В категории: Брой 3-4/2011, Ремонти, Хидроизолация

Заздравяване и хидроизолиране на строителни конструкции

На проведеното в средата на март изложение „Българска строителна седмица“ един от открояващите се щандове привличаше вниманието и с известна загадъчност – на него имаше един-единствен надпис Injection System. Тази, както по-късно оценихме, добре премислена скромност и неколкото изложени експоната бяха напълно достатъчни да задържат вниманието на тесните специалисти, решаващи специфични и нерешими с традиционните методи ремонтни задачи в строителството, включително и в подземното. По-наблюдателният посетител лесно би установил пълното сходство в дизайна на този безименен щанд със съседния на добре познатата на българския пазар и редовен участник на строителното изложения фирма „Лийф група“. Тя се е наложила от години като един от най-големите вносители в България на продукти на водещи в света производители на продукти на строителната химия, сред които добавки за бетонни разтвори и мазилки, за ремонт, възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции (НС 3-4/2007), лепила и фугиращи материали за керамични облицовки, индустриални настилки, подови (НС 3-4/2009) и стенни покрития, продукти за всевъзможни хидроизолационни задачи, за защита и почистване на стени от графити (5-6/2007) и още много други.

Широката продуктова палитра обяснява защо традиционно фирма „Лийф група“ се представя на това най-голямо у нас строително изложение с представителен и стилно оформен щанд, без да е отрупан с експонати. Тази форма на представяне е възможна за добре позната на пазара на специализирани продукти на строителната химия, наложили се с името на производителя си и представящи най-модерните за момента технологични решения. Представянето през тази година с втори щанд, макар и това да не бе открито афиширано, очевидно заявява ново направление в политиката и търговската дейност на „Лийф група“ – да се утвърди в комплексен доставчик не само на материали на строителната химия, но и на най-съвременни технически средства за работа с тези материали.

В редица случай единственият начин за защита и възстановяване на строителни конструкции от стоманобетон, зидария или от дърво, е дълбочинното впръскване във вътрешността им на специално разработени за конкретния случай течни материали. Затова методът се нарича инжекционен, използва се специална апаратура, която подава под високо налягане съответния разтвор.

На строителното изложение фирма „Лийф група“ обяви партньорството си с немската фирма DESOI и за пръв път представи у нас част от произвежданите от нея машини. DESOI е основана през 1979 г. като тясно специализирана фирма в производството на инжекционна техника. Към днешна дата тя е е една от водещите в своята област.

Дълбокото проникване на инжектираните разтвори в елементи на строителната конструкция позволява ефективно решаване на неизпълними чрез класически средства проблеми. Типичен, при това често срещан и много сериозен проблем, е изграждане на хоризонтална хидроизолация във вътрешността на зидове от тухли или камъни, споени с циментов разтвор. Липсата на такава изолация в съчетание с липса или лошо изпълнена външна хидроизолация прави неизползваеми помещенията в сутерена, включително и над нивото на терена. Причината е известна – водата прониква през капилярите на строителния материал. Колкото капилярите са по-тесни, толкова по-високо се изкачва водата. Поради това след време стените неминуемо се овлажняват, мазилката първо се осолява от избилите върху повърхността й извлечени от вътрешността соли, а след това започва да се рони и да пада.

Дълготрайното и сигурно решение е да се изгради хоризонтална хидроизолация чрез пропиване на материала по цялото сечение на зида с препарат, който при втвърдяването си образува напълно водонепропусклива маса или пък хидрофобира повърхността на капилярите, поради което те загубват способността си да провеждат влагата. Най-сигурният и най-ефективен способ за вкарване на препаратите за изграждане на хоризонтална хидроизолация в строителната конструкция е инжектирането им под високо налягане през множество пробити отвори.

Инжекционният метод позволява и радикално изграждане на външна хидроизолация при вкопани в почвата основи, нещо което е почти невъзможно при вече съществуващи сгради, строени по време, когато нито е имало качествени хидроизолационни материали, нито е било обръщано полагащото се внимание на защитата срещу проникване на почвена влага. За целта през множество отвори, пробити по определена схема през зида или подовата плоча, се впръсква хидроизолиращ материал, който изгражда откъм външната им страна траен защитен водонепроницаем пласт. Той обхваща и тънкия слой пясък или пръст, намиращи се в непосредствен досег със строителната конструкция. Инжектирането на течни материали се използва също така при заздравяване на напукана бетонни конструкции и възстановяване на тяхната водоплътност.

DESOI предлага и решения за укрепване на стоманобетонни елементи и тухлени зидове, съчетаващи инжекционен метод, чрез който се вграждат и здраво свързват със строителния материал стоманени укрепващи елементи (анкери). Този метод е особено ефективен, а често и единствено възможен, когато трябва да се укрепят стари сгради, най-вече с историческа и архитектурна стойност, чийто външен вид не бива да се променя.

Инжекционните технологии намират много широко приложение при ремонт и изграждане на резервоари за вода, а ако задълбаем в посока на професионалното строителство – те намират много широко приложение при прокарване на тунели и други изкопни работи за укрепване на земни и скални маси.

Ако се върнем обратно към проблемите при поддръжката и реставрирането на по-стари жилищни и други сгради инжекционният метод най-често е единственото ефективно решение за защита на дървени конструкции, например под от дюшеме върху гредоред, дървена покривна конструкция и др. от дърворазрушителни насекоми и гъби. При това съответните разтвори може да бъдат впръскани на необходимите места, без демонтиране на подовите дъски или други облицовки.

DESOI предлага обширна гама от устройства за инжектиране на различните разтвори – материали на минерална основа, двукомпонентни на база епоксидни или полиуретанови смоли, акрилатни или полиуретанови гелове и др. Фирмата произвежда широка гама помпи – малки, задвижвани с ръка или крак шприцове, мембранни, пневматични, шнекови и др. с електрическо задвижване. Наборът от накрайници, уплътнители и други елементи позволяват подбиране на оптималната за конкретния случай конфигурация. А това е гаранция за постигане на максимална ефективност от прилагане на инжекционната технология.

Приложенията на инжекционният метод са многобройни и разнообразни. За илюстрация ще хвърлим бегъл поглед на едно типично и най-близко до проблемите, с които може да се сблъска всеки обитател на къща – просмукване на почвена влага и изкачването й във височина по стените.

За радикалното и дълготрайно отстраняване на проблема вече стана дума – необходимо е изграждане на хоризонтална хидроизолация във вътрешността на строителния материал, от който е иззидан зида. Методът също е ясен – просмукване на строителния материал с подходящ материал, който в преобладаващия брой случаи е най-добре или единствено възможно да се инжектира под високо налягане.

Схематично е показана последователността на работа при два конкретни случая в зависимост от вида на материала за зидане – тухли с кухини и плътни тухли. При първия случай работата протича на два етапа. Първоначално за изпълване на кухините в пробитите в зида отвори се инжектира разтвор с по-голям вискозитет. Така от една страна се пести значително количество от материала, който чрез просмукване в капилярите на керамичните блокове или тухли изгражда хидроизолиращата преграда, а от друга – значително се увеличава здравината и стабилността на зида.

Във втория случай първият етап отпада. През отворите в зида се инжектира само хидроизолиращият разтвор.

Последователността на работа с кратко описание на операциите е показана на илюстрациите. Отворите за инжектиране на разтворите се пробиват под наклон около 45° при посочените на схемите разстояния един от друг. Те са ориентировъчни, като конкретните стойности зависят от конкретния зид и материала, от който е изграден. Вижда се, че отворите се пробиват на дълбочина около 2/3 от дебелината на зида. Те се продухват за отстраняване на намиращата се в тях прах.

Логично е накрая да уточним за кои читатели е предназначена статия като тази, статия, в която се разглеждат технологии, приложими от старата къща със старинна архитектура или съвременна къща с пълзяща по стените влага, до укрепване на земни маси при подземно строителство.

Вярваме, че за специалистите, които познават инжекционните технологии, статията съдържа полезна информация за инжекциионната техника, която фирма „Лийф група“ предлага и новите възможности, които се откриват в тяхната професионална дейност.

Строителите, включително занаятчиите, които не познават инжекционните технологии, биха могли да научат, че редица доскоро нерешими с традиционните технологии и материали проблеми, вече имат своето ефективно решение. При това с достъпни материали, не скъпа, лесно преносима и несложна за работа техника.

А най-вече бихме се радвали технически грамотните хора, каквито са читателите на „Направи сам“, когато се сблъскат с някой от описаните проблеми, да знаят, че има достъпно, лесно изпълнимо и не скъпо решение, което може да ги избави от истинска беда. Решение, което да превърне влажното мазе и разположените на нивото на терена стаи в напълно годни за използване и обитаване. И всичко това без да е необходимо да се откопават основите за полагане на външна вертикална хидроизолация, да се прерязва на хоризонтални участъци тухленият зид, за да се вмъкне в процепа лента от хидроизолационна мушама или други вече остарели половинчати решения, които могат да изправят косите на всеки и така да го накарат да се примири с влагата. Да не говорим пък, когато става дума за усилване на напукана стоманобетонна конструкция или нестабилен тухлен зид. В такива случаи инжекционните технологии са безценни.

Ето защо информацията е най-скъпата стока. Защото, както се знае, информираният човек, е наполовина спасен. Остава да потърси помощта на специализирана фирма, която е в състояние да реши проблемите му на съвременно технологично ниво използвайки инжекционни системи.

За допълнителна информация и консултации се обръщайте към фирма „Лийф Група“ ЕООД.

Четете в следващия брой: Спиране на течове в подземни гаражи.

Коментари и въпроси

3 Коментари към “Заздравяване и хидроизолиране на строителни конструкции”

Искра Чечева | август 6th, 2011 at 3:15 pm

Здравейте, къщата ни е гредоред искам да ви помоля да ми обясните как може да се направи пода така ,че да стане здрав и отгоре да се сложи някаква гладка повърхност? Не държа да се публикува само ако може да ми отговорите на емайла.
„Направи сам“:
След като къщата Ви е с гредоред най-вероятно върху гредите е наковано дюшеме. Приемаме, че гредите и дюшемето са здрави, не са прогнили или нападнати от дърворазрушителни гъби. Ако това е така, то проблемът Ви вероятно се свежда по равността на пода. След години дъските често се изкорубват, отварят се фуги помежду им, пироните започват да не държат и някои от дъските се местят а подът скърца. Едно от решенията е подът да се обнови чрез рендосване на дъските с машина за циклене на паркет. Старото дюшеме може да бъде също така покрито с плочи от дървесни частици (ПДЧ) или плочи OSB. Върху тях вече може да поставите и меко килимено подово покритие или паркетна настилка.
По-модерно решение е да се използват специалните подови плочи на Knauf. За тях и полагането им може да прочетете тук.
Има и вариант за полагане на саморазливна подова замазка върху дъсчен под.
Върху стария дъсчен под може да се положи и настилка от керамични плочки.

metodi sharkov | август 29th, 2011 at 6:00 pm

Моля да ми препоръчате най-добрия лак за дърво за външна употреба и цена за 5 л. Поздрави Шарков
Направи сам“: Пазарът е наситен с всевъзможни лакове за дърво, а изборът ще зависи от много фактори и най-вече дали желаете дървесината да запази естествения си вид и текстура, да получите различно оцветяване, да скриете дървесината под непрозрачен слой лак и т.н. Лаковете за външна употреба освен естетически функции имат и много важното предназначение да предпазват дървесината от атмосферните влияния, от дърворазрушителни насекоми, от загниване и т.н. През последните години все повече се набляга на екологичните лакове на водна основа. По-обширен преглед по интересуващата ви темата може да намерите тук, както и в други статии на сайта, посветени на лаковете и боите, и работата с тях.
Ако се интересувате от най-високотехнологични продукти за импрегниране и дълготрайна защита на изделия от дърво, разработени на база на нанотехнологиите, прочетете тази статия.
Достоверна информация за цени може да получите от съответните търговци, докато ние сме издателство за техническа периодика и литература

ЦЕЦКА ИВАНОВА | март 23rd, 2013 at 9:56 am

Здравейте,
Проблемът при мен се състои в това, че всяка година през пролетта, есента и зимата от вътрешната страна на външните стени се появяват огромни мокри петна, които започват образуването си от тавана. След което започва образуването на черен мухъл.
Въпросът ми е: Приложими ли са тези техники в моя случай и кой от тях е най-удачен?
Благодаря Ви предварително.

„Направи сам“: За да се избере правилното „лечение“ на проблема Ви е необходимо и компетентно извършена „диагностика“. В статията са описани предимно изпълнението на хоризонтална и на външна хидроизолация при вкопани в почвата зидове. Във вашия случай е по-вероятно да става дума за кондензна влага, която се дължи на комбинацията от повишена влажност на въздуха в помещението и липса или лоша топлоизолация на външните стени. По темата „топлоизолации“ към април 2013 г. на сайта са публикувани 94 статии. В тях със сигурност ще намерите интересуващата Ви информация.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 3-4/2011, Ремонти, Хидроизолация

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото