработката може да се извършва и със стоманени инструменти.

Ако желаете оформените от шаблоните фуги да бъдат различно оцветени от останалата повърхност, това може да стане чрез разпръскване на повърхностни оцветители с различен цвят, преди полагане на хартиения шаблон.

За постигане на ефектна грапава повърхност последният пласт се оставя без заглаждане, с което, освен естетическо въздействие, се създава и повишена сигурност срещу хлъзване.

Много важно е да се спазва задължителното условие хидратацията на оцветител-втвърдителите да протича без допълнително влагане на вода, като се разчита само на повърхностната вода в пресния бетон. В противен случай качеството на повърхностния слой, а оттук и на цялата настилка рязко се влошава.

Стъпка 5: Отстраняване на шаблоните

След като повърхността на бетона „стегне“ достатъчно, шаблоните трябва да се отстранят. Това става, като се захващат в единия край и внимателно се изтеглят нагоре. Операцията се извършва много внимателно, за да не се получи обрушаване и нарушаване целостта на бетонната повърхност.

Стъпка 6: Допълнително запечатване 
(заздравяване)

Допълнително заздравяване на бетонната повърхност може да се получи чрез използване на специални импрегнатори, които се полагат според наставленията на техния производител. Целта е порьозната повърхностна структура на бетона да бъде запечатана, т.е. да стане водонепроницаема. Същевременно това третиране повишава повърхностната твърдост на настилката и експлоатационния й период значително се удължава.

Заключение

Споделяйки накратко натрупания фирмен опит по изграждането на настилки по системата шаблонбетон, специалистите на „Лийф група проектиране системи“ СД, София, тел.: 02 858 1121, 958 3048, са готови да:

» изпълняват бетонни настилки по системата шаблонбетон в съответствие с конкретните изисквания на клиента;

» осъществяват консултантска помощ по всички поставени въпроси, отнасящи се до прилагането на такива настилки;

» внасят необходимите материали и инструменти за изпълнение на тези настилки.

Така ние се стараем да ускорим внедряването в нашата страна на една нова авангардна строителна технология.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото